W3C

W3C-logo

Nyheter december 2007

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Drafts: skalbar grafik ... "SVG Print 1.2 Language"

2007-12-21

Arbetsgruppen för SVG ("SVG Working Group") har publicerat utkast om SVG för utskrift -- en specifikation och ett introducerande dokument.

SVG Print 1.2, Part 2: Language och SVG Print 1.2, Part 1: Primer publiceras av SVG Working Group som Last Call Working Drafts. Det förstnämnda definierar de egenskaper hos språket Scalable Vector Graphics (SVG) som är speciellt inriktade på sammanhang där utskrift är central. Det andra ger råd och riktlinjer om hur denna skall användas tillsammans med modulerna SVG 1.2 Tiny och SVG 1.2 Full. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 8 februari 2008. Läs mer om detta på hemsidan för arbetet med grafik.

Ny Candidate Recommendation: leveranssituation ... "Delivery Context: Client Interfaces (DCCI) 1.0"

2007-12-21

Arbetsgruppen för Ubiquitous Web Applications har publicerat två specifikationer -- om ett programmeringsgränssnitt som erbjuder kontextuell information, och en modell av sammanhanget för specifika innehållsleveranser.

Dokumentet Delivery Context: Client Interfaces (DCCI) 1.0. -- publicerat av Ubiquitous Web Applications Working Group som Candidate Recommendation -- definierar plattforms- och språkneutrala programmeringsgränssnitt med vars hjälp webbtillämpningar får tillgång till en hierarki av dynamiska egenskaper som representerar apparatförmågor, konfigurationer, användarpreferenser och sammanhangsberoende villkor. Dessutom har arbetsgruppen publicerat (som första offentligt Working Draft) dokumentet Delivery Context Ontology, som ger en formell modell av leveranssammanhanget, vilken andra specifikationer kan referera till. Läs mer om detta på hemsidan för Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: API på webben ... "Selectors API"

2007-12-21

Arbetsgruppen för web-API ("Web API Working Group") har publicerat ett utkast av specifikationen av ett API för slektorer i dokumentstrukturer.

Selektorer, som har bred användning i CSS, är mönster som matchas mot element i trädstrukturer. API:et för selektorer definierar metoder för att hämta element-noder från dokumentobjektet (Document Object Model, DOM) genom att matchning mot en grupp av selektorer. Kommentarer på Selectors API -- publicerad av Web API Working Group som Last Call Working Draft -- tas emot fram till och med 6 januari 2008. Arbetsgruppen har även publicerat ett nytt utkast (som Working Draft) av DOM Level 3 Events, en generisk plattforms- och språkneutral händelseramverk med vars hjälp man kan registrera händelsehanterare, beskriva händelseflöden genom en trädstruktur, och knyta sammanhangsberoende information till enskilda händelser. Mer om detta finns på hemsidan för Rich Web Clients.

Nytt Working Draft: apparatbeskrivningar ... "Device Description Repository Core Vocabulary"

2007-12-21

Arbetsgruppen apparatbeskrivningar ("Device Description Working Group") har publicerat ett utkast av specifikationen av "Device Description Repository Core Vocabulary".

Dokumentet Mobile Web Initiative Device Description Working Group -- publicerat av Device Description Repository Core Vocabulary som första offentligt Working Draft -- beskriver en grundläggande vokabulär för anpassning av innehåll, dvs de egenskaper som anses viktiga för att anpassa innehåll för användning i den mobila webben. Den mål är att definiera en fundamental vokabulär för användning vid byggandet av apparatbeskrivningsdatabaser Device Description Repository (DDR). Lär dig mer om W3C:s arbete med den mobila webben.

Offentligt seminarium i Spanien ... deltag via Internet!

2007-12-20

Det spanska W3C-kontoret ger ett öppet seminarium om aktuella områden för webbanvändning.

det virtuella seminariet (den 23 januari 2008, arrangerat av spanska W3C-kontoret) kommer representanter från W3C att diskutera vad som sker med webben, bl.a. e-förvaltning, video på webben och den mobila webben i utvecklingsländer. I programmet återfinns fullständig beskrivning av ämnen och talare. Alla inbjudes att delta i seminariet (som äger rum 15:00 -- 18:00, och konferensspråket är engelska) via Internet; se praktisk handledning om hur man deltar på distans. Den som vill veta mer om det spanska W3C-kontoret kan besöka W3C/Spaniens webbplats.

