W3C

W3C-logo

Nyheter oktober 2011

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

W3C-intressenter samlas för 2011 års tekniska plenarium

2011-10-27

Nästa vecka möts de som arbetar med W3C i Santa Clara, Kalifornien, USA för att inom ramen av ett tekniskt orienterat arrangemang diskutera tekniska frågor, målsättningar, och koordineringsfrågor.

TPAC 2011TPAC 2011 är W3C:s årliga träff där personer involverade i arbetet diskuterar tekniska och strategiska frågor som berör W3C och dess arbete. Vi förväntar oss att fler än 350 personer kommer att deltaga i arbetsgrupps-möten, i ett möte för den rådgivande gruppen, och i en gemensam dag – Plenary Day – som detta år arrangeras som ett deltagarstyrt forum. Förutom de två plenariesessionerna (om webb och television, och om interoperabilitet för webbinnehåll), så kommer deltagarna att diskutera en uppsättning olika ämnen. Fastän deltagande i TPAC endast är avsett för de som redan deltar i olika W3C-grupper, så kommer mötesanteckningar att offentliggöras strax efter mötets avslutande. Följ mötet på olika sociala sajter, med taggen #tpac.

Nytt Working Draft: realtidswebb ... "WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers"

2011-10-27

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben ("Web Real-Time Communications Working Group") har tagit fram ett första utkast om hur man kan åstadkomma kommunikation mellan webbläsare. Ett tilltänkt användningsområde är multimediakommunikation direkt mellan olika användares webbläsare.

WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers – publicerad av Web Real-Time Communications Working Group som första offentligt Working Draft – definierar en uppsättning API:er som gör det möjligt att ha videokonferens inom den öppna webbplattformen. Med dessa API:er kan man komma åt media (t.ex. audio och video) från en plattform,, media kan sändas över nätverket till en annan webbläsare, och media kan tas emot från en annan apparat och sedan bearbetas och visas lokalt. Denna specifikation utvecklas samordnat med en protokollspecifikation som tas fram av IETF-gruppen RTCWEB. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: användarinteraktion ... "Touch Events version 1"

2011-10-27

Arbetsgruppen för webbhändelser ("Web Events Working Group") har nu tagit fram en specifikation som ger flexibilitet i hur tryckkänslig input kan hanteras.

De användarverktyg som kör på terminaler med stöd för tryckkänsliga inmatningssätt använder ofta simuleringar av mushändelser som interaktion med webbtillämpningar. Men sådana tolkade händelser, som är data grundade på den fysiska avkänningen, kanske inte levererar den avsedda användarupplevelsen. Apparatspecifika implementeringar kan hantera båda typerna genom att använda de system-API:er som tillhandahålls. Touch Events version 1 – publicerad av Web Events Working Group som Last Call Working Draft – ger en lösning för tillämpningar byggda på den öppna webbplattformen: att direkt hantera tryckrelaterade händelser, och hantera flera vidröringspunkter för de apparater som stöder detta. Kommentarer på detta utkast tas emot fram till och med 17 november 2011. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny rapport från inkubatorgrupp: webbtjänster ... "Unified Service Description Language"

2011-10-27

Inkubatorgruppen för unifierade tjänstebeskrivningar ("Unified Service Description Language Incubator Group") har nu levererat sin slutrapport om språk för att beskriva tjänster.

Det uppdrag som inkubatorgruppen fått var att arbeta med redan existerande förslag om USDL i tre dimensioner: undersöka liknande ansatser och relatera dem till USDL; bearbeta specifikationen för att ansa den med W3C-teknologier och insamlade synpunkter; och visa praktisk relevans genom att olika samarbetspartners skapar tester i form av referensfall. Under den tid som gruppen arbetat har den skiftat fokus från att arbeta med språket självt, till att mer koncentrera på användningsfall och hur teknologin kan få användning. Slutrapporten – publicerad av Unified Service Description Language Incubator Group – innehåller en omfattande översikt och utvärdering av andra språk, specifikationer och ansatser som bedömdes vara relevanta för USDL. Rapporten innehåller även en beskrivning av testfallen och deras implementering, en lista med frågor och idéer om förbättringar av nästa version av USDL, och uttalanden från partners om USDL. Den avslutas med rekommenderade åtgärder, bland annat om att fortsatt arbete med USDL-specifikationen kan drivas i en dedicerad arbetsgrupp.

Dessa rapporter är resultat från inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Ny rapport from inkubatorgrupp: modellering ... "Object Memory Modeling"

2011-10-26

Inkubatorgruppen för objektmodellering ("Object Memory Modeling Incubator Group") har nu annonserat sin slutrapport om hur fysiska objekt kan modelleras i XML.

