W3C

W3C-logo

Nyheter september 2011

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Insatsgrupper skall utreda webscheman och dataformat

2011-09-30

Två insatsgrupper ("task forces") skall utreda läget inom scheman för webben, och inom dataformat (bl.a. mikroformat).

Strukturerad webbdata har blivit mer uppmärksammat i samband med att Google, Microsoft, och Yahoo! i juni 2011 meddelade att schema.org startat, som "erbjuder en uppsättning scheman ... som webbansvariga kan använda vid uppmärkning av sina webbsidor, på ett sätt som kan hanteras av de större leverantörerna av söktjänster." Detta initiativ lyfte fram två områden som kommer att vara fokus för de nya insatsgrupperna inom W3C:s intressegrupp för den semantiska webben; schema.org kommer att deltaga i dessa diskussioner:

  • Web Schemas Task Force, som kommer att ledas av R.V. Guha (Google). Denna insatsgrupp kommer att fokusera på hur man kan samverka vid utveckling och användning av vokabulärer.
  • HTML Data Task Force, som kommer att ledas av Jeni Tennison. Denna insatsgrupp kommer att fokusera på sambandet mellan RDFa, mikrodata och andra ansatser för representation av strukturerad data på webben, bl.a. hur användare kan kombinera datakällor eller översätta från en syntax till en annan.

Alla kan deltaga i dessa insatsgrupper; mer information finns på hemsidan för intressegruppen om semantiska webben. Ta del av mer information om den semantiska webben.

Nya Recommendations: formatering ... "Namespaces Module"; "Selectors Level 3"

2011-09-29

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har idag publicerat två specifikationer som W3C Recommendations, vilka beskriver hantering av namnrymder i CSS respektive funktionalitet för att utvälja delar av dokument att formatera.

De två specifikationerna – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som W3C Recommendations – är CSS Namespaces Module och Selectors Level 3. Den första definierar syntax för användning av namnrymder i CSS. Den andra definierar mönster som konstruktörer av formatmallar kan använda för att matcha mot delar av dokument (se lista över ändringar gentemot selektorer i CSS2). Arbetsgruppen publicerar även ett första Working Draft av Selectors Level 4, som introducerar kraftfulla nya selektorer. Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: webbkommunikation ... "The WebSocket API"

2011-09-29

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar ett utkast av specifikationen för programmerbart gränssnitt som stöder kommunikation klient-till-server.

The WebSocket API – publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft – definierar gränssnittet WebSocket. Med det kan webbtillämpningar upprätthålla dubbelriktad kommunikation med processer på en server. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 21 oktober 2011. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nätdiskussion: sociala teknologier ... "W3C Social Business Jam"

2011-09-28

W3C kommer att i november arrangera en tredagars nätbaserad diskussion om sociala medel för att stödja affärsverksamhet.

W3C Jam image Ett tredagars virtuellt diskussionsmöte, W3C Social Business Jam, kommer att äga rum under 8-10 november 2011. Alla kan deltaga, och inga avgifter behöver erläggas. Detta diskussionsmöte är inriktat mot intresserade individer och mot de som arbetar yrkesmässigt i affärsverksamhet eller med sociala tekniker. Om du är intresserad av att använda sociala ansatser för att förbättra affärsverksamhet, eller om du vill diskutera de idéer som du har om hur sociala teknologier kan ge mervärde som överstiger det som man får av traditionella ansatser till sociala medier, då kan detta arrangemang vara rätt plats för dig att interagera med andra. Mötet avses ge en bättre förståelse för hur affärsverksamhet använder sociala teknologier, och vilka utmaningar man konfronteras av då man skall integrera sådana teknologier i existerande miljöer. Vi förväntar oss att detta samtal om social affärsverksamhet fortsätter efter de tre dagarna, och då inom ramen för W3C Community or Business Groups. Läs mer om W3C Social Business Jam.

Nya Proposed Recommendations: webbtjänster ... "Web Services ..."

2011-09-27

Arbetsgruppen för resursaccess i webbtjänster ("Web Services Resource Access Working Group") har nu offentliggjort sju genomarbetade specifikationer om teknologi för webbtjänster.

