W3C

W3C-logo

Nyheter augusti 2009

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Utbildning: mobila webben ... "An Introduction to W3C's Mobile Web Best Practices"

2009-08-31

Under tiden september till november 2009 kommer W3C att hålla en distanskurs om utveckling av webbresurser för mobil användning.

W3C kan idag meddela att on-line-kursen om råd och rekommendationer för mobila webben, inriktad mot webbutvecklare och -designers, kommer att ges igen. Denna kurs hålls under perioden 7 september till 9 november 2009. W3C har fått mycket positiva bedömningar av de som deltog förra gången kursen hölls, såsom:

  • "Varje webbutvecklare borde åtminstone känna till grunderna för utveckling mot den mobila webben. Så detta är den kurs man bör delta i."
  • "Bästa möjliga grund!"
  • "Forumet för lärare och elever, där idéer och problem diskuterades under kursens gång, var ovärderligt."

Nu inbjuder W3C dig att deltaga i nästa kurstillfälle, där du kommer att:

  • få inblick i de speciella möjligheter och utmaningar som den mobila plattformen ger
  • lära dig hur man använder W3C:s råd för den mobila webben ("Mobile Web Best Practices") för att bygga webbinnehåll som fungerar på mobiltelefoner och hur man anpassar existerande innehåll till den mobila världen
  • lära dig hitta W3C-resurser som är relevanta för utveckling för den mobila webben

Deltagare får tillgång till föreläsningar och övningsuppgifter som ger praktisk erfarenhet av att använda W3C:s råd för den mobila webben. Under kursens gång får deltagare möjlighet att arbeta tillsammans med såväl W3C:s experter (lärarna) som andra kunniga vilka kan dela erfarenheter om praktiska utmaningar att konstruera mobilt innehåll och tjänster. Mer information finns om kursmaterialet (bl.a. gratisprov), kursavgift och avsedd målgrupp. Det finns mer information om arbetet med den mobila webben.

Ny Candidate Recommendation: tal på webben ... "SSML 1.1"

2009-08-27

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") publicerar nu ett uppdaterat utkast av specifikationen för SSML 1.1 -- generering av syntetiskt tal.

Målet med SSML är att erbjuda ett rikt XML-baserat uppmärkningsspråk som understöder generering av syntetiskt tal på webben och i andra tillämpningar. Arbetsgruppen har inte idetifierat några specifika implementationssvårigheter med specificerade funktionaliteter, men synpunkter som tagits emot på föregående utgåva antyder att vissa funktionaliteter ännu inte har grundats i tillräcklig implementationserfarenhet. Det nu offentliggjorda utkastet Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1 -- publicerad av Voice Browser Working Group som uppdaterad Candidate Recommendation -- identifierar sådana funktionaliteter i en speciell sektion med lägesbeskrivning och önskar synpunkter på detta. Några redigeringsmisstag i föregående utgåva har rättats och den dokumenterade implementationsplanen (Implementation Report Plan document) har också uppdaterats. En förteckning av ändringar gentemot föregående utkast har också skapats. Läs mer om arbetet med talbaserade webbläsare.

Två nya biträdande ordförande i arbetsgruppen för HTML

2009-08-26

Nu har arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") fått två nya biträdande ordförande -- Paul Cotton och Maciej Stachowiak.

Idag meddelades att två personer ska hjälpa Sam Ruby (IBM) att leda arbetet i HTML Working Group: Paul Cotton (Microsoft) och Maciej Stachowiak (Apple). Chris Wilson har avgått som biträdande ordförande och angett att han kommer att fokusera på programmerbarhet i webbplattformen. Tim Berners-Lee beskrev denna förändring som: "denna grupps arbete är mycket viktigt för webben. Jag är glad att dessa tre som arbetar med ledning av arbetet har tagit på sig ansvaret att arbeta i nära samverkan med redaktören och gruppens övriga medlemmar för att göra HTML 5 till en succé". Mer information om de nya personerna i ledningen finns i Berners-Lees meddelande Ta del av mer information om arbetsgruppen för HTML.

Nya Working Drafts: html ... "HTML 5"

2009-08-26

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") publicerar nu två dokumentutkast som beskriver HTML 5.