Slutrapporten – publicerad av Object Memory Modeling Incubator Group – beskriver ett XML-baserat minnesformat, som stöder modellering av händelser eller annan information om specifika fysiska artefakter, och som konstruerats för att stödja datalagring på smarta etiketter som knyts till dessa artefakter. Gruppen ger flera rekommendationer om hur detta objektformat kan vidareutvecklas inom W3C, såsom hur det knyts till proveniensinformation, hur objektmodeller inbäddas i webbsidor, och vilka fördelar man kan få av att ha ett API för hantering av objektmodeller.

Dessa rapporter är resultat från inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Nytt Working Draft: datalagring ... "Web Storage"

2011-10-25

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar ett fullständigt utkast om metoder för att lagra data på klienten.

Web Storage – publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft – beskriver två relaterade mekanismer, som liknar hur kakor ("cookies") lagras, för att lagra strukturerad data på klienten. Den första mekanismen är konstruerad för den typ av användning där användaren arbetar med en enskild transaktion, men där flera transaktioner kan vara på gång, var och en i ett eget fönster. Det sätt varpå kakor hanteras kan inte klara av detta fall på ett bra sätt. Istället inför denna specifikation IDL-attributet sessionStorage, som hjälper till att hantera sådana multipla transaktioner. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 november 2011. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny rapport from inkubatorgrupp: semantisk data ... "Library Linked Data"

2011-10-25

Inkubatorgruppen för länkad biblioteksdata ("Library Linked Data Incubator Group") har nu publicerat sin slutrapport, som belyser datahantering inom bibliotekssfären, och hur länkad data kan användas.

Slutrapporten – publicerad av Library Linked Data Incubator Group – beskriver dagsläget vad gäller hantering av biblioteksdata, ger en bild av vilket mervärde som man får av att publicera sådan data som länkad data ("Linked Data"), och formulerar rekommendationer om vad som kan göras härnäst, av intressentgrupper som standardiseringsorgan i biblioteksområdet, data- och systemutvecklare, bibliotekarier och arkivspecialister, och ledning för bibliotek. Slutrapporten kompletteras av två mer detaljerade rapporter. "Use Cases", som beskriver exempel på bibliotekstillämpningar som får tydligt mervärde av användning av standarder för den semantiska webben och av principer för länkad data, tillämpat på bibliografiska data, begreppsscheman och auktoriseringsfiler. "Datasets, Value Vocabularies, and Metadata Element Sets, som ger en ögonblicksbild av viktiga resurser som kan användas för att skapa länkad biblioteksdata redan idag. Gruppen har flyttat flera dokument till W3C:s wiki för den semantiska webben och hoppas att diskussionen om detta område fortsätter på e-post-listan public-lld. Bägge dessa dissemineringskanaler är öppna för alla.

Dessa rapporter är resultat från inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Konferens: W3Conf ... programmet annonserat

2011-10-21

Idag har programmet för W3C-konferensen annonserats, med information om talare, tider, med mera.

W3Conf Konferensen W3Conf, – som är W3C:s första konferens riktad till utvecklare – äger rum i Seattle, USA, 15-16 november 2011. I konferensen framträder kända experter på mobil utveckling, layout, skriptbibliotek, grafik, säkerhet och spel på nätet, liksom representanter för stora leverantörer av webbläsare och innehållsverktyg. Presentationerna fokuserar på teknologier som du kan använda idag, samt en belysning av vad som kommer ... detta handlar om utvecklare, inte om produkter. Nu kan man registrera sig, med lägre konferensavgift fram till och med 31 oktober 2011. W3C vill framföra sina tack till Microsoft för att ha hjälpt till med att arrangera denna konferens, och tackar även ATT (platinasponsor), Adobe (guldsponsor) och Nokia (guldsponsor).

Uppdaterade Working Drafts: små webbtillämpningar ... "File API", "Server-Sent Events", "HTML5 Web Messaging"

2011-10-20

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar tre uppdaterade utkast om stöd för webbtillämpningar som kör på klient: om filhantering, kommunikation av händelser från server, och meddelandehantering.

De tre specifikationerna – publicerade av Web Applications Working Group som Working Drafts – är:

  • File API, som definierar ett API som ger en representation av filobjekt i webbtillämpningar, liksom programmatiska metoder att välja ut filer att bearbeta, och att komma åt deras data.
  • Server-Sent Events, som definierar ett API för att öppna en HTTP-förbindelse över vilken man kan mottaga notifieringar som sänds från en server som DOM-händelser. Detta API har konstruerats så att det kan användas även med andra sätt att skicka notifieringar, såsom Push SMS.
  • HTML5 Web Messaging, som definierar två mekanismer för att kommunicera mellan olika exekveringskontext i HTML-dokument.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt dokument: semantik ... "Ontology of Rhetorical Blocks" (ORB)

2011-10-20

Intressegruppen för semantiska webben och livsvetenskaper ("Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group") publicerar nu ett dokument om struktur hos text i vetenskapliga publikationer.

