W3C

W3C-logo

Nyheter juni 2009

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya dokument: webbtjänster ... "Service Modelling Language"

2009-06-30

Arbetsgruppen för språk för tjänstemodellering ("Service Modeling Language (SML) Working Group") har publicerat två dokument om scheman för referenser.

Specifikationen Service Modeling Language utvidgar XML och XML Schema med en mekanism för att i XML-dokument införa referenser till andra dokument eller dokumentfragment. De två dokumenten är The SML XLink Reference Scheme och Framework for SML EPR-Based Reference Schemes, båda publicerade av Service Modeling Language Working Group som Working Group Notes. Det första dokumentet berör konstruktion av ett schema för SML-referenser baserat på XML Linking Language. Det andra handlar om konstruktion av scheman för SML-referenser till dokument eller dokumentfragment som använder WS-Adressing Endpoint References (ERPs). Mer information om relaterade teknikområden hittas på hemsidan för arbetet med XML.

Nytt Working Draft: formatmallar ... "CSS3 module: Multi-column layout"

2009-06-30

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu publicerat ett fullständigt utkast av hur innehåll kan formateras i flera parallella kolumner.

CSS3 module: Multi-column layout -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Last Call Working Draft -- är specifikationen av en CSS-modul som ger stöd åt layout i flera kolumner. Den baseras på "låd-modellen" i CSS3 ("CSS3 Box"), och lägger till funktionalitet för att innehåll i ett element skall kunna presenteras i flera kolumner. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 1 oktober 2009. Ta del av mer information om arbetsområdet formatering.

Konferens i höst: "Internetdagarna 2009"

2009-06-29

Programmet för höstens stora evenemang "Internetdagarna 2009" finns nu tillgängligt.

Internetdagarna äger rum 3-5 november 2009 på Folkets Hus i Stockholm. Bland sessionerna återfinns "4G - mobilnät med fiberfart", "Framtidens mediekonsumtion", "Nätneutralitet" och "Internet för alla". Se mer på Internetdagarnas webbplats. I anslutning till Internetdagarna arrangerar Kommunikationsmyndigheten PTS en officiell EU-konferens med temat Resilience in Electronic Communications. Se mer om detta på EU conference on Resilient Electronic Communications.

PTS skall utreda öppenhetsbegreppet

2009-06-26

Regeringen har beslutat (15 juni 2009) att uppdra till Post- och telestyrelsen att utreda begreppet "öppenhet" avseende IT-infrastruktur, Internet samt tillgången till tjänster.

Tjänsteutvecklingen går fort och skapar ökad konkurrens även inom mogna sektorer, till exempel på mediemarknader. Mot bakgrund av denna utveckling behövs en bred begreppsutredning och analys av öppenhetsbegreppet ur ett tekniskt likväl som ett konkurrens-, innovations- och användarperspektiv. Detta är naturligtvis viktigt för webbens framtid, bl.a. i termer av nätneutralitet. Se det officiella pressmeddelandet.

Auktoriserad översättning: tillgänglighet ... "WCAG 2.0" på franska

2009-06-26

W3C kan nu meddela att det finns en auktoriserad fransk översättningen av "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0" -- "Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0"

Det är den första av flera pågående översättningar av WCAG 2.0: brasiliansk portugisiska; danska; hindi; holländska; italienska; japanska; katalanska; kinesiska; koreanska; portugisiska; ryska; spanska; svenska; tjeckiska; tyska; ungerska; ävensom andra språk. Översättningarna förtecknas på webbsidan WCAG 2.0 Translations och meddelas via epostlistan för WAI Interest Group och WAI:s RSS-kanal. Ta del av mer information om hur W3C-dokument översättes, policy för auktoriserade översättningar, WCAG 2.0 och om W3C:s arbete med tillgänglighet ("Web Accessibility Initiative, WAI).

Steve Bratt blir nu VD på heltid för Web Foundation

2009-06-26

Den 30 juni slutar Steve Bratt som VD på W3C, och kommer istället att arbeta på heltid som VD för World Wide Web Foundation.

