W3C

W3C-logo

Nyheter juli 2009

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya Working Drafts: säkerhet ... "XML Security"

2009-07-31

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") har nu publicerat utkast av sex dokument som beskriver aspekter på signering och kryptering i XML.

XML Signatures stöder interiget, meddelandeautentisring och/eller avsändarautentisering, för alla typer av data, för data representerat inom den XML som innehåller signaturen eller för data som lagras på annat sätt. XML Security Working Group har nu publicerat sex dokument om XML-signering och -kryptering:

Ta gärna del av mer information om arbetet med säkerhet.

Daniel Weitzner utsedd att leda en amerikansk grupp för Internetpolicy.

2009-07-30

I och med att Danny Weitzner kommer att arbeta på heltid med policyfrågor på amerikansk federal nivå, så lämnar han nu W3C.

Daniel Weitzner har utsetts till biträdande ledare för Office of Policy Analysis and Development vid US National Telecommunications and Information Administration (NTIA). Danny kommer att ha en ledande roll i arbetet med att uppfylla NTIA:s uppgift att ge presidenten råd om policies för telekommunikation och informationshantering.

Danny kommer alltså att lämna W3C, där han började 1998 som ledare för området teknologi och samhälle. Under de gångna elva åren har Danny gett väsentliga bidrag till framsteg inom många områden där policy överlappar teknologi, såsom personlig integritet, säkerhet, upphovsrätt och tillit. I egenskap av ordförande för arbetsgruppen för patentpolicy (" Patent Policy Working Group") har Danny varit pådrivande i det arbete som ledde fram till W3C:s policy om avgiftsfria patent (Royalty-Free Patent Policy), som nu är en av hörnstenarna i det som W3C erbjuder webben i stort.

Innan han började på W3C var Danny en av grundarna av -- och tillika biträdande direktor för -- Center for Democracy and Technology, och han var även biträdande direktor för Electronic Frontier Foundation. Danny är också (tillsammans med Tim Berners-Lee) direktor för MIT CSAIL Decentralized Information Group och en av grundarna för Web Science Research Initiative och innehar en plats som Principal Research Scientist vid MIT:s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory.

W3C beklagar att Danny kommer att lämna W3C, men det är lovande att amerikansk policy kommer att formas av en person som har uppvisat ett engagemang för öppna standarder som ett verktyg för att förbättra samhället. Lycka till, Danny.

Implementationer söks: webbtillämpningar ... "Widgets 1.0: Packaging and Configuration"

2009-07-24

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat specifikationen av paketering av Widgets som Candidate Recommendation, och söker nu efter implementeringserfarenhet.

Widgets 1.0: Packaging and Configuration -- publicerad av Web Applications Working Group som Candidate Recommendation -- standardiserar ett paketeringsformat för programvara vilka implementerar små webbtillämpningar, s.k. "widgets". Widgets konstrueras genom användning av webbstandarder, och som kan användas som enskilda tillämpningar, men som även kan bäddas in i webbdokument. Specifikationen bygger på PKWares arkiveringsformat Zip, på XML som format för konfigureringsspecifikation, och på en sekvens av steg som exekveringsmiljön skall gå igenom för att bearbeta och verifiera olika aspekter på widget-paket. Paketeringsformatet fungerar som en behållare för filer vilka används av tillämpningen. Arbetsgruppen planerar att utveckla en testsvit under den period då specifikationen är i status Candidate Recommendation, och är nu intresserad av att få erfarenheter av provimplementeringar av specifikationen. Ta del av mer information om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: formattering ... "CSS Image Values Module Level 3"

2009-07-23

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har offentliggjort ett utkast om hur bilder kan anges i CSS.

CSS Image Values Module Level 3 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar syntax för att ange bilder i CSS. Bilder kan anges med en enkel URI som anger en bild, en lista av URI:er som betyder en sekvens av alternativa bilder, "sprites" (utsnitt av en bild) eller gradienter. Läs mer om vad som görs inom arbetet med formattering.

Nytt Working Draft: formattering ... "Flexible Box Layout Module"

2009-07-23

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett utkast av ett dokument som beskriver ett sätt att hantera layout av användargränssnitt.

Flexible Box Layout Module -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft -- beskriver en lådmodell för CSS, optimerad för design av användargränssnitt. Denna modell ger ett alternativ till den layoutmodell som redan används i CSS. Modellen baseras på lådmodellen som används i XUL -- ett språk för användargränssnitt. Ta del av mer om detta och annat som görs inom arbetet med formattering.

Uppdaterat Working Draft: tillgänglighet ... "User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0"

2009-07-23

Arbetsgruppen för tillgängliga användaragenter ("User Agent Accessibility Guidelines Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast om riklinjer för tillgängliga användaragenter.

