W3C

W3C-logo

Nyheter juli 2008

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Kommande workshop: industriell användning av semantiska webben

2008-07-31

En workshop annonseras nu som kommer att handla om användning av semantiska webben inom energiområdet, speciellt olja och gas.

Härmed inbjuds intresserade att deltaga i en Workshop on Semantic Web in Energy Industries; Part I: Oil & Gas hos Chevron i Houston, Texas, USA, den 9-10 december 2008. Deltagare kommer att utforska hur teknologier för den semantiska webben kan kan användas inom hantering och analys av de stora datamängder som insamlas från ett otal datakällor inom denna typ av energiindustri. Position papers skall var inlämnade senast 19 september 2008. Du kan läsa mer om Workshopens mål och ta del av mer information om W3C:s arbete med den semantiska webben.

Testsvit: mobila webben ... test av mobila webbläsare

2008-07-30

Arbetsgruppen för testsviter för den mobila webben ("Mobile Web Test Suites Working Group") har offentliggjort en uppdaterad uppsättning tester för mobila webbläsare.

Denna nya utgåva av Web Compatibility Test for Mobile Browsers -- konstruerad av Mobile Web Test Suites Working Group -- innehåller nu fler teknologier och ett flertal förbättringar av tidigare utgåva. Läs mer om hur testsviten konstruerats och få mer information om W3C:s satsning på den mobila webben.

Nya W3C-standarder ger bättre upplevelse på mobila webben

2008-07-29

W3C har glädjen att meddela att det nu finns nya standarder som gör det lättare för användare att utnyttja mobila apparater vid webbsurfning.

Mobile Web Best Practices 1.0 -- producerad av Mobile Web Best Practices Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation -- sammanställer erfarenheter från många aktörer i den mobila webben till en uppsättning praktiska råd och riktlinjer om hur man skapar mobilanvändbart innehåll. Dessa riktlinjer hjälper till att ge användare en bättre upplevelse av att webbsurfa med en mobiltelefon. W3C publicerade ytterligare en standard idag: XHTML Basic 1.1 Recommendation, som definierar det format som "Best Practices"-dokumentet bygger på. I och med denna standard så finns det nu en konvergens i mängden av mobila uppmärkningsspråk, bl.a. de som utvecklats av Open Mobile Alliance (OMA). Arbetsgruppen publicerar nu även ett första utkast av nästa generations riktlinjer, Mobile Web Application Best Practices, inriktad på behoven hos mobila webbapplikationer. Läs pressreleasen och stöduttalanden, prova W3C mobileOK granskaren (beta), och se på mer information om W3C:s satsning på den mobila webben.

Nya Working Drafts: effektiv XML ... "EXI Format 1.0"; "EXI Evaluation"

2008-07-28

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte ("Efficient XML Interchange Working Group") har nu offentliggjort två utkast om teknologin för effektiv XML.

Efficient XML Interchange (EXI) är en mycket kompakt representation av Extensible Markup Language (XML) Information Set som samtidigt optimerar prestanda och användning av datorresurser. EXI-formatet använder en hybridansats som bygger på informationsteori och teori för formella språk, samt på praktiska beprövade tekniker, för entropi-baserad kodning av XML-information. Med en relativt enkel algoritm, som har snabba och kompakta implementationer, och en liten uppsättning datatyper, genereras effektiv kodning av XML-händelseströmmar. Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 och Efficient XML Interchange Evaluation publiceras av Efficient XML Interchange Working Group som Working Drafts. Den första dokumentet specificerar formatet för Efficient XML Interchange (EXI). Det andra dokumentet, som är ett första offentligt utkast, är en utvärdering av Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 med avseende på de egenskaper som identifierades av den nu avslutade arbetsgruppen för binär XML (XML Binary Characterization (XBC) Working Group). Utvärderingen jämför med rå XML, gzippad XML och ASN.1 PER. Mer information finns om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: webbtjänster ... "SOAP over Java Message Service 1.0"

2008-07-24

Arbetsgruppen för SOAP-till-JMS-bindning ("SOAP-JMS Binding Working Group") har utgett ett utkast om om hur SOAP transporteras över JMS.