World Wide Web Foundation -- vars uppstart offentliggjordes genom ett pressmeddelande i september 2008 -- har målet att stödja webbens forsatta tillväxt, bidraga till att alla världens medborgare knyts samman, och ge människor nya möjligheter. Steve har sedan september 2008 arbetat på deltid som VD Web Foundation.

Under den tid som Steve varit VD för W3C (som COO och som CEO), har han varit ansvarig för W3C:s globala verksamhet och informationsspridning, bl.a. huvudansvarig för relationer med W3C:s medlemmar; för principerna för arbetsprocesser; för anställda; för strategisk planering; för juridiska behov; relationsskapande med omvärlden; etc. Hans ledarskap har varit insiktsfullt och målmedvetet, bl.a. som en följd av hans tidigare arbete inom forskning, industri och förvaltning, där han bl.a. arbetat med vetenskapspolicies och nedrustningsfrågor.

Under den period som W3C arbetar på att identifiera en ersättare till VD-rollen kommer Ralph Swick att ta över Steves ansvaret för ledarskapet. Thomas Roessler träder in som interimistisk ledare för W3C:s område teknologi och samhälle.

Målet för Web Foundation kompletterar W3C:s målsättning, och de två organisationerna kommer att fortsätta samverkan för att få webben mer användbar och tillgänglig för alla. W3C förväntar sig att Steve kommer att lyckas bra med sitt ledarskap av Web Foundation.

Utbildning och information: XML ... "XML Summer School 2009"

2009-06-25

I september hålls årets "XML Summer School" i England.

W3C stöder XML Summer School 2009 (20-25 september 2009, Oxford, Storbritannien) där många personer kända inom XML- och webbbranchen kommer att föreläsa om XML i teori och praktik, bl.a. Eve Maler, Michael Kay, Jeni Tennison, Michael Sperberg McQueen, Norm Walsh och Bob DuCharme. Arrangörerna beskriver arrangemanget som: "fyllt med högkvalitativ XML-utbildning för alla nivåer av expertis, från praktiska övningar till speciella sessioner kring XSLT, öppen källkod, XML i den mobila världen, Web 2.0 och webbtjänster". W3C-medlemmar får rabatt på avgiften för detta evenemang.

Nytt dokument: mobila webben ... "W3C mobileOK Scheme 1.0"

2009-06-25

Arbetsgruppen för goda råd om mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har publicerat ett dokument som beskriver stödet för mobileOK.

W3C:s mobileOK har skapats för att förbättra användningen av mobila apparater genom att lyfta fram de innehållsleverantörer som följer goda konstruktionsprinciper för det innehåll de levererar inom den mobila webben. Dokumentet W3C mobileOK Scheme 1.0 -- publicerat av Mobile Web Best Practices Working Group som Group Note -- beskriver ramverket för mobileOK, som gör det möjligt för innehållsleverantörer att marknadsföra sitt innehåll som lämpat för såväl enkla mobila apparater som för mer avancerade. Den som är intresserad av att veta mer om den mobila webben kan hitta information på hemsidan för W3C:s satsning på mobila webben ("Mobile Web Initiative Activity")

Nya Working Drafts: semantiska webben ... "Web Services"

2009-06-25

Arbetsgruppen för resursaccess i webbtjänster ("Web Services Resource Access") har nu offentliggjort ett antal nya utkast om stödkomponenter för webbtjänster.

Följande dokument har publicerats av Web Services Resource Access Working Group som Working Drafts: Web Services Enumeration (WS-Enumeration), Web Services Eventing (WS-Eventing), Web Services Resource Transfer (WS-RT), Web Services Transfer (WS-Transfer) och Web Services Metadata Exchange (WS-MetadataExchange). Det första beskriver ett generellt SOAP-baserat protokoll för att skapa en uppräkning av en följd XML-element, vilket kan användas för att stega igenom loggar, meddelandeköer och liknande linjära strukturer. Det andra beskriver ett protokoll som webbtjänster kan använda för att prenumerera på eller ta emot prenumerationer på händelsemeddelanden. Den tredje definierar utvidgningar av WS-Transfer för att kunna hantera fragmentbaserad access till resurser som uppfyller krav som är gemensamma för WS-ResourceFramework och WS-Management. Det fjärde beskriver ett generellt SOAP-baserat protokoll för att åtkomma XML-representationer av resurser via webbtjänster. Det femte definierar hur metadata knutet till en accesspunkt ("endpoint") för webbtjänst kan representeras som resurser, hur metadata kan bäddas in i referenser till accesspunkter, och hur metadata kan hämtas från en en webbtjänsts accesspunkt. Mer om detta och liknande teman finns på hemsidan för arbetet med webbtjänster.