User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0 -- publicerad av User Agent Accessibility Guidelines Working Group som uppdaterat Working Draft -- definierar hur webbläsare, mediaspelare och andra användarverktyg bör stödja tillgänglighet för användare med funktionshinder och hur de bör tekniskt samverka med stödteknologier som ger användare andra sätt att ta del av innehåll. Läs inbjudan att granska detta utkast och ta del av mer information om arbetet med tillgänglighet ("Web Accessibility Initiative", WAI).

Översättningsarbete pågår: tillgänglighet ... "WCAG 2.0" på svenska

2009-07-15

Nu har ett arbete dragits igång, för att skapa en svensk översättning av riktlinjerna för tillgänglighet -- "Web Content Accessibility Guidelines 2.0" (WCAG 2.0).

Målet med översättningsarbetet är att skapa en s.k. auktoriserad översättning (se Policy for Authorized W3C Translations) av WCAG 2.0. Arbetet leds av Funka Nu, och i arbetet deltar representanter från svensk industri, från intresseorganisationer, Svenska W3C-kontoret, m.fl. Arbetet har en egen WCAG 2.0 webbplats, där aktuell information om arbetet kommer att publiceras. De som är intresserade av detta arbete kan kontakta Susanna Laurin (VD Funka Nu).

Nytt Working Draft: internationalisering ... "Best Practices for Authoring HTML: Handling Right-to-left Scripts"

2009-07-15

Arbetsgruppen för internationaliseringsgrund ("Internationalization Core Working Group") har publicerat ett utkast om hur man bör -- i HTML och CSS -- hantera språk med höger-till-vänster-riktning.

Best Practices for Authoring HTML: Handling Right-to-left Scripts -- publicerad av Internationalization Core Working Group som Working Draft -- ger råd om hur man använder HTML-uppmärkning och CSS-formatmallar för att skapa webbinnehåll för språk som skrivs höger-till-vänster, såsom arabiska, hebreiska, persiska, thaana och urdu. Dokumentet förklarar hur man skapar innehåll som bygger på Unicodes dubbelriktade algoritm men som även erbjuder ytterligare medel, och hur man förbereder innehåll så att det kan lokaliseras som höger-till-vänster-skrift. Mer om detta internationella problem finns på hemsidan för arbetsområdet internationalisering.

Workshop: W3C organiserar en workshop om hur man förbättrar åtkomst till finansiell data på webben

2009-07-15

I oktober 2009 äger en workshop rum om användning av webben som plattform för att arbeta med finansiellt orienterad data.

W3C inbjuder nu till deltagande i Workshop on Improving Access to Financial Data on the Web som äger rum 5-6 oktober 2009, i Arlington, Virginia, USA. Deltagarna kommer att diskutera hur man kan uppnå ökad transparens, förbättrad rapportering och analys av affärs- och finansiell data, använd inom företag eller myndigheter. Workshopen arrangeras av W3C och XBRL International, med praktiskt stöd av värden för mötet: Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Det utbyggbara affärsrapporteringsspråket "Extensible Business Reporting Language" (XBRL), har bred användning världen över, och är en ledande kandidat att bli ett standardiserat sätt att samla in, spara och överföra ekonomisk företagsinformation. En hel del arbete med XBRL har genomförts för att utveckla standarder och taxonomi för rapporteringsbegrepp, men ganska lite resurser har lagts ner på att identifiera hur man skall hantera den lavin av data som nu väller fram. Workshopens mål är att identifiera nya möjligheter, användningsfall och utmaningar för interaktiv tillgång till finansiell uttryckt med XBRL och liknande språk, samt att peka ut möjliga användningsområden för semantiska tekniker. Deltagande i workshopen är avgiftsfri, och öppen för alla. "Position paper" måste skickas in före 21 augusti. Mer information finns i publicerad inbjudan. Ta del av mer information om arbetsområdet semantiska webben.

Ny information: säkerhet ... kritisk rättelse till "XML Signature"

2009-07-14

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") har publicerat ett dokument som handlar om en kritisk rättelse av "XML Signature"

Den föreslagna rättelsen -- publicerad av XML Security Working Group i listan över identifierade errata -- till specifikationen XML Signature inriktar sig på ett säkerhetsproblem på specifikationsnivå som kan leda till att autentisering inte sker (CVE-2009-0217). Denna rättelse kommer att inkluderas i ett kommande Working Draft för specifikationen XML Signature 1.1. Mer information om hur detta påverkar implementationer finns i CERT Vulnerability Note 466161. Mer information om detta kan även hittas på W3C Q&A blog. Ovanstående och annat görs inom ramen för arbetet i säkerhetsområdet.

