W3C

W3C-logo

Nyheter januari 2011

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

W3C arrangerar workshop om webb- och mobila teknologier i social och ekonomisk utveckling

2011-01-31

I juni 2011 hålls den fjärde W3C-workshopen om vad webb och mobil IT kan erbjuda för samhällsutveckling.

Denna gång äger Workshop on Mobile and Web Technologies in Social and Economic Development i Dar es Salam, Tanzania, den 4-5 juni 2011. Idag lever mer än hälften av världens befolkning på mindre än 3 USD per dag, och har inte tillgång till sjukvård, utbildning, offentliga tjänster, etc. Men den ökande användningen av mobiltelefoner skapar nya möjligheter för förbättring. Nyttan av enkla IT-tjänster på mobiltelefoner har påvisats, t.ex. för att öka människors monetära intäkter. Men det finns fortfarande många hinder att övervinna, om den fulla potentialen av webb- och mobila teknologier ska realiseras. Målet för denna workshop är att undersöka hur man kan minska dagens hinder, och identifiera viktiga riktningar för framtida tillväxt. Läs mer om hur man deltar i workshopen, och om sponsormöjligheter. Denna workshop organiseras i samarbete mellan W3C och World Wide Web Foundation. Läs även om W3C:s intressegrupp om mobila teknologier för social utveckling.

Inbjudan till öppnandet av tyska/österrikiska W3C-kontoret

2011-01-26

Nu kommer W3C-kontoret för Tyskland och Österrike att officiellt öppnas efter flytten till DFKI.

Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) är det ledande forskningsinstitutet inom Tyskland för innovativ programvaruteknologi. DFKI -- som är mångårig medlem i W3C -- är den nya hemvisten för W3C-kontoret för Tyskland och Österrike. För att fira detta nyöppnande inbjuder W3C och DFKI till ett öppningsevenemang i Berlin, Tyskland den 10 februari 2011. Detta evenemang är ett utmärkt tillfälle att ta del av hur europeisk forskning och industri kan bidraga till och dra nytta av W3C:s öppna webbplattform. Deltagande öppningsdagen är avgiftsfritt, men registrering krävs. Därefter startar en W3C workshop om webb och TV. W3C-kontoren arbetar för upptag av W3C-resultat bland utvecklare, tillämpningskonstruktörer och utvecklare av webbstandarder, och uppmuntrar intressenter att, genom att bli medlemmar i W3C, deltaga i arbetet med att ta fram kommande standarder inom området. Se mer om satsningen på W3C-kontor världen över.

Ny Proposed Recommendation: frågespråk ... "XQuery Update Facility 1.0"

2011-01-25

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") publicerar nu ett granskat förslag om uppdatering av dokument via XQuery.

XQuery Update Facility 1.0 -- publicerad av XML Query Working Group som Proposed Recommendation -- definierar utvidgningar av XQuery så att man direkt kan uppdatera dokument på ett effektivt och deklarativt sätt. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 22 februari 2011. Ta del av mer information om vad som görs i arbetet med XML.

Ny Proposed Recommendation: frågespråk ... "XQuery and XPath Full Text 1.0"

2011-01-25

I samarbete mellan arbetsgruppen för XSL ("XSL Working Group") och arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") publiceras nu ett granskat förslag om hantering av text i XQuery och XPath.

XQuery and XPath Full Text 1.0 -- publicerat av XSL Working Group och XML Query Working Group som Proposed Recommendation -- utvidgar språken XPath och XQuery så att de stöder fulltextsökning av XML-dokument och andra instanser av datamodeller. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 22 februari 2011. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: multimodalitet ... "Multimodal Architecture and Interfaces"

2011-01-25

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") publicerar nu ett genomarbetat utkast om en arkitektur för ett ramverk för multimodala tillämpningar.

Multimodal Architecture and Interfaces -- publicerat av Multimodal Interaction Working Group som Last Call Working Draft -- beskriver en löst sammankopplad arkitektur för multimodala användargränssnitt, som är relevant för samexisterande och distribuerade implementationer, och som fokuserar på vikten av uppmärkning och skripting, och som använder väldefinierade gränssnitt mellan sina delar. Synpunkter bör sändas in senast 15 februari 2011. Läs mer om arbetet med multimodalitet.

Rapport: tillgänglighet ... uppföljning av e-tillgänglighet

2011-01-25

En rapport har tagits fram av Handisam, med syfte att beskriva hur e-tillgänglighet implementerats i Sverige utifrån EU:s policy och direktiv.

