W3C

W3C-logo

Nyheter september 2009

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: databaser ... "WebSimpleDB API"

2009-09-29

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu ett utkast som handlar om effektiv nyckel-värde-hantering i webbläsare.

Webbläsare och andra system för att komma åt webben kan behöva lagra undan stora datamängder lokalt, för att stödja de krav som webbtillämpningar ställer på att ha tillgång till data, data som då inte accessas direkt från webben. Specifikationen Web Storage stöder lagring av nyckel-värde-par, men ger inte sorterad hämtning av nycklar, effektiv sökning bland värden eller lagring av flera värden för en viss nyckel. WebSimpleDB API -- publicerad av Web Applications Working Group som första offentligt Working Draft -- ger ett konkret API, med vars hjälp man kan utföra den avancerade hantering av nyckel-värde-par som är en kritisk komponent i de flesta frågemotorer. WebSimpleDB API åstadkommer detta genom att använda transaktionsorienterade databaser för att lagra nycklar och deras motsvarande värden. Ta del av mer om arbetet inom Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: formattering ... "XSL-FO 2.0"

2009-09-29

Arbetsgruppen för XSL ("XSL Working Group") publicerar nu ett utkast av ett förberedande dokument om formatteringsobjekt ... "XSL-FO 2.0".

XSL-FO definierar en XML-vokabulär för formattering och layout av XML-dokument, den använder XSLT för att transformera dokument till XSL-FO-form för presentation på skärm eller för utskrift, t.ex. med PDF. Design Notes for Extensible Stylesheet Language (XSL) 2.0 -- publicerad av subgruppen "XSL-FO" av XSL Working Group som första offentligt Working Draft -- innehåller beskrivningar av tidiga resultat från arbetet med XSL-FO 2.0. Arbetsgruppen vill nu gärna ta del av kommentarer på detta, såväl från användare och implementatörer av XSL 1.x, som från användare som har kritiska behov vilka inte kunde tillfredsställas med XSL 1.x. Ta del av mer information om arbetet med XML.

Nya Working Drafts: webbtjänster ... "WS-Enumeration", "WS-Eventing", ...

2009-09-24

Arbetsgruppen för resursaccess i webbtjänster ("Web Services Resource Access") publicerar nu ett antal utkast av specifikationer för teknologikomponenter inom webbtjänster.

De fem specifikationerna -- publicerade av Web Services Resource Access Working Group som Working Drafts -- är: Web Services Enumeration (WS-Enumeration), Web Services Eventing (WS-Eventing), Web Services Resource Transfer (WS-RT), Web Services Transfer (WS-Transfer) och Web Services Metadata Exchange (WS-MetadataExchange). Det första beskriver ett generellt SOAP-baserat protokoll för att räkna upp en sekvens av XML-element, ett protokoll som är lämpligt att använda då man går igenom loggar, meddelandeköer eller andra linjära informationsmodeller. Det andra beskriver ett protokoll som webbtjänster kan använda för att prenumerera på eller acceptera prenumerationsönskan avseende händelsenotifiering. Det tredje definierar utvidgningar till WS-Transfer som huvudsakligen handlar om fragmentbaserad access till resurser som stöder de krav som är gemensamma för WS-ResourceFramework och WS-Management. Det fjärde beskriver ett generellt SOAP-baserat protokoll för att åtkomma XML-representationer av resurser som levereras via webbtjänster. Det femte definierar hur metadata som knyts till en webbtjänst kan representeras som resurser, hur metadata kan bäddas in i referenser till webbtjänster, och hur metadata kan hämtas från en webbtjänst. Läs mer om arbetet med webbtjänster.

Nytt Working Draft: matematisk notation ... "Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0"

2009-09-24

Arbetsgruppen för matematisk notation ("Math Working Group") publicerar nu ett utkast av specifikationen för MathML 3.0, ett uppmärkningsformat för matematisk notation.

MathML är en XML-tillämpning för att beskriva matematisk notation och fånga såväl dess struktur som dess innehåll. Målsättningen med MathML är att skapa förutsättningar för att kunna använda matematik på webben, genom att den kan levereras, mottagas och bearbetas analogt med hur HTML ger likartade möjligheter för text. Kommentarer på Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 -- som nu publiceras av Math Working Group som Last Call Working Draft -- tas emot fram till och med 11 november 2009. Lär dig mer om Math Activity.

Ny Candidate Recommendation: multimedia ... "Timed Text (TT) Authoring Format 1.0"

2009-09-24

Arbetsgruppen för tidssynkad text ("Timed Text Working Group") har publicerat en granskad utgåva av "Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 - Distribution Format Exchange Profile" (DFXP) och vill nu ha erfarenheter från implementationsarbete.

Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 - Distribution Format Exchange Profile (DFXP) -- publicerad av Timed Text Working Group som Candidate Recommendation -- används för att beskriva tidsstyrd text på ett sätt som ger interoperabilitet mellan olika författarsystem. Tidsstyrd text är textuell information som explicit eller implicit knyts till en tidslinje. Denna specifikation definierar en standardiserad representation av textuell information, som knyts till stilistiska, layoutmässiga och tidsmässiga aspekter av en författare eller ett författarsystem, som stöd för utbyte mellan sådana system och som stöd för presentation. Se mer på vad som görs inom arbetet med video-på-webben.

Ny Proposed Recommendation: semantiska webben ... "OWL 2"

2009-09-22

Efter att implementationer av OWL 2 har uppvisats, så publiceras nu specifikationen "OWL 2 Web Ontology Language" som Proposed Recommendation.

En ontologi är en strukturerad uppsättning termer som användare inom ett område använder för att organisera data, såsom "titel", "författare" och "ISBN" för data om böcker. Då fler än ett dussin implementationer av OWL 2 har inrapporterats, kan nu specifikationen -- framtagen av OWL Working Group -- som Proposed Recommendation. OWL 2 är en kompatibel utvidgning av OWL 1, som erbjuder ytterligare funktionalitet för hantering av ontologier. Den dokumentuppsättning som beskriver OWL 2 innehåller 13 dokument, av vilka fyra är inriktade på att lägga grunden för att förstå OWL 2: översikt, inledning, ny funktionalitet och motivering och kortfattat referensverk. Specifikationen rdf:PlainLiteral datatype, som utvecklats för att användas inom OWL 2 och inom RIF, publiceras också som Proposed Recommendation. Ta del av mer information om arbetet med den semantiska webben.

Ny inkubatorgrupp: spårbarhet ... "Provenance Incubator Group"

2009-09-22

W3C meddelar nu att en inkubatorgrupp skapats för att utreda området spårbarhet för information inom semantiska webben.

Målet för Provenance Incubator Group är att producera en kartläggning av spårbarhet, och en vägkarta för hur vidare arbete kan drivas, med relevans för teknologier, konstruktionsarbete och möjlig standardisering för den semantiska webben. Gruppen leds av Yolanda Gil. Följande W3C-medlemmar stöder gruppen, som definieras av sin uppdragsbeskrivning: Renssealaer Polytechnic Institute, Talis Information Limited, University of Manchester, University of Southampton, University of Southern California Information Sciences Institute (USC / ISI) och Vrije Universiteit. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett forum där W3C-medlemmar innoverar och expermenterar. Sådant arbete drivs som utredning, inte som standardiseringsarbete.

Workshop: behörighetskontroll ... "Access Control Application Scenarios"

2009-09-22

W3C inbjuder nu till deltagande i en workshop om scenarios för behörighetskontroll. Den äger rum i november i Luxemburg.

Den nu annonserade Workshop on Access Control Application Scenarios -- som äger rum 17-18 november 2009 i Luxemburg -- inriktas på att utreda framväxande tillämpningsscenarier om teknologi för behörighetskontroll, såsom XACML. Resultat från ett antal europeiska forskningsprojekt inom gridden, "cloud computing" och området personlig integritet visar att det finns överlappande användningsfall för dessa teknologier, användningsfall som indikerar att de går utöver klassiska inom-organisationella tillämpningar. Denna Workshop, som stöds av den Europeiska Kommissionens sjunde FoU-program (FP7) via projektet PrimeLife, är avgiftsfri och öppen för alla som formulerar en beskrivning av sitt intresse av att deltaga. "Position papers" skall vara inskickade senast den 23 oktober. Läs inbjudan till deltagande i workshop, där mer information ges. Titta gärna på W3C:s arbete inom området personlig integritet.

Tekniskt möte: utvecklare träffas på W3C Technical Plenary

2009-09-21

W3C ordnar nu ett utvecklarorienterat arrangemang ("Developer Gathering") inom ramen för det regelbundna tekniska plenariet, som nästa gång sker i november 2009.

Developer Gathering sker den 5 november 2009, som del i Technical Plenary Week (TPAC) i Santa Clara, Kalifornien, USA. Registrering är öppen för alla, och W3C önskar speciellt utvecklare och designers som inte själva deltar aktivt i W3C:s arbetsgrupper. Arun Ranganathan (Mozilla), Fantasai, Philippe Le Hégaret och andra kommer att presentera ett antal aktuella teman, med målet att hämta in synpunkter och föra tillbaka dem till de grupper som utvecklar resektive teknologier. Hitta mer information om Developer Gathering.

