W3C

W3C-logo

Nyheter mars 2011

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny arbetsgrupp om proveniens för webbinformation; förnyat uppdrag för arbetet med RDF i webbtillämpningar

2011-03-31

Nu startar arbetsgruppen för proveniens ("Provenance Working Group") sitt arbete med att definiera teknologi för att representera data om webbinnehålls ursprung. Dessutom startar arbetsgruppen för RDF i webbtillämpningar ("RDF Web Applications Working Group"), en fortsättning av arbetet med RDFa.

Proveniens handlar om att uttrycka var information kommer ifrån, vem som står bakom informationen, hur den tagits fram, med mera. Den nya Provenance Working Group ska stödja bred användning av information om proveniens i webbdokument, data och andra resurser. Arbetsgruppen skall publicera webbstandarder (W3C Recommendations) som definierar ett språk för att utbyta proveniensinformation mellan tillämpningar. Mer information finns i arbetsgruppens uppdragsspecifikation.

W3C har även återstartat arbetsgruppen för RDF i webbtillämpningar ("RDF Web Applications Working Group"), som tidigare gått under namnet "RDFa Working Group. Denna grupp ska stödja den framväxande användningen av RDF för att bädda in och hantera strukturerad data i webbdokument. Arbetsgruppen skall publicera webbstandarder som utvidgar och förbättrar RDFa 1.0, bl.a. genom att definiera ett nytt programmerbart gränssnitt, och ett API inriktat mot ECMAScript. Dessutom skall de stödja arbetsgruppen för HTML (HTML Working Group) i dess arbete att inkludera RDFa i HTML5 och XHTML5 (utgående från existerande förslag om användning av RDFa 1.0 i HTML5). Läs mer i arbetsgruppens uppdragsspecifikation och om den semantiska webben.

Nya Working Drafts: semantisk ... "RDFa Core 1.1", "XHTML+RDFa 1.1"

2011-03-31

Arbetsgruppen RDFa ("RDFa Working Group") har publicerat nya utkast om RDFa som teknologi för semantisk uppmärkning.

Dagens webb består till största delen av ett enormt antal dokument som skapats i HTML. Dessa dokument innehåller omfattande mängder strukturerad data, som till stor del inte är åtkomliga för vanliga verktyg och tillämpningar. När de som skapar innehåll kan på ett mer fullständigt sätt uttrycka denna data, och när verktyg kan komma åt dem, så skapas nya möjligheter att ge funktionalitet åt användare. T.ex. kan då användare enkelt flytta strukturerad data mellan tillämpningar och webbplatser, och webbläsare kan erbjuda nya medel för att förbättra användarupplevelsen. RDFa är en teknologi där man kan representera strukturerad data som attributvärden i alla typer av uppmärkningsspråk.

RDFa Core 1.1 och XHTML+RDFa 1.1 -- publicerade av RDFa Working Group som Last Call Working Drafts -- beskriver ett sådant språk. XHTML+RDFa 1.1 är en påbyggnad på XHTML 1.1, avsedd för författare som vill skapa XHTML-dokument som har rik semantisk uppmärkning. En omfattande granskning av den första publicerade "Last Call" av RDFa 1.1 har gjorts av viktiga aktörer i olika standardiseringskommittéer, stora leverantörer och användare, och av grupper av oberoende webbutvecklare. Som effekt av alla de synpunkter som mottagits från olika håll, har ett flertal förbättringar och utvidgningar införts i RDFa 1.1, för att svara upp mot konkreta behov.

Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 21 april 2011. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

W3C publicerar rapport om web/tv-konvergens

2011-03-28

W3C publicerar nu en sammanfattande rapport från den nyligen avhållna workshopen om konvergens mellan webben och TV (februari 2011, Berlin).

Rapporten sammanfattar diskussionerna mellan de 77 organisationerna som deltog i Second Web and TV Workshop och lyfter fram några nyckelområden för konvergens:

  • adaptivt strömmat innehåll över HTTP
  • scenarier kring nätverk i hemmet och "en andra skärm"
  • metadatas roll och relation till semantiska teknologier
  • säkerställande av att konvergerande lösningar är tillgängliga
  • profilering och testning
  • möjliga utvidgningar av HTML5 för television

Arbete mer prioritering av krav och behov fortsätter i W3C:s Web and TV Interest Group Den gruppen kommer att inventera existerande arbeten, och undersöka sambandet mellan tjänster på webben och tjänster på TV, och identifiera krav och möjliga lösningar som säkerställer att webben fungerar bra tillsammans med TV.

