W3C

W3C-logo

Nyheter maj 2011

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Writing Modes Module Level 3"

2011-05-31

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") offentliggör nu ett utkast om stöd i CSS för olika typer av skrivsätt (höger-till-vänster, vänster-till-höger, etc) -- CSS Writing Modes.

CSS Writing Modes Module Level 3 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft -- definierar funktionalitet i CSS som stöd för olika internationella sätt att skriva: vänster-till-höger (latinska, indiska, etc); höger-till-vänster (hebreiska, arabiska, etc); bägge hållen (t.ex. blandad latinsk och arabisk text); och vertikalt (t.ex. asiatiska skrivspråk). Läs mer om arbetet med formatering.

Nya Working Drafts: objektmodell ... "DOM Level 3 Events"; "DOM Core"

2011-05-31

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat två utkast om dokumentobjektmodellen för webbdokument: "DOM".

Med dokumentobjektmodell ("DOM") menas ett språk- och plattformsneutralt programmeringsgränssnitt, med vars hjälp olika program och skripts kan komma åt och uppdatera innehåll och struktur av dokumentet. DOM Level 3 Events -- publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft -- definierar ett generiskt, plattforms- och språkneutralt, system för händelsehantering, där man kan registrera händelsehanterare, beskriva händelseflöden genom en trädstruktur, och där man kan få kontextuell information om varje händelse. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 28 juni 2011. Arbetsgruppen publicerar även ett uppdaterat Working Draft av DOM Core. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny rapport: sammanfattning av workshop om "Web Tracking and User Privacy"

2011-05-25

Nyligen skedde en W3C-workshop om hantering av personlig integritet och hur användares beteenden kan spåras. Sammanfattning och slutsatser har nu publicerats i en rapport.

I april 2011 ägde W3C Workshop on Web Tracking and User Privacy rum vid Princeton University (US), och nu publiceras rapporten från detta arrangemang. Den stora gruppen av deltagare engagerade sig i dikussioner, och kom fram till enighet om att det är viktiga, akuta och komplexa utmaningar inom detta område, och att det finns ett antal områden där standardisering bör ske. W3C uppmuntrar intresserade att fortsätta diskussionen på en öppen epostlista, där man bl.a. kan ta upp möjligheten att W3C skapar nya arbetsgrupper inom området.

W3C tackar alla deltagare, och det stöd som erhållits från workshopens sponsorer: Adobe, Yahoo!, Google, Mozilla och Microsoft.

Nya Working Drafts: html ... "HTML5" och fem andra specifikationer

2011-05-25

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") publicerar nu ett antal genomarbetade förslag om HTML5 och relaterade teknologier.

HTML5 HTML5 erbjuder kraftfulla verktyg för att skapa webbaserade tillämpningar som kan köras på alla typer av apparater. Idag annonserade W3C att det är dags för en bred granskning av HTML5-specifikationen och fem anknytande specifikationer, samtliga framtagna av W3C HTML Working Group. I och med denna annonsering ("Last Call") förväntar sig arbetsgruppen för HTML att få kommentarer om hur väl de tekniska kraven har uppfyllts, och hur viktiga beroenden vis-a-vis grupper inom och utom W3C har hanterats väl. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 3 augusti 2011. Varje dokument innehåller anvisningar, i inledande statusavsnitt, om hur man avger kommentarer:

Arbetsgruppen för HTML publicerar även tre andra utkast: HTML: The Markup Language Reference, HTML5 diffs from HTML4, and HTML to Platform Accessibility APIs Implementation Guide.

Läs pressrelease och FAQ för denna utgåva av specifikationen HTML5 och läs mer om HTML.

Nytt Working Draft: prestanda ... "Resource Timing"

2011-05-24

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") publicerar nu ett första utkast av ett programmerbart gränssnitt som kan användas för att mäta tidsåtgång i hantering av webbdokument.