Inställd workshop: multimodalitet ... "Using Ink in Multimodal Applications"

2009-06-25

Den tidigare annonserade workshopen om användning av "elektroniskt bläck" (juli 2009) har tyvärr ställts in.

Målet för Workshop on Using Ink in Multimodal Applications -- som planerades ske 10-11 juli 2009 i Grand Bend, Ontario, Kanada -- var att hjälpa arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") att integrera komponenter för handskriftsstöd ("Ink Modality Components") i MMI-arkitekturen, och att förtydliga möjliga typer av utvidgningar till specifikationerna för multimodalitet, så att tillämpningar ska kunna anpassa sig till olika kombinationer av modaliteter, bl.a. elektroniskt bäck. Arbetsgruppen planerar att ha ett fysiskt möte under W3C:s plenariemöte TPAC 2009, och kommer att fortsätta diskutera möjliga utvidgningar av InkML, och hur denna specifikation kan integreras i arkitekturen. Läs mer om Ink Markup Language (InkML) och om W3C:s arbete med multimodalitet.

Ny Candidate Recommendation: små webbtillämpningar ... "Widgets 1.0: Digital Signatures"

2009-06-25

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") efterfrågar nu implementationer av specifikationen för signering av webbtillämpningar.

Widgets 1.0: Digital Signatures -- publicerad av Web Applications Working Group som Candidate Recommendation -- definierar en profil av specifikationen XML Signature Syntax and Processing 1.1, och denna profil kan användas för att digitalt signera en paketering av tillämpningen, och därmed säkerställa vem som skapat och distribuerar tillämpningen. Mer information finns om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Fonts Module Level 3"

2009-06-18

Arbetsgruppen för CSS" ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu publicerat ett utkast om specifikation av fonter.

CSS Fonts Module Level 3 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft -- beskriver hur fontegenskaper kan specificeras och hur fontresurser kan laddas dynamiskt. Detta utkast konsoliderar material som tidigare beskrivits i delar i specifikationerna för modulerna "CSS3 Fonts" och "CSS3 Web Fonts". Mer om detta finns på hemsidan för arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: semantiska webben ... "Ontology for Media Resource 1.0"

2009-06-18

Arbetsgruppen för mediaannotering ("Media Annotations Working Group") har nu offentliggjort ett utkast om en ontologi för mediaresurser.

Ontology for Media Resource 1.0 -- publicerad av Media Annotations Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar en ontologi som stöder dataintegration av mediainformation över administrativa gränser, med speciell vikt lagd vid mediaresurser på webben. Ontologin avses bidraga till interoperabilitet och motverka dagens fragmenterande trend att uppfinna nya metadataformat, genom att erbjuda fullständig eller partiell mappning mot existerande format. Detta och angränsande typer av arbeten utförs inom W3C:s arbetsområde video-på-webben.

Nya Working Drafts: små webbtillämpningar ... "Widgets 1.0"

2009-06-18

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat två utkast om "Widgets 1.0": "Access Requests Policy" respektive "URI Scheme".

De två specifikationerna -- publicerade av Web Applications Working Group som första offentliga Working Drafts -- är Widgets 1.0: Access Requests Policy och Widgets 1.0: URI Scheme. Den första definierar säkerhetsmodellen som styr användandet av nätverket inom en webbtillämpning ("widget"), och definierar en metod som konstruktörer av webbtillämpningen kan använda för att komma åt vissa resurser på nätet. Den andra definierar ett schema för URI som kan användas för att identifiera resurser inom en paketerad webbtillämpning. Mer om detta kan hittas på hemsidan för Rich Web Client Activity.