Denna W3C-workshop i Berlin har arrangeras med stöd och sponsring från Netflix, IPTV Forum Japan och Tomo-Digi. Workshopen har även fått stöd från EU-projektet OMWeb.

Se även pressreleasen.

Ny arbetsgrupp: media ... "Audio Working Group"

2011-03-25

Nu har en ny arbetsgrupp startat -- arbetsgruppen för audio ("Audio Working Group") -- som skall arbeta med programmerbara gränssnitt i webbklienter, för att ge mer funktionalitet för hantering av ljud-media.

Audio Working Group ska, som beskrivet i uppdragsspecifikationen, utveckla ett API för klienter, som ger rikare funktionalitet för audioresurser än vad för närvarande erbjuds. Detta API ska stödja behov som finns i avancerade interaktiva tillämpningar, bl.a. möjlighet att bearbeta syntetiserade ljudströmmar direkt i skripts, och även utvidga HTML5:s mediaelement <audio> och <video>. Läs mer om detta på webbplatsen för Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: databaser på webben ... "R2RML"; "A Direct Mapping of Relational Data to RDF"

2011-03-24

Arbetsgruppen för relationsdatabaser och RDF ("RDB2RDF Working Group") har nu offentliggjort två utkast om användande av relationsdatabaser i semantiska webben.

Dokumenten R2RML: RDB to RDF Mapping Language och A Direct Mapping of Relational Data to RDF -- publicerade av RDB2RDF Working Group som Working Drafts -- ger nya möjligheter att exponera relationsdatabaser på den semantiska webben. Med hjälp av R2RML kan man avbilda relationsdatabaser som datamängder i RDF. "Direct Mapping" definierar ett normalbeteende för R2RML. Läs mer om arbetetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Fonts Module Level 3"

2011-03-24

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett utkast om fonter i CSS, hur de specificeras och hur de används.

Fontfamiljer ger typiskt inte ett fixerat utseende för varje kombination av fontegenskaper. CSS Fonts Module Level 3 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft -- specificerar en fontvalsmekanism för CSS som bestämmer hur en given uppsättning fontegenskaper i CSS kan matchas mot ett angivet fontutseende, och hur fontresurser kan laddas dynamiskt. Läs mer om arbetet med formatering.

Konferens: sociala webben ... "Federated Social Web Europe"

2011-03-24

I början av juni går en konferens om den sociala webben, och W3C är en av arrangörerna.

Federated social web conf Socialt nätverkande har förändrat webben. Men de flesta av dagens tillämpningar i detta område begränsar relationer till de som har konto inom samma system. I likhet med andra kommunikationsmedel (telefon, epost, web) kommer användare att föredra sociala nätverk på webben som inte har sådana begränsningar, där alla kan kommunicera på ett enkelt sätt med vem som helst, oavsett vilken plattform de använder. W3C kommer att undersöka hur man kan uppnå "en social webb" på konferensen Federated Social Web Europe.

Denna konferens, som sker 3-5 juni 2011 i Berlin, Tyskland, har kommit till stånd genom stöd av projektet PrimeLife, och med Heinrich-Böll-Stiftung som värd. Den är en uppföljning av Federated Social Web Summit 2010, och har formats för att dra samman olika typer av intressenter i sociala webben, i området identitetshantering, och i området personlig integritet. Programmet kommer att bestå av föredrag, kortare presentationer av specifika ämnen, och ge möjlighet att diskutera med andra om viktiga områden att bearbeta vidare. Deltagare inbjuds att skicka in "position papers" senast 2 maj 2011. Förslag som kommer in efter detta datum kan få utrymme i den delen av programmet som fastställs direkt under konferensen.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... "Widget Packaging and Configuration"

2011-03-22

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast om hur små webbtillämpningar, som körs på klienten, kan förpackas och konfigureras, för enkel distribution och användning på webben.