De sju specifikationerna av teknologi för webbtjänster – publicerade av Web Services Resource Access Working Group som Proposed Recommendations – är: Enumeration (WS-Enumeration), Event Descriptions (WS-EventDescriptions), Eventing (WS-Eventing), Fragment (WS-Fragment), Metadata Exchange (WS-MetadataExchange), SOAP Assertions (WS-SOAPAssertions), och Transfer (WS-Transfer). Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 4 november 2011. Läs mer om arbetet med webbtjänster.

Uppdaterat Working Draft: formatering ... "Extensible Stylesheet Language (XSL-FO) 2.0"

2011-09-27

Arbetsgruppen för utskrift och sidlayout i XML ("XML Print and Page Layout Working Group") har publicerat ett utkast av specifikationen av formateringsobjekt i XSL.

XSL-FO är ett kraftfullt mönsterbaserat språk för att formatera XML-dokument. Extensible Stylesheet Language (XSL-FO) Version 2.0 – publicerad av XML Print and Page Layout Working Group som uppdaterat Working Draft – är ett första utkast av XSL-FO 2, som inkluderar den föregående specifikationen (XSL-FO 1.1), samt ett antal nya funktionaliteter. Alla delar av den tidigare skissen av XSL-FO 2 (publicerad som "Design Note") ingår ännu inte i det nu publicerade utkastet. Läs mer om arbetet med XML.

Ny Recommendation: webbtillämpningar ... "Widget Packaging and XML Configuration"

2011-09-27

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu en ny webbstandard för paketering av små webbtillämpningar, samt tre dokument som beskriver olika perspektiv på sådana tillämpningar.

Widget Packaging and XML Configuration – publicerad av Web Applications Working Group som Recommendation – är en specifikation som standardiserar ett paketeringsformat och metadata för den typ av programvara som kallas små webbtillämpningar ("widgets"). Till skillnad från traditionella objekt för användargränssnitt (t.ex. knappar, inmatningsfält, verktygsfält, etc.) så är webbtillämpningar av den typ som denna specifikation avser fullständiga tillämpningar som körs på webbklienten, som skapas genom att använda teknologier som HTML, och som sedan paketeras för distribution.

Arbetsgruppen publicerar även:

  • Widget URI scheme – publicerad som Working Draft – definierar ett URI-schema för små webbtillämpningar och regler för hur sådana URI:er skall tolkas, t.ex. för att peka ut resurser inuti ett paket.
  • Requirement For Standardizing Widgets – publicerad som Note – beskriver konstruktionsmål och krav som specifikationer behöver beakta för att standardisera olika aspekter på små webbtillämpningar.
  • Web IDL – publicerad som Last Call Working Draft – definierar hur de gränssnitt kan beskrivas som bör implementeras i webbläsare. Web IDL är en IDL-variant med stöd för ett antal aspekter som underlättar förståelig specifikation av beteendet hos gemensamma skriptobjekt i webbplattformen. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 18 oktober 2011.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny nätkurs: media ... "HTML5 Audio and Video"

2011-09-27

W3C organiserar en nätbaserad kurs om användning av media (audio, video) inom HTML5. Kursen går under oktober och november.

Kursen HTML5 Audio and Video hålls av Mark Boas, en av de evangelister som informerar om HTML5. Start för kursen är 17 oktober 2011, och den går till 20 november. Med hjälp av denna kurs kommer deltagare att lära sig hur man använder HTML5-media i webbsidor och i webbtillämpningar. Full avgift är 225 Euros, men det finns ett begränsat antal platser för reducerat pris (145 Euros), avsedda för tidig anmälan (senast 7 oktober 2011). Registrera dig idag!

Workshop: semantisk data ... "Linked Enterprise Data Patterns"

2011-09-26

Intresset för användning av länkad data växer, och W3C arrangerar nu en workshop (december 2011 i USA) om denna teknologi och hur den används.