Resource Timing -- publicerad av Web Performance Working Group som första offentligt Working Draft -- specificerar ett gränssnitt för webbtillämpningar, med vars hjälp man kan komma åt information om tidsåtgång för att hantera HTML-element. Omfattning av fördröjningar påverkar upplevd kvalitet i webbtillämpningar. Det finns mekanismer som kan användas i JavaScript för att instrumentera och mäta fördröjningar inom en tillämpning, men i många fall kan man inte få en fullständig bild av totala fördröjningar. Specifikationen Navigation Timing ger visst stöd för detta behov, genom att ge information om tidsfördröjningar vid navigering. Men i den nu aktuella specifikationen definieras ett gränssnitt, ResourceTiming, som ger möjlighet att insamla fullständig information om tidsåtgång för hantering av resurser i ett dokument. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Lists and Counters Module Level 3"

2011-05-24

Arbetsgruppen för CSS" ("Cascading Style Sheets Working Group) har publicerat ett utkast om formatering av listor.

CSS Lists and Counters Module Level 3 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft -- beskriver funktionalitet for presentation av listor i CSS3. De huvudsakliga utvudgningarna jämfört med CSS2 är: ett pseudo-element som representerar listmarkör; ett nytt värde för list-style-position; och ett sätt att definiera egna format för listor. Läs mer om Style Activity.

Nytt dokument: semantik ... "RIF In RDF"

2011-05-13

Arbetsgruppen för regelformat ("Rule Interchange Format Working Group") har nu offentliggjort ett dokument om hur man kan få RIF interoperabel med RDF.

RIF In RDF -- publicerad av Rule Interchange Format Working Group som Group Note -- specificerar en reversibel avbildning (eller transformation) från XML-dokument i Rule Interchange Format (RIF) till grafer i Resource Description Framework (RDF). Med denna avbildning kan innehåll i RIF-dokument lagras och bearbetas -- på ett interoperabelt sätt -- som RDF-tripler, genom användning av existerande realiseringar och verktyg för RDF. Om man använder den normala avbildningen från RDF-tripler till RIF-ramar, så får man även en mekanism för reflektion eller introspektion, dvs ett interoperabelt sätt att få RIF-regler att arbeta på RIF-dokument. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: metadata ... "Points of Interest Core"

2011-05-13

Arbetsgruppen för intressanta platser ("Points of Interest Working Group") har publicerat ett första utkast om hur man modellerar data om "intressanta platser".

Informellt är en "intressant plats" ("point of interest", POI) detsamma som en plats som det finns information om. En POI kan vara så enkel som en uppsättning koordinater och en identifierare, eller mer komplex som en tredimensionell modell av en byggnad med namn uttryckta i olika språk, information om öppethållandetider, och en besöksadress. POI-data har många användningsområden, såsom i webbläsare för "förstärkt realitet", spel i sociala nätverk som har förankring i geografin, lagring av geodata, kartering, och i navigeringssystem. Points of Interest Core -- publicerad av Points of Interest Working Group som första offentligt Working Draft -- beskriver en generisk datamodell och ett normativt format för detta. Detta format baseras på XML, och kanske inte är helt tillräckligt för vissa användningsfall för POI. Därför är det troligt att datamodellen kommer att få representationer i andra format, som JSON, GML, RDF, GeoRSS eller HTML. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Ny Proposed Recommendation: talstyrning ... "Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0"

2011-05-12

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") publicerar nu ett sista utkast om styrning i dialogsystem -- "CCXML".

Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0 -- publicerad av Voice Browser Working Group som Proposed Recommendation -- beskriver CCXML, vilket står för "Call Control eXtensible Markup Language". CCXML har skapats för att stödja styrning av telefoniuppringning i dialogsystem, såsom VoiceXML. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 10 juni 2011. Läs mer om arbetet med talbaserad webb.

Nya Working Drafts: frågespråk ... "SPARQL 1.1"

2011-05-12

Arbetsgruppen för SPARQL ("SPARQL Working Group") publicerar fem utkast av specifikationer för frågespråket SPARQL.

SPARQL omfattar en uppsättning specifikationer kring hur man kan accessa innehåll i en web av länkad data genom frågor. SPARQL Working Group publicerar idag -- som Last Call Working Drafts -- följande dokument:

Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 29 juli 2011. Läs mer om arbetet med semantiska webben och länkad data.

Nytt Working Draft: grafik ... "Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)"

2011-05-12

Arbetsgruppen för SVG ("SVG Working Group") publicerar nu ett grundligt granskat utkast av specifikationen av SVG 1.1.

