W3C

W3C-logo

Nyheter mars 2007

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: webbtjänstpolicies ... "Web Services Policy 1.5"

2007-03-30

Arbetsgruppen för webbtjänstpolicies ("Web Services Policy Working Group") har publicerat ett nytt utkast om policies för webbtjänster.

Med modellen som specificeras i Framework -- publicerad som uppdaterad Candidate Recommendation --- kan man definiera de förutsättningar som måste vara uppfyllda så en webbtjänst ska användas. I Attachment visas hur man kan knyta policies, i sammanhang som WSDL eller UDDI, till de objekt som de gälkler för. Kommentarer på detta dokument tas emot fram till och med 30 juni 2007. Arbetsgruppen har även publicerat uppdaterade Working Drafts av Primer, Guidelines och Element Identifiers. Läs mer om webbtjänster.

Nytt Working Draft: semantisk annotering ... "RDFa Use Cases"

2007-03-30

Arbetsgruppen för XHTML2 ("XHTML2 Working Group") och arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group") har tillsammans publicerat ett dokument om användningsfall för RDFa.

Med RDFa kan man uttrycka metadata inom XHTML-kompatibla, vilket öppnar upp för ny användarstödjande funktionalitet. RDFa Use Cases: Scenarios for Embedding RDF in HTML -- publicerat som första offentligt Working Draft -- är skrivet för läsare som känner till HTML, RDF och N3. Användningsfallet berör författare, verktygsbyggare, och användare. Läs om arbetet med HTML och om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: regelbasering ... "Rule Interchange Format Core Design"

2007-03-30

Arbetsgruppen för regelutbyte -- "Rule Interchange Format (RIF) Working Group" -- har publicerat ett reviderat utkast om designen av ett utbytesformat för regler, RIF.

RIF Core Design -- publicerat som första offentligt Working Draft -- specificerar designen av ett utbytesformat som stöder översättning av regler mellan olika regelformat, och därmed kan regler föras över mellan olika regelhanterande system. Kommentarer tas emot fram till och med 27 april 2007. Mer om detta finns på hemsidan för den semantiska webben.

Arbetsgrupp får förlängt uppdrag: talbaserade webbläsare

2007-03-30

Arbetsgruppen för talstyrda webbläsare ("Voice Browser Working Group")fortsätter sitt arbete.

Arbetet innefattar att ta fram en plattform för webbtillämpninga som man kan tala till och lyssna till. Jim Larson (inbjuden expert) och Scott McGlashan (HP) delar ordförandeskapet, som har fått uppdraget att standardisera språk för att uppfatta och generera tal, och för att hantera dislogen mellan användare och maskin. W3C-medlemmar kan anmäla sitt intresse att deltaga i gruppens arbete genom att använda detta formulär. Läs mer om arbetet med talbaserade webbläsare.

Arbetsgrupp arbetar vidare: multimodal interaktion

2007-03-30

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") ska fortsätta arbetet med att ta fram stöd för flexibel interaktion mellan människa och maskin.

Deborah Dahl (inbjuden expert) är ordförande i gruppen vars uppdrag är att utveckla öppna standarder för att webbanvändning kan anpassas till apparat, användare och miljö, och att stödja olika typer av interaktion, såsom GUI, tal, bild, gester och rumsliga gränssnitt. W3C:s medlemmar kan använda detta formulär för att anmäla sitt intresse att deltaga i arbetsgruppen. Läs mer om arbetet med multimodalitet.

Workshop annonseras: HTML och e-post

2007-03-30

Den 24 maj anordnas en workshop om användning av HTML i e-postmeddelanden.

I W3C:s workshop om HTML i e-post,' som äger rum 24 maj i Paris, Frankrike, där Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris står som värd. Deltagare kommer att diskutera författande, presentation, interoperabilitet och säkerhet vid användning av HTML i e-post, men även andra aspekter kommer att tas upp. Läs mer om W3C:s workshops och om HTML.

Ny W3C-aktivitet: webben överallt ... "Ubiquitous Web"

2007-03-30

En ny W3C-aktivitet har nu startats upp -- "Ubiquitous Web Applications Activity" -- om användning av webbteknologier för webbbaserade tillämpningar.

Dave Raggett är ordförande i gruppen Ubiquitous Web Applications Activity. som fått i uppdrag att bidraga till en grund för distribuerade tillämpningar på nätverkade apparater. Första arbetsmötet i Ubiquitous Web Applications (UWA) Working Group äger rum 7-8 juni 2007 i Dublin, Irland, hos MobileAware, en uppföljning av W3C:s workshop Declarative Models of Distributed Web Applications. W3C-medlemmar kan använda sig av registreringsformulär för att anmäla sitt deltagande i arbetsgruppen Arbetsgruppen UWA kommer att fullborda de leverabler som inte tagits fram av arbetsgruppen för apparatoberoende (nu avslutatad)´. Läs mer om Ubiquitous Web.