Teknologi för länkad data ("Linked Data") erbjuder kraftfulla möjligheter för affärstillämpningar, såsom integration och hantering av data inom och mellan företag. Då länkad data definitionsmässigt är teknologi för distribuerad användning, så kan man nu arbeta med löst kopplad data över organisationsgränser. Alla typer av verksamheter kan samarbeta med delad data, utan att behöva introducera kostsam samordning. W3C arrangerar nu en workshop om Linked Enterprise Data Patterns: Data-driven Applications on the Web (6-7 december 2011, på MIT, Cambridge, MA, USA), där deltagare kommer att diskutera krav, dela lösningar, och utveckla principerna för en kraftfull och skalbar infrastruktur för affärsdata. Workshopen är öppen för alla, såväl W3C-medlemmar som andra. Deltagare måste skicka in ett position paper senast 25 oktober. Läs mer om denna workshop och om arbetet med den semantiska webben.

Ny Candidate Recommendation: webbtillämpningar ... "Progress Events"

2011-09-26

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu ett förslag till specifikation att mäta hur arbete i webbklienten fortskrider, ett förslag som är redo att utvärderas genom provimplementation.

Progress Events – publicerat av Web Applications Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett händelseorienterat gränssnitt för program som kan användas för att mäta hur arbete fortskrider, t.ex. hämtning av data över HTTP. Denna specifikation är främst avsedd att användas av andra specifikationer. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Inria blir värd för första W3C-kontoret i Frankrike

2011-09-21

Nu öppnar ett W3C-kontor i Frankrike, för att ytterligare förstärka banden till fransk industri och samhälle.

INRIA W3C låter idag meddela att nu öppnas ett W3C-kontor i Frankrike, placerat på Inria (Institut national de recherche en informatique et en automatique). Detta kontor kommer att stärka relationerna med näringsliv och forskning i Frankrike och Europa. Ett inslag i uppstarten är att detta W3C-kontor organiserar (i samarbete med Inria och Paris stad) en session om Öppen Data vid Open World Forum, den 22 september 2011 i Paris, Frankrike. "Inria har länge stött utveckling av fri programvara och öppna standarder," säger Michel Cosnard, ordförande och VD vid Inria. "Vi står bakom W3C:s mål och arbete, ända sedan konsortiet skapades 1994, t.ex. genom att vara värd för W3C:s europeiska del." Läs pressrelease och läs mer om W3C-kontoren.

Ny standard: tryckkänsliga skärmar ... "Digital Ink"

2011-09-20

Med den nya webbstandarden InkML ges för första gången en grund för interoperabilitet om utbyte och lagring av gester för apparater med tryckkänsliga ytor.

Idag publiceras den nya standarden för utbyte av "digitalt bläck" på webben. Specifikationen Ink Markup Language (InkML) – som nu är W3C Recommendation – kan användas för att lagra och utbyta den data som en elektronisk penna avger, men även handskrift, gester, skisser, musik och andra notationer. InkML är del av W3C:s arbete med att bygga en gemensam webb, som kan användas med alla apparater. En mängd nya tillämpningar kan nu skapas, tack vare denna nya standard, såsom utbyte av text skapad med penna; handskrivna anteckningar om dokument, foton och andra media; gemensamma skrivtavlor (whiteboards); arkivering av handskrivna anteckningar, och mer effektiva sätt att fylla i formulär. Läs pressreleasen och stöduttalanden och ta del av mer information om området webb av apparater.

Nya Working Drafts: databaser ... "RDB to RDF Mapping"; "Direct Mapping of Relational Data to RDF"

2011-09-20

Arbetsgruppen för relationsdatabaser och RDF ("RDB2RDF Working Group") publicerar nu två genomarbetade utkast om hur relationell data kan avbildas på RDF-data.

Eftersom det finns så mycket data lagrat i relationsform, men som kan vara svår att integrera med webbparadigmen, så arbetar W3C med att ta fram teknik och råd om hur man kan få relationsdatabaser använda inom den semantiska webben. Nu finns två utkast om detta: R2RML: RDB to RDF Mapping Language och A Direct Mapping of Relational Data to RDF. – publicerade av RDB2RDF Working Group som Last Call Working Drafts. Det första dokumentet beskriver R2RML, ett språk som används för att uttrycka speciella avbildningar från relationsdatabaser till RDF-datamängder. Med sådana avbildningar kan man arbeta med relationell data i enlighet med RDF:s datamodell, uttryckt i en struktur och en målterminologi som konstruktören av avbildningen kan bestämma själv. Det andra dokumentet definierar en direkt avbildning av relationsdata till RDF. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 1 november 2011. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nätbaserat möte: tillgänglighet ... "Symposium on Web Accessibility Metrics"

2011-09-15

Som ett led i att nå ut till fler intresserade av tillgänglighet organiserar nu W3C ett möte där metriker för tillgänglighet skall diskuteras.

