W3C

W3C-logo

Nyheter november 2011

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny Proposed Recommendation: media och metadata ... "Ontology for Media Resources 1.0"

2011-11-29

Arbetsgruppen för mediaannotering ("Media Annotations Working Group") publicerar nu ett nästan färdigt förslag om begreppsmodell för mediaresurser.

Ontology for Media Resources 1.0 – publicerad av Media Annotations Working Group som Proposed Recommendation – definierar en vokabulär som ska överbrygga mellan olika existerande format för beskrivningar av mediaresurser, och som erbjuder en grundläggande uppsättning av egenskaper för att beskriva resurser. I dokumentet finns beskrivningar av metadataegenskaper för mediaresurser, och hur de avbildas på element i en grupp av existerande metadataformat. Dessutom ger dokumentet en implementering av denna abstrakta ontologi i RDF/OWL på ett sätt som är kompatibelt med teknologier för den semantiska webben. Dokumentet är i första hand avsett för användning på mediaresurser på webben, till skillnad mot mediaresurser som enbart är åtkomliga från lokala databaser. Kommentarer tas emot fram till och med 31 december 2011. Läs mer om arbetet med video på webben.

Nya Working Drafts: formatering ... CSS

2011-11-29

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar nu uppdaterade specifikationer om delar av CSS: "Flexible Box Layout", "CSS Template", "Regions", "Paged Media".

De fyra dokumenten som nu publiceras av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Drafts är:

  • CSS Flexible Box Layout Module, som beskriver en lådmodell för CSS, optimerad för design av användargränssnitt. I modellen "flexbox" placeras komponenterna av en låda antingen horisontellt eller vertikalt, och outnyttjat utrymme kan tilldelas till en viss komponent, eller distribueras mellan ingående komponenter genom att vissa komponenterna får ett "flexbidrag" som gör att de kan expandera. Genom nästning (horisontellt inuti vertikalt eller vertikalt inuti horisontellt) kan man skapa layout i två dimensioner.
  • CSS Template Layout Module, som erbjuder CSS-funktionalitet för att beskriva layout på hög nivå, avsett för fall som positionering och justering av "widgets" i ett grafiskt gränssnitt, eller en rutnätsorienterad layout av en sida eller ett fönster.
  • CSS Regions Module Level 3, som ger medel för att låta innehåll flyta över flera områden, kallade regioner. Regioner behöver inte överensstämma med dokumentordningen. Modulen för CSS-regioner erbjuder en avancerad mekanism för att låta innehåll flöda, och detta kan kombineras med positioneringsprinciper som definieras av andra CSS_moduler, såsom "Multi-Column Module" och "Grid Layout Module", för att positionera regionerna som innehållet flödar över.
  • CSS Generated Content for Paged Media Module, beskriver funktionalitet som används i tryckta publikationer.

Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: textlayout ... "Requirements for Japanese Text Layout"

2011-11-29

Kravdokumentet för layout av japansk text har nu publicerats i en ny version.

I denna andra version av Requirements for Japanese Text Layout beskrivs krav för allmän layout av japansk text, där presentation skapats med teknologier som CSS, SVG, XSL-FO och eBook. Dokumentet bygger huvudsakligen på en standard för japansk layout – JIS X 4051 – men tar även upp aspekter som inte täcks av denna. I denna andra version som nu publiceras finns omfattande ny information som berör hanmen-design, såsom hur rubriker hanteras, placering av illustrationer och tabeller, hantering av noter och referensangivelser, m.m. Dokumentet har tagits fram av deltagare i Japanese Layout Task Force, med bidrag från fyra av W3C:s arbetsgrupper: CSS, internationaliseringens grunder ("Internationalization Core"), SVG och XSL. Det finns även en japansk version.

Nytt Working Draft: apparater ... "Battery Status API"

2011-11-29

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") publicerar nu ett genomarbetat utkast om programmerbara gränssnitt för att läsa av hur starkt apparatens batteri är.

Battery Status API – publicerad av Device APIs Working Group som Last Call Working Draft – definierar metoder som kan användas av webbutvecklare för att programmatiskt fastställa tillgänglig kraft i apparatens batteri. Utan att veta något om batteriets aktuella energi måste en webbutvecklare bygga sin tillämpning under antagandet att det finns tillräckligt mycket energi för att utföra aktuellt arbete. Om man har information om batteriets tillgängliga energi så kan en webbutvecklare forma innehåll och tillämpningar som är energieffektiva, och som därmed ger bättre användarupplevelse. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 20 december 2011. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Patentrådgivningsgruppen rekommenderar fortsatt arbete med policies för små webbtillämpningar

2011-11-28

Patentrådgivningsgruppen ("Patent Advisory Group") har undersökt patentanspråk vad gäller policies som styr hur små webbtillämpningar ("widgets") får tillgång till resurser, och finner att det inte är ett hinder för ansatsen till standardisering av sådana webbtillämpningar.