HTML 5 introducerar nya funktionaliteter som stöder utveckling för webben, nya element grundade i analys av dagens praktik vad gäller författande av webbinnehåll, och stor vikt har lagts vid att definiera tydliga villkor som beskriver vad det innebär att följa denna standard. De två dokumenten -- publicerade av HTML Working Group som Working Drafts -- är HTML 5 och HTML 5 differences from HTML 4. Det första dokumentet är ett utkast av specifikationen för HTML 5. Dokumentet "HTML 5 differences from HTML 4" beskriver skillnaderna mellan HTML 4 och HTML 5, och ger ytterligare motivering för de införda ändringarna. Mer information finns om arbetet med HTML.

Nytt Working Draft: talbaserad webb ... "VoiceXML 3.0"

2009-08-25

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har nu producerat ett utkast om språk för talbaserad webbinteraktion.

Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0 -- publicerad av Voice Browser Working Group som Working Draft -- specificerar VoiceXML 3.0, ett modulärt XML-baserat språk för att skapa interaktiva mediadialoger som kan bestå av syntetiserat tal, taligenkänning, knappinmatning, telefoni, konversationer med olika initierare, och som kan spelas in och presenteras på ett flertal mediaformat, såsom digitaliserad audio och digitaliserad video. För att lyfta fram skillnader gentemot tidigare utgåva finns en förteckning över ändringar. Det finns mer information om vad som görs i arbetet med talbaserade webbläsare.

Konferens: grafik ... "SVG Open 2009"

2009-08-25

Den stora SVG-konferensen -- SVG Open -- går av stapeln i oktober 2009. Nu finns tidigt program publicerat. Registrering före 31 augusti kan ge lägre avgift.

SVG Open 2009, den sjunde internationella konferensen om Scalable Vector Graphics, äger rum 2-4 oktober 2009, hos Google i Mountain View, Kalifornien, USA, med workshops den 5 oktober, arrangerade av IBM. Temat för konferensen är "SVG Coming of Age", vilket avspeglar ökat industriacceptans och intresse från webbdesigners och -utvecklare. Programmet och bekräftade inbjudna talare finns nu publicerade. Fler än 70 presentationer kommer att ges av SVG-experter från hela världen, om ämnen som skript-bibliotek, författarverktyg, användning på mobiltelefoner, webbkartor och geopositioneringstjänster, med mera. Chris Lilley, Doug Schepers och W3C:s arbetsgrupp för SVG kommer också att deltaga. Orientera dig mer om arbetet med SVG.

Nytt Working Draft: HTTP i webbtillämpningar ... "XMLHttpRequest"

2009-08-20

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") offentliggör nu utkast av specifikationer för hur webbtillämpningar kan använda HTTP-anrop för att kommunicera med servers.

Specifikationen XMLHttpRequest är en del i teknologistacken för webbtillämpningar, som bl.a. underbygger webbutveckling enligt Ajax-modellen. De två aktuella dokumenten XMLHttpRequest och XMLHttpRequest Level 2. -- publicerade av Web Applications Working Group som uppdaterade Working Drafts -- där den första definierar ett API som erbjuder funktionalitet åt skriptade klientapplikationer för att överföra data mellan klient och server, och där den andra ger ytterligare funktionalitet, såsom frågor mot flera servers, händelsemodellering av hur processen fortlöper, och hantering av byte-strömmar såväl vid sändning som mottagning. Mer information om webbtillämpningar i webbläsare finns inom ramen för Rich Web Client Activity.

Arbetsgrupp fortsätter: multimodalitet ... "Multimodal Interaction Working Group"

2009-08-19

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") fortsätter arbetet med att definiera standarder för multimodal interaktion.

Multimodal Interaction Working Group skall utveckla teknologi som gör det lättare för användare att arbeta mot webben på sätt som passar dem. Deborah Dahl (inbjuden expert) leder gruppen, som har i sin uppdragsbeskrivning har fått målet att utveckla öppna standarder som stöder anpassning till apparat, användare och omgivningsfaktorer, och som tillåter ett flertal sätt att interagera med webben, såsom GUI, audiovisuellt, gester, beröringsgränssnitt, sensordata, etc. W3C-medlemmar kan använda detta formulär för att gå med i gruppen. Läs mer om arbetet med multimodal interaktion.

Konferens: mobila webben ... "Mobile Web Africa"

2009-08-18

W3C sponsrar en konferens, oktober 2009., om den mobila webbens användning i Afrika.