I Förslag på framtida struktur för uppföljning av e-tillgänglighet (Handisam, December 2010, 68 sid, PDF) -- framtagen av Handisam på uppdrag av Näringsdepartementet -- ges förslag på en framtida struktur för uppföljning av e-tillgänglighet.

Konferens: funktionshinder ... "2011 års IT-konferens"

2011-01-25

I april äger Hjälpmedelsinstitutets konferens om IT och funktionshinder rum.

Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken i människans tjänst. Hur användningen av digitala tjänster som kommunala e-tjänster, orienterings- och påminnelsetjänster kan vara till nytta för och också användas av äldre och personer med funktionsnedsättning.

  • Namn: 2011 års IT-konferens
  • Datum: 7 april 2011
  • Plats: World Trade Center, Stockholm
  • Målgrupp: Personer intresserade av området IT för personer med funktionsnedsättning och äldre.

Se mer på Hjälpmedelsinstitutet infosida.

Temadag: trygg på nätet ... "Safer Internet Day"

2011-01-25

Snart är det dags för Safer Internet Day. Ta tillfället i akt att lära dig mer om vad barn och unga gör på internet -- till att diskutera och reflektera över denna viktiga del i ungas medievardag.

Den 8 februari uppmärksammas Safer Internet Day 2011 över hela världen för en säkrare internetanvändning bland barn och unga. Statens medieråd kommer i samarbete med bland annat BRIS och Surfa Lugnt att uppmärksamma dagen genom att:

  • lansera lektionsmaterial om barn och medier i åldrarna 2 - 9 år
  • informera om Statens medieråds kommande arbete för att stärka och skydda barn i deras medievardag

Statens medieråd inbjuder lärare, föräldrar och andra i barns närhet att uppmärksamma ungas liv på nätet den 8 februari. Ta tillvara på dagen för att prata om ungas medievardag på nätet! Se mer på Medierådets infosida.

Ny arbetsgrupp: ... semantiska webben ... "RDF Working Group"

2011-01-21

Idag startade W3C en ny arbetsgrupp -- "RDF Working Group" -- som skall arbeta med uppdatering av RDF-standarden.

RDF Working Group har uppdraget att uppdatera Resource Description Framework (RDF), den standardiserade hörnstenen för den semantiska webben. Arbetet skall utvidga RDF med några av de egenskaper som användare har pekat ut som både önskvärda och viktiga för interoperabilitet, baserat på erfarenheter från användning av 2004 års RDF-standard. Samtidigt är det viktigt att ändringar inte skall ha negativa effekter på existerande användning av RDF. Bland de förslagna utvidgningarna är serialisering i JSON och Turtle, och en standardiserad modell och semantik för multipla grafer och grafdatabaser. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Ny Proposed Recommendation: xml-utbyte ... "Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0"

2011-01-20

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte ("Efficient XML Interchange Working Group") har publicerat ett förslag till standard om format för att effektivt kommunicera XML-data.

EXI, ett mycket kompakt format som kan kommuniceras med goda prestanda, skapades för att fungera bra i en bred uppsättning tillämpningar. Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 -- publicerad av Efficient XML Interchange Working Group som Proposed Recommendation -- definierar formatet som samtidigt förbättrar prestanda och avsevärt reducerar behövlig bandbredd utan att ha märkbara effekter på andra resurser som livslängd på batteri, kodstorlek, bearbetningskraft och minne. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 17 februari 2011. Mer om detta och liknande kan du hitta på hemsidan för arbetet med XML.

Nytt Working Draft: apparat-API ... "Messaging API"

2011-01-20

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har tagit fram ett utkast om programmerbara gränssnitt som stöder olika sätt att utbyta meddelanden med andra -- "Messaging API".

The Messaging API -- publicerad av Device APIs and Policy Working Group som Working Draft -- definierar ett API som ger åtkomst till meddelandehanteringsfunktionalitet på apparaten, bl.a. SMS, MMS och e-post. Se mer om vad som görs inom arbetsområdet Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: apparatgränssnitt ... "Device API Access Control Use Cases and Requirements"

2011-01-19

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat ett utkast om användningsfall och policies för programmerbara gränssnitt på webbklienter.

I och med att många nya programmatiska gränssnitt erbjuds av webbläsare och andra system med webbförmåga, så ökar behovet av att beskriva vilka webbplatser och tillämpningar som kan använda vilka gränssnitt. Device API Access Control Use Cases and Requirements -- publicerad av Device APIs and Policy Working Group som Working Draft -- beskriver användningsfall och krav för hur man kan reglera användning av dessa API:er. Detta och annat görs inom Ubiquitous Web Applications Activity.