Nya testsviter: frågespråk ... "XPath 2.0 and XQuery 1.0 Full Text Facility"

2009-07-09

Arbetsgruppen för XSL ("XSL Working Group") och arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") har i samarbete producerat en testsvit för fulltextsökning, och en uppdatering av specifikationen för fulltextsökning.

Full Text Facility erbjuder, med hjälp av ord och fraser, ett standardiserat sätt att söka i flerspråkiga dokument eller i data, genom användning av datamodellerna för XPath och XQuery. Nu publicerar arbetsgrupperna gemensamt version 1.0 av XPath 2.0 and XQuery 1.0 Full Text Facility Test Suite, och önskar få information om implementeringsinsikter. Efter att ha tagit emot information om erfarenheter från preliminära implementationer och andra typer av kommentarer på tidigare publicerat utkast, så har XQuery and XPath Full Text 1.0 uppdaterats med vissa redaktionella ändringar och förtydliganden av tvetydigheter, och publiceras nu som Candidate Recommendation Arbetsgrupperna hoppas att detta dokument skall bli Proposed Recommendation när mer information om experiment och prov mottagits. Arbetsgrupperna för XML Query och XSL har också publicerat en uppdatering av XQuery and XPath Full Text 1.0 Use Cases. Ta del av mer information om arbetet i området XML.

Nytt dokument: mobila webben och tillgänglighet ... "Relationship Between Mobile Web and Web Content Accessibility"

2009-07-09

Arbetsgruppen för goda råd om mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") och arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet ("WAI Education and Outreach Working Group") har i samarbete publicerat ett dokument om hur likartade användarutmaningar uppstår i mobila webben och inom tillgänglighet.

Relationship between Mobile Web Best Practices (MWBP) and Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) -- publicerad av Mobile Web Best Practices Working Group och Web Accessibility Initiative Education and Outreach Working Group som Working Group Note -- beskriver typer av problem som användare konfronteras med. Som förberedelse kan intresserade ta del av dokumentet Web Content Accessibility and Mobile Web: Making a Web Site Accessible Both for People with Disabilities and for Mobile Devices, som visar hur konstruktionsmålsättningar för tillgänglighet och för mobil access överlappar varandra. Ett tredje dokument, Shared Web Experiences: Barriers Common to Mobile Device Users and People with Disabilities, ger exempel på hinder som användare utan funktionshinder upplever när de interagerar med webbinnehåll via mobila apparater, och på liknande hinder som användare med funktionshinder upplever då de använder vanliga datorer. Om du vill meta mer, titta på vad som görs inom arbetet med mobila webben ("Mobile Web Initiative", MWI) och inom arbetet med tillgänglighet ("Web Accessibility Initiative", WAI).

Nytt Working Draft: geografisk information ... "Geolocation API Specification"

2009-07-07

Arbetsgruppen för geolokalisering ("Geolocation Working Group") publicerar nu ett utkast om API för geopositionsinformation.

Geolocation API Specification -- publicerad av Geolocation Working Group som sista förslag Working Draft -- definierar ett högnivågränssnitt som ger åtkomst till den positionsinformation som den använda klientapparaten känner till, såsom longitud och latitud. Vanliga källor för positionsinformation är Global Positioning System (GPS) och position framräknad från nätverkssignaler såsom IP-adress, RFID, WiFi och Bluetooth MAC-adresser, och GSM/CDMA cell-ID, men även information angiven av användaren. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 10 augusti 2009. Ta gärna en titt på vad de arbetar med i området Ubiquitous Web Applications.

Ny arbetsgrupp: API:er för apparater ... "Device APIs and Policy"

2009-07-03

Nu startas arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group"), som fokuserar på programmeringsgränssnitt (API:er) för apparater som mobiltelefoner.

Device APIs and Policy Working Group leds av Robin Berjon (Vodafone) och Frederick Hirsch (Nokia). Gruppens målsättning är att skapa API:er för klienter, API:er som kan användas för att bygga webbtillämpningar vilka utnyttjar tjänster på apparaten, såsom kalendertjänster kontaktlistor och kamera. Dessutom skall gruppen ta fram ett ramverk för hur man uttrycker säkerhetspolicies som styr hur säkerhetskritiska API:er får utnyttjas. Enligt sin uppdragsbeskrivning, skall gruppen arbeta på ett helt öppet sätt. Ta del av mer information om Device APIs and Policy Working Group.

Nya Working Drafts: regelformat ... "Rule Interchange Format" (RIF)

2009-07-03

Arbetsgruppen för regelformat ("Rule Interchange Format Working Group") publicerar nu sex utkast med specifikationer om regelformat för regelutbyte.

