W3C

W3C-logo

Nyheter maj 2007

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ramverk för effektivitetstestning kan laddas ner

2007-05-30

Arbetsgruppen för effektiv hantering av XML ("Efficient XML Interchange Working Group") har tagit fram ett ramverk för effektivitetstestning, för fri användning.

Med detta testramverk kan man utvärdera egenskaper hos olika XML-format, och mäta bearbetningseffektivitet och kompakthet. I paketet som kan nedladdas ingår fler än 100 dokument av olika storlek, som täcker fler än 20 olika schemata, utvalda ur de fler än 10 000 exempel som arbetsgruppen använt för sina egna mätexperiment. Resultat och analys av de åtta förelagna binärformaten för XML kommer att publiceras som ett arbetspapper i juli 2007. Mer information finns på hemsidan för XML.

Nytt Working Draft: mobil webb ... "mobileOK Basic Tests 1.0"

2007-05-25

Arbetsgruppen för råd och principer om den mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast av "W3C mobileOK Basic Tests 1.0".

MobileOK Basic Tests erbjuder en grund för uttalanden om att innehåll är skapat i enlighet med W3C:s MobileOK-regler, och baseras på W3C Mobile Web Best Practices. W3C mobileOK Basic Tests 1.0 publiceras som Last Call Working Draft och kommentarer på detta förslag tas emot fram till och med 22 juni 2007. Läs mer om W3C Mobile Web Initiative.

Nytt Working Draft: säkerhet på webben ... "Web Secure Experience"

2007-05-25

Arbetsgruppen för "säkerhetskontext på webben" ("Web Security Context Working Group") har nu publicerat ett nytt utkast av "Web Security Experience, Indicators and Trust: Scope and Use Cases".

Denna arbetsgrupp arbetar med att skapa förutsättningar för säkra och användbara webbgränssnitt, så att användare kan fatta välgrundade beslut om vad de gör på webben. Detta utkast av Web Security Experience, Indicators and Trust: Scope and Use Cases -- publicerat som Working Draft -- utvärderar användning av dagens säkerhetsfunktionalitet, och förtydligar avgränsningen av gruppens arbetsområde. Läs mer om W3C:s arbete mer säkerhet på webben.

Nytt dokument: användningsfall och metadata ... "POWDER Use Cases and Requirements"

2007-05-25

Arbetgruppen om protokoll för beskrivningsresurser på webben ("Protocol for Web Description Resources Working Group", POWDER) har publicerat ett dokument om krav och användningsfall.

POWDER: Use Cases and Requirements -- publicerat som Working Group Note -- kommer att styra arbetet med att definiera ett sätt att annotera stora samlingar av webbinnehåll med små och enkla annoteringar. Webbresurser kan då hämtas, personaliseras och levereras i många olika leveranskontext, och därmed svara upp mot samhälleliga krav som märkning av innehåll, och kommersiella krav som innehållsanpassning. Mer information om arbetet med semantik på webben hittas på hemsidan för den semantiska webben.

Ny Proposed Recommendation: webbtjänster ... "Web Services Description Language (WSDL) 2.0"

2007-05-23

Nu har specifikationen "Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0" nått fram till status Proposed Recommendation.

Med WSDL kan man modellera och beskriva modulära webbtjänster, dokumentera distribuerade system, och automatisera kommunikation mellan tillämpningar. "Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0" består av tre delar: Part 0: Primer, Part 1: Core Language och Part 2: Adjuncts. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 20 juni 2007. WSDL Additional MEPs, RDF Mapping och SOAP 1.1 Binding publiceras samtidigt som uppdaterade Working Drafts. Läs mer om Web services.

Inbjudan till workshop: Ajax och mobila webben

2007-05-23

En workshop om AJAX-teknologierna och deras användning i den mobila webben kommer att äga rum i september.

Workshop on Mobile Ajax stöds av W3C och av OpenAjax Alliance, och äger rum den 28 september i San Francisco, USA. Position papers kan sändas in fram till och med 15 augusti 2007. Deltagare kommer att undersöka användningsfall för mobil Ajax, för att ta reda på hur vi kan underlätta användning av Ajax i mobila webbläsare. Relevanta temaområden är användarkompetens, tillämpningsutveckling, stöd i dagens apparater och webbläsare, och behovet av standardisering och riktlinjer för Ajaxutveckling. Workshopen är avgiftsfri, och öppen för alla, men deltagare skall lämna in "position paper". Läs mer om W3C:s arbete med den mobila webben och om W3C:s Workshops.

Externt seminarium: "Informationssamverkan mellan myndigheter - en förutsättning för e-tjänster"

2007-05-18

Den 24 maj ges ett seminarium om myndighetssamverkan genom informationsutbyte -- erfarenheter från ett projekt.