Tidig annonsering om workshop: e-förvaltning

2007-03-30

W3C planerar nu en workshop i juni 2007 om användning av webben i e-förvaltning.

Workshoppen Toward More Transparent Government, även stödd av Web Science Research Initiative (WSRI), äger rum 18-19 juni 2007 i Washington, D.C., USA, hos U.S. National Academy of Sciences. Deltagare kommer att belysa hur webbstandarder kan användas inom e-förvaltning, och på basis av detta identifiera de områden där mer forskning och utveckling behövs. En officiell inbjudan kommer att publiceras inom några veckor. Läs mer i rapporten från det europeiska symposiet om e-förvaltning och om W3C:s workshops.

Nytt Working Draft: semantisk annotering ... GRDDL

2007-03-28

Arbetsgruppen för GRDDL ("GRDDL Working Group") har publicerat ett dokument om testfall för GRDDL.

GRDDL är ett sätt att extrahera RDF-data ur innehåll som representerats med XHTML eller XML, genom att använda XSLT-transformationer. Det kan användas för sådant som att tolka mikroformat som semantiska annoteringar, och att sammanställa information från olika datakällor. Testfallen dokumenterade i GRDDL Test Cases -- publicerat som första offentligt Working Draft -- visar hur ett program med GRDDL-förmåga förväntas bete sig. Mer om detta finns på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: webbtjänster ... "Web Services Description Language (WSDL) 2.0"

2007-03-27

Arbetsgruppen för Web Services-beskrivningar ("Web Services Description Working Group") har publicerat tre utkast om Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0.

Med WSDL 2.0 kan man modellera och beskriva Web Services, och dokumentera distribuerade system samt automatisera kommunikation mellan tillämpningar. De nu publicerade huvuddokumenten för Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 är: Part 0: Primer, Part 1: Core Language och Part 2: Adjuncts. Kommentarer på de ändringar gentemot föregående förslag (som publicerades som Candidate Recommendation) tas emot fram till och med 15 april 2007. Dessutom utges uppdaterade Working Drafts av WSDL RDF Mapping och SOAP 1.1 Binding. Läs mer om Web services.

Nytt Working Draft: frågespråk ... "SPARQL Query Language for RDF"

2007-03-27

Arbetsgruppen för access till RDF-data ("RDF Data Access Working Group") har publicerat ett uppdaterat förslag till "SPARQL Query Language for RDF".

SPARQL Query Language for RDF (uttalas "sparkel") -- publicerat som tredje Last Call Working Draft -- ger utvecklare och slutanvändare ett sätt att formulera och använda sökningar i en mängd olika datakällor, såsom personlig information, sociala nätverk och metadata om digitala objekt som musik och bilder. Med SPARQL kan man även integrera heterogena datakällor. Kommentarer tas emot fram till och med 18 april 2007. Besök hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: granskning och test ... "EARL 1.0 Schema"

2007-03-23

Arbetsgruppen för utvärdering och reparation ("Evaluation and Repair Tools Working Group", ERT) har utgett ett förslag till "EARL 1.0 Schema".

Formatet EARL ("Evaluation and Report Language") används för att utbyta, kombinera och analysera resultat från olika utvärderings- och granskningsverktyg En introduktion till EARL finns i Evaluation and Report Language (EARL) Overview. Det nu aktuella dokumentet är EARL 1.0 Schema, vilket publiceras som Last Call Working Draft. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 20 april 2007. Läs mer på hemsidan för tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: metadata i HTTP ... "HTTP Vocabulary in RDF"

2007-03-23

Arbetsgruppen för utvärdering och reparation ("Evaluation and Repair Tools Working Group", ERT) har utgett ett förslag till om hur man representerar HTTP-termer som RDF.

Med de termer som definieras i HTTP Vocabulary in RDF -- publicerat som uppdaterat Working Draft --- kan HTTP-headers som utbytes mellan klient och server innehålla information i RDF-formatet. Dessa termer täcker sådant som vokabulär för HTTPS-schemat och andra utvidgningar. Lär mer på hemsidan för WAI/ERT.

Nya Working Drafts: frågespråk ... XQuery

2007-03-23

Arbetsgruppen för frågespråk i XML ("XML Query Working Group") har publicerat två utkast om XML Query.