Ny arbetsgrupp: mappning relationsdatabas till RDF

2009-09-16

W3C meddelar idag att arbetsgruppen för relationsdatabaser och RDF ("RDB2RDF Working Group") startar sitt arbete med att knyta relationell data till semantiska teknologier.

Målsättningen för RDB2RDF Working Group är att standardisera ett språk för att avbilda data i och datascheman för relationsdatabaser till RDF och OWL, ett språk med arbetsnamnet RDB2RDF Mapping Language, R2RML. Alltsedan teknologin för den semantiska webben började tas i bruk har det uttryckts behov att kunna använda relationell data inom den semantiska webben. Då en sådan avbildning finns på plats, så kan relationell data kombineras med annan data på webben, semantik kan knytas till relationell data, och alltmänt stödja dataintegration. Arbetsgruppen RDB2RDF bygger på resultat från arbete utfört tidigare i en inkubatorgupp som gjort förstudier i detta område. Läs uppdragsbeskrivningen för arbetsgruppen RDB2RDF och ta del av mer information om arbetet med den semantiska webben.

Halvdagsseminarium: "15 år med Internet i Sverige" -- bakåt och framåt

2009-09-15

På eftermiddagen den 3 november hålls ett seminarium i Stockholm om Internet i Sverige, med blick både bakåt i tiden och vad vi kan förvänta oss i framtiden.

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) arrangerar (i anslutning till Internetdagarna, 3-5 november 2009) ett seminarium -- 15 år med Internet i Sverige - mot framtiden med ett öga i backspegeln -- där perspektiv på Internet och dess användning (tidigare och kommande) i Sverige tas upp. Programmet ser ut som:

 • 13.00 Introduktion ~ Johan Groth, moderator
 • 13.15 Samtal pågår! ~ Pär Lannerö, Internetstrateg på MetaMatrix
 • 13.45 Mediernas kärleksbarn har blivit tonåring ~ Joakim Jardenberg, Mindpark
 • 14.15 Paus med kaffe
 • 14.45 En öppen infrastruktur ~ Per-Olof Josefsson, fd Tele2, NIC-SE med mera
 • 15.15 E-förvaltning ~ talare ej klar
 • 15.45 Paneldebatt och diskussion
 • 16.30 Avslutning

Tid: Tisdag 3 november, 13.00 ~ 17.00. Lokal: Musiksalen i Norra Latin, Drottninggatan 71B.

Seminariet är öppet för allmänheten och kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs. Anmälan till seminariet görs på sidan internetfemton.axaco.se, senast torsdag 29 oktober. Frågor om arrangemanget kan ställas till Johan Groth <johan.groth(at)gogab.se>.

Ny Candidate Recommendation: grafik ... "WebCGM 2.1"

2009-09-15

Arbetsgruppen för WebCGM ("WebCGM Working Group") har nu publicerat ett utkast av specifikationen för WebCGM 2.1, och vill ha information om implementeringserfarenheter.

Computer Graphics Metafile (CGM) är en ISO-standard, definierad av ISO/IEC 8632:1999, avsedd för utbyte av 2D vektor- och blandad vektor/rastergrafik. WebCGMär en profil av CGM, som lägger till webblänkar och är optimerad för webbtillämpningar inom teknisk illustration, elektronisk dokumentation, visualisering av geofysisk data och liknande användningsområden. WebCGM 2.1 -- publicerad av WebCGM Working Group som Candidate Recommendation -- är det senaste utkastet, och nu behövs validering genom praktisk implementation. Arbetsgruppen har tagit fram en öppen testsvit för WebCGM 2.1 och har även satt samman en preliminär implementationsrapport för WebCGM 2.1. Se mer om vad som görs inom området grafik.

Uppdaterad Candidate Recommendation: formatmallar ... "CSS3 Media Queries"

2009-09-15

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast av specifikationen för "CSS3 Media Queries", som nu skall granskas och provimplementeras.

HTML4 och CSS2 stöder mediaberoende formatmallar, anpassade för olika mediatyper. Till exempel kan ett dokument använda sans-serif-font när det visas på skärmen och serif-font när det skrivs ut. "screen" och "print" är två definierade mediatyper. Mediafrågor utvidgar funktionaliteten av mediatyper genom att stödja mer exakt etikettering av formatmallar. Media Queries -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation -- är nu redo för provimplementering, så att det finns konkreta bevis på att definierad funktionalitet i teknologin kan implementeras. Ta del av mer om arbetsområdet formattering.