Ontology of Rhetorical Blocks (ORB) – publicerad av Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group som Group Note – beskriver en formalisering som fångar upp grovkornig retorisk struktur i vetenskapliga publikationer. Dokumentet ska ge en allmän översikt över behov och användningsfall som stöder ORB, beskriva de element som bygger upp modellen, samt praktiska exempel på hur hur modellen kan användas med olika representationsspråk. Hämta gärna mer information om arbetet med den semantiska webben.

Sponsorer av W3C: Google och Adobe

2011-10-19

För ett tag sedan installerade W3C ett sponsorprogram. Nu har de två första sponsorerna blivit offentliggjorda.

Med W3C Organization Sponsor program skapade W3C ett sätt att få ökad förmåga att stödja användning av webbstandarder. Idag meddelar W3C vilka de två första sponsorerna är: Google (guld) och Adobe (silver). W3C tackar dessa organisationer för att de varit generösa och ställt upp som sponsorer. Dessa medel kommer att användas för att stödja utbildning, dokumentation, verktyg och informationsspridning till de som är yrkesverksamma med webbteknologier. "W3C har fungerat som en hörnsten för webbens utveckling, och Google är glad över att kunna stödja och deltaga i dess arbete," säger Vint Cerf, Chief Internet Evangelist på Google och en Internetpionjär. "W3C lyfter fram många perspektiv från hela världen för att göra webben bättre," säger Kevin Lynch, Chief Technology Officer på Adobe. "Vi är glada för att vi kan stödja detta arbete, och ser fram emot fortsatt samarbete kring vår gemensamma vision om standardisering av en rikare webb." Läs pressrelease och ta del av mer information om W3C Organization Sponsor program.

Nytt Working Draft: proveniens ... "PROV Data Model and Abstract Syntax Notation"

2011-10-18

Arbetsgruppen för proveniens ("Provenance Working Group") publicerar nu ett första utkast om datamodellen för proveniensinformation.

The PROV Data Model and Abstract Syntax Notation – publicerad av Provenance Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver PROV-DM, som är en grundläggande datamodell för proveniensinformation, med vars hjälp man kan bygga representationer av de entiteter, människor och processer som är del i arbetet med att producera viss data eller någonting i den fysiska världen. PROV-DM är domänagnostisk men med väldefinierade utvidgningspunkter, så att man kan definiera mer specialiserade domänspecifika och tillämpningsspecifika utvidgningar. Denna definition åtföljs av PROV-ASN, en teknologioberoende abstrakt syntaxnotation, som stöder serialisering av PROV-DM-instanser på ett sätt som gör det möjligt att direkt inspektera . Detta underlättar avbildning till konkret syntax, och den används som grund för en formell semantik. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Ny arbetsgrupp: användargränssnitt ... "Model-Based User Interfaces Working Group"

2011-10-17

Idag startade arbetsgruppen för modellbaserade användargränssnitt ("Model-Based User Interfaces Working Group") som skall ta fram standarder som via författarverktyg stöder konstruktion av kontextmedvetna användargränssnitt.

Uppdraget för Model-Based User Interfaces (MBUI) Working Group är att utveckla standarder som bildar en grund för interoperabilitet mellan författarverktyg, då man konstruerar kontextmedvetna användargränssnitt för webbaserade interaktiva tillämpningar. Applikationsutvecklare konfronteras av växande svårigheter, orsakat av den stora spännvidden i apparaters förmåga, specifika detaljer i de standarder de stöder, behovet att stödja tekniska hjälpmedel, krav på rikare användargränssnitt, de olika programmeringsspråk och bibliotek som används, och behovet att begränsa vissa kostnader samtidigt som man ska uppfylla tuffa krav på leveranstidpunkt under utveckling och underhåll av tillämpningar. Arbetsgruppen kommer att utgå från omfattande erfarenhet med sådana lösningar för användargränssnitt som konstruerats modellbaserat, och kommer att erbjuda en stark grund för interoperabilitet mellan författarverktyg vilka används för att skapa interaktiva tillämpningsgränssnitt. HTML5 är en av de leveransplattformar som skall prioriteras. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt arbetsområde: testning ... "Web Testing Activity"

2011-10-13

Inom W3C:s arbete med att definiera teknologier har behovet av systematisk testning varit en ledstjärna. Nu tas nästa steg, i och med att aktiviteter inriktade mot testning startas.