Genom Mobile Web Initiative (MWI) stöder W3C konferensen Mobile Web Africa, som äger rum 13-14 oktober 2009, i Johannesburg, Sydafrika. Bland de teman som konferensen täcker återfinns: mobila tillämpningar i utvecklingsländer, affärsmöjligheter i den mobila webben, utveckling av mobilt innehåll, OEM och operatörers perspektiv, etc. Från W3C deltar Stéphane Boyera, som leder en session om samhällelig nytta av den mobila webben. Alla W3C-medlemmar får reducerad kostnad för deltagande.

Ny Recommendation: semantiska webben ... "SKOS"

2009-08-18

Idag publiceras en ny standard -- "Simple Knowledge Organization System" (SKOS) -- som bidrar till att överbrygga gapet mellan sektorn med system för kunskapsstrukturering och sektorn som arbetar med länkad data framtagen av arbetsgruppen för användning av den semantiska webben ("Semantic Web Deployment Working Group").

I området kunskapsstrukturering arbetas med många olika ansatser och tekniker, såsom thesauri, klassifikationer, ämnesrubriker, taxonomier och "folksonomier". Samtidigt arbetas det med att bygga datamängder bestående av data som sammanlänkas med varandra. Med SKOS får man nu en grund för att förena dessa världar. Bibliotek, museum, tidningar, offentliga portaler, företag, tillämpningar inom sociala nätverk, liksom andra områden där man hanterar stora samlingar av böcker, historiska artefakter, nyhetsartiklar, ordlistor inom affärsvärlden, bloggartiklar och annat -- de kan nu använda Simple Knowledge Organization System (SKOS) för att skapa mervärde av länkad data. Semantic Web Deployment Working Group publicerar även två anknytande dokument (som Group Notes): uppdateringar av SKOS Primer och SKOS Use Cases and Requirements. Läs pressrelease och stöduttalanden, samt ta del av mer information om arbetsområdet semantiska webben.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... "Widgets 1.0: APIs and Events"

2009-08-18

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett dokument om API och programmering av små webbtillämpningar ("Widgets 1.0")

Widgets är webbtillämpningar som körs på klientapparater och som konstrueras med hjälp av webbstandarder. Exempel på sådana tillämpningar sträcker sig från enkla klockor, börsinformation, nyhetskanaler, spel och väderinformation, till komplexa tillämpningar som hämtar data från olika källor och sammanställer dem och presenterar för användaren på ett mervärdesgivande sätt. Widgets 1.0: APIs and Events -- publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft -- definierar en uppsättning av API:er och händelsetyper för familjen av specifikationer för Widgets 1.0. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 september 2009. Mer information om detta teknikområde finns på hemsidan för Rich Web Client Activity.

Ny Proposed Recommendation: webbformulär ... "XForms 1.1"

2009-08-18

Arbetsgruppen för formulärhantering ("Forms Working Group") publicerar nu ett utarbetat förslag till standardisering av formulärhantering -- "XForms 1.1"

XForms är inte en fristående dokumenttyp, utan är avsedd att integreras i andra uppmärkningsspråk, såsom XHTML, ODF och SVG. XForms 1.1 -- publicerad av Forms Working Group som Proposed Recommendation -- förfinar den XML-baserade bearbetningsplattform som definierades av XForms 1.0, genom att lägga till flera nya sätt att sända data från klienten, händelsehanterare, förbättrat användargränssnitt och nyttiga datatyper, liksom nya bearbetningsfunktioner, villkorlig / itererad / bakgrundsexekvering, möjligheten att manipulera data på godtyckligt sätt, och att åtkomma information om sammanhanget för händelser. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 22 september 2009. Ta del av mer information om arbetet med XForms.

Ny rapport: interoperabilitet i krishantering ... "Emergency Information Interoperability Framework" (EIIF)

2009-08-18

Inkubatorgruppen för interoperabel krisinformation ("Emergency Information Interoperability Framework") har nu publicerat sin rapport om ramverk för krisinformation.

