W3C

W3C-logo

Nyheter juli 2011

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny Candidate Recommendation: xml ... "XML Schema Definition Language 1.1" (del 1 och del 2)

2011-07-22

Arbetsgruppen för XML Schema ("XML Schema Working Group") har nu publicerat ett genomarbetat utkast av schemadefinitionsspråket XSD 1.1, och önskar nu få erfarenheter från provimplementationer av denna specifikation.

De två aktuella specifikationerna är XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures och XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 2: Datatypes -- publicerade av XML Schema Working Group som Candidate Recommendations. Det första dokumentet specificerar språket "XML Schema Definition Language", som ger funktionalitet för att beskriva struktur och begränsningsvillkor på innehållet av XML-dokument, även för de dokument som använder XML Namespace. Schemaspråket, som självt är representerat som en XML-vokabulär och använder namnrymder, rekonstruerar och utvidgar i princip den uttrycksfullhet som återfinns i XML:s dokumenttypdefinitioner (DTD:er). Specifikationen bygger på "XML Schema Definition Language 1.1 Part 2: Datatypes", som definierar funktionalitet för att definiera datatyper som kan användas såväl i XML-scheman som i andra XML-specifikationer. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: prestanda ... "Page Visibility"

2011-07-22

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") har publicerat ett genomarbetat förslag om hur man kan avgöra hur synlig en sida är på skärmen.

Specifikationen Page Visibility -- publicerad av Web Performance Working Group som Last Call Working Draft -- definierar en teknik som gör att utvecklare programmatiskt kan avgöra vilket visuellt presentationstillstånd en sida har, och därmed kan man utveckla webbtillämpningar som är mer CPU-effektiva, och inte slösar i onödan med presentationsapparatens energi. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 18 augusti 2011. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: säkerhet ... "The From-Origin Header"

2011-07-22

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett första utkast om hur man kan styra användning av inbäddade resurser.

Dagens webbplattform erbjuder för närvarande ingen begränsning på hur innehåll från olika källor kan bäddas in som delar av ett större sammanhang. Specifikationen The From-Origin Header -- publicerad av Web Applications Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar en teknik som kan användas av resurser för att deklarera att de inte kan användas genom inbäddning. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Uppdaterade Working Drafts: tillgänglighet ... "Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0" och "Implementing ATAG 2.0"

2011-07-22

Arbetsgruppen för tillgängliga författarverktyg ("Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group") har publicerat två utkast om hur författarverktyg bör ge tillgänglighetsstöd.

De två aktuella dokumenten är Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 och det kompletterande dokumentet Implementing ATAG 2.0 -- bägge publicerade av Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group som uppdaterade Working Drafts. ATAG definierar hur författarverktyg kan hjälpa utvecklare att skapa tillgängligt webbinnehåll som följer riktlinjerna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Dessutom definieras hur man kan göra författarverktyg tillgängliga, så att de kan användas av personer med funktionshinder. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 15 september 2011. Mer information finns i inbjudan att granska utkastet av ATAG 2.0. Tag även del av mer information om W3C:s arbete med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "User Agent Accesibility Guidelines (UAAG) 2.0"

2011-07-20

Arbetsgruppen för tillgängliga användaragenter ("User Agent Accessibility Guidelines Working Group") har nu publicerat ett uppdaterat utkast om hur tillgänglighet bör stödjas i ett webbverktyg (t.ex. en webbläsare).

User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0 -- publicerad av User Agent Accessibility Guidelines Working Group som uppdaterat Working Draft -- definierar hur webbläsare, mediaspelare och andra användarprogram bör stödja tillgänglighet för personer med olika funktionshinder, och hur verktyg bör samverka med tekniska hjälpmedel. Arbetsgruppen publicerar även ett uppdaterat Working Draft av Implementing UAAG 2.0. Läs inbjudan att granska detta utkast av UAAG 2.0 och om W3C:s arbete med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Uppdaterat verktyg: granskare ... "Internationalization Checker"

2011-07-19

Internationaliseringsgranskaren, ett av många verktyg/tjänster som W3C erbjuder, har nu släppts i en uppdaterad version. Det hjälper dig att utvärdera hur väl ditt innehåll kan användas i ett internationellt kontext.