På uppdrag av arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har Patent Advisory Group (PAG) publicerat en rapport som rekommenderar att W3C fortsätter arbetet med Widgets Access Request Policy Specification utan att introducera några ändringar. W3C startar en patentutredning i de fall då ett patentanspråk offentliggjorts om ett patent som kan vara kritiskt för användning av definierad teknologi, och där patentet inte är tillgängligt på villkor som är konsistenta med W3C:s krav på avgiftsfri licensiering. Ta del av det ursprungliga meddelandet om patentutredning.

Ny Candidate Recommendation: media ... "API for Media Resources 1.0"

2011-11-23

Arbetsgruppen för mediaannotering ("Media Annotations Working Group") har nu tagit arbetat fram ett genomarbetat och granskat förslag till hur man kan hämta metadata om mediaresurser. Det är nu redo för provimplementering.

API for Media Resources 1.0 – publicerat av Media Annotations Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett API för att komma åt metadata om mediaresurser på webben. Det huvudsakliga ändamålet är att erbjuda utvecklare ett bekvämt sätt att få tag på metadatainformation som lagras i olika metadataformat. Arbetsgruppen arbetar nu med att ta fram en testsvit som förväntas vara klar under denna fas av arbetet. Läs mer om arbetet med video på webben.

Nytt Working Draft: apparat-API ... "Vibration API"

2011-11-17

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") publicerar nu ett utkast om hur man kan via program kan aktivera vibrationer i en apparat, som ett sätt att signalera till användaren.

Vibration API – publicerad av Device APIs Working Group som första offentligt Working Draft – definierar metoder som webbutvecklare kan använda för att programmatiskt ge taktil information till användare i form av vibrationer. Detta API är konstruerat för att stödja kritiska användningsfall inom spel-tillämpningar, och är inte avsett att vara en allmän mekanism för att signalera till användaren. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nya Working Drafts: frågespråk ... "SPARQL 1.1"

2011-11-17

Arbetsgruppen för SPARQL ("SPARQL Working Group") publicerar nu två utkast om uppgraderingen av SPARQL: "SPARQL 1.1".

De två utkasten – publicerade av SPARQL Working Group som Working Drafts – är:

  • SPARQL 1.1 Overview (första offentligt Working Draft), som ger en översikt över de W3C-specifikationer som stöder frågor mot och manipulering av RDF-grafer på webben eller i en RDF-databas.
  • SPARQL 1.1 Federated Query (Last Call Working Draft), vilken ger konsumenter av data nya möjligheter att sammanställa data som är distribuerat över webben, genom att utnyttja multipla SPARQL-baserade frågetjänster. Kommentarer på detta utkast tas emot fram till och med 31 december 2011.

Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Symposium på nätet: tillgänglighet ... Website Accessibility Metrics

2011-11-17

Den 5 december arrangerar W3C ett nätbaserat möte om mätning av tillgänglighet.

Det här annonserade symposiet på nätet – Website Accessibility Metrics - Online Symposium – riktar sig till forskare och praktiker som vill titta närmare på metriker för tillgänglighet, och hjälpa till att ta fram en vägkarta för framtida forskning och utveckling. Symposiet äger rum den 5 december 2011, och på sidan som länkas till ovan finns mer information samt en anvisningar om hur man registrerar sig. Läs mer om W3C:s arbete med tillgänglighet ("Web Accessibility Initiative", WAI).

W3C medverkar i Europeiskt projekt: tillgänglighet

2011-11-16

Ett samarbetsprojekt – med europeisk finansiering – om tillgänglighet på webben startar, och leds av W3C.

Projektet WAI-ACTCooperation Framework for Guidance on Advanced Technologies, Evaluation Methodologies, and Research Agenda Setting to Support eAccessibility – är ett projekt inom Europakommissionens ramprogram 7, och arbetet genomförs av W3C:s resurser inom tillgänglighetsområdet (Web Accessibility InitiativeWAI) tillsammans med partners från Nederländerna, Tyskland och Österrike.

Ta del av mer information om projektet, och hur du kan deltaga i arbetet, genom att läsa e-post-meddelandet om att projektet startas.