Dessa specifikationer -- publicerade av Rule Interchange Format (RIF) Working Group som sista förslag Working Drafts -- ger en verktygslåda varmed olika teknologier för regelformat och regelbearbetning kan fås att samverka med varandra och med andra teknologier i den semantiska webben. Tre av dessa utkast definierar XML-format med formell semantik för hur de lagras och utbytes:

  • RIF Production Rule Dialect (PRD) har skapats för att hantera de regler som används i moderna affärssystem ("Business Rule Management").
  • RIF Basic Logic Dialect (BLD) är en bas för logikprogrammering, klassisk logik och liknande formalismer.
  • RIF Core Dialect är en delmängd som ligger inom både PRD och BLD, vilket är viktigt om man vill kunna ha regler som är användbara i flera plattformar.

De övriga dokumentutkasten är:

Arbetsgruppen önskar kommentarer på detta, insända till public-rif-comments@w3.org senast 31 juli 2009. Den intresserade kan hitta mer information om arbetsområdet semantiska webben.

Utbildning framflyttad: mobila webben ... "Mobile Web Design"

2009-07-03

Utbildnings/övningsarrangemanget om webdesign för den mobila webben flyttas från juli till oktober 2009.

Under Live Training Sessions On Mobile Web Design -- som nu flyttats till 13 oktober 2009 -- kommer deltagare att få en heldag med föreläsningar och praktiska övningar om standarden W3C Mobile Web Best Practices och om allmänna designprinciper för den mobila webben. Mer information finns i annonseringen om denna utbildning, hur deltagare registrerar sig online, och kompletterade information om W3C:s arbete med den mobila webben ("Mobile Web Initiative", MWI).

Förändring i arbetsgrupper: hypertext ... XHTML 2 avslutas, HTML 5 förstärks

2009-07-02

Arbetsgruppen för XHTML 2 ("XHTML 2 Working Group") kommer att avrunda sitt arbete under 2009, och istället ökar satsningen på HTML 5.

W3C meddelar idag att när nuvarande planerat arbete i enlighet med gällande uppdragsspecifikation för XHTML 2 avslutas vid slutet av 2009, så kommer arbetsgruppens uppdrag inte att förlängas. I och med detta, och genom att öka resursinsatserna i arbetsgruppen för HTML, hoppas nu W3C dels att arbetet med HTML 5 snabbas upp, och dels att W3C:s förhållningssätt gentemot HTML blir tydligare. En FAQ erbjuder svar på frågor om framtida leverabler från arbetsgruppen för XHTML 2, och ger information om HTML-relaterade frågeställningar. Ta del av mer information om arbetetsområdet HTML.

Nytt Working Draft: frågespråk ... "SPARQL New Features and Rationale"

2009-07-02

Arbetsgruppen för SPARQL ("SPARQL Working Group") publicerar nu ett utkast om ny funktionalitet.

SPARQL New Features and Rationale ---publicerad av SPARQL Working Group som första offentligt Working Draft -- ger en översikt över de viktigaste nya funktionaliteterna i SPARQL, och ger motiv för hur de formerats. Detta medför en uppdatering av SPARQL, genom att arbetsgruppen har enats kring ett förslag omfattande flera nya funktionaliteter. Dessa funktionaliteter har grundats på behov i verkliga tillämpningar och på erfarenheter från verktygsutveckling. Följ gärna vad sker i arbetsområdet semantiska webben.

Nytt dokument: sammanfattning från "Workshop on Speaker Biometrics and VoiceXML 3.0"

2009-07-02

Nu publiceras dokument som sammanfattar utmaningar, diskussioner och slutsatser från den nyligen avhållna workshopen om biometri inom taltillämpningar.

Dokumenten från Workshop on Speaker biometrics and VoiceXML 3.0 (ägde rum i Menlo Park, Kalifornien, US, 5-6 mars 2009) är dels en sammanfattnade översikt och dels fullständiga minnesanteckningar. Deltagare från 15 organisationer deltog i fokuserade diskussioner om användning av talarigenkänning ("Speaker Identification and Verification", SIV) inom VoiceXML 3.0, och vilka vägval man står inför på vägen mot att få SIV-funktionalitet på plats. De viktigaste resultaten av workshopen var den klara insikten att SIV passar in i teknologifamiljen VoiceXML, och ett ramverk -- Menlo Park Model" -- en arkitektur för SIV i VoiceXML. Arbetsgruppen fortsätter diskussionerna om hur de tekniska krav som ventilerades på workshopen skall tas in i kravspecifikationen för VoiceXML 3.0. Hitta mer information om Voice Browser Activity.