Det är Research and Development Working Group (RDWG) (del av W3C:s arbete med tillgänglighet, WAI) som organiserar ett nätbaserat möte (symposium) där forskare och praktiker kan belysa metrik för tillgänglighet, och ta fram en vägkarta för framtida forskning och utveckling. Det är öppet för alla att skicka in papper ("Call for Papers"), fram till och med 1 november 2011. Läs mer om Symposium on Web Accessibility Metrics och om arbetet med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Device Adaptation"

2011-09-15

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu tagit fram beskrivning av hur man kan konstruera presentation för speciella egenskaper hos den använda apparaten.

CSS Device Adaptation – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft – definierar hur man kan skapa innehåll som (vid presentation i CSS) tar hänsyn till storlek, zoom och orientering av den skärmyta som används för att presentera innehållet. Målet med specifikationen är att göra det lättare att skapa innehåll som på ett väldefinierat sätt kan presenteras på apparater med olika skärmstorlek. Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: informationsmodell ... "DOM4"

2011-09-15

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar ett utkast om en kraftfull dokumentmodell för webbdokument, som utvidgar DOM Level 3 med ny funktionalitet.

DOM (Document Object Model) är ett språk- och plattformsoberoende gränssnitt som kan användas av program och skripts för att dynamiskt komma åt och uppdatera dokuments innehåll och struktur. DOM4 – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar händelsemodell och dokumentmodell som används i webbplattformen. Den integrerar DOM Level 3 Core med ett antal andra standardiserade delar av DOM-teknologin; inkluderar visst stöd som behövs för HTML5, och ett antal funktionaliteter som förenklar vanligt förekommande DOM-operationer. Ta del av mer information om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: mobila apparater ... "Battery Status Events"

2011-09-15

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") publicerar ett utkast om hur webbtillämpningar som körs i webbläsare kan få information om hur kraftfullt batteriet i apparaten är.

Battery Status Events – publicerad av Device APIs Working Group som Working Draft – definierar typer av DOM-händelser som ger information om återstående (tillgänglig) kraft i värdapparatens batteri. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

En ny konferensserie startas: "W3Conf", W3C:s utvecklarkonferens

2011-09-14

För att stödja praktisk användning av W3C-teknologier organiseras en konferens för utvecklare, och den äger detta år rum i USA i mitten av november 2011.

Talare och deltagare i W3Conf: Practical Standards for Web Professionals, W3C:s första konferens för utvecklare (Seattle, Washington, USA, 15-16 november 2011), kommer att fokusera på praktiska, nya standarder som utvecklare kan använda inom dagens webbläsare. I konferensen ingår presentationer av ledande experter från webbindustrin, om HTML5, CSS3, grafik, tillgänglighet, multimedia, API:er, med mera. Antalet deltagare är begränsat, men arrangemanget kommer att även sändas via strömmande video. Registrering öppnar snart! W3C-medlemmar som är intresserade av att sponsra konferensen bör kontakta Doug Schepers eller Alan Bird.

Nya Working Drafts: semantik ... "SPARQL 1.1 Query Results JSON Format"; "SPARQL 1.1 Query Results CSV and TSV Formats"

2011-09-13

Arbetsgruppen för SPARQL ("SPARQL Working Group") har nu tagit fram utkast av två dokument som beskriver hur resultat från SPARQL-frågor kan representeras i några olika format.

SPARQL är en uppsättning standarder för hur man kan ställa frågor mot och uppdatera RDF-data, samt sätt att komma åt sådan data på webben. SPARQL 1.1 Query Results JSON Format – publicerad av SPARQL Working Group som Last Call Working Draft (men även nu som första offentligt Working Draft) – beskriver hur resultat från frågor av typ SELECT och ASK representeras i formatet JSON. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 26 oktober 2011.