Widget Packaging and Configuration -- publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft -- standardiserar ett paketeringsformat och metadata för tillämpningar av typen "små webbtillämpningar" ("widgets"). Till skillnad från traditionella "widgets" i användargränssnitt (knappar, inmatningsfält, menyrader, etc), så handlar denna specifikation on fullfjädrade tillämpningar som körs på klienten, konstruerade med hjälp av teknologier som HTML5, och sedan förpackade för distribution. Dessa kan till exempel användas för allt från klockor och enkla kalendrar, börskursnyheter, spel och väderleksprognoser, till komplexa tillämpningar som hämtar data från olika källor, sammanställer dessa, och presenterar resultatet för användaren på ett attraktivt och användbart sätt. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 1 maj 2011. Läs mer om arbetet med rika webbklienter.

Workshop: säkerhet ... "Identity in the Browser"

2011-03-21

En W3C-workshop annonseras nu, med temat hantering av identitet i webbläsare.

Webben är en kritisk infrastruktur, och behöver därför mekanismer som bidrar till att skapa tillit. Mycket av det som sker på webben -- som kritiska affärsprocesser, effektiv förvaltning och hantering av känslig personlig information -- behöver förbättrat stöd för att säkerställa identitet, skydda personlig integritet, och garantera hög säkerhet. I detta spelar användarens webbläsare en viktig roll. Det finns alltså ett kritiskt behov av tillförlitlig hantering av digital identitet, som dessutom har bred användbarhet. W3C arrangerar därför en workshop om Identity in the Browser, som äger rum 24-25 maj 2011 i Mountain View, Kalifornien, USA, med Mozilla Foundation som värd. Deltagare kommer att diskutera strategier för att underlätta utveckling och användning av förbättrade webbteknologier för autentisering och behörighetskontroll. Ett annat tema som tas upp är undersökning av driftsmässiga frågor, policyfrågor och juridiska frågor som möjliga lösningar måste hantera. Arrangemanget är öppet för alla, och det krävs ingen deltagaravgift. Deltagare måste skicka in ett position paper senast den 22 april. Läs mer om kraven för att deltaga. För att underlätta planering bör en kortfattad intresseanmälan skickas in så fort som möjligt. Mer information om workshopen finns på webbsidan Workshop on Identity in the Browser.

W3C deltar i konferensen "Web Summit" i Bilbao

2011-03-18

I maj sker konferensen "Web Summit" i Spanien, inriktad mot framtidstrender i webbanvändning.

Guggenheim museum Det spanska W3C-kontoret arrangerar -- i samarbete med W3C-medlemmarna Anoboto och CTIC; Bilbao stad; den baskiska regeringen och spanska vetenskaps- och innovationsdepartmentet -- den första Bilbao Web Summit, som äger rum 17-18 maj 2011 vid Euskalduna konferenscenter i Bilbao, Spanien. Detta arrangemang samlar webbintressenter och ledande globala aktörer inom näringsliv, teknologi, förvaltning, media, hälso- och sjukvård, och utbildning, för att diskutera webbens framtid. Bland talarna återfinns representanter för W3C och dess medlemmar, och många andra organisationer deltar i konferensen med representanter och som sponsorer. Konferensen är öppen för alla. Ta del av mer information om hur man registrerar sig. Kontakta gärna Bilbao Web Summit om du vill veta mer om möjligheterna att deltaga som talare och om hur man kan bli sponsor.

Nya Recommendations: frågespråk ... "XQuery and XPath Full Text 1.0"; "XQuery Update Facility 1.0"

2011-03-17

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") och arbetsgruppen för XSL ("XSL Working Group") har tagit fram två specifikationer om frågespråk, vilka nu är webbstandarder -- om texthantering i XQuery och XPath, och om uppdatering med XQuery.

Specifikationen XQuery Update Facility 1.0 -- en W3C Recommendation framtagen av XML Query Working Group -- definierar funktionalitet för att i XML Query language (XQuery) kunna uppdatera XML-dokument. Här erbjuds uttryck som kan användas för att åstadkomma bestående ändringar av instanser av datamodellerna för XQuery 1.0 och XPath 2.0. Specifikationen XQuery and XPath Full Text 1.0 -- publicerad som W3C Recommendation och framtagen i samarbete mellan XML Query Working Group och XSL Working Group -- definierar utvidgningar av XQuery 1.0 och XPath 2.0 som stöder fulltextsökningar. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: html .. "HTML5 Web Messaging"

2011-03-17

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu ett väl genomgånget förslag om hur man kan hantera interaktion inom en webbläsare mellan innehåll som hämtats från olika webbplatser.

