W3C

W3C-logo

Nyheter juni 2011

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: formatering ... CSS3 Ruby Module

2011-06-30

Arbetsgruppen för CSS" ("Cascading Style Sheets Working Group) publicerar ett utkast om s.k. Ruby Annotations som ger stöd för olika typer av grafiska dekorationer vilka indikerar bl.a. uttal.

"Ruby" är korta dekorationer på en bastext, typiskt använt för att ange uttal eller ge andra indikationer om texten. CSS3 Ruby Module -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft -- föreslår en uppsättning CSS-egenskaper knutna till elementet 'Ruby', och kan användas i HTML. Läs mer om arbetet med formatering.

Konferens: Balisage-- The Markup Conference

2011-06-30

I augusti äger konferensen Balisage rum, i Kanada, om teori och praktik vad gäller användning av uppmärkningsspråk. W3C-medlemmar får rabatt på konferensavgift.

Den 2-5 augusti 2011 -- i Montréal, Kanada -- äger Balisage-- The Markup Conference rum. Detta är en årlig konferens, inriktad på teori och praktrk för deskriptiv uppmärkning och relaterade teknologier för att strukturera och hantera information. Dagen innan sker International Symposium on Document-oriented XML: A working session on identifying attainable expectations, där erfarna specialister på dokumentation och uppmärkning diskuterar kring att ta fram ett manifest om vad man vill förvänta sig av användning av XML inom dokumentorienterade tillämpningar. W3C:s medlemmar får rabatt på registreringsavgiften för konferensen.

Nytt Working Draft: mobila apparater ... "DeviceOrientation Event Specification"

2011-06-28

Arbetsgruppen för geolokalisering ("Geolocation Working Group") har nu offentliggjort ett första utkast om hur man programmatiskt kan få information om en mobil apparats riktning och rörelse.

DeviceOrientation Event Specification -- publicerad av Geolocation Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar ett antal nya DOM-händelsetyper som kan ge information om fysisk orientering (exvis stående eller liggande) av en mobil apparat (exvis mobiltelefon) och hur den rör sig. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Ny inkubatorrapport: sensornätverk ... "Semantic Sensor Network XG Final Report"

2011-06-28

Inkubatorgruppen för semantiska sensornätverk ("Semantic Sensor Network Incubator Group") har nu publicerat sin slutrapport, som handlar om ontologier (begreppsmodeller) för sensorer.

Nätverk av sensorer har blivit alltmer vanliga, och det ställs mer krav på standardisering och kraftfulla metoder för hur de hanteras och hur de kan tillhandahålla data. Rapporten -- publicerad av Semantic Sensor Network Incubator Group som slutrapport -- bygger på OGC:s tjänsteorienterade arkitektur och standarder för Sensor Web Enablement, innefattande bl.a. fyra beskrivningsspråk. Inkubatorgruppen har tagit fram ontologier för att beskriva sensorer, och utvidgar ett språk för att stödja semantiska annoteringar. Rapporten ger en förteckning av användningsfall och en översikt över existerande ontologier (vilket har gett upphov till valet av SSN-ontologin), analyserar exempel och semantisk uppmärkning, liksom avbildning till existerande standarder. Dessutom innehåller rapporten en beskrivning av möjliga inriktningar för framtida arbete inom området länkad sensordata, eller det semantiska Internet för saker ("Semantic Internet of Things") som positioneras på gränsen mellan Internet of Things och Internet of Services. Gruppen planerar även att skapa en W3C Community Group som skall fokusera på förvaltning och utvidgning av SSN-ontologin.

Denna rapport är ett resultat från inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Nya Working Drafts: frågespråk ... "XSLT", "XQuery", "Xpath"

2011-06-21

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") och arbetsgruppen för XSL ("XSL Working Group") har i samarbete tagit fram ett antal utkast om frågespråk och därmed sammanhängande teknologi.

De sex dokumenten som nu offentliggörs är:

Dessa dokument publiceras gemensamt av XML Query Working Group och XSL Working Group. Läs mer om arbetet med XML.

Dokument för granskning: tillgänglighet ... "Techniques for Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)"

2011-06-21

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll ("Web Content Accessibility Guidelines Working Group") har nu producerat uppdaterade dokument som beskriver tekniker för WCAG 2.0.

De aktuella dokumenten är Techniques for WCAG 2.0 (Editors' Draft) och Understanding WCAG 2.0 (Editors' Draft) -- bägge publicerade av Web Content Accessibility Guidelines Working Group som Group Notes. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 26 augusti 2011. (Observera att detta inte innebär en uppdatering av WCAG 2.0. Den är oförändrat stabil) Mer information om dessa uppdateringar finns epostmeddelandet Call for Review: WCAG 2.0 Techniques Draft Updates. Ta del av det arbete som görs inom W3C:s arbetsområde tillgänglighet ("Web Accessibility Initiative (WAI)").