Slutrapporten från Emergency Information Interoperability Framework (EIIF) Incubator Group har nu publicerats. Dessutom publiceras dokumentet Emergency Information Interoperability Frameworks, vilken beskriver ett antal kritiska krav på ett interoperabilitetsramverk för informationsutbyte vid krishantering, och identifierar kritiska komponenter i en ontologi som kan stödja interoperabilitet för ett antal vanliga användningsfall. En ansats skissas, som beskriver hur man kan uppnå interoperabilitet med information mellan intressenter inom en krishanteringsinsats. Gruppen rekommenderar att W3C startar en intressegrupp ("Interest Group") för att fortsätta detta arbete, och samverka med andra standardiseringsaktiviteter genom att nätverka med andra intressegemenskaper. Denna rapport är ett resultat av arbete inom inkubatoraktiviteten, ett forum där W3C-medlemmar innoverar och expermenterar. Detta arbete har drivits som utredning, inte som standardiseringsarbete.

Projektavrapportering: IKT för utveckling ... "Digital World Forum"

2009-08-06

Det europeiska projektet "Digital World Forum" har en öppen avslutande heldagssession om hur informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan bidraga till utveckling i tredje världen.

Digital World Forum är ett projekt som drivits inom EU:s sjunde ramprogram för FoU, och har inriktats på att undersöka hur modern IKT -- bl.a. nätverksteknologi och mobiltelefonteknologi -- kan stödja samhällelig utveckling i utvecklingsländer. Den 30 september 2009 äger ett avslutande arrangemang rum i Bryssel (Belgien), där insikter och erfarenheter från projektarbetet kommer att presenteras. Övergripande frågor som projektet fokuserat på är hur människor kan knytas samman med teknologi, hur de kan dra nytta av att få tillgång till IKT, vilka typer av apparater som bäst hjälper landsbygdssamhällen i det dagliga livet, etc. Projektet har undersökt användning av lågkostnadsteknologier som medel att överbrygga digitala klyftor. Speciellt fokus har lagts på aspekter kring mobila webben, enkla men funktionella apparater och kostnadsmässigt överkomlig bredbandsinfrastruktur. Vid det avslutande arrangemanget kommer projektpartners att presentera resultat, och peka på var vidare FoU-insatser bör genomföras. Se programmet för och information om talare vid detta heldagsarrangemang. De som vill deltaga i detta avgiftsfria arrangemang kan registrera sig via webbregistrering.

Workshop om finansiell data ... några ändrade datum

2009-08-06

Workshopen "Improving Access to Financial Data on the Web" äger rum som tidigare annonserat, men vissa datum i förberedelsefaserna är ändrade.

För den tidigare annonserade workshopen gäller nu följande datum:

  • 21 augusti 2009: lämna in "position paper".
  • 11 september 2009: workshop-program och accepterade "papers" publiceras.
  • 25 september 2009: sista registreringsdag.

Övrig information oförändrad.

Ny Proposed Recommendation: namnrymder ... "Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)"

2009-08-06

Arbetsgruppen för XML:s kärna ("XML Core Working Group") har publicerat ett uppdaterat förslag till standardspecifikation för XML Namespaces.

XML Namespaces erbjuder en enkel metod för att kvalificera namn på element och attribut, som används i Extensible Markup Language, genom att knyta dem till namnrymder identifierade av URI:er. Third Edition of Namespaces in XML 1.0 -- publicerad av XML Core Working Group som Proposed Edited Recommendation -- är en redigerad utgåva som inkorporerar alla kända rättelser. Granskningskommentarer tas emot fram till och med 14 september 2009. Titta gärna på vad som görs inom arbetet med XML.

Uppdaterat Working Draft: formattering ... "CSSOM View Module"

2009-08-04

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast av ett dokument om programmerbara gränssnitt för formatterad presentation.

CSSOM View Module -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som uppdaterat Working Draft -- beskriver API som kan användas vid skapande av webbtillämpningar. Med dessa API:er kan man inspektera och manipulera presentationsinformationen för ett dokument, såsom position för layout-lådor, bredden på en presentationsvy och skrollposition för ett element. Detta och annat relaterat arbete utförs i arbetsområdet för formattering.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... "Widgets 1.0: Access Requests Policy"

2009-08-04

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu offentliggjort ett slutligt utkast om policyhantering i webbtillämpningar.

Widgets 1.0: Access Requests Policy -- publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft -- specificerar säkerhetsmodellen som styr hur en webbtillämpning kan använda nätverket, och även en metod som kan användas av konstruktörer av webbtillämpningar för att begära att webbläsaren (eller annan användaragent) skall tillåta tillgång till vissa nätverksbaserade resurser. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 20 september 2009. Ta del av mer information om vad som görs inom Rich Web Client Activity.