För att öka säkerhet och skydd av personlig integritet så förhindras dokument från olika domäner att påverka varandra, dvs så kallad "cross-site scripting" är inte tillåtet. Detta är en viktig säkerhetsprincip, men den förhindrar webbsidor från olika domäner att kommunicera även i de fall att dessa sidor inte innebär något hot mot innehållet i sidorna eller mot användarens integritet. HTML5 Web Messaging -- publicerat av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft -- specificerar två mekanismer för att kommunicera mellan olika webbläsarkontext i HTML-dokument, som skall tillåta säker interaktion mellan webbsidor. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 1 juni 2011. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: mediaresurser ... "Media Fragments URI 1.0"

2011-03-17

Arbetsgruppen för mediafragment ("Media Fragments Working Group") har publicerat ett genomarbetat utkast om hantering av delar av mediaresurser -- mediafragment.

Audio- och videoresurser på webben hanteras idag som "främmande" objekt, vilka bara kan hanteras av en plugin som har förmåga att avkoda och interagera med mediaresursen. Specifika mediaservers måste i allmänhet stödja mediaspecifik funktionalitet, som direktaccess till tidpunkter inom en video utan att man ska behöva hämta hela resursen. Stöd för access till sådana mediafragment varierar mellan olika mediaformat, och det begränsar möjligheten att använda standardiserade metoder för att hantera sådant innehåll på webben. Media Fragments URI 1.0 -- publicerad av Media Fragments Working Group som Last Call Working Draft -- specificerar standardiserade metoder som är oberoende av specifika mediaformat,metoder för att peka ut mediafragment på webben med hjälp av URI:er. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 10 april 2011. Läs mer om arbetet med video på webben.

Nytt dokument: behörighetskontroll ... "Device API Access Control Use Cases and Requirements"

2011-03-17

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat ett dokument om användningsfall för hur behörighet att använda API:er på apparater behöver hanteras.

I och med att allt fler programmerbara gränssnitt erbjuds i webbläsare och andra system med webbförmåga, så blir det viktigare att kunna styra vilka webbplatser och tillämpningar som får utnyttja dessa API:er. Device API Access Control Use Cases and Requirements -- publicerat av Device APIs and Policy Working Group som Group Note -- beskriver användningsfall och krav som behöver stödjas vad gäller utnyttjande av API:er. Få mer information om vad som görs i Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: grafik ... "SVG Compositing Specification"

2011-03-16

Arbetsgruppen för SVG ("SVG Working Group") har publicerat ett genomarbetat förslag om sätt att anpassa grafik.

SVG är ett språk för att beskriva vektorbaserad grafik, men har sin typiska användning för att visualisera på skärm eller utskriftsmedium. SVG Compositing Specification -- publicerad av SVG Working Group som Last Call Working Draft -- är en modul som utökar SVG:s funktionalitet med sådant som Porter- och Duff-operatorer, och blandning. Med modulen kan man även kombinera rasterobjekt och vektorobjekt, för att åstadkomma effekter som ser attraktiva ut. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 12 april 2011. Titta mer på vad som görs i arbetsområdet grafik.

Ny Candidate Recommendation: exekveringseffektivitet ... "Navigation Timing"

2011-03-16

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") har publicerat specifikationen av teknologi för att mäta tidsfördröjningar i användargränssnittet -- "Navigation Timing" -- och den är nu redo att provimplementeras.

Navigation Timing -- publicerad av Web Performance Working Group som Candidate Recommendation -- definierar ett programmerbart gränssnitt som kan användas av webbtillämpningar för att få information om tidsfördröjningar kopplat till navigation och element. Den har nu genomgått grundlig granskning, och arbetsgruppen önskar nu få information om erfarenheter från provimplementeringar. En preliminär implementationsrapport finns publicerad, och den kommer att uppdateras successivt under perioden. Läs mer om Rich Web Client Activity.

W3C inbjuder till diskussioner om den öppna webbplattformen för alla, vid WWW 2011

2011-03-16

De som deltar i konferensen WWW2011 kan träffa representanter och intressenter i W3C under konferensdagarna.