Ett viktigt mål är att säkerställa interoperabilitet mellan olika leverantörers implementation av Web Services. Likaledes behöver man stödja användare när de implementerar egna Web Services som del i sin infrastruktur, och behöver uppnå teknisk samverkan med andra implementerade Web Services. Ett steg i rätt riktning är standardisering av transport av SOAP-meddelanden via Java Message Service (JMS). SOAP over Java Message Service 1.0 -- publicerad av SOAP-JMS Binding Working Group som första offentligt Working Draft -- specificerar binding av såväl SOAP 1.1 som SOAP 1.2, genom användning av SOAP 1.2 Protocol Binding Framework. Läs mer om arbetet med webbtjänster.

Nytt Working Draft: säkerhet ... "Web Security Context: User Interface Guidelines"

2008-07-24

Arbetsgruppen för webbsäkerhetskontext ("Web Security Context Working Group") har offentliggjort ett utkast om hur webbanvändare stöds vid säkerhetsrelaterade beslut.

Web Security Context: User Interface Guidelines -- publicerad av Web Security Context Working Group som sista förslag som Working Draft -- handlar om de säkerhetsrelaterade beslut som användare gör on-line, och om hur man kan stödja användare att göra säkra och välgrundade beslut. För att uppnå detta så erbjuder denna specifikation råd och riktlinjer för hur identitetsinformation skall presenteras av webbverktyg. Dessutom ges rekommendationer om hur man skall hantera fel i säkerhetsprotokoll. Dessa rekommendationer om felhantering minimerar de säkerhetsrelaterade beslut som användare måste göra, och bygger på välgrundad praktik i att leda användare till säkert beteende när de står inför sådana beslut. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 september 2008. Mer information finns om arbetet med säkerhet.

Nytt Working Draft: teckenkodning ... "XML Entity definitions for Characters"

2008-07-21

Arbetsgruppen för matematisk notation ("Math Working Group") har publicerat ett utkast om hur tecken kan uttryckas med entitetsnamn och hur de avbildas på Unicode.

Många entitetsnamn i XML används i matematiska formler. Specifikationen XML Entity definitions for Characters -- publicerad av Math Working Group som Working Draft -- ger standardiserade avbildningar av alla dessa entitetsnamn till Unicode. Se mer information om arbetsområdet matematisk notation.

Nytt Working Draft: formatmallar ... "CSS Color Module Level 3"

2008-07-21

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har offentliggjort ett utkast av en beskrivning av färger för CSS.

CSS (Cascading Style Sheets) är ett språk med vars hjälp man kan beskriva hur HTML och XML skall presenteras på skärm, vid utskrift, som tal, etc. Det använder färgrelaterade egenskaper och värden för att färgsätta text, bakgrund, kantlinjer och andra element av ett dokument. CSS Color Module Level 3. -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som sista förslag som Working Draft -- beskriver färgvärden och -egenskaper för förgrundskolorering och gruppogenomskinlighet, såväl egenskaper och värden för CSS nivå 2 som nya värden. Kommentarer tas emot fram till och med 1 september 2008. Lär dig mer om arbetet med formattering.

Nya Working Drafts: frågespråk ... XQuery 1.1 och användningsfall

2008-07-15

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") har publicerat utkast om XQuery 1.1 och de användningsfall som styr arbetet.

De två dokumenten XQuery 1.1 och XQuery 1.1 Use Cases utges nu av XML Query Working Group som första offentliga Working Drafts. Det första beskriver frågespråket XQuery, som konstruerats för att ha bred användbarhet för många typer av XML-datakällor. Denna version av XQuery utvidgar den version som dokumenteras i XQuery 1.0 Recommendation som publicerades 23 januari 2007. För att tydliggöra vari det nu publicerade utkastet innehåller nyheter, så finns det en förteckning över ändringar gentemot XQuery 1.0. Det andra dokumentet beskriver användningsfall som påverkar konstruktionen av XQuery 1.1. Ta del av mer information om arbetet med XML.

