W3C

W3C-logo

Nyheter februari 2007

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Tim Berners-Lee vittnar om webbens framtid inför amerikanska kongressen

2007-02-28

En av amerikanska kongressens kommittéer skall behandla den digitala framtiden för USA, och Tim Berners-Lee har inför denna kommitté gett sin syn på temat.

Tim Berners-Lee, ledare för W3C, berättar om webbens framtid inför Subcommittee on Telecommunications and the Internet, Committee on Energy & Commerce, i Representanthuset den 1 mars. Ordförande Edward Markey bjöd in Berners-Lee för att ge information i denna första session i en serie som skall behandla Digital Future of the United States.

Ny arbetsgrupp om säkerhetsspecifikationer

2007-02-28

En ny arbetsgrupp för säkerhetsspecifikationer ("XML Security Specifications Maintenance Working Group") skall förvalta och vidareutveckla existerande W3C:specifikationer inom säkerhetsområdet.

Frederick Hirsch (Nokia) är ordförande i XML Security Specifications Maintenance Working Group, vars uppdrag är att utföra förvaltningsarbete av W3C:s Recommendations för säkerhetsspecifikationer inom familjerna XML Signature och XML Encryption. Arbetsgruppen skall också föreslå en uppdragsbeskrivning som kan täcka ett bredare insatsområde. W3C:s medlemmar kan använda anmälningsformulär för att deltaga i arbetsgruppen Läs mer om W3C:s säkerhetsaktivitet.

Invitering att bygga implementationer: webbtjänstpolicies ... "Web Services Policy 1.5"

2007-02-28

Nu har "Web Services Policy 1.5" blivit Candidate Recommendation, och därmed skall nu provimplementationer av denna utvärderas.

Policy Framework definierar en modell för att uttrycka sådana aspekter på webbtjänster som informerar om villkor för att utnyttja tjänster. Policy Attachment definierar hur man knyter policies till de entiteter de styr; såsom WSDL och UDDI. Kommentarer på dessa Candidate Recommendation tas emot fram till och med 30 juni 2007. Läs mer om webbtjänster.

Pågående Workshop: nätverk av tjänster i storskalig användning

2007-02-28

Nu pågår en workshop om användning av webbtjänster inom större organisationer.

Workshop on Web of Services for Enterprise Computing hålls i Bedford, MA, USA, med MITRE som värd. Deltagare diskuterar hur man på ett bra sätt kan stödja affärstransaktioner och samverkan med affärsssystem som byggts innan webben fanns på plats, samt hur man kan knyta samman tjänster på intranät och/eller extranät genom användning av webbteknologier. Läs mer om W3C:s workshops och om W3C:s arbeten. (Foto: Paul Downey.)

Nytt Working Draft: Ajax ... "XMLHttpRequest Object"

2007-02-27

Arbetsgruppen för webb-API ("Web API WG") har publicerat ett förslag till "The XMLHttpRequest Object", en nyckelkomponent i Ajax.

En kritisk komponent i AJAX, är objektet XMLHttpRequest. Det definierar ett gränssnitt som kan användas av skripts för att utföra HTTP-operationer från webbklienten, såsom att skicka in formulärdata eller hämta data från en webbplats. Kommentarer på utkastet The XMLHttpRequest Object -- nu publicerat som Last Call Working Draft -- tas emot fram till och med 2 april 2007. Läs mer om W3C:s Rich Web Clients Activity.

Ny Proposed Recommendation: "Internationalization Tag Set"

2007-02-26

Nu har arbetet med att stödja internationalisering på webben resulterat i ett uppdaterat förankrat förslag till "Internationalization Tag Set".

Elementen och attributen i ITS -- grupperade i olika kategorier -- stöder internationalisering och lokalisering av scheman och dokument. Bland resultaten ingår även dokumentation av implementationer för DTD:er, XML Schema och Relax NG, och de kan användas för befintliga eller nya vokabulärer som HTML, DocBook och OpenDocument. Kommentarer på Internationalization Tag Set (ITS) Version 1.0 -- publicerad som Proposed Recommendation -- tas emot fram till och med 26 mars 2007. Besök gärna hemsidan för internationalisering.

Ny arbetsgrupp: beskrivning av webbresurser ... "POWDER"

2007-02-22

W3C startar nu en ny arbetgrupp: protokoll för beskrivningsresurser på webben ("Protocol for Web Description Resources Working Group", POWDER).

POWDER är en del av aktiviteten kring den semantiska webben. Phil Archer (ICRA) kommer att leda gruppen, vars uppdragsbeskrivning sträcker sig fram till och med 31 mars 2008. Målet är att ta fram ett sätt varpå strukturerad metadata -- kallade beskrivningsresurser ("Description Resources") -- kan autentiseras, tillämpas på grupper av webbresurser, och åtkommas oberoende av resurserna själva. Arbetsgruppens första telefonkonferens äger rum den 9 mars. W3C:s medlemmar kan använda detta formulär för att gå med i gruppen. Besök gärna hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: formulärhantering ... "XForms 1.1"

2007-02-22

Arbetsgruppen för XForms ("XForms Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast till "XForms 1.1", en bas för nästa generations formulär på webben.