Skatteverket och Lantmäteriet har tillsammans initierat ett projekt som syftar till att förbättra, förenkla och tydliggöra informationsutbytet mellan de myndigheter som hanterar fastighetsrelaterad information. Viktiga områden inom projektet är dels frågor relaterade till den "mjuka infrastrukturen", dels frågor kring förutsättningar för myndighetssamverkan. Under presentationen ges bakgrunden till projektet och de mål som projektet satt upp. Fokus läggs på hur förutsättningar skapats för myndighetsövergripande projektsamverkan. De konkreta resultat och erfarenheter som kommit fram kommer att beskrivas, både vad gäller informationsflöden och -objekt och förutsättningar för samverkan. Mer information och information om deltagaranmälan finns i inbjudan till seminariet.

Nya Working Drafts: textsökning ... "XQuery 1.0" och "XPath 2.0"

2007-05-18

Arbetsgruppen för XSL ("XSL Working Group") och arbetsgruppen för frågespråk i XML ("XML Query Working Group") har publicerat nya utkast av textsökning i XQuery och XPath.

De tre dokumenten XQuery 1.0 and XPath 2.0 Full-Text 1.0, XQuery 1.0 and XPath 2.0 Full-Text 1.0 Requirements, och XQuery 1.0 and XPath 2.0 Full-Text 1.0 Use Cases publiceras nu som Last Call Working Drafts. Teknologin "Full-Text 1.0" innebär utvidgningar av XQuery 1.0 och XPath 2.0 med funktionalitet för fulltextsökning. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 22 juni 2007. Mer om dessa finns på hemsidan för arbetet med XML.

Nya Working Drafts: tillgängligt innehåll ... WCAG 2.0

2007-05-17

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll ("Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group") har publicerat uppdateringar av "Web Content Accessibility Guidelines 2.0" och några relaterade dokument.

Arbetsgruppen har publicerat -- som uppdaterade Working Drafts -- Web Content Accessibility Guidelines 2.0, Understanding WCAG 2.0 och Techniques for WCAG 2.0. En publicerad inbjudan till granskning innehåller ytterligare information. Arbetsgruppen har även publicerat en uppdatering av WCAG 2.0 Quick Reference, en anpassningsbar förteckning över krav och tekniker för WCAG 2.0. Riktlinjerna för tillgänglighet bidrar till att webbinnehåll blir lättare att tillgodogöra sig för stora användargrupper, såsom personer med funktionshinder, äldre användare, användare av tekniska hjälpmedel och de som använder lite annorlunda typer av apparater för att komma åt webben. Kommentarer tas emot fram till och med 28 juni 2007. Besök gärna hemsidan för tillgänglighetsarbetet.

Förnyat uppdrag för arbetsgruppen om XML-protokoll

2007-05-17

Arbetsgruppen för XML-protokoll ("XML Protocol Working Group") har fått förlängt uppdrag, och fortsätter att underhålla standarder som SOAP.

Chris Ferris (IBM) är ordförande i XML Protocol Working Group som har fått uppdraget att underhålla och, om nödvändigt, vidareutveckla W3C:s RecommendationsSOAP Version 1.2, XML-binary Optimized Packaging (XOP), SOAP Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM). W3C:s medlemmar kan använda detta anmälningsformulär för att meddela intresse att deltaga i arbetsgruppen. Läs mer om detta på hemsidan för webbtjänster.

Publicerad artikel: livsvetenskapen och den semantiska webben

2007-05-16

Intressegruppen för semantiska webbens användning inom hälso- och sjukvård och livsvetenskaperna ("Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group", HCLSIG) har publicerat en artikel om användning av teknologier från den semantiska webben.

Artikeln "Advancing Translational Research with the Semantic Web" -- som tagits fram inom Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group och har publicerats i BMC Bioinformatics, en öppen forskningstidskrift med stort erkännande inom det biomedicinska området -- representerar en viktig milsten i arbetet med att lägga grunden för användning av den semantiska webben inom livsvetenskapen. Författarna illustrerar hur teknologier för den semantiska webben kan användas inom forskning inom neurovetenskap och biomedicin, och beskriver ett flertal projekt inom detta behovsområde. Ytterligare information finns på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt dokument: teckenkodning ... Unicode i XML

2007-05-16

Nu publiceras ett dokument om användning av Unicode i XML och XML-baserade språk.

Den nu utgivna Unicode in XML and other Markup Languages -- publicerad som Unicode Technical Report och som W3C Note. skiljer sig från föregående version genom att vara i linje med Unicode 5.0 och ta hänsyn till krav och önskemål angående hantering av 'vita tecken' (white space). Dessa riktlinjer utges i samarbete mellan Unicode Technical Committee och W3C:s arbetsgrupp för internationalisering. Mer om detta och andra relaterade teman finns på hemsidan för internationalisering.

