W3C

W3C-logo

Nyheter september 2007

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Workshop på gång: mobila webben, mobil Ajax

2007-09-25

En workshop anordnas nu om användning av Ajax inom den mobila webben.

Workshop on Mobile Ajax -- stöds av W3C och OpenAjax Alliance -- äger rum 28 september i Mountain View, Kalifornien, USA, hos Microsoft. Deltagare kommer att undersöka användningsfall för hur mobil Ajax kan bidraga till användbarhet i mobila webbläsare. Bland de teman som behandlas finns t.ex. användarerfarenheter, tillämpningsutveckling, stöd i dagens apparater och webbläsare, och om behovet av standardisering och användningsråd. Resultaten från workshopen kommer att publiceras på dess hemsida. Läs pressrelease och om W3C:s Mobile Web Initiative och W3C:s Workshops.

Nya Working Drafts: metabeskrivning av resurser ... "POWDER"

2007-09-25

Arbetsgruppen för protokoll för beskrivningsresurser på webben ("Protocol for Web Description Resources Working Group", POWDER) har publicerat utkast om beskrivningsprotokoll.

POWDER är ett sätt att knyta små, lätt konstruerade annoteringar till stora samlingar av webbinnehåll. Webbresurser kan då hämtas, personaliseras och levereras i ett bred uppsättning av leveranskontext -- för att svara upp mot sociala behov av etikettering av innehåll likaväl som näringslivets behov av innehållsanpassning. Protocol for Web Description Resources (POWDER): Description Resources och Protocol for Web Description Resources (POWDER): Web Description Resources (WDR) Vocabulary publiceras nu som första offentliga Working Drafts. Besök gärna hemsidan för den semantiska webben.

Candidate Recommendation: nytt utkast av "XML Results Format"

2007-09-25

Nu har "SPARQL Query Results XML Format" publicerats som förslag till W3C Recommendation.

Med SPARQL Query Language for RDF kan utvecklare och slutanvändare beskriva och konsumera sökresultat från olika typer av informationskällor och integrera dessa. Med SPARQL Query Results XML Format kan variabelbindningar och booleska resultat uttryckas i XML. Läs mer om arbetsgruppen för RDF Data Access och besök hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: formattering av matematik ... "MathML for CSS Profile"

2007-09-24

Arbetsgruppen för matematik ("Math Working Group") har publicerat ett utkast om formattering av matematik i CSS.

Den nu aktuella delmängden av MathML 3.0 -- A MathML for CSS profile wilken publiceras av Math Working Group i form av ett uppdaterat Working Draft -- kan användas för att uttrycka strukturen av matematiska formler på ett sätt som underlättar ytterligare CSS-baserad formattering. Denna profil, som är synkroniserad med annat pågående arbete med CSS Level 3, kommer att göra det lättare att använda MathML i webbläsare och CSS-formatterare. Mer information finns på hemsidan för matematik.

Nytt Working Draft: arbetsflöden för XML ... "XML Pipeline Language"

2007-09-20

Arbetsgruppen för bearbetning av XML-dokument ("XML Processing Model Working Group") har publicerat ett utkast om strukturering av bearbetning av XML-innehåll, "XProc: An XML Pipeline Language".

Språket XProc används för att styra och organisera bearbetningsflöden, genom att standardisera interaktion, inmatning och utmatning vid transformtion som inbegriper sådant som XSLT, XML Schema, XInclude och Canonical XML, vilka opererar på och producerar XML-dokument. XProc: An XML Pipeline Language publiceras av XML Processing Model Working Group som Last Call Working Draft. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 24 oktober 2007. Den intresserade kan hitta mer information på hemsidan för XML-aktiviteten.

Nytt Working Draft: MTOM policyuttryck

2007-09-18

Arbetsgruppen för XML-protokoll ("XML Protocol Working Group") har publicerat ett utkast om policies för WSDL.