Ny inkubatorgrupp: utbildning ... "Open Web Education Alliance"

2009-06-17

W3C har glädjen att meddela att en ny inkubatorgrupp har skapats, som skall bidraga till att höja kvaliten i utbildning om webben och dess användning.

Ett sätt att säkerställa att den praktiska webben svarar mot den standardiserade arkitekturen, så behövs god utbildning av framtidens webbarbetare. Målet med Open Web Education Alliance Incubator Group, är att samla intresserade individer, företag och organisationer, vilka har ett starkt intresse i utbildning för webbrelaterade yrken, för att kartlägga behov och utmaningar kring sådan utbildning. Gruppen leds av John Allsopp. Följande W3C-medlemmar stöder denna grupps uppdragsspecifikation: Adobe Systems Inc.; Mitsue-Links Co., Ltd; och Opera Software. Läs mer om inkubatorraktiviteten, ett forum där W3C-medlemmar innoverar och experimenterar. Detta arbete har drivits som utredning/förstudie, inte som standardiseringsarbete.

Nya Working Drafts: grafik ... "SVG Parameters 1.0"

2009-06-16

Arbetsgruppen för SVG ("SVG Working Group") har publicerat två utkast med specifikationen av hur parametrar hanteras i SVG.

De två specifikationerna SVG Parameters 1.0, Part 1: Primer och SVG Parameters 1.0, Part 2: Language -- publicerade av SVG Working Group som Working Drafts -- definierar en SVG 2.0-modul, så att man på ett deklarativt sätt kan hantera parametervärden i SVG-innehåll. Ett vanligt förekommande fall är att användare vill skapa en resurs, och sedan använda den flera gånger med vissa förutsägbara variationer. Denna specifikation ger medel som stöder sådana behov via skripts. Dokumentet "Primer" beskriver hur man använder specifikationen "SVG Parameters" inom SVG 1.2. Hitta mer information om arbetet med grafik.

Nytt Working Draft: ubiweb ... "Delivery Context Ontology"

2009-06-16

Arbetsgruppen för webbtillämpningar-överallt ("Ubiquitous Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast av specifikationen om hur leveranskontext modelleras.

Ett leveranskontext ("Delivery Context") är en uppsättning information som hjälper till att skapa kontextmedvetna tillämpningar, vilket ger förbättrad användarupplevelse. Delivery Context Ontology -- publicerat av Ubiquitous Web Applications Working Group som Last Call Working Draft -- ger en formell modell av karaktäristika av den miljö i vilken apparater interagerar med webben eller med andra tjänster. I den modellen ingår apparatkaraktäristika, den programvara som utnyttjar tjänsten, och det nätverk som ger förbindelse till andra entiteter. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 7 juli 2009. Hitta mer information om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nya Working Drafts: semantiska webben ... "OWL 2"

2009-06-15

Arbetsgruppen för OWL ("OWL Working Group") publicerar nu utkast av specifikationen av OWL 2 och önskar få information om implementeringserfarenheter.

OWL 2 är en kompatibel utvidgning av OWL 1, med ytterligare ytterligare funktionalitet som stöder arbete med ontologier. En ontologi är en strukturerad uppsättning termer som en grupp använder för att organisera data, såsom termerna "författare", "titel" och "ISBN" inom bokdomänen. Dokumentationen av OWL 2 består av nio tekniska specifikationer och fyra informationsdokument. Specifikationerna -- publicerade av OWL Working Group som Candidate Recommendations -- har stabiliserats och granskats, och nu är det dags att undersöka implementeringsaspekter. Arbetsgruppen vidmakthåller en förteckning av implementationer och önskar få ny information om implementeringar och annan erfarenhet (se information om inleveransförfarande). De fyra informativa dokumenten, som ger en introduktion till OWL 2, publiceras som Last Call Working Drafts: översikt, enkel introduktion, ny funktionalitet och motivering och kortfattad tekniköversikt. Slutligen publiceras -- som Candidate Recommendation -- specifikationen av datatypen rdf:PlainLiteral (tidigare kallad rdf:text). Denna datatyp används inom både OWL och RIF. Mer om arbetet med semantiska webben för den intresserade.