Internationaliseringsgranskaren ("i18n checker") -- en av W3C:s gratistjänster -- ger information om internationaliseringsperspektiv på dina webbsidor, och ger råd om hur du kan använda uppmärkningsspråk för att på ett fullgott sätt stödja en flerspråkig webb. Denna uppdatering använder ett nytt användargränssnitt och omstrukturerad källkod. Den implementerar även ett antal nya utvärderingskrav, funktionalitet för att ladda upp filer, och stöd för HTML5. Den är är ännu inte finaliserad, men släpps i denna tidiga provversion -- utvecklingsarbetet fortgår en tid till. Det finns redan planer om att lägga till nya utvärderingsaspekter och funktionalitet, att översätta användargränssnittet, att lägga till stöd för XHTML5 och dokument i flera uppmärkningsspråk, att integrera med W3C:s mångfunktionella granskare Unicorn, samt annat nyttigt och gott. I dagens läge är vi intresserade att få era synpunkter på den nu släppta granskaren. Läs mer om internationalisering av webben.

W3C sponsor för konferensen "NEM Summit 2011"

2011-07-18

Konferensen "Networked and Electronic Media" (NEM), med inriktning på konvergens mellan media, kommunikation, konsumentelektronik och IT, går i september i Italien och har W3C som sponsor.

W3C sponsrar detta år konferensen NEM Summit 2011 (27-29 September 2011, Torino, Italien) Det är en en av de europeiska initiativ, så kallade Technology Platforms, och fokuserar på konvergens mellan media, kommunikation, konsumentelektronik och IT, som är ett område med stor framtidspotential, genom att man drar nytta av tillgång till bredband, ökad mobilitet, tillgång till rika mediaformat och innehåll, liksom nya nätverk i hemmen och kommunikationsplattformar. W3C-medlemmar får 20% rabatt på deltagaravgift (registrera innan 7 augusti 2011).

Nytt Working Draft: media ... "API for Media Resources 1.0"

2011-07-12

Arbetsgruppen för mediaannotering ("Media Annotations Working Group") publicerar nu ett genomgranskat utkast om gränssnitt för metadatainformation om mediaresurser.

API for Media Resources 1.0 -- publicerad av Media Annotations Working Group som Last Call Working Draft -- definierar ett API som kan användas för att få tillgång till metadatainformation om mediaresurser på webben. Det övergripande målet är att erbjuda utvecklare bekväma medel för att hämta metadata som lagrats i olika metadataformat. API:et ger metoder för att hämta metadataegenskaper definierade i specifikationen "Ontology for Media Resources 1.0". Kommentarer på detta tas emot fram till och med 7 augusti 2011. Läs mer om arbetet med video på webben.

Uppdaterade Working Drafts: CSS-formatering ... "CSSOM"; "CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3"

2011-07-12

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar nu två utkast om CSS: ett om API:er, och ett om bildhantering.

De två utkasten -- publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Drafts -- är CSSOM och CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3. CSSOM definierar API:er (liksom generiska regler för parsning och serialisering) för Media Queries, för Selectors, och för CSS självt. Det andra definierar syntax för image-värden i CSS. Det definierar även egenskaper som används för att styra interaktionen mellan ersatt innehåll och layoutalgoritmer i CSS. Dessa egenskaper kan påverka bildupplösningen i bitmappar, det ersatta objektets orientering, och om/hur man ska bevara objektets höjd/bredd-förhållande. Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: programmerbara gränssnitt ... "Web IDL"

2011-07-12

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu ett genomarbetat utkast av Web IDL, som används för att definiera gränssnitt avsedda att stödjas av webbläsare.

Web IDL -- publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft -- definierar ett gränssnittsdefinitionsspråk, Web IDL, som kan användas för att beskriva gränssnitt som skall stödjas av webbläsare. Web IDL är en variant av IDL, med ett antal egenskaper som gör att man på ett enklare sätt kan definiera beteendet av gemensamma skriptobjekt. Dokumentet innehåller en detaljerad beskrivning av hur gränssnitt definierade med Web IDL relateras till konstrukter i ECMAScript och Java. Detta dokument förväntas användas som ett hjälpmedel för implementatörer av redan publicerade specifikationer, och att kommande publicering av specifikationer refererar till detta dokument, för att säkerställa att standardföljande implementationer av gränssnitt är interoperabla. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 23 augusti. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Kurs på nätet: "Mobile Web and Application Best Practices" (börjar i september)

2011-07-12

W3C annonserar nu att i september startar en andra omgång av den nätbaserade kursen om hur man bygger tillämpningar och innehåll för den mobila webben.