Ny Candidate Recommendation: tillgänglighet ... "WAI-ARIA"

2011-01-18

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group") meddelar att "WAI-ARIA" ny är redo för provimplementering, och erfarenheter från sådan implementering tas tacksamt emot.

WAI-ARIA -- publicerad av Protocols and Formats Working Group (PFWG) som Candidate Recommendation -- är specifikationen för hur man bygger rika Internettillämpningar med dynamiskt interaktivt webbinnehåll, som stöder användare som har olika typer av funktionshinder. WAI-ARIA och stödjande dokument beskrivs i dokumentet WAI-ARIA Overview. Läs e-post-meddelandet om WAI-ARIA provimplementering och blogginlägget om detta, samt ta del av mer information om W3C:s arbete med tillgänglighet ("Web Accessibility Initiative", WAI).

Nytt Working Draft: semantisk roll ... "Role Attribute"

2011-01-18

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group") har nu offentliggjort ett genomgranskat förslag om roll-attributet.

Role Attribute, -- publicerad av Protocols and Formats Working Group (PFWG) som Last Call Working Draft -- definierar ett XML-attribut som kan användas av innehållsförfattare för att representera viss semantisk information inom dokument. Roll-attributet stöder WAI-ARIA, specifikationen för tillgängliga rika Internettillämpningar ("Accessible Rich Internet Applications") som definierar hur man konstruerar dynamiskt interaktivt webbinnehåll som blir tillgängligt för användare med funktionshinder. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 25 februari 2011. Läs mer om W3C:s arbete med webbtillgänglighet ("Web Accessibility Initiative", WAI)

W3C tillhandahåller en HTML5-logo

2011-01-18

Idag publicerade W3C en logo för HTML5, som en visuell indikation för den öppna webbplattformen.

HTML5 W3C uppmuntrar till användning av HTML5, och att ge synpunkter till W3C:s arbetsgrupp för HTML som bidrag till standardiseringsprocessen. Det finns nu en HTML5 logo som kan användas av de som använder delar av HTML5 på sina webbplatser, och för alla som vill visa att de använder eller refererar till HTML5, CSS, SVG, WOFF och andra teknologier för att bygga moderna webbtillämpningar. På hemsidan för logon finns kod för att visa logon, en förteckning över webbplatser som använder logon, länkar för de som vill köpa en HTML5 T-shirt, beskrivning av hur man kan få gratis klistermärken, m.m. Logon får användas enligt "Creative Commons 3.0 By" så den kan anpassas av webbdesigners för att bättre svara upp mot sammanhangsspecifika behov. Läs även Vanliga frågor och svar om HTML5 logon (FAQ) och mer om arbetet med HTML5.

Nya Working Drafts: html ... åtta uppdaterade HTML5-specifikationer

2011-01-14

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har nu publicerat åtta uppdaterade dokument om HTML5 -- "HTML5 specification", "HTML+RDFa 1.1", "HTML Microdata", m.m.

De dokument som nu publiceras av HTML Working Group är:

Läs mer om arbetet med HTML5.

Ny Inkubatorgrupp: användaridentifiering ... "WebID Incubator Group"

2011-01-14

Nu startar en inkubatorgrupp -- Inkubatorgruppen för webb-id ("WebID Incubator Group") -- som skall utreda hur man kan identifiera användare på webben.

Uppdraget för WebID Incubator Group är att undersöka hur man kan standardisera WebId-protokollet, ett autentiseringsprotokoll som använder SSL/TLS-lagret för att identifiera användare genom att knyta klienten till ett profildokument på webben genom att placera en URI i ett certifikat. Det är ett första steg mot helt standardiserad autentisering i webbläsare, men ska även kunna användas i andra sammanhang, som autentisering i peer-till-peer-nätverk. Inkubatorgruppen avser att bygga på arbete som har bedrivits sedan 2008, öka antalet intressenter från den sociala webben och från säkerhets- och webbläsarområdet, och att integrera deras synpunkter. Följande W3C-medlemmar stöder gruppen uppdragsspecifikation: Apache Software Foundation, DERI Galway, Garlik, INRIA, Nokia, OpenLink Software, Talis, Telecom Italia SpA, och Vrije Universiteit Amsterdam. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Workshop annonseras: flerspråkligt innehåll ... "Content on the Multilingual Web"

2011-01-13

I en alltmer internationaliserad värld blir det viktigt att hantera flera språk på webben. I denna workshop (i Italien, april 2011) kommer kritiska aspekter på flerspråkigt webbinnehåll att diskuteras.