Ny Proposed Recommendation: semantiska webben ... "SKOS Reference"

2009-06-15

Arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group") har publicerat specifikationen av SKOS och uppdaterat stöddokument om SKOS.

SKOS erbjuder en gemensam datamodell för att dela och länka kunskapsstruktureringsystem över webben. SKOS Simple Knowledge Organization System Reference -- publicerad av Semantic Web Deployment Working Group som Proposed Recommendation -- definierar en vokabulär för att uttrycka grundläggande struktur och innehåll i begreppsmodeller såsom ordlistor klassifikationsscheman, områdesrubriker, taxonomier, folksonomier och liknande typer av vokabulärer. SKOS är en tillämpning av Resource Description Framework (RDF), och stöder behov kring begreppsinformation -- sammansättning och publicering på webben, länkad med annan webbdata, integrerad i andra begreppsscheman, etc. I anslutning till specifikationen har arbetsgruppen även publicerat SKOS Primer som uppdaterat Working Draft. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 15 juli 2009. Hitta mer information om detta på hemsidan för arbetet med den semantiska webben.

W3C på SemTech 2009: belysning hur användning av den semantiska webben växer

2009-06-15

Vid SemTech 2009 (USA) presenterar W3C och W3C-medlemmar nya framsteg i användning av semantiska teknologier i praktisk användning.

Teknisk personal och fler än 30 av W3C:s medlemmar ger presentationer vid Semantic Technology Conference (SemTech) denna vecka i San Jose, Kalifornien, USA. I sessioner ledda av W3C-personal och av W3C-medlemmar belyses det allt snabbare upptaget och användningen av teknologier från den semantiska webben. "Vi har samlat in ett ökande antal användningsfall och fallstudier under de senaste tolv månaderna", säger Ivan Herman, som leder W3C:s arbete med semantisk webb, och är en av presentatörerna. "Det mest intressanta är hur många olika typer av användningsområden som nu dyker upp -- programvara, tjänster, verktyg -- och lyckosam användning inom näringsliv och industri". Läs pressrelease, och hitta mer information om arbetet med den semantiska webben.

Information önskas: små webbtillämpningar ... "US Patent 5,764,992"

2009-06-12

På grund av att den lösning för uppdatering av "widgets" som förelagits av arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") kan inkräkta på ett existerande patent, så efterlyses nu tidigare känd kunskap om denna typ av mekanism.

I enlighet med W3C:s patentpolicy, meddelade Apple, Inc den 5 mars 2009 att de har ett patent -- US patent 5,764,992 -- och att detta patent täcker viktiga delar av specifikationen för Widgets 1.0: Updates. Enligt Apple kan den avgiftsfria licensiering som formuleras i W3C:s patentpolicy -- under vilken Web Applications Working Group arbetar -- inte medges. Enligt den undantagshantering som formuleras i patentpolicyn, så har W3C startat en Patent Advisory Group (PAG) för att utreda möjliga lösningar av denna konflikt. Denna patentrådgrupp har bett W3C att efterlysa information om redan känd kunskap ("prior art") om den teknologi som patentet täcker. Patentrådgruppen vill ha information från tiden före 1 juni 1995 om system för programvaruuppdatering, information som beskriver möjliga lösningar för hur man kan uppdatera små webbtillämpningar ("widgets"). De som önskar bidraga med sådan information kan finna mer information i efterlysningen av tidigare känd kunskap.

Brittiska regeringen satsar på webbdata

2009-06-10

Tim Berners-Lee kommer att deltaga som rådgivare i ett brittiskt arbete med att skapa bättre tillgång till offentlig data över webben.