Arbetsgruppen publicerar även SPARQL 1.1 Query Results CSV and TSV Formats – som första Working Draft – som beskriver hur man använder CSV- och TSV-format för att representera resultat fråm SPARQL:s SELECT-frågor. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: användarinteraktion ... "Touch Events version 1"

2011-09-13

Arbetsgruppen för webbhändelser ("Web Events Working Group") har nu låtit publicera ett utförligt utkast om hur man modellerar och stöder gester på en tryckkänsliga ytor.

Touch Events version 1 – publicerad av Web Events Working Group som Last Call Working Draft – definierar en uppsättning lågnivåhändelser som representerar en eller flera punkter där en tryckkänslig yta vidrörs, och hur dessa punkter förändras över ytan och över DOM-element som visas därpå (t.ex. för tryckkänslig skärm) eller på något sätt knutits till den (t.ex. för ritbrädor utan skärm). Kommentarer på detta tas emot fram till och med 11 oktober 2011. Läs mer om Rich Web Client Activity.

W3C stöder kommande arrangemang om utveckling i den mobila miljön

2011-09-12

Evenemanget "Over the Air" är ett intensivt 36-timmars arrangemang fokuserat på innovativa idéer om mobil IT. W3C stöder detta arrangemang, som äger rum i månadsskiftet september/oktober i Storbritannien.

Deltag i Over the Air, som äger rum 30 september - 1 oktober 2011, i Bletchley Park utanför London, UK, och som är avgiftsfritt! Organistörerna säger:

"Over the Air is a unique tech-agnostic event for and by the developer community, featuring technical workshops where attendees can roll up their sleeves and tinker with new platforms, operating systems, APIs and SDKs; and tutorial sessions that feature real business cases, new insights and a healthy dollop of inspiration. Attendees are invited to stay overnight so that they can work on ideas, apps and hacks on the fly – to be entered into the various hack-athon competition categories and demo'ed on the second day. It's a great vibe of bean bags, gadgets, knowledge sharing, hacking and lots of good geekery."

Lathund: mobila webben ... "Goda konstruktionsråd för mobila webben i kortform"

2011-09-11

En svensk översättning av lathunden för "Mobile Web Best Practices 1.0" finns nu tillgänglig. Den är utformad som en kortbunt, med en koncis sammanfattning av de viktigaste råden.

Det engelska originalet är Mobile Web Best Practices (MWBP) Flipcards med motsvarande svenska översättning: Goda konstruktionsråd för mobila webben i kortform.

Workshop: webbtillämpningar ... "Future of Offline Web Applications"

2011-09-09

Nätet ger möjligheter men även potentiella problem. Ett sådant handlar om när ens apparater inte är uppkopplade. Hur skall man kunna stödja webbanvändning utan att alltid vara uppkopplad. Detta är ett tema för workshopen "Future of Offline Web Applications".

Webben har utvecklats till att bli en plattform för rika tillämpningar, men en av de utmaningar som tillämpningsutvecklare har brottas med är hur man stöder användning då användaren inte är uppkopplad mot nätet. För att identifiera hur webbtillämpningar kan stödjas då användaren inte är uppkopplad mot nätet, arrangerar W3C en Workshop on the Future of Offline Web Applications, som hålls den 5 november 2011, hos Vodafone i Redwood City, Kalifornien, USA. Workshopen är öppen för alla, och är avgiftsfri, men antalet deltagare har en övre gräns. Deltagare måste skicka in ett position paper senast 30 september 2 011. Läs mer om denna workshop.

W3C startar arbete med standarder som ska styra hur användare spåras på webben

2011-09-08

Arbetsgruppen för skydd mot spårning ("Tracking Protection Working Group") är en ny arbetsgrupp som skall ta fram standarder, vilka kan utnyttjas av användare för att begränsa hur deras beteende kan spåras av olika aktörer.