SVG är ett modulariserat språk för att beskriva två-dimensionell vektorgrafik och blandad vektor/rastergrafik i XML. Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition), -- publicerad av SVG Working Group -- har återutgivits som Last Call Working Draft för att ge intressenter en möjlighet att validera ändringar som gjorts sedan senaste publicerade utkastet. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 2 juni 2011. Läs mer om arbetet med grafik.

Nya dokument: formatering ... "CSS Snapshots for 2010, 2007"

2011-05-12

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar uppdateringar av två dokument som ger en översikt över hur långt arbetet med CSS kommit.

Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot 2010 och Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot 2007 -- publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som uppdaterade Group Notes -- samlar i ett dokument alla de specifikationer som tillsammans definierar vilket tillstånd Cascading Style Sheets (CSS) har för angivet år. Den huvudsakliga målgruppen är CSS-implementerare, inte CSS-användare, eftersom dessa definitioner bl.a. inkluderar moduler enligt hur stabila specifikationerna är, inte hur implementerade de är i webbläsare. Läs mer om arbetet med formatering.

Workshop annonseras: flerspråkighet ... "A Local Focus for the Multilingual Web"

2011-05-12

I september 2011 (Limerick, Irland) kommer en workshop att hållas, kring utmaningar och praktiska metoder för hur man bygger webbinnehåll för flerspråkiga webben.

MultilingualWeb logo Workshopen A Local Focus for the Multilingual Web, äger rum 21 - 22 september 2011 i Limerick, Irland, i anslutning till 16th Annual LRC Conference. Deltagare i detta arrangemang kommer att diskutera dagens praktiska arbetssätt och standarder som hjälper innehållskonstruktörer, de som anpassar till en lokal marknad, utvecklare av språkteknologi, webbläsartillverkare och andra som arbetar med flerspråkig webb. Workshopen erbjuder även möjligheter att träffa andra, så att det sker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika grupper av intressenter. Detta är det tredje av fyra planerade workshops, under loppet av två år, som del av arbetet i det europeiska projektet MultilingualWeb. University of Limerick står för de praktiska arrangemangen kring denna workshop. Deltagande är öppet för alla, och är avgiftsfritt. Men då det finns begränsat antal platser uppmuntras intresserade att registrera sig så fort som möjligt. De som vill hålla en presentation ska skicka in ett utkast av presentationen tillsammans med sitt registreringsformulär. Sista dag för att föreslå presentationer är den 15 juli 2011. Mer information finns på webbsidan inbjudan att deltaga. Läs mer om W3C:s arbete med internationalisering.

Nytt Working Draft: semantiska tekniker ... "RDF Interfaces"

2011-05-10

Arbetsgruppen för RDF i webbtillämpningar ("RDF Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast av en specifikation om programmerbara gränssnitt för RDF-data.

Målsättningen för RDF Interfaces -- publicerad av RDF Web Applications Working Group som första offentligt Working Draft -- är att erbjuda en gemensam utvecklingsmiljö för de webbtillämpningar som använder strukturerad data och RDF. Det tillhandahåller gränssnitt för att hantera RDF-tripler, RDF-grafer och parsers. Dessutom specificerar det grundläggande byggblock för teknologin RDF-API och den nyligen publicerade specifikationen RDFa API. Även om stöd för RDF är det primära målet, så får man även stöd för mikrodata och mikroformat genom ett utvidgningsbart gränssnitt för parsers och grafdatabaser. Eftersom detta är det första offentliga utkastet, så ska man förvänta sig att specifikationen kan komma att modifieras under kommande månader. Arbetsgruppen hoppas få kommentarer från utvecklare av webbtillämpningar på arbetsgruppens offentliga epostlista. Mer information om detta och arbete med angränsande teknologier finns på webbplatsen för arbetet med den semantiska webben.

Den öppna webbplattformen skapar allt starkare industriintresse

2011-05-10

W3C och samarbetspartners skapar en innovativ öppen webbplattform för utveckling av tillämpningar. Detta arbete har väckt stort intresse i branschen.