De som kommer till WWW2011 kan träffas på Hyderabad International Convention Centre (HICC) för att diskutera regionala och globala effekter av den framväxande öppna webbplattformen för tillämpningsutveckling. Här ges många möjligheter att träffa W3C:s stab, bl.a. inom W3C:s konferensspår och vid ett huvudanförande av W3C:s direktor Tim-Berners-Lee. Detta år består W3C-spåret av två sessioner: människor (tillgänglig och flerspråkig webb) och apparater (mobila webbtillämpningar). Tim Berners-Lees presentation har rubriken "Att forma webben för ett öppet samhälle", och äger rum torsdagen 31 mars. W3C-spåret har organiserats med stöd av W3C:s indiska kontor och EU-projektet MobiWebApp. Mer information finns i pressreleasen.

Nya Working Drafts: webbtillämpningar ... "Server-Sent Events", "Progress Events", "Web Workers"

2011-03-10

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat tre utkast om programmerbara gränssnitt till efterfrågad funktionalitet i webbläsare och andra apparater med webbförmåga.

De tre utkasten -- publicerade av Web Applications Working Group som Last Call Working Drafts -- är:

  • Server-Sent Events, som definierar ett API för att öppna en HTTP-förbindelse för att ta emot utsända notifieringar, i form av DOM-händelser. Detta API har konstruerats så att det kan utvidgas för att fungera tillsammans med andra notifieringsprinciper, som Push SMS.
  • Progress Events, som definierar ett abstrakt gränssnitt för händelser, som kan användas för att mäta hur bearbetning fortskrider, t.ex. överföring över HTTP.
  • Web Workers, som definierar ett API som webbtillämpningar kan använda för att starta bakgrundsarbete som körs parallellt med bearbetningen i huvudsidan. På detta sätt kan man åstadkomma trådlik hantering med meddelandeöverföring som koordineringsmekanism.

Kommentarer tas emot fram till och med 21 april 2011. Mer om detta teknikområde hittas via hemsidan för Rich Web Client Activity.

Ny standard: komprimerad XML ... "Efficient XML Interchange" (EXI)

2011-03-10

Idag publicerar W3C en standard (Efficient XML Interchange) som stöder effektiv komprimering av XML-dokument, vilket ger stora positiva effekter på överföring och minnesanvändning.

Den nu standardiserade teknologin Efficient XML Interchange (EXI) har skapats för att förbättra användbarheten av XML i sammanhang där prestanda, nätverksutnyttjande och energianvändning är kritiska. EXI är en mycket kompakt representation av XML-data, vilket gör den perfekt för användning i smarta telefoner, apparater med minnesbegränsningar eller bandbreddsbegränsningar, i prestandakänsliga tillämpningar som sensornätverk, i konsumentelektronik som kameror, i bilar, och i många andra sammanhang. Omfattande testning har visat att EXI genomgående har bättre prestanda än tidigare XML-format, datakompression, och även packade binärdataformat. Därmed blir det möjligt att dra nytta av XML:s fördelar även i de mest krävande tillämpningarna. Läs pressreleasen och stöduttalanden från W3C:s medlemmar. Ta gärna del av mer information om W3C:s arbete med XML.

Nytt Working Draft: media-beskrivningar ... "Ontology for Media Resources 1.0"

2011-03-08

Arbetsgruppen för mediaannotering ("Media Annotations Working Group") har publicerat ett genomarbetat utkast om begreppsmodeller för media av olika typer.

Ontology for Media Resources 1.0 -- publicerad av Media Annotations Working Group som Last Call Working Draft -- är en ontologi (vokabulär) som överbryggar skillnader mellan olika beskrivningsformat för mediaresurser, och erbjuder en grundläggande uppsättning beskrivande egenskaper. Dokumentet definierar basala metadataegenskaper för mediaresurser, samt hur de motsvarar element i ett antal existerande metadataformat. Dessutom presenteras en implementation i RDF/OWL, kompatibel med den semantiska webben, av den abstrakta ontologin. Dokumentet inriktar sig huvudsakligen mot mediaresurser som finns på webben, till skillnad från mediaresurser som bara är åtkomliga från lokala arkiv eller museum. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 31 mars 2011. Läs mer om arbetet med video på webben.