Idag påbörjas arbete inom W3C om standardisering för att förbättra personlig integritet på webben. Tracking Protection Working Group ska ta fram standarder för "Spåra inte"-teknologi ("Do Not Track"), genom att skapa samförstånd mellan en bred uppsättning intressenter, såsom webbläsarleverantörer, skapare av innehåll, reklamnätverk, sökmotorer, och experter på policy, personlig integritet och konsumentskydd. Arbetsgruppen, som har sitt första möte om två veckor, har som uppdrag att vid mitten av 2012 publicera standarder för "Spåra inte". Dessa standarder ska göra det möjligt för användare att uttrycka sina preferenser vad gäller spårning, och välja vilka aktörer som kan spåra dem på nätet. Ta del av mer information om arbetet med personlig integritet och läs rapporten från april 2011 som sammanfattar utfallet av W3C Workshop on Web Tracking and User Privacy, vilken sponsrades av Adobe, Yahoo!, Google, Mozilla, Microsoft.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3"

2011-09-08

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") levererar nu utkast av ett dokument som definierar hur bilder hanteras i CSS, och hur innehåll kan ersättas.

CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – består av två delar. Dels definierar det syntax för bilder i CSS. Dels definierar det egenskaper som används för att styra interaktion mellan ersatt innehåll och layoutalgoritmerna i CSS. Dessa egenskaper kan påverka upplösningen för bitmapbilder, det ersatta objektets orientering, samt om och hur man kan bevara objektets visuella proportioner. Läs mer om arbetet med formatering.

Ny arbetsgrupp: säkerhet ... "Web Application Security Working Group"

2011-09-07

För att kunna stödja bättre och mer tydlig säkerhet i webbaserade tillämpningar startar nu en arbetsgrupp som bl.a. skall ta fram teknologi för säkertspolicies som kan interoperera med säkerhetsfunktionalitet i webbläsare.

Dagens webbtillämpningar kan styras av ett flertal säkerhetspolicies. Eftersom det inte finns någon standardiserad och delad mekanism för att deklarera policies, och få dessa att tillämpas, så är det inte möjligt för webbplatser att deklarera att man inte skall tillämpa vissa restriktioner eller att man ska tillämpa ytterligare restriktioner. W3C startar därför idag en ny arbetsgrupp för säkerhet i webbtillämpningar ("Web Application Security Working Group") vars uppdrag är att stödja hantering av säkerhetsutmaningar i moderna webbtillämpningar och i "mash-ups". Gruppen kommer att definiera lättviktsmekanismer för policyuttryck, vilka kan användas för att anpassa säkerhetsmodellen i webbläsaren. Dessutom kommer gruppen att utnyttja resultat baserade på specifikationen Content Security Policy, och arbeta vidare på säkra mash-up-teknologier, såsom Cross-Domain Resource Sharing och UMP. W3C startade idag även intressegruppen för webbsäkerhet ("Web Security Interest Group"), som är ett forum för att diskutera hur man kan förbättra standarder och implementationer, för att förstärka säkerhet på webben. Läs mer om W3C:s arbete med säkerhet.

Nya Working Drafts: webbtillämpningar ... "Web Storage"; "Web Workers"

2011-09-06

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") meddelar nu att två teknologier för klientbaserade webbtillämpningar är redo för sista granskning: om datalagring och om parallell bearbetning.

De två specifikationerna – publicerade av The Web Applications Working Group som Last Call Working Drafts – är: Web Storage och Web Workers. Den första definierar ett API för persistent datalagring i webbklienter av nyckel-värde-par. Den andra definierar ett API varmed webbtillämpningar kan starta bakgrundsarbete, där skripts exekverar parallellt med arbetet i webbsidan. På detta sätt kan man få trådliknande bearbetning, med meddelandehantering som koordineringsmekanism. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 27 september 2011. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: multimodalitet ... "Multimodal Architecture and Interfaces"

2011-09-06

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") publicerar nu ett genomarbetat utkast om arkitektur för multimodala användargränssnitt.

Multimodal Architecture and Interfaces – publicerad av Multimodal Interaction Working Group som Last Call Working Draft – beskriver en löst kopplad arkitektur för multimodala användargränssnitt, som möjliggör centraliserade och distribuerade implementationer, och fokuserar på hur uppmärkning och skriptning fungerar, och hur man använder de väldefinierade gränssnitten mellan dess olika delar. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 27 september 2011. Läs mer om arbetet med multimodal interaktion.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Values and Units Module Level 3"

2011-09-06

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett utkast som beskriver CSS-egenskaper och -värden.