I denna minimala specifikation definieras användning av ett uttryck som uttalar sig om serialisering av SOAP-meddelanden. Uttrycket kan knytas till en WSDL-beskrivning. Kommentarer på MTOM Serialization Policy Assertion 1.1 -- publicerad av XML Protocol Working Group som Last Call Working Draft -- tas emot fram till och med 15 oktober 2007. Mer information finns på hemsidan för webbtjänster.

Nytt Working Draft: formattering ... "CSS3: Grid Positioning"

2007-09-12

Arbetsgruppen för CSS ("CSS Working Group") har publicerat ett utkast av "CSS Grid Positioning Module".

CSS Grid Positioning Module -- publicerat som första offentligt Working Draft -- är en byggsten i Level 3 av språket Cascading Style Sheets (CSS). Det tillämpar principen av rutnät -- såsom använt inom traditionella media vid layout av bok- och tidningssidor -- på innehåll som skall presenteras över webben, och detta ger ett alternativ till den ansats som definieras i CSS Advanced Layout Module. Rutnät kan specificeras explicit, eller bestämmas implicit och kombinerat med CSS3 Media Queries. Läs mer om detta på hemsidan för CSS.

Nytt dokument: om arbetet med webbtillämpningar

2007-09-12

Arbetsgruppen för webbtillämpningsformat ("Web Application Formats Working Group") har dokumenterat sin syn på möjligheten att ta fram ett deklarativt format för webbtillämpningar och användargränssnitt.

Dokumentet Declarative Formats for Applications and User Interfaces -- publicerat av Web Application Formats Working Group som en "Working Group Note" -- ger rekommendationen att inte driva arbetet vidare i denna form, och identifierar några alternativa sätt att organisatoriskt driva detta arbete. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Recommendation: semantiska webben ... "Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages"

2007-09-11

Nu publiceras GRDDL som en webbstandard ("W3C Recommendation").

Med GRDDL kan kan man automatiskt extrahera data från webbdokument, och därmed kunna återanvända data, och berika genom att knyta till den semantiska webben. Samtidigt publiceras GRDDL Test Cases, som beskriver såväl illustrativa som krävande testfall. Prova gärna W3C:s GRDDL-tjänst! Läs GRDDL Primer, pressrelease och stöduttalanden, och om den semantiska webben.

Nytt arbete startas upp: ontologi ... "OWL Group"

2007-09-06

Den nu uppstartade arbetsgruppen för OWL ("OWL Working Group") ska utvidga och förfina "Web Ontology Language" (OWL).

OWL Working Group leds av Ian Horrocks (Oxford University) och Alan Ruttenberg (ScienceCommons), vars uppdrag är att ta fram en W3C Recommendation av en utvidgad Web Ontology Language (OWL), genom att lägga till en liten uppsättning utvidgningar, och definiera profiler identifierade av användare och verktygsbyggare. W3C-medlemmar kan anmäla sitt intresse att deltaga i gruppen genom att använda registreringsformulär på webben. Läs mer om den semantiska webben.

Nytt Working Draft: talsyntes ... "Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1"

2007-09-05

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat ett utkast av "Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1".

De ändringar som ingår i Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1 -- publicerat som uppdaterat Working Draft -- gentemot föregående utkast innefattar bl.a. användning av XML 1.1 och IRIs, och specifikation av val av röst och språk. Denna version 1.1 förbättrar W3C:s SSML 1.0 Recommendation genom att lägga till stöd för mer konventioner och praktisk användning av världens språk. Titta mer på hemsidan för talbaserade webbläsare.

Fullbordat arbete: addressering i webbtjänster ... "Web Services Addressing Working Group"

2007-09-05

Arbetsgruppen för adressering av Web Servics ("Web Services Addressing Working Group") har nu, i och med att de publicerat sina Recommendations, fullbordat sitt arbete.