Den framväxande plattformen har fått många aktörer att inse vilka affärsmöjligheter som skapas av plattformens rika funktionalitet, dess universalitet och dess interoperabilitet över olika apparater. "W3C:s öppna webbplattform etablerar sig som det primära alternativet för att leverera tjänster och för att utveckla rika tillämpningar -- över en stor uppsättning industrisektorer, som mobilvärlden, television, mediautgivare och reklam", säger Dr. Jeff Jaffe, W3C:s CEO. Som en följd därav har nästan 40 organisationer från 16 länder blivit medlemmar i W3C under den senaste tolvmånadersperioden. Bland dessa organisationer återfinns industriledare inom media, television, underhållning, spel, telekommunikation, apparattillverkare och sociala media: China Unicom, Comcast, Facebook, LG Electronics, NEC Corporation, Netflix, SanDisk, Sony och Zynga. Läs pressreleasen och stöduttalanden från många av de nya medlemmarna.

Ny Proposed Recommendation: penn-inmatning ... "Ink Markup Language (InkML)"

2011-05-10

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har nu offentliggjort ett välgranskat förslag om hur man kan stödja inmatning med digital penna.

Ink Markup Language (InkML) -- publicerad av Multimodal Working Group som Proposed Recommendation -- beskriver syntax och semantik för språket Ink Markup Language, vilket fungerar som dataformat för att representera resultatet av att mata in med elektronisk penna. Detta uppmärkningsspråk stöder inmatning och bearbetning -- inom en tillämpning -- av handskrift, gester, sketcher, musik och andra notationella språk. Det erbjuder ett gemensamt format för utbyte av "bläckdata" mellan komponenter, såsom igenkännare av handskrift och gester, signaturverifierare, och andra andra moduler som kan hantera pennanvändning. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 10 juni 2011. Läs mer om arbetet med multimodal interaktion.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "Evaluation and Report Language (EARL) 1.0"

2011-05-10

Arbetsgruppen om verktyg för utvärdering och rättning ("Evaluation and Repair Tools Working Group") har nu tagit fram genomarbetade utkast av specifikationer kring hur man kan hantera testutfall, t.ex. vid testning av webbinnehåll.

De dokument som nu publiceras av Evaluation and Repair Tools Working Group är: Evaluation and Report Language (EARL) 1.0 Schema (Last Call Working Draft), Developer Guide for Evaluation and Report Language (EARL) 1.0 (uppdaterat Working Draft), HTTP Vocabulary in RDF 1.0 (uppdaterat Working Draft), Representing Content in RDF 1.0 (uppdaterat Working Draft), och Pointer Methods in RDF 1.0 (uppdaterat Working Draft). EARL är ett maskinläsbart format för att uttrycka resultat av tester, såsom resultat producerade av verktyg som mäter webbtillgänglighet. Läs inbjudan att granska utkasten för EARL 1.0 och om arbetet med webbtillgänglighet.

Ny arbetsgrupp: prestanda ... "Web Real-Time Communications Working Group"

2011-05-05

Idag startar arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben ("Web Real-Time Communications Working Group"), som skall arbete med att definiera API:er som stöder realtidskommonikation i webbläsare.

De programmerbara gränssnitt som Web Real-Time Communications Working Group ska utveckla riktas mot att ge stöd för tillämpningar körda i en webbläsare (utan att behöva extra nedladdad funktionalitet eller plugins) att kommunicera med andra parter i termer av audio, video och liknande realtidskommunikation, utan att behöva gå via olika servers. Läs arbetsgruppens uppdragsbeskrivning och ta del av information om annat arbete inom W3C:s Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: användargester ... "Touch Events"

2011-05-05

Arbetsgruppen för webbhändelser ("Web Events Working Group") har publicerat ett utkast om specifikation av hur användning av tryckkänsliga ytor skall generera olika typer av händelser för en webbtillämpning.

Touch Events Specification -- publicerad av Web Events Working Group som första offebtligt Working Draft -- definierar en uppsättning lågnivåhändelser som representerar en eller flera en eller flera punkter på en tryckkänslig yta som användaren berört, och förändringar av dessa punkter relativt ytan och DOM-element som visas därpå eller är associerade till dessa. Dokumentet tar också upp apparater med "penna", såsom ritbräden, med hänsyn till pennegeneskaper. Läs mer om Rich Web Client Activity.