Nya Working Drafts: XML-händelser ... "Efficient XML Interchange (EXI)"

2007-12-19

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte ("Efficient XML Interchange Working Group") har publicerat tre utkast som beskriver format för händelseströmmar och hur de används.

De tre dokumenten , som publiceras av Efficient XML Interchange (EXI) Working Group är: EXI Best Practices (ett första offentligt Working Drafts) och EXI Primer (Working Draft), samt EXI Format 1.0 (Working Draft). EXI är en mycket kompakt representation av Extensible Markup Language (XML) Information Set, avsedd att optimera prestanda i hantering, och optimera användning av datorresurser. Den använder en relativt enkel algoritm, som kan implementeras på ett kompakt sätt, och en liten uppsättning datatyper, och den producerar bra kodning av strömmar av XML-händelser. Introduktionsdokumentet och dokumentet med användningsråd är komplement till dokumentet som specificerar formatet. Beskrivningen av användningsråd presenterar också information lämplig för den som har allmänt intresse för EXI:s roll i den alltmer växande webben. Den intresserade hittar mer information på hemsidan för XML-aktiviteten.

Nytt Working Draft: semantiska webben ... "Cool URIs for the Semantic Web"

2007-12-17

Intressegruppen för utbildning och informationsspridning om den semantiska webben ("Semantic Web Education and Outreach (SWEO) Interest Group") har publicerat ett dokument om adressering av resurser inom den semantiska webben.

URI:er ("Uniform Resource Identifiers) -- ofta kallade "webbadresser" -- är en av de fundamentala byggstenarna i webben, och även i den semantiska webben. Cool URIs for the Semantic Web -- publicerad som första Working Draft -- förklarar hur bra användning av URI:er kan bidraga till att den semantiska webben växer. Dokumentet diskuterar två strategier för hur man väljer URI:er i den semantiska webben, listar webbplatser som använder dessa ansatser, samt kortfattat diskuterar varför andra alternativ är mindre lämpliga. Kommentarer på detta utkast tas emot fram till och med 21 januari 2008, för att bidraga till det slutliga dokumentet som gruppen skall leverera. Ta del av mer information om detta på hemsidan för arbetet med den semantiska webben.

Nytt dokument: apparatoberoende ... "Device Description Repository Requirements 1.0"

2007-12-17

Arbetsgruppen för apparatbeskrivningar ("MWI Device Description Working Group") har publicerat ett dokument om krav på en databas med apparatbeskrivningar.

I Device Description Repository Requirements 1.0 -- publicerad av Mobile Web Initiative Device Description Working Group som en "Group Note" -- beskrivs användningsfall för en apparatbeskrivningsdatabas ("Device Description Repository", DDR). Varje användningsfall analyseras för att fastställa vilket beteende som en DDR skall uppvisa. Dessa beteenden abstraheras till högnivåkrav, vilka sedan normaliseras över alla användningsfall, och då leder till en uppsättning krav på DDR. Ta del av mer information om detta på hemsidan för arbetet med den mobila webben.

Nya Working Drafts: matematisk notation ... "MathML Version 3.0"

2007-12-14

Arbetsgrupp för matematisk notation ("Math Working Group") har publicerat utkast av dokument som beskriver hantering av uppmärkning av matematisk formalism.

Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 (publicerat som "Working Draft") definierar "Mathematical Markup Language" (MathML), en XML-tillämpning med vars hjälp man kan beskriva matematisk notation för webbpublicering. A MathML for CSS profile (publicerat som "Working Draft") beskriver en profil av MathML 3.0 som kan stöder formattering med Cascading Style Sheets (CSS). XML Entity definitions for Characters (publicerat som första offentligt "Working Draft") definierar ett antal uppsättningar av namn på matematiska tecken som tilldelas Unicode-tecken. Dessa tre dokument har producerats av Math Working Group. Mer om MathML hittas på hemsidan för matematisk notation.

Ledande industrier diskuterar integration av video på webben

2007-12-12

På en workshop om video på webben diskuterar intressenter utmaningar och lösningar för hur video kan integreras smidigt inom webbramverket.