Nu kan man registrera sig för den andra upplagan av "W3C Introduction to Mobile Web and Application Best Practices." Denna online-kurs erbjuds för alla tidzoner, och går under åtta veckor, från 5 september till 28 oktober 2011. Kursen har utvecklats av och leds av medlemmar från W3C/MobiWebApp, och baseras helt på W3C-standarder, framför allt på Mobile Web Best Practices och Mobile Web Application Best Practices, vilka har skapats för att göra bra innehåll användbart för så många som möjligt. De som fullbordar kursen kommer att få ett W3C-certifikat om att kursen genomförts. Normalpriset för deltagande är 195 Euros, men det finns ett begränsat antal platser för tidig registrering och då är priset 145 Euros. Tag del av utförlig information om kursen. För att försäkra dig om plats, registrera dig nu.

Information önskas om behörighetspolicies och webbtillämpningar och amerikanska patent.

2011-07-08

För att klarlägga om två amerikanska patent (US Patent 7,743,336 och US Patent Application 20070101146) är i konflikt med föreslagna lösningar för webbtillämpningar och behörighetspolicies, önskas information om dessa tekniska ansatser varit kända innan patentansökan.

Detta är en öppen förfrågan om tidigare kända lösningar ("prior art") relaterade till amerikansk patentansökan nr 11/432,295 och om amerikanskt patent 7,743,336. W3C vill ha information om teknologi för behörighetssystem känd före oktober 2005, och om innehållsdistributionssystem känd för april 2006, där denna information är av relevans för patentdispyten om användning av behörighetspolicies i små webbtillämpningar. De som vill bidraga med information hittar mer detaljer i förfrågan om känd teknik. Den 13 november 2009, i enlighet med regelverket för W3C:s patentpolicy, har Apple, Inc. gett information om US Published Patent Application No. 11/432,295 och US Published Patent Application 11/409,276 och hävdar att dessa är applicerbara på specifikationen Widget Access Request Policy (en specifikation framtagen av Web Applications WG). Apple har inte bundit sig till de villkor som W3C specificerar för royaltyfri licensiering enligt W3C Patent Policy och som avgivits av deltagarna i Web Applications Working Group. I enlighet med undantagshanteringen definierad i patentpolicyn, så har W3C startat en patentrådgivningsgrupp ("Patent Advisory Group", PAG) för att ídentifiera fungerande lösningar på detta problem. Patentrådgivningsgruppen har ombett W3C att annonsera denna förfrågan om tidigare känd teknik.

Ny Workshop annonseras: webb och tv ... "Web and TV Convergence: Third Workshop on Web and TV"

2011-07-08

Nu annonseras den tredje workshopen om samspelet mellan webb och TV, som kommer att äga rum i september i Hollywood.

Inom ramen för W3C:s workshops kommer nu den tredje i serien av workshops om hur webb och TV relateras till varandra. Denna Third W3C Web and TV Workshop äger rum i Hollywood, Kalifornien, USA, 19-20 september 2011, med Comcast Cable som värd. I de föregående två arrangemangen (Tokyo Workshop och Berlin Workshop) identifierade deltagare olika möjligheter för konvergens mellan infrastrukturerna för webben och för TV, och påbörjade arbetet med att identifiera tekniska utmaningar. Den nu annonserade tredje workshopen fortsätter med detta arbete, med speciellt fokus på behov och krav ur innehållsproducenternas och -distributörernas perspektiv. Dessutom ges möjlighet att diskutera några av de initiala krav som växt fram ur det arbete som W3C:s intressegrupp för webb och TV, sedan gruppen startade sitt arbete i februari 2011. Alla kan deltaga i denna workshop. Ett "Position Paper" måste skickas in av den som vill ge en presentation, medan det räcker med ett "Statement of Interest" från den som vill deltaga som observatör. Såväl position papers som statements of interest skall vara inskickade senast 15 augusti 2011. Mer information finns i inbjudan att deltaga i workshop.

Rapport från Workshop: "Joint Workshop on Mobile and Web Technologies in Social and Economic Development"

2011-07-07

W3C har i samarbete med Stiftelsen för webben publicerat en rapport från en nyss avhållen workshop om rollen för webbteknologier och mobila teknologier för social och ekonomisk utveckling.

Rapporten från W3C/Web Foundation Workshop on Mobile and Web Technologies in Social and Economic Development (som hölls i Dar es Salaam, Tanzania, i Juni 2011) har nu publicerats av W3C och Stiftelsen för webben (the Web Foundation). Den stora gruppen deltagare i detta arrangemang, som representerade fler än 30 olika nationaliteter, hade ingående diskussioner om talbaserade tjänster för eftersatta grupper i samhällen, om entreprenörskap inom den mobila sektorn, och om datainsamlingsverktyg. Resultatet från dessa diskussioner, liksom de insatser som identifierades av deltagarna, kommer att undersökas av W3C:s intressegrupp om mobil webb för social utveckling och av Webbstiftelsen.