Nytt Working Draft: webbtjänster ... "WS Addressing"

2007-05-16

Arbetsgruppen för adressering inom webbtjänster ("Web Services Addressing Working Group") har publicerat ett nytt utkast av "Web Services Addressing 1.0 - Metadata".

Web Services Addressing 1.0 - Metadata publiceras som tredje förslag till Last Call Working Draft, ett steg mot att nå status Candidate Recommendation. Detta utkast beskriver hur Web Services Addressing 1.0 mechanisms kan stödjas av Web Services Policy 1.5 framework och användning av egenskaper hos WS-Addressing i Web Services Description Language (WSDL). Kommentarer på detta tas emot fram till och med 8 juni 2007. Läs mer på hemsidan för webbtjänster.

Nytt Working Draft: semantisk modellering ... SKOS

2007-05-16

Arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group") har publicerat ett utkast av kravdokument för SKOS.

System och ramverk för kunskapsstrukturering, såsom taxonomier, ordböcker eller ämnesområdesförteckningar, har en viktig roll i att strukturera och åtkomma information. I SKOS Use Cases and Requirements. -- som nu publiceras av Semantic Web Deployment Working Group som första offentligt Working Draft -- beskrivs de användningsfall och krav som kommer att vara vägledande för specifikationen av SKOS (Simple Knowledge Organisation System), ett ramverk för att representera vokabulärer. Den som vill veta mer kan besöka hemsidan för arbetet med den semantiska webben.

W3C och WSRI arrangerar workshop om e-förvaltning

2007-05-15

En workshop om webben och e-förvaltning kommer att äga rum i Washington, DC, U.S. den 18-19 juni 2007.

Vid workshopen Toward More Transparent Government: Workshop on eGovernment and the Web -- som sker hos U.S. National Academy of Sciences -- kommer deltagare och inbjudna talare att diskutera hur webben stöder myndigheter och medborgare, och hur webben bäst utnyttjas för att uppnå ertersträvansvärda mål. Arrangemanget, som stöds av W3C och av Web Science Research Initiative (WSRI), är kostnadsfritt och öppet för alla, men anmälan om deltagande krävs. "Position papers" tas emot fram till och med 22 maj 2007. Läs pressrelease, rapporten från första W3C-symposiet om e-förvaltning och om W3C:s workshops.

W3C öppnar kontor i södra Afrika

2007-05-14

W3C har glädjen att meddela att W3C-kontoret för södra Afrika nu har öppnats.

Kontoret för södra Afrika är placerat på Meraka Institute, en enhet inom Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) i Pretoria, Sydafrika. Kontorschef är Quentin Williams. Bland de som representerade W3C vid öppningsevenemanget den 14 maj var Daniel Dardailler och Stephane Boyera. Hitta mer information på hemsidan för W3C-kontoren. (Foto: Joshua McDill)

Annonsering om workshop: semantisk teknologi ... RDF och databaser

2007-05-14

W3C planerar nu en workshop om hur RDF kan interoperera med relationsdatabaser.

Workshop on RDF Access to Relational Databases äger rum 25-26 oktober i Cambridge, MA, USA, där Novartis tillhandahåller lokaler för arrangemanget. Deltagare från området semantiska webben och från området relationsdatabaser kommer att undersöka likheter och skillnaderna i dessa teknologier, liksom hur relationell data kan uttryckas i RDF. En inbjudan kommer att publiceras sen maj eller tidig juni. Läs mer om W3C_s workshops.

W3C välkomnar medlemmar till vårens rådgivande möte

2007-05-07

I dagarna tre (6-8 maj 2007) äger W3C:s halvårsvisa möte med den rådgivande kommitten ("Advisory Committee") rum, i Banff, Alberta, Canada.

W3C:s medlemmar deltar i diskussioner om och planering av W3C:s arbete och kommande arbeten. Ta del av informationen om hur man blir W3C-medlem, och träffa W3C vid nästa möte, som kommer att avhållas i samband med den tekniska veckan den 4-10 november 2007, i Cambridge, MA, USA. (Foto: Kazuyuki Ashimura. )

Nytt Working Draft: den mobila webben ... "mobileOK"

2007-05-04

Arbetsgruppen för råd och principer om den mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast av "W3C mobileOK Scheme 1.0".

Den maskinläsbara etiketteringen "mobileOK" har skapats för att bidraga till en bättre hantering av innehåll i den mobila webben. "mobileOK" anger att webbinnehåll och innehållsleverans uppfyller de tester som definieras av testsviten för Mobile Web Best Practices. Utkastet W3C mobileOK Scheme 1.0 -- publicerad som uppdaterat Working Draft -- riktas till innehållsförfattare, verktygsutvecklare och innehållsleverantörer. Läs mer om W3C:s arbete med den mobila webben, ett samarbete mellan leverantörer av författarverktyg, innehållsleverantörer, apparattillverkare, leverantörer av webbläsare och mobiloperatörer.