Webbvideo är "coolt"! Därför träffas Adobe, Apple, Canon, CBS Interactive, Cisco, Comcast, Disney, Hitachi, Motorola, Mozilla, Nokia, Opera, RealNetworks, Samsung, Sony, Sun, Turner Broadcasting, Web3D Consortium, YouTube, och andra ledande industrier vid W3C:s workshop om video på webben (San Jose, Kalifornien, 12-13 december 2007) för att diskutera detta område. Fler och fler människor publicerar högkvalitativ video, sociala nätverk växer upp kring webblevererad media, och IPTV (TV över Internet) mognar snabbt. Dessa och andra observerbara förändringar skapar utmaningar för underliggande teknologier och standarder, med avseende på hur de kan stödja plattformsoberoende skapande, författande, kodning/avkodning och beskrivning av video. För att säkerställa att video blir en fullvärdig del av webben, så har W3C inbjudit alla att undersöka vad som kan utgöra en gedigen arkitekturgrund, som möjliggör skapande, navigering, sökning och distribution av video, och hur rättigheter kan hanteras. Mer information kan fås via workshopens program. W3C tackar Cisco för att de ställt upp som värd för denna workshop, och tackar alla intresserade som sänt in position papers.

Implementationserfarenheter efterlyses: uttal ... "Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0"

2007-12-12

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat ett nästan slutgiltigt utkast av "Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0".

PLS erbjuder en bas för att beskriva uttal, vilket används vid taligenkänning och talsynes, då man vill anpassa applikationer, t.ex. då namn skall uttalas på ett speciellt sätt. Specifikationen Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0 -- publicerat av Voice Browser Working Group som Candidate Recommendation -- skall nu utvärderas genom praktisk användning, och erfarenheter kring sådan användning av PLS tas emot fram till och med 11 april 2008. Mer detaljerad information hittas i planen för rapportering av implementering av PLS 1.0. Arbetsgruppen har även uppdaterat Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1. Ändringar gentemot tidigare utkast innefattar bl.a. tillägg av ett nytt attribut "type" som kan ha värdet "ruby", utbyte av uttalsalfabet ("pronunciation alphabet") mot uttalsschema ("pronunciation scheme"), och ändrade attributnamn på elementet "audio". Besök gärna hemsidan för talbaserade webbläsare.

Ny inkubatorgrupp: "Emergency Information Interoperability Framework"

2007-12-11

Idag har W3C annonserat uppstarten av en inkubatorgrupp för interoperabilitet för informationsutbyte inom krishantering.

Gruppen Emergency Information Interoperability Framework Incubator Group, stöds av W3C-medlemmarna NICTA, Google, SICS, och IBM. Denna inkubatorgrupp ska inventera och analysera moderna vokabulärer som används inom området krishantering, och utreda hur man kan komma vidare genom användning av ett interoperabilitetsramverk för krishantering. Läs om inkubatoraktiviteten, ett initiativ som skall stödja utveckling av framväxande webbteknologier.

Implementationserfarenheter önskas: "EMMA: Extensible MultiModal Annotation markup language"

2007-12-11

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har publicerat ett utkast av EMMA, och efterlyser nu implementationserfarenheter.

EMMA är ett utbytesformat som tillhör gränssnittet mellan indatahanteringen och interaktionshanteringen i W3C:s multimodala arkitektur och gränssnitt, och definierar ett sätt att annotera tillämpningsspecifik data med information såsom tidsstämpling, inmatningssätt, alternativa tolkningar och partiella analyser. Insikter och erfarenheter av att implementera specifikationen EMMA: Extensible MultiModal Annotation markup language -- publicerad av arbetsgruppen för multimodal interaktion som Candidate Recommendation -- tas emot fram till och med 14 april 2008. Läs mer på hemsidan för multimodal interaktion.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0"

2007-12-11

Arbetsgruppen för webbtillgänglighet ("Web Content Accessibility Guidelines Working Group", WCAG) har producerat ett utkast om tillgängligt webbinnehåll -- WCAG 2.0.

WCAG ger ett regelverk som skall göra webbinnehåll mer tillgängligt för breda användargrupper, användare med funktionshinder, och äldre användare, som använder olika typer av tekniska hjälpmedel. Tre dokument är nu tillgängliga: Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (publiceras som sista Working Draft) och Understanding WCAG 2.0 (publiceras som Working Draft) och Techniques for WCAG 2.0 (publiceras som Working Draft). Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 1 februari 2008. Lär dig mer om tillgänglighet i WCAG Overview, WCAG-granskningen, och om W3C:s arbete med tillgänglighet.