MultilingualWeb logo Nu annonserar W3C Content on the Multilingual Web Workshop, som äger rum 4-5 april 2011 i Pisa, Italien. Deltagare kommer att diskutera dagens beprövade metoder och standarder som stöder innehållskonstruktörer, språkanpassare, utvecklare av språkteknologi, leverantörer av webbläsare och andra att svara upp mot utmaningarna i en flerspråkig webb. Workshopen erbjuder även möjligheter till informella diskussioner och samtal, som skapar nätverk över de olika intressentgrupperna för flerspråkig webb. Detta är den andra i en serie av fyra workshops som W3C planerar att hålla under kommande två år, som del i arbetet i det europeiska projektet "MultilingualWeb". Denna workshop äger rum hos Consiglio Nazionale delle Ricerche. Deltagande är avgiftsfritt, och alla kan deltaga. Eftersom det finns plats för ett begränsat antal deltagare, så rekommenderar vi att ni registrerar er så snabbt som möjligt. De som vill hålla en presentation bör skicka in en sammanfattning av innehållet tillsammans med sin registrering. Skicka in förslag om presentationer senast 1 mars 2011. Läs mer om detta på inbjudan att deltaga i workshopen, och läs mer om W3C:s arbete med internationalisering.

Nytt Working Draft: mäta användartid ... "Navigation Timing"

2011-01-11

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") har publicerat ett utkast av "Navigation Timing", en teknologi för att mäta den tid som det tar att utföra det som användaren begär.

De fördröjningar/väntetider som en användare upplever är ett viktigt mått på kvalitet hos webbtillämpningar. JavaScript-baserade mekanismer kan erbjuda omfattande instrumentering för att mäta fördröjningar inom en tillämpning, men i många fall kan de inte ge en fullständig bild av faktisk fördröjning. Navigation Timing -- publicerad av Web Performance Working Group som Last Call Working Draft -- introducerar det programmerbara gränssnittet "PerformanceTiming", som kan ge sådan fullständig information. Med detta gränssnitt kan JavaScript-mekanismer erbjuda utförlig och grundlig mätning av fördröjning inom tillämpningar. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 8 februari 2011. Läs mer om vad som görs i Rich Web Client Activity.

Ny Candidate Recommendation: multimodal interaktion ... "Ink Markup Language" (InkML)

2011-01-11

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har nu publicerat InkML som ett förslag redo för provimplementering.

Ink Markup Language (InkML) -- publicerad av W3C Multimodal Interaction Working Group som Candidate Recommendation -- beskriver syntax och semantik för Ink Markup Language, ett dataformat för att representera det "bläck" som man kan mata in med en elektronisk penna. Med denna typ av uppmärkning kan man mata in och bearbeta elektronisk handskrift, gester, skisser, musik och liknande språk i tillämpningar. Det erbjuder ett gemensamt format för utbyte av "bläckdata" mellan komponenter som handskrifts- och gestigenkänning, signaturverifierare och andra moduler med kompetens att arbeta med "bläck". Se mer på gruppens plan för implementeringsarbete. Läs mer om vad som görs i arbetet med multimodal interaction.

Ny förpackning av webbplatsen för W3C/Sverige

2011-01-11

Vi har nu anpassat designen för Svenska W3C-kontorets webbplats till det nya utseendet som W3C har tagit fram centralt. Titta in och kolla!

I och med att ett nytt år startar, så har vi på W3C/Sverige (www.w3c.se) implementerat den webbdesign som ursprungligen togs fram centralt på W3C, och som under en tid setts på www.w3.org. Jämfört med tidigare utseende är w3c.se nu grafiskt moderniserad, och har ett mer uniformt utseende över hela webbplatsen. Viss ny information har tillkommit -- om W3C, standarder, och hur W3C arbetar med sina medlemmar för att ta fram standarder. All information som funnits på den gamla webbplatsen är fortfarande åtkomligt. Vissa delar har ännu inte förpackats om i det nya formatet, men all sådan information kommer att under januari förpackas om. I huvudsak leder alla tidigare fungerande URL:ar ingångs-URL:ar till samma innehåll, men förpackade i den nya formen. Se mer information om den nya webbplatsdesignen -- målsättningar, funktionalitet, begränsningar, etc. Om ni stöter på problem (innehåll, icke-fungerande URL:ar, konstigt webb-beteende, etc), skicka ett meddelande om detta till adm@w3c.se.