W3C och Webbstiftelsen tackar alla deltagare för deras bidrag, och det stöd som erhållits från workshopens sponsorer: Spider (guldsponsor), Twaweza (guldsponsor) och Comviva (silversponsor).

Nytt Working Draft: kryptering ... "XML Encryption 1.1 CipherReference Processing using 2.0 Transforms"

2011-07-07

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") publicerar nu ett första utkast om kryptering -- "Encryption 1.1 CipherReference Processing", samt flaggar upp för ett antal andra specifikationer som kommit långt fram i arbetet.

XML Encryption 1.1 CipherReference Processing using 2.0 Transforms -- publicerad av XML Security Working Group som första offentligt Working Draft -- beskriver hur bearbetningsmodellen för XML Signature 2.0 appliceras på XML Encryption, vilket minskar riskerna för attacker och förenklar bearbetningsmodellen. Anknytande 2.0-specificationer är nu i tillståndet "Last Call", bl.a. XML Signature 2.0, Canonical XML 2.0 och XML Signature Streaming Profile från XPath 1.0. Arbetsgruppen har även ett antal 1.1-specifikationer i tillståndet Candidate Recommendation, såsom XML Signature 1.1, XML Encryption 1.1, XML Signature Properties och XML Security Generic Hybrid Ciphers.

För att hantera möjliga problem med patent relaterat till specifikationerna XML Signature 1.1 och 2.0, och XML Encryption 1.1, så har W3C startat en patentrådgivningsgrupp, som nu håller på med analys och utredning. Läs mer om W3C:s arbete med säkerhet.

Ny Candidate Recommendation: semantik ... "Ontology for Media Resources 1.0"

2011-07-07

Arbetsgruppen för mediaannotering ("Media Annotations Working Group") publicerar nu ett grundligt utvärderat förslag om en modell för hur mediaresurser kan beskrivas med avseende på vad dessa media handlar om.

Ontology for Media Resources 1.0 -- publicerad av Media Annotations Working Group som Candidate Recommendation -- definierar en ontologi för media. Termen ontologi används i dess bredast möjliga betydelse: en grundläggande vokabulär. Avsikten med denna ontologi är att överbrygga mellan olika beskrivningsformer för mediaresurser, och att erbjuda en basal uppsättning av beskrivande egenskaper. I detta dokument definieras metadataegenskaper för mediaresurser, och hur de relateras till element i en uppsättning av existerande metadataformat. Dessutom ger dokumentet en implementation, kompatibel med teknologi för den semantiska webben, i termer av RDF/OWL. Dokumentet inriktas huvudsakligen mot mediaresurser på webben, till skillnad från mediaresurser som enbart lagras i lokala databaser. Titta även på Media Ontology Test Suite, och få mer information om vad som görs i arbetet med video på webben.

Ny Recommendation: talbaserad webb ... "Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0"

2011-07-05

Integrering av telefoni med webben underlättas nu av den nya standarden för styrning av telefoniuppringningar.

Teknologin Call Control Extensible Markup Language (CCXML) ger deklarativ uppmärkning för att beskriva styrning av telefonuppkoppling. CCXML kan användas tillsammans med dialoghanteringssystem som VoiceXML. Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0 -- framtagen av Voice Browser Working Group -- publiceras nu som W3C Recommendation. Läs mer om arbetet med den talbaserade webben.

Uppdaterat dokument: internationalisering ... "Working with Time Zones"

2011-07-05

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder ("Internationalization Core Working Group") har nu publicerat en uppdatering av ett dokument om hur man arbetar med tidsangivelser och tidzoner i ett internationellt sammanhang.

Datum och tider är, i det internationella perspektivet, ganska komplext, och det är utmanande att kunna ange dem så att de är såväl maskinell hanterbara och mänskligt förståeliga. Working with Time Zones -- publicerat av Internationalization (I18N) Core Working Group som uppdaterad Working Group Note -- är en uppdatering som ger omfattande riktlinjer, och praktiska konstruktionsråd för hur man arbetar med tider och tidzoner i tillämpningar och dokumentformat. Här ges användningsfall som stöd för att välja en ansats som säkerställer att geografiskt distribuerade tillämpningar fungerar bra. Dokumentet vill också ge en grundläggande förståelse och en vokabulär för hur man kan beskriva vad tid är och hur det hanteras i programvara. Läs mer om arbetet med internationalisering.