Brittiska premiärministerns kansli har meddelat att Tim Berners-Lee ska hjälpa till att öppna upp offentlig data över webben. Detta meddelande är ett viktigt steg mot att uppfylla visionen av en webb av sammanlänkad data byggd på W3C:s öppna standarder för den semantiska webben, såsom beskrivet av Berners-Lee i hans presentation på TED 2009. "Offentlig data -- medborgarnas data -- är en viktig komponent i den stora transformationen mot länkad öppen data", säger Berners-Lee. "Jag ser fram emot att arbeta med statliga myndigheter och med lokala entusiaster, för att hjälpa de som tidigt tar till sig denna ansats att bidraga med egen data". I april deltogBerners-Lee i likartat sammanhang tillsammans med amerikanska federala myndigheter, för att hjälpa dem att bli del i "det snabbt växande molnet av länkad öppen data". W3C:s egen intressegrupp för e-förvaltning har också aktivt arbetet med att bygga ett internationellt nätverk för att stödja regeringar i arbetet med att hantera utmaningar som transparens, ansvar och effektivitet, genom att öppna upp data. Ta del av mer information om W3C:s arbete med e-förvaltning och om den semantiska webben

Uppdaterad Candidate Recommendation: frågespråk ... "XQuery Update Facility 1.0"

2009-06-10

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast av specifikationen av "XQuery Update Facility 1.0", och vill nu ha implementationserfarenheter.

XQuery Update Facility 1.0 -- publicerad av XML Query Working Group som en mindre uppdatering av Candidate Recommendation -- definierar en uppdateringsfunktionalitet som utvidgar XML Query language, XQuery. Denna uppdateringsfunktionalitet erbjuder uttryckssätt som kan användas för att åstadkomma bestående ändringar av instanser av datamodellen för XQuery 1.0 och XPath 2.0. Detta utkast inkorporerar ändringar som införts efter bearbetning av de kommentarer som mottagits under granskningsperioden. Mer information finns tillgänglig om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: grafik ... "WebCGM 2.1"

2009-06-04

Arbetsgruppen för WebCGM ("WebCGM Working Group") har nu publicerat ett förslag till specifikation av utbytesformat för grafisk information, WebCGM 2.1.

Computer Graphics Metafile (CGM) är en ISO-standard, definierad av ISO/IEC 8632:1999, för att stödja utbyte av grafik representerad som 2D vektorgrafik och blandad vektor/rastergrafik. WebCGM är en profil av CGM, som lägger till webblänkar och är optimerad för webbtillämpningar inom teknisk illustration, elektronisk dokumentation, geofysisk datavisualisering och liknande. WebCGM 1.0 publicerades 1999, och skapade en gemensam bas för olika sätt att använda CGM i webbsammanhang, och utgör ett viktigt interoperabilitetsresultat som har acceptans av viktiga användare och utvecklare som använder ISO-standarden CGM. WebCGM 2.1 -- publicerad av WebCGM Working Group som Last Call Working Draft -- specificerar ett DOM-API för programmerad access till WebCGM-objekt, specifikation av en arkitektur för XML Companion File (XCF) och utvidgning av grafiskt och intelligent innehåll i WebCGM 1.0. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 2 juli 2009. Information om annat närliggande arbete hittas via hemsidan för arbetet med grafik.

Nytt Working Draft: semantiska webben ... "Use Cases and Requirements for Ontology and API for Media Object 1.0"

2009-06-04

Arbetsgruppen för mediannotering ("Media Annotations Working Group") har publicerat ett utkast om ontologi och API för mediaobjekt.

Use Cases and Requirements for Ontology and API for Media Object 1.0 -- publicerad av Media Annotations Working Group som Working Draft -- specificerar användningsfall för och krav på utvecklingen av specifikationerna "Ontology for Media Object 1.0" och "API for Media Object 1.0". Ontologin kommer att vara en enkel ontologi som skall stödja utbyte och integration av information om mediaobjekt på webben. API:et kommer att ge läsaccess till (och kanske skrivaccess till) mediaobjekt, baserat på definitioner fastlagda i ontologin. Mer information finns om arbetet med video-på-webben.

Nya Working Drafts: matematik ... "MathML 3.0" och "MathML for CSS Profile"

2009-06-04

Arbetsgruppen för matematisk notation ("Math Working Group") har nu lagt fram utkast av specifikationer för MathML 3.0.