Nytt Working Draft: personlig integritet ... "Tracking"

2011-11-14

Nu publicerar W3C två utkast om teknologi som förbättrar användares personliga integritet på webben, genom att erbjuda metoder för att begränsa spårning och datainsamling.

De två teknologier för vilka W3C nu publicerar utkast av specifikationer, är:

  • Tracking Preference Expression (DNT), som definierar mekanismer vilka användare kan använda för att uttrycka preferenser om hur deras navigering över olika webbplatser får spåras, och och vilka webbplatser kan använda för att uttrycka i vilken omfattning de uppfyller användares önskemål om spårning.
  • Tracking Compliance and Scope Specification, som definierar vad spårningspreferenser ("Do Not Track" preferences) betyder, och beskriver hur webbplatser praktiskt kan uppfylla preferenser.

Dessa dokument är tidiga resultat framtagna av en bred uppsättning intressenter som arbetar i arbetsgruppen för skydd mot spårning ("Tracking Protection Working Group"), bland annat webbläsarleverantörer, innehållsleverantörer, reklamföretag, sökmotorer, samt experter på personlig integritet och konsumentskydd. W3C inbjuder nu alla all granska dessa tidiga utkast av teknologier, vilka förväntas bli standarder kring mitten av 2012. Läs pressrelease och stöduttalanden, och läs mer om vad som görs inom området personlig integritet.

Konferens: W3Conf Developer Conference 15-16 november; direktvideo

2011-11-09

W3C:s konferens för utvecklare äger rum 15-16 november, och nu kan man ta del av den via videoströmmar.

W3Conf Den första W3C-konferensen riktad mot utvecklare, W3Conf: Practical Standards for Web Professionals, äger rum 15-16 november i Redmond, Washington, USA. Registrering kan fortfarande ske. De som inte kan deltaga fysiskt kan ändå observera vad som sker genom att W3C erbjuder direktsänd video från de fler än 25 presentationerna – om utveckling för det mobila sammanhanget, layout, skriptbibliotek, grafik, säkerhet och spel på webben – samt från paneler med deltagare från de flesta stora webbläsarleverantörerna. Ingen registrering krävs för att titta på utsänd video. W3C vill framföra sitt tack till Microsoft för att de gjort denna konferens möjlig, och till ATT (platinasponsor), Adobe (guldsponsor) och Nokia (guldsponsor). Följ oss på twitter för @w3cconf.

Ny rapport från workshop: tredje workshopen om webb och TV.

2011-11-08

Idag publiceras rapporten från september månads workshop om hur webb och TV förhåller sig till varandra och hur teknologier kan harmoniseras.

Slutrapporten från Third W3C Web and TV Workshop (avhållen 19-20 september i Hollywood, Kalifornien, USA, med Comcast Cable som värd för mötet) har nu offentliggjorts. Nästan 150 representanter från viktiga intressentgrupper deltog, såsom större leverantörer av webbläsare, innehållsleverantörer, leverantörer av videotjänster, TV-bolag, kabeloperatörer och tillverkare av konsumentelektronik. Deltagarna fokuserade på den klyfta som finns mellan underhållningsindustrin å ena sidan och webbvärlden å andra sidan, i termer av upplevelser, perspektiv och förväntningar. Dessutom diskuterade Intressegruppen för webb och TV (Web and TV Interest Group) ett antal av workshopens ämnen vid sitt fysiska möte (21-22 september), och beslutade om hur de ska hantera de utmaningar som lyfts fram vid workshopen, t.ex. om identifierade funktionella klyftor skall bli uppdrag för arbetsgrupper, eller om man ska skapa speciella insatsgrupper inom intressegruppen själv. Slutsatserna ingår i gruppens septemberrapport.

W3C medarrangör för möte om domännamn och beständighet vid IDCC11

2011-11-08

Vid konferensen "International Digital Curation Conference", i december, deltar W3C i en workshop om domännamn.

Inom ramen för International Digital Curation Conference (IDCC) är W3C medarrangör av en workshop om Domain Names and Persistence (Bristol, UK, 8 december 2011). Det är allmänt känt att digitalt material är sårbart med avseende på oväntade eller oavsiktliga förändringar i hur domännamn tilldelas på Internet, och alltså känsligt för vad domännamn översätts till. Att domännamn inte är permanent knutna till en fast adress betraktas ofta som ett av huvudskälen till varför URI:er i http-uttryck inte kan ses som persistenta identifierare i ett längre tidsperspektiv. Denna workshop samlar intressenter för att undersöka de olika dimensionerna av detta problem, och vilka typer av lösningar man kan se. Läs mer om likartat arbete utfört av W3C Technical Architecture Group (TAG).