Nytt Working Draft: formattering för utskrift ... "CSS Generated Content for Paged Media"

2007-05-04

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat ett nytt utkast om CSS3.

CSS är den mest använda teknologin för att formattera innehåll, såsom HTML och XML, på skärm, papper eller som tal. Cascading Style Sheets Level 3 (CSS3) Generated Content for Paged Media -- publicerad som uppdaterat Working Draft -- beskriver funktionalitet (korsreferenser, fotnoter, sidhuvud och sidfot, etc) som ofta används för tryckta alster. Mer information hittas på hemsidan för CSS.

Nya arbetsroller inom området teknologi och samhälle

2007-05-04

Ralph Swick har nu rollen som ledare för området teknologi och samhälle ("Technology and Society Domain Leader") och Daniel J. Weitzner har rollen som direktor för policies inom samma område.

Ralph Swick, som sedan 1997 varit teknisk ledare inom Technology and Society, kommer nu att leda arbetet inom aktiviteten T&S, som innefattar personlig integritet, säkerhet och den semantiska webben. Daniel J. Weitzner kommer att leda W3C:s arbeten om offentliga policies, fortsätta som biträdande ledare för intressegruppen för patent och standarder ("Patents and Standards Interest Group"), samt leda och genomföra arbeten utanför W3C finansierat genom bidrag till MIT:s Decentralized Information Group (DIG) och till Web Science Research Initiative (WSRI). Läs mer om arbetet med teknologi och samhälle.

Ny Candidate Recommendation: semantisk annotering ... GRDDL

2007-05-03

Nu har specifikationen för GRDDL ("Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages") nått status Candidate Recommendation.

De mekanismer som definieras för GRDDL kopplar ihop mikroformat med den semantiska webben genom att extrahera RDF-utsagor från XHTML- och XML-innehåll, genom användning av teknologier som XSLT. I samband med denna utgåva av GRDDL så publiceras även GRDDL Test Cases som ett Last Call Working Draft. Synpunkter och kommentarer utgående från implementationserfarenheter tas emot fram till och med 31 maj 2007. Mer om detta hittas på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Last Call Working Draft: anpassning av innehåll ... "CC/PP 2.0"

2007-05-02

Arbetsgruppen för "Ubiquitous Web Applications" har publicerat en utkast till "Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP): Structure and Vocabularies 2.0"

En CC/PP-profil beskriver en apparats förmåga och användares preferenser, och används för att styra anpassning av innehåll. Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP): Structure and Vocabularies 2.0 publiceras nu som Last Call Working Draft. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 juni 2007. Den nu aktuella version 2.0 är en uppdatering av CC/PP 1.0 (som är en W3C Recommendation) så att den är bättre anpassad för RDF och OMA UAProf 2.0. Detta arbete ligger i ett av de områden där W3C och OMA samverkar. Läs mer om tillämpningar för 'ubiquitous Web'.

Nya Working Drafts: grafik ... SVG 1.2

2007-05-02

Arbetsgruppen för SVG ("SVG Working Group") har publicerat fem utkast för SVG 1.2 -- tekniska beskrivningar och introducerande material.

SVG erbjuder interaktiv vektorgrafik, text, bild, animering och grafiska tillämpningar i XML. SVG Filter Requirements, Primer och Language -- publicerade som första offentliga Working Drafts -- var tidigare del av SVG 1.1, men organiseras här som en separat modul. Här erbjuds funktionalitet att förbehandla bilder innan de visas, såsom rastereffekter. Dessa filtereffekter definieras i XML för SVG, men kan även användas i andra sammanhang, t.ex. HTML som presenteras med CSS, eller XSL:FO. SVG Print 1.2 Primer och Language -- publicerade som uppdaterade Working Drafts -- utvidgar språket med stöd för multipla sidor och stöd för färghantering. Läs mer på hemsidan för SVG.

Möte om test av SVG ... "SVG Tiny 1.2 Test Fest"

2007-05-02

Arbetsgruppen för SVG ("SVG Working Group") genomför ett testarbete under första dagens av sitt arbetsmöte i Zürich, Schweiz, 5 juni 2007.

Beta-versionen av testsviten för SVG Tiny 1.2 kommer att provas på befintliga implementationer av SVG Tiny 1.2, och utfallet blir ett underlag för en första rapport om implementerbarhet. Implementatörer kan deltaga, eller skicka in sina implementationer för testning. Vill du ha mer information, skicka epost till SVG-arbetsgruppen. Besök gärna hemsidan för SVG.