MathML är en XML-tillämpning som används för att beskriva matematisk notation, på ett sätt som fångar såväl struktur som innehåll. Målet med MathML är att göra det möjligt att leverera, ta emot och bearbeta matematisk notation på webben, på samma sätt som HTML stöder text på webben. Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 och A MathML for CSS profile är nu publicerade av Math Working Group som Working Drafts. Det första dokumentet specificerar MathML 3.0. Det andra dokumentet beskriver en profil av MathML 3.0 som gör att man kan formattera sådant innehåll med formatmallar (Cascading Style Sheets). Den som är intresserad att veta mer om detta kan besöka hemsidan för arbetet med matematisk notation.

Nu kan du registrera dig: mobila webben ... "Live Training Sessions On Mobile Web Design"

2009-06-04

Idag har W3C:s arbetsområde mobila webben ("Mobile Web Initiative") öppnat registreringen för utbildningen i webbdesign för mobila apparater.

Deltagare kommer att deltaga i en heldagsövning med lektioner och praktiska övningsmoment om användning av standarden W3C Mobile Web Best Practices, samt allmänna råd om webbdesign för mobila webben. Evenemanget kommer att äga rum torsdag 2 juli 2009, i Cambridge, UK. De som är intresserade av att deltaga skall anmäla sig på registreringsformuläret. Denna utbildningsaktivitet är en del av projektet MobiWeb 2.0 -- ett projekt drivet inom ramen för europeiska unionens sjunde ramprogram ("7th Research Framework Programme", FP7). Läs det fullständiga annonseringsmeddelandet och ta del av mer information om W3C:s Mobile Web Initiative.

Ny Candidate Recommendation: webbtjänster ... "SOAP over Java Message Service 1.0"

2009-06-04

Arbetsgruppen för SOAP-till-JMS-bindning ("SOAP-JMS Binding Working Group") har nu publicerat specifikationen av SOAP-över-JMS, och önskar nu få erfarenheter från dess praktiska implementation.

SOAP over Java Message Service 1.0 -- publicerad av SOAP-JMS Binding Working Group som Candidate Recommendation -- handlar om standard för hur SOAP-meddelanden kan transporteras med hjälp av JMS [Java Message Service]. Huvudmålet är att säkerställa interoperabilitet mellan implementationer från olika leverantörer av webbtjänsteramverk. Det skall också stödja användare i hur de implementerar sina webbtjänster inom sina infrastrukturer, och få dessa att interoperera med externa leverantörers ramverk. Den huvudsakliga målgruppen för dokumentet är implementatörer av "Web services stacks"; speciellt de som vill utvidga stacken med en implementation av SOAP/JMS. Dokumentet specificerar hur SOAP skall bindas till ett meddelandehanteringssystem som stöder Java Message Service (JMS). Mer info finns på hemsidan för arbetet med webbtjänster.

Ny Proposed Recommendation: semantiska webben ... "POWDER"

2009-06-04

Arbetsgruppen för webbresursbeskrivningsprotokoll ("Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group") har publicerat tre specifikationer, som Proposed Recommendations, av formalism för att beskriva uppsättningar av resurser.

Dokumenten Protocol for Web Description Resources (POWDER): Grouping of Resources, Description Resources, och Formal Semantics -- publicerade av Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group som Proposed Recommendations -- specificerar Protocol for Web Description Resources (POWDER), som underlättar publicerandet av beskrivningar av multipla resurser, såsom de resurser som tillhandahålls på en webbplats (se POWDER use cases). Det första dokumentet beskriver hur uppsättningar av IRI:er kan definieras, så att beskrivningsdata eller annan data kan tillämpas på de resurser som IRI:erna indikerar. Det andra dokumentet beskriver livscykeln för Description Resources (DR:er), som enkapsulerar metadata. Det tredje beskriver den formella semantiken av notationen. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 5 juli 2009. Ta del av mer information om arbetet med den semantiska webben.

Nytt dokument: layout ... "Requirements for Japanese Text Layout"

2009-06-04

Nu har ett dokument om layout för japansk text publicerats, fokuserat på krav, och relevant för CSS, SVG och XSL-FO.