XQuery Scripting Extension 1.0 Requirements -- publicerad som första offentligt Working Draft -- beskriver målsättningar och krav för att får XQuery 1.0 att fungera i skript-sammanhang. I XML Query (XQuery) 1.1 Requirements -- publicerad som första offentligt Working Draft -- beskrivs funktionella krav och kompatibilitetskrav för utvidgningar av XML Query 1.0. Läs mer på hemsidan för XML.

Nya arbetsdokument: krav på frågespråk ... "XML Query Requirements"

2007-03-23

Arbetsgruppen för frågespråk i XML ("XML Query Working Group") har publicerat två arbetsdokument: "XML Query (XQuery) Requirements" och "XML Query Use Cases".

Dokumenten XML Query (XQuery) Requirements och XML Query Use Cases -- publicerade som Notes -- beskriver framtagningen av XQuery och dess specifikation. XQuery tillhör XML-familjen av specifikationer och används för extraktion av information, dokumenttransformering och avancerade sammanställningar. Läs mer på hemsidan för XML.

Ny rapport: e-förvaltning ... "EGovernment and the Web"

2007-03-20

Rapporten från W3C:s workshop om webben och e-förvaltning finns nu tillgänglig.

Deltagarna vid workshopen diskuterade specifika behov som förvaltningar och medborgare har m.a.p. digitalt levererade tjänster. Målet var att identifiera faktorer som kan utgöra hinder för interoperabilitet på webben, och att identifiera ansatser som gör att förvaltningar kan leverera effektiva och bättre tjänster över webben. Dokumentationen kan åtkommas över webben: European W3C Symposium on eGovernment Report. Workshopen avhölls 1-2 februari 2007 (pressrelease), i Gijón, Asturien, Spanien, organiserades av det spanska W3C-kontoret och av Fundacionn CTIC, med stöd av den asturiska lokalregeringen.

Prototypimplementeringar önskas: XML-bindingar ... "XML Binding Language (XBL) 2.0"

2007-03-16

Nu har "XML Binding Language (XBL) 2.0" nått status "Candidate Recommendation", vilket innebär att den nu är redo för att utvärderas genom praktiska implementeringar.

XML Binding Language (XBL) 2.0 utvidgar funktionalitet avseende utseende och beteende av element i webbformat som HTML. Element kan knytas till skripts, händelsehanterare, CSS och andra typer av innehållshanterare. Innehåll kan också stuvas om och bäddas in, så att t.ex. avancerade CSS-formatteringar kan appliceras på enkel HTML- och XHTML-uppmärkning. XBL kan användas för att implementera nya DOM-gränssnitt, och, kombinerat med andra specifikationer, för att implementera taggar som "widgets". Läs mer om W3C:s Rich Web Clients Activity.

Nytt Working Draft: semantisk annotering ... "RDFa Primer"

2007-03-13

Arbetsgruppen för XHTML2 ("XHTML2 Working Group") och arbetsgruppen om goda tillämpningsprinciper för den semantiska webben ("Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group") har tillsammans producerat en uppdatering av "RDFa Primer 1.0".

Med RDFa kan man uttrycka metadata för dokument som representeras i XHTML-kompatibla format, vilket öppnar upp för nytt stöd åt användare. De ändringar som beskrivs i RDFa Primer 1.0 -- publicerad som uppdaterat Working Draft -- omfattar bl.a. viss utvidgning av syntax, och användning av attributet class för att deklarera rdf:type. Läs mer om HTML och om den semantiska webben.

Ny arbetsgrupp: HTML ... "HTML Working Group"

2007-03-07

W3C tar nu emot anmälningar om deltagande i den nya arbetsgruppen för HTML.

HTML-gruppen (HTML Working Group), har som uppdrag att skapa nästa HTML-standard. I detta arbete kommer webbläsarleverantörer, programvaruutvecklare och innehållsutvecklare att aktivt deltaga. "Det är dags att ta tag i standarden, och se vad vi kan göra för att stödja dagens behov, och att genomföra detta i konkret och tydligt samarbete med webbläsarleverantörer", säger Tim Berners-Lee, ledare för W3C. Samtidigt dras andra arbetsgrupper igång -- arbetsgrupperna för formulärhantering ("Forms Working Group"), XHTML ("XHTML2 Working Group"), och koordineringsgruppen för hypertext ("Hypertext Coordination Group") Läs pressreleasen och besök hemsidan för HTML-arbetsgruppen, hemsidan för Forms-arbetsgruppen och hemsidan för XHTML2-arbetsgruppn.

Nytt Working Draft: URI:er ... "CURIE"

2007-03-07

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") och arbetsgruppen om goda tillämpningsprinciper för den semantiska webben ("Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group") har publicerat ett utkast av "CURIE Syntax 1.0".