CSS Values and Units Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – beskriver de olika värden och enheter som CSS-egenskaper kan ha. Dessutom beskrivs hur värden kan fastställas, från "specificerade", över "beräknade" och "använda", till "verkliga" värden. Avsikten med denna modul är att definiera gemensamma värden och enheter i en specifikation, som sedan kan refereras till av andra moduler. Läs mer om arbetet med formatering.

W3C:s standarder för webbtjänster är nu godkända som ISO/IEC internationella standarder

2011-09-06

Ett antal grundläggande W3C-specifikationer för webbtjänster har nu blivit antagna som internationella standarder av ISO/IEC.

Idag meddelar W3C och JTC1, en gemensam teknisk kommitté för ISO och IEC, att ett paket av W3C:s teknologier för webbtjänster har blivit antagna som ISO/IEC internationella standarder. Då dessa nu är standarder enligt ISO/IEC JTC 1, så kommer dessa brett använda teknologier att dra nytta av det formella erkännandet som nationella organ har annonserat, vilket kommer att bidra positivt till interoperabilitet och minska marknadsfragmentering, och således ge nytta åt alla användare. "Detta är goda nyheter, som säkerställer att människor kan använda webben överallt, på alla apparater," säger Jeff Jaffe, W3C CEO. I paketet ingår åtta specifikationer, bl.a. SOAP 1.2, MTOM, Addressing 1.0 och Policy 1.5, vilka är grundläggande specifikationer för meddelandebaserad tjänsteteknologi, teknologi som har tagits i användning av industrin världen över. Läs press release och stöduttalanden från industrin, och lär dig mer om W3C:s status som PAS Submitter på sidan med Vanliga frågor och svar om W3C PAS (FAQ).

Nytt Working Draft: prestanda ... "Performance Timeline"; "User Timing"

2011-09-01

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") har nu tagit fram utkast av specifikationer för teknologi som hjälper utvecklare att mäta prestanda för behandling av webbinnehåll.

Web Performance Working Group publicerar nu -- som Last Call Working Drafts -- Performance Timeline och User Timing. Det första definierar ett gränssnitt som kan användas av webbtillämpningar för att få tag på information om tidsåtgång för navigering och för hantering av element i dokument. Det andra definierar ett gränssnitt som webbutvecklare kan använda för att mäta prestanda hos sina tillämpningar genom att de får tillgång till tidsstämplingar med hög precision. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 22 september 2011. Läs mer om det arbete som görs i Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: formatering ... CSS - "Conditionsl Rules", "Text", "Writing Modes"

2011-09-01

Arbetsgruppen för CSS" ("Cascading Style Sheets Working Group) publicerar nu tre utkast om delar av CSS -- om regler som tar hänsyn till processor, om texthantering, och om olika internationella skriftprinciper.

De tre dokument som nu publiceras av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group i form av Working Drafts är:

  • CSS Conditional Rules Module Level 3, som beskriver presentation av strukturerade dokument (som HTML och XML) på skärm, på papper, som tal, etc: Denna modul innehåller CSS-funktionaliteter för villkorlig bearbetning av delar av formatmallar, som utvärderar vilken processor som används eller egenskaper hos dokumentet som formatmallen appliceras på.
  • CSS Text Level 3, som definierar egenskaper för textmanipulering och specificerar deras bearbetningsmodell. Där ingår radbrytning, marginaljustering och centrering, hantering av blanka tecken, textdekoration och texttransformation.
  • CSS Writing Modes Module Level 3, som definierar CSS-egenskaper vilka stöder olika internationella skriftprinciper, som vänster-till-höger (latinska språk, indiska språk, mfl.), höger-till-vänster (hebreiska, arabiska, m.fl.), blandad riktning (t.ex. då text består av en blandning av något latinskt språk och arabiska), och vertikalt orienterade språk (t.ex. asiatiska språk).

Läs mer om arbetet med formatering.