.SE: Seminarium om IPv6-utvecklingen i Sverige

2009-09-11

Tisdagen den 15 september klockan 9.00-12.30 anordnar .SE ett förmiddagsseminarium om vad som händer med IPv6 i Sverige samt en internationell utblick.

Seminariet vänder sig till dig som jobbar i Internetbranschen.

Plats: .SE, Hörsalen, Ringvägen 100 A, 9 tr, Skanstull, Stockholm.

PROGRAM

09:00 - 09:10 Inledning och kort status
09:10 - 10:00 3 olika utredningar runt tillgång och efterfrågan av IPv6
 presenteras av respektive utredare;
 * IPv6 kommer - är branschen redo; Håkan Lindeberg, B3IT
 * Tillgång på tjänster; Carl Ljungqvist och Thomas Nilsson, Certezza
 * Kunskap och beredskap i siffror; Jörgen Eriksson, .SE
10:00 - 10:30 Lars-Göran Forsberg, Loopia; Kundernas intresse och
 Loopias egen syn på IPv6 och sina tjänster
10:30 - 10:45 Paus
10:45 - 12:00 Christopher Davis, Director of marketing, Global IP
 Networking hos NTT America; Talar om NTT:s tidiga och breda satsning 
 på IPv6 ur ett marknadsmässigt perspektiv.
12:00 Slutsatser; Öppen diskussion

Nya Working Drafts: datalagring ... "Web Storage" och "Web Database"

2009-09-10

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har offentliggjort två utkast om datalagring i webbsammanhang -- "Web Storage" och "Web Database".

De två dokumenten -- publicerade av Web Applications Working Group som Working Drafts -- är: Web Storage och Web Database. Det första definierar ett API för persistent lagring av nyckel-värde-par i webbklienter. Det andra definierar ett API för att lagra data i databaser som stöder frågespråk liknande SQL. Se mer på vad som görs inom Rich Web Client Activity.

Nytt dokument: resursbeskrivningar ... "POWDER: Test Suite"

2009-09-10

Arbetsgruppen för webbresursbeskrivningsprotokoll ("Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group") har publicerat ett dokument om testsviter för POWDER.

Protocol for Web Description Resources (POWDER): Test Suite -- publicerad av Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group som Group Note -- beskriver testfall avsedda för POWDER-teknologin, vilke hjälper till att skapa tillit till webben och stöder upptäckt av relevant information av rätt kvalitet, på ett effektivt sätt. Dessa tester underlättar och exemplifierar skapandet av POWDER-dokument med varierande komplexitet, och ger medel som underbygger utsagor om att programvarutillämpningar kan hantera POWDER-dokument. Läs mer om detta och relaterade teman, som görs inom arbetet med den semantiska webben.

Förnyat uppdrag: e-förvaltning. Publicerat: riktlinjer för öppen offentlig data

2009-09-09

Idag offentliggör World Wide Web Consortium (W3C) ett förnyat förslag till arbetsplanen för intressegruppen om e-förvaltning. Dessutom publiceras ett dokument om riktlinjer för hur offentlig data bör publiceras på webben.

Utkastet till arbetsplan för intressegruppen för e-förvaltning (eGovernment Interest Group) anger att målet är att dokumentera, förespråka, samordna och kommunicera goda råd, lösningar och ansatser som förbättrar gränssnittet mellan medborgare och offentlig sektor, genom effektiv användning av webbstandarder. Detta utkast till uppdragsbeskrivning, -- som granskas av W3C:s medlemmar till slutet av september -- fokuserar på två teman: öppen offentlig data ("Open Government Data", OGD) och utbildning och informationsspridning. I linje med dess förväntade fokusering på öppen offentlig data meddelar gruppen idag att den publicerar ett första utkast av Publishing Open Government Data, som ger råd om hur man gör data tillgängligt på webben. Om man delar data i enlighet med dessa riktlinjer så uppnår man större transparens, offentliga tjänster blir mer effektiva, samt uppmuntrar allmänhetens och näringslivets användning och återanvändning av offentlig information. Läs mer om W3C:s arbete med e-förvaltning.

Ny Candidate Recommendation: formatmallar ... "Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1"

2009-09-08

Nu publicerar arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") ett uppdaterat utkast av specifikationen av CSS 2.1.

Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation -- definierar Cascading Style Sheets, level 2 revision 1 (CSS 2.1). CSS 2.1 är ett språk för formatmallar, där författare och användare kan knyta ett format (t.ex. font eller radavstånd) till strukturerade dokument, t.ex. HTML-dokument och XML-tillämpningar. Denna uppdatering rättar några fel som upptäckts i tidigare utgåva. Mer information om detta område finns på hemsidan för arbetet med formattering.