Konferens om uppmärkning, Montreal Kanada

2008-07-09

Balisage 2008 är en konferens om uppmärkningsspråk, XML, och deras användning. W3C:s medlemmar får rabatt på konferensavgiften.

Teman som avhandlas på Balisage 2008: The Markup Conference (Montreal, Kanada, 12-15 augusti 2008) är språk och processorer för XML, semantiska webben, resurs-orienterade arkitekturer, ontologier, topic maps, interoperabilitet, m.m.

På samma plats, dagen innan (dvs 11 augusti 2008), äger International Symposium on Versioning XML Vocabularies and Systems rum. Där behandlas frågor som berör revision, utvidgning, variation och ändringsförvaltning av XML-vokabulärer.

Nytt Working Draft: semantik ... "POWDER: Formal Semantics"

2008-07-09

Arbetsgruppen för webbresursbeskrivningsprotokoll ("Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group") har offentliggjort ett utkast av dokumentation av semantiken för POWDER.

Protocol for Web Description Resources: Formal Semantics -- publicerad av Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group som första offentligt Working Draft -- klargör grunderna för Protocol for Web Description Resources (POWDER). Här beskrivs hur det relativt enkla operationella formatet av ett POWDER-dokument kan transformeras i två steg -- först till ett mer begränsat XML-format ("POWDER-BASE"), och sedan till en RDF/OWL-kodning ("POWDER-S") som kan bearbetas av verktyg för den semantiska webben. Den formella semantiken för POWDER förstås bäst om läsaren först tar del av dokumenten Description Resources och Grouping of Resources. Ta del av mer information om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: mobil webb & tillgänglighet ... "Relationship Between Mobile Web and Web Content Accessibility"

2008-07-07

Arbetsgruppen för goda råd om mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har i samarbete med arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet ("WAI Education and Outreach Working Group") offentliggjort ett uppdaterat utkast av ett dokument som beskriver analogier mellan krav och utmaningar för å ena sidan tillgänglighet och å andra sidan mobil access.

Relationship between Mobile Web Best Practices (MWBP) and Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) -- publicerat av Mobile Web Best Practices Working Group och WAI Education and Outreach Working Group som uppdaterat Working Draft -- påvisar samband, överlapp och skillnader mellan råd och riktlinjer för tillgänglig webb respektive mobil webb. Mer information finns i det epostmeddelande där dokumentet annonserades. De två arbetsgrupperna uppmanar intresserade att börja med att läsa Web Content Accessibility and Mobile Web: Making a Web Site Accessible Both for People with Disabilities and for Mobile Devices, som visar hur designmål för tillgänglighet överlappar designkrav för mobil användning. Ett tredje dokument, Experiences Shared by People with Disabilities and by People Using Mobile Devices, ger exempel på svårigheter som användare (vilka inte har funktionshinder) konfronterar när de interagerar med webben på mobila apparater, och liknande svårigheter som användare med funktionshinder har då de använder vanliga datorer. Ta del av mer information om W3C:s satsning på den mobila webben (Mobile Web Initiative, MWI) och arbete med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt dokument: multimodalitet ... hur bygga multimodala tillämpningar

2008-07-03

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har offentliggjort ett dokument som visar hur W3C:s arkitektur för multimodalitet kan användas vid konstruktion av tillämpningar.

Authoring Applications for the Multimodal Architecture -- publicerad av Multimodal Interaction Working Group som en Group Note -- ger en konkret illustration av en multimodal tillämpning som byggs på W3C:s Multimodal Architecture and Interfaces (MMI Architecture), och beskriver hur den startas upp, hur komponenter hittar varandra, och hur meddelandetransport sker. Läs mer om detta på hemsidan för arbetet med multimodal interaktion.