XForms 1.1 utvidgar version 1.0 i ett antal avseenden: nya insändningsfunktioner, eventhanterare, hjälpfunktioner, förbättrat användargränssnitt, och nyttiga datatyper, samt ger mer kraftfulla behandlingsalternativ, såsom villkorlig exekvering, itererad exekvering, bakgrundexekvering, tillgång till information som beskriver händelsesammanhanget, etc. Kommentarer på XForms 1.1 -- publicerat som Last Call Working Draft -- tas emot fram till och med 5 april 2007. Läs mer på hemsidan för XForms.

Nytt Working Draft: tillståndsdiagram ... "State Chart XML"

2007-02-21

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat ett utkast av "State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction".

SCXML är en exekveringsomgivning som baseras på Harels tillståndstabeller i Unified Modeling Language (UML) och Call Control eXtensible Markup Language (CCXML). SCCML är ett möjligt sätt att uttrycka styrspråk inom VoiceXML 3.0, CCXML 2.0, och författarspråket som tas fram av arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group"). State Chart XML (SCXML) publiceras som uppdaterat Working Draft. Läs mer på Voice Browser home page.

Förnyade och nya arbetsområden och -grupper: internationalisering

2007-02-20

Nu har arbetsområdet internationalisering ("Internationalization (I18n) Activity") fått förlängt mandat, och en ny arbetsgrupp startats om arkitektur för internationalisering ("Internationalization Architecture Working Group").

Internationalization Architecture Working Group -- leds av Francois Yergeau (inbjuden expert) -- har fått mandat att arbeta med Character Model Resource Identifiers och med Normalization, och även med Language Tags and Locale Identifiers. Internationalization Core Working Group leds av Addison Phillips (Yahoo!) och har fått förnyat mandat att föreslå och samordna teknologi som stöder universell och världsomspännande tillgång till webben. Uppdragsbeskrivningen för Internationalization Tag Set (ITS) Working Group (som leds av Yves Savourel, Enlaso) och intressegruppen för internationalisering (som leds av Martin Dürst, inbjuden expert) har utvidgats. Arbetsgruppen för råd och upplysing om internationalisering -- "Internationalization GEO (Guidelines, Education & Outreach) Working Group" -- har avslutat sitt arbete, och dess arbetsområde har förts över till "Internationalization Core Working Group". Deltagande i I18n är öppen för alla W3C:s medlemmar. Besök hemsidan för internationalisering.

Nytt dokument: innehållsetiketter ... "Content Labels"

2007-02-20

Inkubatorgruppen om innehållsetiketter ("W3C Content Label Incubator Group") har publicerat sin avslutande rapport -- "W3C Content Labels".

I W3C Content Labels definieras en datamodell för innehållsetiketter, och med hjälp av denna kan intressenter göra uttalanden om enskilda resurser eller om grupper av resurser. Denna publikation är ett resultat som tagits fram inom W3C:s försöksverksamhet om inkubatorer ("Incubator Activity"), och är faktiskt den första slutrapporten från inkubatorgrupperna. Läs mer om W3C Content Label Incubator Group (WCL XG) och om inkubatorer i pressrelease från februari 2006.

Nytt Working Draft: ny utgåva av XHTML 1.1

2007-02-16

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har publicerat en ny utgåva av XHTML 1.1.

XHTML 1.1 är en omformulering av XHTML 1.0 Strict i termer av modularisering. Denna andra utgåva av XHTML 1.1 - Module-based XHTML -- publicerad som Working Draft, som ett steg mot Proposed Edited Recommendation -- är inte en ny version, men innehåller rättningar av alla kända fel, och utökar med en ny beskrivning med XML-schema. Läs mer på HTML:s hemsida.

Nytt Working Draft: hantering av händelser ... XML Events 2

2007-02-16

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har publicerat ett utkast av "XML Events 2".

Med hjälp av denna module kan man integrera händelselyssnare och -hanterare ("event listeners/handlers") i DOM Level 2 händelsegränssnitt. XML Events 2: An Events Syntax for XML -- publicerad som Working Draft -- lägger till ny funktionalitet för villkorsstyrd händelsehantering, och specifika element för hanterare. Det innehåller också ett uppdaterat XML schema och DTD, samt rättar alla kända fel i 2003 års publicering av XML Events som Recommendation. Läs mer på HTML:s hemsida.

Förannonsering av workshop: distribuerade webbtillämpningar

2007-02-16

W3C planerar nu en workshop om deklarativa modeller av distribuerade webbtillämpningar, att äga rum 5-6 juni 2007.

Deltagare kommer att diskutera modellering av tillämpningar, säkerhet och användbarhet av distribuerade tillämpningar som körs på nätverkade apparater. Workshopen äger rum hos MobileAware med stöd av Irish State Development Agency, Enterprise Ireland. En inbjudan att deltaga, samt mer information kommer att publiceras i mars. Läs mer om W3C:s workshops.