Nytt Working Draft: dokumentmodell .. "DOM Level 3 Events"

2009-09-08

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu offentliggjort ett utkast av en specifikation som beskriver ett händelsehanteringssystem för dokumentobjektmodellen.

DOM Level 3 Events -- publicerad av WebApps Working Group som Working Draft -- specificerar ett generiskt plattforms- och språkneutralt händelsehanteringssystem, där man kan registrera händelsehanterare, beskriva händelseflöden genom en trädstruktur, och erbjuder grundläggande kontextinformation för varje händelse. DOM3 Events inför en avancerad modell för text- och tangentbordshändelser, bl.a. sammansättningshändelser för inmatningsmetoder i editorer och andra internationaliseringsutmaningar. Ta del av mer information om Rich Web Client Activity

Nytt dokument: HTML ... "Authoring HTML: Handling Right-to-left Scripts"

2009-09-08

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder ("Internationalization Core Working Group") har publicerat ett dokument om hur man bäst skapar webbinnehåll som uttrycks i språk med skrivriktning höger-till-vänster.

Authoring HTML: Handling Right-to-left Scripts -- publicerad av Internationalization Core Working Group som Working Group Note -- beskriver tekniker som man kan använda tillsammans med HTML-uppmärkning och CSS-formatmallar när man skapar innehåll i språk som använder skript med höger-till-vänster-riktning, såsom arabiska, hebreiska, persiska, thaana och urdu. Det bygger på (men går utöver) den uppmärkning som behövs som tillägg till Unicode-algortmen för bi-direktionalitet, och belyser även hur man förbereder innehåll som senare skall lokaliseras i skript med vänster-till-höger-riktning. Ta del av mer information om arbetet med internationalisering.

Nytt regionalt W3C-kontor: Indien

2009-09-07

W3C har idag återstartat det indiska W3C-kontoret hos en ny värd -- IT-avdelningen vid det indiska kommunikationsdepartementet.

Det indiska W3C-kontret är nu placerat på Department of Information Technology vid Ministry of Communications & Information Technology, med Swaran Lata som kontorschef. Han är direktor för avdelningen för Human Centered Computing (TDIL), och kommer att driva kontoret med Somnath Chandra som biträdande kontorschef. W3C-kontor fungerar som lokala kontaktpunkter för W3C:s arbete, och hjälper till att sprida information om W3C och dess webbstandarder. W3C framför sina tack till indiska Ministry of Communications and Information Technology för att de skapar förutsättningar för att W3C får en stark position i Indien. Det tidigare W3C-kontoret -- placerat på C-DAC, har tidigare stängts. Det finns mer information om W3C:s kontorsverksamhet.

Ny Recommendation: resursbeskrivningar ... "POWDER"

2009-09-01

Med den standard som publiceras idag -- POWDER -- kan man beskriva webbresurser, och därmed underlätta sökning, kvalitetsbedömning, autenticitet, etc.

Arbetsgruppen för webbresursbeskrivningsprotokoll ("Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group") har nu levererat den nya standard som -- när den har bred användning -- kommer att hjälpa användare att hitta god information om sjuk- och hälsovård, hitta trovärdiga återförsäljare, att hitta innehåll som kan användas i enlighet med speciella licenser (t.ex. Creative Commons-licens), med mera. Följande tre dokument -- publicerade av POWDER Working Group som W3C Recommendations -- specificerar POWDER: Grouping of Resources, Formal Semantics och Description Resources. Dokumentet POWDER Primer ger en lättillgänglig introduktion till denna teknologi Dessutom finns det en uppsättning verktyg som stöder POWDER, listade på arbetsgruppens hemsida. Läs pressrelease och annat om arbetet med den semantiska webben

Nytt dokument: mobila webben ... "W3C mobileOK Scheme 1.0"

2009-09-01

Arbetsgruppen för goda råd om mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har tagit fram ett dokument som översiktligt beskriver hur mobileOK är uppbyggt.

W3C:s råd- och regelverket mobileOK har skapats för att förbättra användningen av webben via mobila apparater (främst mobiltelefoner), genom att innehållsleverantörer kan anpassa sitt innehåll så att det fungerar bra på en bred uppsättning apparater. Genom att följa dessa råd och regler kan även ganska enkla mobila apparater fungera bra mot sådant webbinnehåll. W3C mobileOK Scheme 1.0 -- publicerat av Mobile Web Best Practices Working Group som Group Note -- ger en översikt över hur detta råd- och regelverk är uppbyggt, och ger referenser till dokumentation som specificerar dess delar. Ta del av mer information om arbetet med den mobila webben.