CURIE Syntax 1.0 -- publicerat som första offentligt Working Draft -- riktas till designers av uppmärkningsspråk, och specificerar syntax och användning av s.k. CURIE:r, vilka är URI:er på kortform ("compact URIs"). Läs om W3C:s arbete med HTML och om arbetet med den semantiska webben

Nytt Working Draft: formattering av text ... "CSS3 Text"

2007-03-06

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat ett utkast av "CSS Text Level 3".

CSS Text Level 3 -- nu publicerat som Working Draft, tidigare utgivet under titeln CSS3 Text Effects Module -- är en del av språket "Cascading Style Sheets" (CSS) Level 3. Denna specifikation hanterar "vita tecken", radbrytningar, ordgränser, textbrytning, justering, m.m. Besök gärna hemsidan för CSS.

Ny inkubatorgrupp: analys av semantiska webbtjänster ... SWST

2007-03-05

W3C har nu startat upp en inkubatorgrupp kring hur man kan analysera och karaktärisera semantiska webbtjänster.

Semantic Web Services (SWS) Testbed Incubator Group stöds av W3C-medlemmarna Wright State University, Stanford University, DERI University of Innsbruck, och National University of Galway, Ireland. Uppdraget för denna XG är att utveckla en standardiserad metodik för utvärdering av semantiska webbtjänster baserat på en standardiserad uppsättning problem, och att ta fram en öppen databas med sådana problem. W3C-medlemmar kan använda detta formulär för att gå med i gruppen. Läs mer om inkubatoraktiviteten -- ett initiativ för att stödja utveckling av framväxande webbteknologier.

Ny inkubatorgrupp: osäker kunskap ... URW3

2007-03-05

W3C startar nu en inkubatorgrupp som skall undersöka utmaningen med att hantera osäker kunskap på webben.

Gruppen Uncertainty Reasoning for the World Wide Web Incubator Group förväntas utröna vilka typer av osäkerhet som är relevanta, ta fram användningsfall, och skapa ett sätt att representera och resonera i de fall där sanning och falskhet är okända eller där begreppen inte är tillämpliga. Gruppen stöds av W3C-medlemmarna Image, Video and Multimedia Systems Lab, McDonald Bradley, MITRE, National ICT Australia (NICTA), University of Amsterdam och University of Bristol. W3C-medlemmar kan använda detta formulär för att bli medlem i gruppen. Läs mer om inkubatoraktiviteten -- ett initiativ för att stödja utveckling av framväxande webbteknologier.

Nytt Working Draft: semantisk annotering ... GRDDL

2007-03-02

Arbetsgruppen för GRDDL har nu offentliggjort ett nytt utkast av specifikation för GRDDL -- stöd för semantisk annotering av webbdokument.

GRDDL är en mekanism som stöder extraktion av RDF-utsagor från lämpligt strukturerade XHTML- och XML-innehåll, genom att att använda sådant som XSLT-transformationer. Med GRDDL kan man på ett kostnadseffektivt sätt skapa kraftfulla mash-ups. GRDDL har publicerats som Last Call Working Draft, och kommentarer på detta tas emot fram till och med 30 mars 2007. Läs mer om detta på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: krav på säker webbsurfning ... "Web Security Experience, Indicators and Trust"

2007-03-02

Arbetsgruppen för "säkerhetskontext på webben" ("Web Security Context Working Group") har nu publicerat ett utkast av "Web Security Experience, Indicators and Trust: Scope and Use Cases"

Förslaget Web Security Experience, Indicators and Trust: Scope and Use Cases -- publicerat som första offentligt Working Draft -- beskriver vilka teknologier som kan användas, och hur man skall utvärdera förslag till gruppens mål -- att skapa ett säkert och användbart gränssnitt som bidrar till att webbanvändare kan fatta säkra beslut om hur de skapp operera på webben. Läs mer om W3C:s säkerhetsarbete.

Annonsering om Workshop: distribuerade webbtillämpningar

2007-03-01

Nu tas "position papers" emot till en av W3C arrangerad workshop om distribuerade webbtillämpningar.

W3C:s workshop om Declarative Models of Distributed Web Applications äger rum 5-6 juni 2007 i Dublin, Irland, med MobileAware som värd, och med stöd av Irish State Development Agency, Enterprise Ireland. Här kommer deltagare att diskutera användning av deklarativa tekniker som grund för att reducera kostnaderna för att bygga webbtillämpningar inom miljöer som hemmet, kontoret och mobila sammanhang, samtidigt som dessa erbjuder fullödig interaktivitet och optimal användning av apparatens förmågor. Position papers tas emot fram till och med 17 april 2007. Läs mer om W3C:s workshops och om The Ubiquitous Web.