Deltagarna i Japanese Layout Task Force (med deltagare från fyra arbetsgrupper CSS, Internationalization Core, SVG och XSL ) har publicerat Requirements of Japanese Text Layout som Group Note. Detta dokument beskriver krav på allmän layout av japansk text, då layout skapas m.h.a. CSS, SVG och XSL-FO. Dokumentet är till stora delar baserat på en standard för japansk layout, JIS X 4051. Men det tar dessutom hänsyn till aspekter som inte täcks av JIS X 4051. Det finns även en version på japanska. Intresserad av mer information? Besök då hemsidan för arbetet med internationalisering.

Extern workshop: XML och semantiska webben ... modellering och visualisering

2009-06-03

En workshop äger rum i höst om XML och semantisk data och hur de kan modelleras och visualiseras.

1st International Workshop on Modelling and Visualization of XML and Semantic Web Data (MoViX'09) -- som äger rum 31 augusti - 4 september i Linz, Österrike -- ges i samband med DEXA 2009. Bland de teman som är relevanta för workshopen återfinns sådant som konceptuell modellering och visualisering av XML-data; visualisering, surfning och utforskning av semantisk data; visualisering av ontologier; och tillämpningar av existerande visualiseringsmetoder på XML- och semantisk data.

Nytt Working Draft: synkroniserade media ... "Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 Distribution Format Exchange Profile (DFXP)"

2009-06-03

Arbetsgruppen för tidssynkad text ("Timed Text Working Group") har nu levererat ett utkast av ett specificerat format för utbyte av tidsannoterad textinformation.

Tidsstyrd text är textuell information som direkt eller indirekt är associerad till tidsorienterad information. Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 Distribution Format Exchange Profile (DFXP) -- publicerad av Timed Text Working Group som tredje version av Last Call Working Draft -- specificerar ett författarformat varmed tidsstyrda textuella media kan utbytas mellan olika författarverktyg. I dokumentet finns en lista över textuella ändringar sedan föregående utgåva. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 30 juni 2009. Hitta mer information om arbetet med video-på-webben.

W3C:s rådgivande kommitte utser rådgivande styrelsen

2009-06-02

Nu har den rådgivande kommitteen ("Advisory Committee") valt ledamoter till de fyra obesatta platserna i den rådgivande styrelsen ("Advisory Board").

W3C Advisory Board, som instiftades 1998, ger råd och hjälp till W3C i frågor som strategi, administration, juridik, arbetsprocess och konflikthantering. Från och med 1 juli är de nio medlemmarna i styrelsen Jean-Francois Abramatic (IBM), Ann Bassetti (The Boeing Company), Jim Bell (HP), Don Deutsch (Oracle), Eduardo Gutentag (Sun Microsystems), Ora Lassila (Nokia), Charles McCathieNevile (Opera Software), Takeshi Natsuno (Keio University) och Arun Ranganathan (Mozilla). Steve Zilles fortsätter som tillförordnad ordförande i styrelsen. Ta del av mer information om Advisory Board.

Extern Workshop: schemaspråk ... "X-Schemas'09"

2009-06-02

En workshop om schemaspråk för XML äger rum i höst i Riga, Lettland.

1st International Workshop on Schema Languages for XML (X-Schemas'09) -- som äger rum 7-10 september 2009 i Riga, Lettland -- ges i samband med konferensen ADBIS 2009 . Bland de teman som faller inom workshopens ram är modellering och visualisering av XML schemas, reverse engineering av XML-scheman, designmönster för XML-scheman, integration och utbyte av XML-scheman, mm.

Nytt Working Draft: talande webben ... "Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0"

2009-06-02

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har nu publicerat ett nytt utkast av specifikationen av VoiceXML 3.0.

VoiceXML 3.0 är ett modulärt XML-språk med vars hjälp man kan skapa interaktiva mediadialoger som kan innehålla syntetiserat tal, taligenkänning, matchning av knappsekvenser, telefoni, dialoger med blandat initiativ, och inspelning och presentation av ett antal mediaformat (bl.a. digitaliserad audio och digitaliserad video). Målet med Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0 -- publicerad av Voice Browser Working Group som uppdaterat Working Draft -- är att talsvarstillämpningar skall kunna dra nytta av webbaserad utveckling och innehållsleverans. Det finns en ändringsmarkerad version som lyfter fram ändringar sedan utkastet från den 19 december 2008. Studera gärna vad som görs i arbetsområdet talbaserade system.