Web Services Addressing Working Group har följande Recommendations: Web Services Addressing 1.0 Core, SOAP Binding och Metadata, liksom en Working Group Note, SOAP 1.1 Request Optional Response HTTP Binding. De grundläggande egenskaperna i dessa resultat erbjuder uniform adressering av webbtjänster och meddelanden, oberoende av underliggande transportmekanismer. Läs mer om webbtjänster.

Ny Recommendation: webbtjänster ... "Web Services Addressing Metadata"

2007-09-04

W3C har idag publicerat "Web Services Addressing 1.0 - Metadata" som en W3C Recommendation.

Specifikationen Web Services Addressing 1.0 - Metadata används för att ange stöd för Web Services Addressing 1.0 i användning av Web Services Policy 1.5, och definierar hur man kan uttrycka WS-Addressing-egenskaper i Web Services Description Language. Läs om arbetsgruppen för adressering inom webbtjänster och om W3C:s arbete med webbtjänster.

Ny Recommendation: webbtjänstpolicies ... "Web Services Policy 1.5"

2007-09-04

Idag har W3C publicerat Web Services Policy 1.5 som en W3C Recommendation.

Policyramverket definierar en modell för att beskriva karaktären av webbtjänster, för att tydliggöra de villkor som är knutna till dess användning. I Attachment definieras hur man knyter policies, t.ex. inom WSDL eller UDDI, till de objekt som de är associerade med. Läs pressrelease, stöduttalanden och om arbetsgruppen för webbtjänstpolicies och om W3C:s arbete med webbtjänster.

Fullbordat arbete: semantik och webbtjänster ... "Semantic Annotations for WSDL"

2007-09-04

Arbetsgruppen för semantiska annoteringar av webbtjänster ("Semantic Annotations for WSDL Working Group") har nu fullgjort sitt arbete.

Med formatet "Semantic Annotations for WSDL" (SAWDSL) kan man göra semantiska annoteringar av komponenter uttryckta i "Web Services Description Language (WSDL), vilket stöder klassificering, upptäckt, matchning, sammansättning och anrop av webbtjänster. Denna arbetsgrupp (Semantic Annotations for WSDL Working Group) har producerat en W3C-Recommendation, Semantic Annotations for WSDL and XML Schema (SAWSDL), och en anknytande Usage Guide. Därmed har de fullbordat sitt arbete och arbetetsgruppen avslutas nu. Läs mer om webbtjänster.

Nytt dokument: beskrivning av webbresurser ... "POWDER"

2007-09-04

Ett dokument kring användning och krav på POWDER har nu publicerats av arbetsgruppen om protokoll för beskrivningsresurser på webben ("Protocol for Web Description Resources Working Group", POWDER).

Arbetsgruppen för POWDER har publicerat POWDER: Use Cases and Requirements som en Working Group Note. Dokumentet kommer att vägleda arbetet med att ta fram ett sätt att koppla små, lätt konstruerade annoteringar till stora samlingar av webbresurser. Webbresurser kan då hämtas, personaliseras och levereras i ett bred uppsättning leveranskontext, så att innehåll svarar upp mot sådant som användarkrav på innehållsetikettering, och kommersiella krav på innehållsanpassning. Mer information finns på hemsidan för den semantiska webben.

Nytt Working Draft: "XML Schema 1.1 Structures"

2007-09-04

Arbetsgruppen för XML ("XML Schema Working Group") har tagit fram ett utkast av "XML Schema 1.1 Part 1: Structures".

Med XML-scheman kan man definera vokabulärer i uppmärkning som skall användas av flera parter, definiera struktur i XML-dokument som använder dessa vokabulärer, och ge kopplingspunkter där semantik kan knytas in. De förenklingar och ändringar som ingår i detta utkast -- XML Schema 1.1 Part 1: Structures, publicerat som Last Call Working Draft --- berör bl.a. regler för att kontrollera validitet, s.k. "all"-grupper, PSVI, konformitet, svag validering, partiklar och "vilda tecken". Kommentarer på detta tas emot fram till och med 8 november 2007. Besök gärna hemsidan för XML.