Arrangemanget "Webbdagarna" i Stockholm

2011-03-07

Arrangemanget "Webbdagarna" -- anordnad av affärstidningen Internetworld -- äger härnäst rum i Stockholm de sista dagarna i mars.

Detta evenemang sker på Stockholm Waterfront Congress Centre under de två dagarna 30-31 mars 2011. Specifika teman är: designa för affärer; konvertering; sök; positionering och affärsperspektivet på sociala medier. Mer information finns på på webbplatsen för Webbdagarna.

Nya Candidate Recommendations: säkerhet ... "XML Security 1.1"

2011-03-04

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") har i sitt arbete publicerat fyra specifikationer som nu är redo att utvärderas genom provimplementationer.

XML Signatures erbjuder tjänster för integritet, autentisering av meddelanden och/eller autentisering av avsändare, för data av alla typer, oavsett om sådan data finns inom den XML som inkluderar signaturerna, eller om data finna någon annanstans. De fyra aktuella specifikationerna är: XML Signature Syntax and Processing 1.1, XML Encryption Syntax and Processing 1.1, XML Security Generic Hybrid Ciphers och XML Signature Properties -- alla publicerade av XML Security Working Group som Candidate Recommendations. Två stödjande dokument publiceras även av arbetsgruppen som Working Drafts: XML Security 1.1 Requirements and Design Considerations och XML Security RELAX NG Schemas.

För att hantera patentannonseringar som berör specifikationerna XML Signature 1.1 och XML Encryption 1.1 har W3C startat upp en patentutredningsgrupp. Läs mer om W3C:s arbete med säkerhet.

Patentutredning startar: säkerhet ... "XML Signature", "XML Encryption"

2011-03-04

Nu har en patentutredning påbörjats, för att undersöka effekterna av några annonseringar om patent som berör kryptering och signering.

I linje med W3C:s patentpolicy, har nu W3C startat en utredning i form av en Patent Advisory Group (PAG) som en följd av information om patent som har bäring på specifikationerna XML Encryption Syntax and Processing 1.1 och XML Signature Syntax and Processing 1.1. Mer detaljer finns i uppdragsbeskrivningen för denna PAG. Specifikationerna har tagits fram av arbetsgruppen för XML-säkerhet (XML Security Working Group). W3C startar en PAG för att hantera konsekvenser av patentannonseringar som kan vara av kritiskt betydelse, men som inte kan utnyttjas enligt W3C:s krav på W3C Royalty-Free licensing. Öppna kommentarer angående dessa patentannonseringar kan sändas till epostlistan public-xmlsec-comments@w3.org, som har ett (öppet arkiv). Läs mer om W3C:s patentutredningsgrupper.

Workshop annonseras: personlig integritet ... "Web Tracking and Privacy"

2011-03-03

I april 2011 (Princeton, NJ, USA) sker en workshop om personlig integritet och hur webbplatser sparar information om användare och deras beteende på webbplatser.

Spårning av användares agerande på webben -- t.ex. för att kunna anpassa reklam till vad användaren just nu är intresserad av -- har blivit ett viktigt diskussionsämne inom området personlig integritet på webben, bland webbintressenter och bland de som arbetar med policyfrågor. Flera programvaruleverantörer (bl.a. Microsoft, Mozilla och Google) erbjuder funktionalitet som skall ge användare möjlighet att inte bli spårade, eller förhindrar spårning av de webbplatser som man vet sysslar med detta. Liknande teknologier används i ett antal insticksmoduler (t.ex. NoScript, AdBlock plus, TACO och PrivacyChoice). Som del i arbetet med personlig integritet på webben förbereder nu W3C en Workshop on Web Tracking and User Privacy (28-29 april 2011 i Princeton, New Jersey, USA). Bland de ämnen som är relevanta finns bl.a.: om det fungerar i praktiken med att webbplatser ber användaren om tillstånd att spåra, eller om andra medel skulle fungera lika bra; positiva och negativa effekter av att detta hanteras i webbläsare; alternativa sätt att uppnå personlig integritet då spårning börjar bli så vanligt. För att deltaga i denna workshop måste man skicka in ett "position paper". Dessutom finns en övre gräns på hur många personer som kan deltaga. Position papers ska skickas in senast 25 mars 2011, men det är bra om ni relativt snart skickar in en intresseanmälan. W3C tackar Center for Information Technology Policy vid Princeton University, som står som värd för detta möte. Mer information finns i inbjudan att deltaga i workshop.