Under många år har W3C testat teknologier inom ett flertal arbetsgrupper. För varje specifikation har specifika testningsmetoder definierats, och det har varit ganska lite interaktion mellan arbetsgrupper om hur testning skall utföras. Teknologier som HTML, CSS och API:er måste testas i samma webbkapabla verktyg, ibland genom att kombinationer av teknologier undersöks. Då antalet teknologier och antalet apparater har ökat, så har det blivit allt viktigare att W3C tar ett nytt grepp på testning, för att säkerställa webbens kvalitet. Ett speciellt arbetsområde har nu definierats – Web Testing Activity – och inom det har två grupper startats. Browser Testing and Tools Working Group kommer att ta fram teknologier som kan användas för testning, debugging och felidentifiering i webbtillämpningar som körs i webbläsare. Web Testing Interest Group kommer att utveckla och leverera testmekanismer och stödjande materiel för att testa webbteknologier på olika typer av apparater (datorer, mobila apparater, TV, etc.

Nytt dokument: tillgänglighet ... "Before and After Demonstration (BAD)"

2011-10-13

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet ("WAI Education and Outreach Working Group") har nu tagit fram ett informativt dokument om hur tillgänglighet av webbplatser kan förbättras.

Education and Outreach Working Group (EOWG) – del av Web Accessibility Initiative (WAI) – har uppdaterat dokumentet Before and After Demonstration (BAD). Detta dokument beskriver en webbplats som inte är tillgänglig, och hur den kan rekonstrueras så att tillgänglighetshindren elimineras. Läs e-post-meddelandet som inbjuder till granskning, ta del av mer information om tillgänglighet, och besök hemsidan för WAI:s arbete.

Konferens: grafik ... "SVG Open 2011"

2011-10-07

Konferensen om SVG (skalbar vektorgrafik) äger rum 17-20 oktober i USA.

Nu närmar sig sista registreringsdagen för SVG Open 2011, som äger rum 17-20 oktober 2011, med Microsoft som värd, i deras New England Research and Development (NERD) Center i Cambridge, Massachusetts, USA. W3C är en av sponsorerna för konferensen, vilken är den 9:e internationella konferensen om Scalable Vector Graphics, en teknologi som nu kan användas i alla moderna webbläsare. Evenemanget SVG Open är ett utsökt tillfälle för designers, utvecklare och implementatörer att ta del av vad SVG erbjuder, och att dela med sig av idéer, erfarenheter, produkter och strategier kring SVG:s användning. Medlemmar av W3C:s arbetsgrupp för SVG, bl.a. W3C:s Doug Schepers, kommer att deltaga och ge presentationer vid konferensen. Arbetsgruppen för SVG kommer även att informera deltagare om aktuell och pågående utveckling av SVG, såsom SVG2 och integration med CSS och HTML. I konferensen ingår även en dag med workshops. Läs mer om W3C:s arbete med grafik.

Ny kurs: html5 ... "Game development in HTML5"

2011-10-07

Ännu en kurs lanseras nu av W3C – hur HTML5 kan användas som bas för utveckling av spel.

Den nya nätbaserade kursen "Game Development in HTML5" har utvecklats av, och leds av, Michal Budzynski, som nyligen drev onGameStart, där W3C/OpenMedia undersökte hur spelutvecklare bedömer standardiseringsbehov inom området nätbaserade spel. Kursen kommer att hållas under fyra veckor från 31 oktober till 27 november 2011. I denna kurs kommer deltagarna att skapa flerpartsspel som körs i webbläsare, implementerade i öppna webbteknologier som HTML5 Canvas, CSS Transitions, tidsstyrda skriptbaserade animeringar, Web Sockets och andra API:er för Javascript. Fullt pris för kursen är 225 Euros, men vi har ett begränsat antal platser reserverade för tidig registrering – 145 Euros för registrering fram till och med 22 oktober 2011. Registrera dig idag!

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Fonts Module Level 3"

2011-10-04

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar nu ett utkast om hur man i CSS specificerar användning av fonter/typsnitt.

CSS Fonts Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – beskriver hur man anger fontegenskaper, och hur fontresurser kan laddas dynamiskt. Fontresurser kan vara lokala, installerade på det system som webbläsaren kör på, eller nedladdningsbara. För lokala fontresurser kan beskrivande information erhållas direkt från fontresursen själv. För nedladdningsbara fontresurser (ibland kallade "web fonts") är beskrivande information angiven tillsammans med referensen till fontresursen. Familjer av fonter har typiskt inte ett entydigt definierat typsnitt för alla kombinationer av fontegenskaper. Den mekanism som CSS använder för att välja font är dokumenterad, så man kan avgöra hur en angiven uppsättning fontegenskaper matchar en given font. Läs mer om arbetet med formatering.