Nytt Working Draft: att styra access till data ... "Enabling Read Access"

2007-02-15

Arbetsgruppen för format i webbtillämpningar ("Web Application Formats Working Group", WAF) har publicerat ett nytt utkast av "Enabling Read Access for Web Resources".

I Enabling Read Access for Web Resources -- publicerad som uppdaterat Working Draft -- beskrivs en mekanism som ger möjligheter att bättre hantera olika typer av access till data i en webbläsare. En HTTP-header eller XML processinstruktion kan indikera vilken typ av access som kan tillåtas. Detta dokument har tidigare utgetts under titeln Authorizing Read Access to XML Content Using the <?access-control?> Processing Instruction 1.0. Läs mer om Rich Web Clients Activity.

Tim Berners-Lee inbjuden talare vid 3GSM-kongressen

2007-02-12

Tim Berners-Lee, ledare för W3C och webbens uppfinnare, var öppningstalare vid "3GSM World Congress" måndagen den 12 februari i Barcelona, Spanien.

I sitt tal inom Mobile Innovation Forum talade Berners-Lee om den roll innovation och öppenhet spelat för webbens framgångssaga, och hur W3C:s satsning på den mobila webben ("W3C Mobile Web Initiative") gör att mobilvärlden konvergerar med webben, och bidrar till att överbrygga den digitala klyftan. (Foto: Le Fevre Communications. )

Nytt Working Draft: krav på minitillämpningar ... "Widgets 1.0"

2007-02-09

Arbetsgruppen för format i webbtillämpningar ("Web Application Formats Working Group") publicerat ett nytt utkast av kravspecen för minitillämpningar på webben.

I Widgets 1.0 Requirements -- publicerat som uppdaterat Working Draft -- formuleras krav på apparatoberoende standarder för skriptning, digital signering, säkerställande, paketering och driftsättning av minitillämpningar i webbklienter ("widgets"). Dessa tillämpningar är små program, såsom klockor, spel och presentation av nyhetsnotiser, börskursremsor, väderleksinformation, m.m., som visar och uppdaterar data mottagen från någon webbserver, och som körs i en webbläsarmiljö. Mer om detta kan hittas på hemsidan för Rich Web Clients.

W3C:s världsomspännande kontor träffas

2007-02-06

Samtliga W3C:s kontor har sammanstrålat till sitt årliga möte, denna gång i Sophia-Antipolis, Frankrike, 5-6 februari 2007.

Representanter för de 16 kontoren runt jorden träffades hos INRIA för att diskutera olika frågor kring W3C-medlemskap, arrangemang genomförda av kontoren, informationsspridning och planer inför framtiden. W3C:s regionala kontor arbetar med lokala webbintressenter, för att bidraga till spridningen av webbteknologier, ge information på lokala språk, bredda W3C:s geografiska bas, och uppmuntra till internationellt deltagande i W3C:s arbete. Besök gärna hemsidan för W3C:s kontorsverksamhet. (Fotograf: Karl Dubost.)

Ny Proposed Recommendation: taligenkänning ... "Semantic Interpretation for Speech Recognition" (SISR)

2007-02-06

Nu publiceras "Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR) Version 1.0" som en Proposed Recommendation, och detta förslag har därmed ytterligare stabiliserats för att svara upp mot uttalade krav och önskemål.

Taggar i SISR används för att extrahera mening vid textigenkänning. SISR definierar syntax och semantik av innehåll uttryckt i "Speech Recognition Grammar Specification" (SRGS) och kan användas för att generera serialiserad XML eller ECMAScript-variabler. Kommentarer på Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR) Version 1.0 tas emot fram till och med 5 mars 2007. Läs mer på hemsidan för talbaserade webbläsare.

Nya Working Drafts: formattering ... nya CSS3-förslag

2007-02-06

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat två förslag inom CSS3 -- formattering av sidor, respektive koppling till beteende.

Generated Content for Paged Media beskriver funktionalitet såsom korsreferenser, fotnoter, sidhuvud och sidfot, vilka används flitigt inom tryckta alster. Med Behavioral Extensions to CSS kan man knyta sådant som XBL till formatmallar i CSS, och dessa bindningar kan användas med olika formatmallar och för olika media. De två dokumenten har publicerats som Working Drafts. Se mer om detta på hemsidan för CSS.

Nytt Working Draft: adressering i webbtjänster ... "WS Addressing Metadata"

2007-02-02

Efter att ha mottagit kommentarer på tidigare utkast, har nu arbetsgruppen för adressering inom webbtjänster ("Web Services Addressing Working Group") publicerat ett nytt utkast av "Web Services Addressing 1.0 - Metadata".

Gentemot tidigare föreslagna utkast, så har WSDL-elementet för utvidgning ("extension element") och WSDL SOAP-modulen lyfts bort, och WS policyuttryck ("Web Services Policy assertions") har lyfts in. Web Services Addressing 1.0 - Metadata -- nu publicerat som "Last Call Working Draft" -- har tidigare utgetts med titeln "Web Services Addressing 1.0 - WSDL Binding." Kommentarer på detta tas emot fram till och med 23 februari 2007. Mer information finns på hemsidan för webbtjänster.