Nytt Working Draft: apparat-API ... "Contacts API"

2011-06-16

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har nu publicerat ett genomarbetat utkast om programmerbart gränssnitt till adressbok på klientapparat.

Contacts API -- publicerat av Device APIs and Policy Working Group som Last Call Working Draft -- definierar ett programmeringsgränssnitt för att kunna hämta data från en samling av adressböcker som tillhör användaren. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 14 juli 2011. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nya dokument: xml schema ... "Unicode block..."; "XSD datatype..."

2011-06-14

Arbetsgruppen för XML Schema" ("XML Schema Working Group) har publicerat två dokument om specifika teknologiaspekter på XML Schema -- om användning av Unicode i XSD, och om datatyper för flyttal i XSD.

De två dokumenten -- publicerade av XML Schema Working Group som Group Notes -- är Unicode block names for use in XSD regular expressions och An XSD datatype for IEEE floating-point decimal. Det första ger en förteckning av namn på de teckenkategorier och teckenblock som definieras av Unicode och som används i reguljära uttryck definierade av XSD 1.0 och XSD 1.1. Det andra definierar en datatyp konstruerad för att vara kompatibel med decimaldata i flyttal enligt IEEE 754, och som kan stödjas av processorer för XSD 1.1 som en implementationsdefinierad datatyp. Läs mer om arbetet med XML.

Nya medlemmar i W3C:s rådgivande grupp

2011-06-14

Fyra nya medlemmar har nu valts in i den rådgivande gruppen (Advisory Board), det forum där W3C:s medlemmar stöder W3C:s praktiska och strategiska arbete.

W3C Advisory Board skapades 1998, och ger råd om hur verksamheten bör bedrivas, i områden som strategi, ledning, juridik, process och konflikthantering. Från och med 1 juli 2011 består den rådgivande gruppen av följande nio medlemmar: Jean-Francois Abramatic (IBM), Ann Bassetti (The Boeing Company), Jim Bell (HP), Michael Champion (Microsoft), Eduardo Gutentag (Oracle), Robert Freund (Hitachi), Ora Lassila (Nokia), Charles McCathieNevile (Opera Software), och Takeshi Natsuno (Keio University). Steve Zilles fortsätter som interimistisk ordförande i rådet. Läs mer om W3C Advisory Board.

Nytt Working Draft: formatmallar ... "CSS Regions Module"

2011-06-09

Arbetsgruppen för CSS" ("Cascading Style Sheets Working Group) har nu publicerat ett första utkast om hur innehåll kan flyta mellan olika regioner i visningsytan.

CSS Regions Module -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar funktionalitet för att låta innehåll flyta mellan ett flertal visualiseringsområden (kallade regioner). Dessa regioner behöver inte följa ordningen av innehåll i dokument. Denna modul erbjuder en avancerad mekanism för innehållsflöde, som kan kombineras med positioneringsprinciper definierade av andra CSS-moduler, såsom Multi-Column Module eller Grid Layout Module, för att positionera regionerna som innehållet flödar över. Läs mer om arbetet med formatering.

Ny Proposed Recommendation: grafik ... "Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)"

2011-06-09

Arbetsgruppen för SVG ("SVG Working Group") publicerar nu ett genomarbetat förslag om andra utgåvan av SVG 1.1.

Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition) -- publicerad av SVG Working Group som Proposed Recommendation -- definierar funktionalitet och syntax för Scalable Vector Graphics (SVG) Version 1.1, ett modulariserat språk för att beskriva 2-dimensionell vektorgrafik och blandad vektor/rastergrafik i XML. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 7 juli 2011. Läs mer om W3C:s arbete med grafik.

Ny Working Drafts: små webbtillämpningar ... "Packaging"; "Interface"; "Signatures"

2011-06-07

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu tagit fram tre utkast om några komplementära typer av stöd för små webbtillämpningar.

De tre specifkationerna -- publicerade av Web Applications Working Group som Last Call Working Drafts -- är:

  • Widget Packaging and XML Configuration, som ger stöd för att skapa applikationer som körs på klienten, och som konstrueras med teknologier som HTML, och som sedan paketeras för distribution.
  • Widget Interface, som definierar ett API för att komma åt metadata för en liten webbtillämpning ("widget"), och för att lagra data som den använder för långvarig användning.
  • XML Digital Signatures for Widgets, som definierar en säkerhetsmekanism som används för att digitalt signera en liten webbtillämpning, för att persistent kunna uppvisa vem som skapat och vem som distribuerat den.

Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 28 juni 2011. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: nätkommunikation ... "The Network Information API"

2011-06-07

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har offentliggjort ett utkast av en specifikation om hur man ska kunna få information relaterat till nätverk.

The Network Information API -- publicerad av Device APIs and Policy Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar ett API som webbtillämpningar kan utnyttja för att få tillgång till information om vilken typ av nätverk som används. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Ny Recommendation: formatering ... "Cascading Style Sheets 2.1"

2011-06-07

Idag publiceras en standard som sätter ribban högt för presentation på webben. Det är CSS 2.1 -- grunden för CSS -- som nu har publicerats som webbstandard.

Den strategiska målsättningen för specifikationen CSS 2.1 har varit att formalisera det stöd för CSS som finns i dagens webbläsare, och att fungera som en stabil grund för framtida utvidgningar. CSS har varit i bred användning som en öppen teknologi under fler än tio år, men det har tagit lång tid för implementation och specifikation att konvergera. Genom samlade insatser av arbetsgruppen för CSS, implementatörer, de som bidragit till testsviter för CSS, och intressenter i W3C:s CSS-teknologi, så har CSS nu blivit en interoperabel standard för den öppna webben. Fler än 9000 CSS-tester har gjort det lättare för utvecklare att skapa formatmallar som fungerar på ett förutsägbart sätt i flera webbläsare, på olika apparater. "Denna publicering är ett viktigt mål i vår strävan att uppnå mycket bred interoperabilitet", säger Bert Bos, en av uppfinnarna av CSS, och redaktör för "CSS 2.1". "Nu kan vi fokusera på de nyttiga nya funktionaliteter som vi vill få användbara på webben". Arbetsgruppen för CSS publicerar även två andra Recommendations: CSS Color Module Level 3 och A MathML for CSS Profile. Läs press release och stöduttalanden, och om W3C:s arbete med formatering.

Ny arbetsgrupp: länkad data ... "Government Linked Data Working Group"

2011-06-06

Idag startar en ny arbetsgrupp -- arbetsgruppen för offentlig länkad data ("Government Linked Data Working Group") -- som ska arbeta för att nödvändiga standarder tas fram liksom andra hjälpmedel vilka kan underlätta publicering av olika typer av offentlig data genom användning av teknologin för länkad data.

Uppdraget för Government Linked Data Working Group är att se till att standarder och annan information finns tillhands, som hjälper offentliga myndigheter över hela världen att publicera sina data som välfungerande och användbar länkad data genom användning av semantiska teknologier. Mer utförlig information om detta finns i gruppens uppdragsbeskrivning. Dessutom har W3C idag förlängt arbetstiden för eGovernment Interest Group, ett forum med kunskaps- och kompetensutbyte och -uppbyggande för intressenter i hur W3C-teknologier kan bidraga till e-förvaltning. Den gruppen identifierar och diskuterar viktiga områden vad gäller teknologi och policyer. Mer finns att läsa i intressegruppens uppdragsbeskrivning och om e-förvaltning vid W3C.

Uppdaterat Working Draft: energiförbrukning ... "Battery Status Event"

2011-06-02

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har nu offentliggjort ett uppdaterat utkast om hur man kan få information om förbrukning av batterienergi.

Battery Status Event Specification -- publicerat av Device APIs and Policy Working Group som Working Draft -- definierar en ny händelsetyp i DOM (Document Object Model), som ger information om återstående energi i batteri på den apparat på vilken en webbläsare körs. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nya Working Drafts: prestanda ... "Visibility"; "Timing Control"; "Navigation Timing"

2011-06-02

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") har publicerat tre utkast om teknologi som underlättar mätning av prestanda hos webbtillämpningar.

Web Performance Working Group publicerar nu:

  • Page Visibility (första offentligt Working Draft) definierar ett sätt varpå webbutvecklare kan programmatiskt få reda på hur en sida faktiskt syns, så att tillämpningar kan bete sig på ett energi- och CPU-effektivt sätt.
  • Timing control for script-based animations (första offentligt Working Draft) som definierar ett API som webbutvecklare kan använda för att skriva skriptbaserad animering där användaren kan påverka animeringens uppdateringsfrekvens. Om man använder detta API så bör webbläsaren på ett bättre sätt kunna utnyttja CPU:n.
  • Navigation Timing (uppdaterad Candidate Recommendation) som definierar ett gränssnitt där webbtillämpningar kan få tillgång till information om tidsåtgång för navigation och för hantering av element.

Läs mer om Rich Web Client Activity.