Nytt dokument: semantisk data ... "Describing Linked Datasets with the VoID Vocabulary"

2011-03-03

Intressegruppen för den semantiska webben ("Semantic Web Interest Group") har tagit fram ett dokument om användning av VoID för att publicera och hitta datamängder.

Teknologier för den semantiska webben och andra teknologier har gjort det lätt och värdeskapande att publicera och dela datamängder. En av de viktigaste frågorna när någon vill välja en datamängd är vad datamängden faktiskt innehåller. Det finns datamängder som DBpedia som täcker en bred uppsättning ämnen, medan andra bara handlar om någon specifik domän, såsom böcker, platser, finansiell data etc. VoID erbjuder en brygga mellan de som publicerar datamängder och de som använder datamängder. Med VoID kan man få stöd i flera avseenden, allt från upptäckt av data till katalogisering och arkivering av datamängder. Det viktigaste är att VoID hjälper användare att hitta data som matchar deras behov. Describing Linked Datasets with the VoID Vocabulary -- publicerad av Semantic Web Interest Group som Group Note -- ger råd om hur man kan driftsätta beskrivningar av datamängder, och diskuterar även hur upptäckt av data påverkas. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

W3C startar en kinesisk intressegrupp för HTML5.

2011-03-01

En intressegrupp riktad till kinesiska intressenter i HTML5-arbetet har nu startats.

Uppgiften för HTML5:s kinesiska intressegrupp är att underlätta fokuserade diskussioner på kinesiska om HTML5-specifikationen och andra specifikationer nära knutna till HTML. Gruppen kommer att insamla kommentarer, synpunkter och frågor om specifikationerna, insamla information om specifika användningsfall i regioner där kinesiska talas, och rapportera resultatet av sitt arbete till arbetsgruppen för HTML, men även till andra relevanta grupper och till W3C:s medlemmar och intressenter. Läs mer om intressegruppens uppdragsspecifikation (finns även på kinesiska), gå med i gruppen, och läs mer om W3C:s arbete med HTML.

Nytt Working Draft: användarnotifiering ... "Web Notifications"

2011-03-01

Arbetsgruppen för webbnotifiering ("Web Notification Working Group") har nu offentliggjort ett utkast om hur användare kan informeras av webbinnehåll eller -tillämpning med ett kort meddelande.

Web Notifications -- publicerad av Web Notification Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar ett programmerbart gränssnitt som kan generera enkla notifieringar till användaren utanför den aktuella webbsidan. Specifikationen definierar inte i fullständig detalj hur ett webbverktyg skall visa dessa notifieringar, eftersom den bästa presentationen beror på webbverktyg, på apparat, etc. När denna specifikation hänvisar till att visa notifieringar på "skrivbordet", så syftar det rent allmänt på någon statisk yta utanför webbsidan, men den kan anta olika form, såsom ett hörn av användarens skärm, en yta i webbläsarens krom, eller "hemskärmen" på en mobil apparat. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt dokument: råd om användning av olika modaliteter för användarinteraktion ..."MMI Modality Components"

2011-03-01

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har publicerat ett dokument med goda råd om hur man bör bygga användarorienterade system med multimodal interaktion.

Med multimodal access menas att användare kan utnyttja olika "modaliteter" för interaktion med webben, såsom skärm, tangentbord, elektronisk penna, talad inmatning, talad utmatning, etc. Arbetsgruppen har definierat ett generellt och flexibelt ramverk som tillhandahåller interoperabilitet mellan olika modalitetsspecifika komponenter från olika leverantörer -- t.ex. taligenkänning från en leverantör och handskriftsigenkänning från en annan leverantör. Best practices for creating MMI Modality Components -- publicerad av Multimodal Interaction (MMI) Working Group som en "Group Note" -- ger nyttiga råd om hur konstruktörer kan använda MMI-komponenter för modal interaktion. Dokumentets avsikt är att hjälpa konstruktörer att skapa användbara komponenter som lätt kan integreras i ett multimodalt system. Läs mer om arbetet med multimodal interaktion.