W3C

W3C-logo

Nyheter januari 2012

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Uppdaterat dokument: förbättrad tillgänglighet ... "BAD to Good"

2012-01-31

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet ("WAI Education and Outreach Working Group") har nu uppdaterat sin exempelsida om hur webbplatser kan byggas om för att eliminera tillgänglighetsproblem.

Before and After Demonstration (BAD) – publicerad och nu uppdaterad av Education and Outreach Working Group som är del av The Web Accessibility Initiative – visar en otillgänglig webbplats och en omgjord version av samma webbplats, med tillgänglighetsproblemen åtgärdade. Läs e-postmeddelande om uppdateringen och ta del av mer information om W3C:s arbete med tillgänglighet.

Styrelsen för Internet Society godkänner donation för att stödja W3C:s ledande roll för den öppna webbplattformen

2012-01-31

Idag meddelade Internet Society att den donerar 1 miljon USD till W3C, som stöd för det arbete W3C gör för webben.

Som ett led i sitt arbete att främja ett öppet ekosystem för Internet, så har Internet Society nu beslutat om ett finansiellt stöd till World Wide Web Consortium (W3C). Denna donation är den sista delen av det löfte som Internet Society gav 2009 om att bidraga med 2.5 miljoner USD över en treårsperiod, som stöd för den fortsatta utvecklingen av W3C som den organisation som skapar öppna webbstandarder.

"W3C är ett utmärkt exempel på en ansats som är öppen och där olika typer av intressenter kan samarbete, en ansats som är kritisk för fortsatt utveckling, förvaltning och användning av det globala öppna Internet", säger Raúl Echeberría, ordförande i Internet Society Board of Trustees. "Vi ser fram emot fortsatt samarbete mellan W3C och Internet Society, för att med två oberoende röster framföra våra gemensamma budskap. Läs press release och vanliga frågor och svar om ISOC och W3C.

Nya Working Drafts: semantiska webben ... "RDFa"

2012-01-31

Arbetsgruppen för RDF i webbtillämpningar ("RDF Web Applications Working Group") har nu publicerat tre utkast om hur RDFa används i olika sammanhang.

De tre dokumenten – publicerade av RDF Web Applications Working Group som Last Call Working Drafts – som nu annonserats är:

Dessa tre dokument ger sammantaget en bild av hur RDFa kan användas i olika varianter av webbuppmärkningsspråk baserade på XML eller HTML. RDFa Core 1.1 specificerar grundläggande syntax och bearbetningsregler för RDFa 1.1 och hur språket avses användas i XML-dokument. RDFa Lite 1.1 ger en enkel delmängd av RDFa för de som just börjat koda för webben. XHTML+RDFa 1.1 specificerar hur RDFa används i uppmärkningsspråket XHTML.

Ett antal förbättringar har införts i RDFa 1.1 under det gångna året, i nära samarbete med Google, Microsoft, Yahoo! och andra utvecklare av sökmotorer. Offentlig granskning och inkomna kommentarer har resulterat i ytterligare förfining av språket, vilket medfört att begynnande webbförfattare har lättare att lära sig det.

Att dessa dokument nu publiceras som Last Call Working Drafts är en signal om att arbetsgruppen anser sig ha hanterat alla tekniska krav, inkomna offentliga kommentarer och inrapporterade problem. Detta är även en öppen inbjudan till alla att granska och ge synpunkter på om något ytterligare behöver åtgärdas innan de anses som fullbordade. Synpunkter inskickas på e-postlistan för arbetsgruppen om RDF, senast 21 februari 2012. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

W3C startar patentrådgrupp för specifikationen av "Touch Events"

2012-01-30

Då det inkommit meddelanden om patent som kan vara kritiska för teknologin Touch Events, så startar en patentrådgivningsgrupp ("Patent Advisory Group") som skall utreda vad det innebär för specifikationen.

I enlighet med W3C Patent Policy, har W3C startat en patentrådgivningsgrupp (Patent Advisory Group, PAG) som en följd av meddelanden om patent som kan ha kritisk betydelse för specifikationen Touch Events version 1 Arbetsgruppen för webbhändelser – Web Events Working Group – har utvecklat denna specifikation. W3C startar en PAG för att utreda och hantera situationen, i händelse av att det patent som annonserats visar sig vara kritisk för specifikationen, och där patentet inte är tillgängligt under kraven för W3C Royalty-Free licensing. Alla kommentarer om dessa patentannonseringar skall sändas till public-te-pag@w3.org (lista med öppet arkiv). Läs mer om Patent Advisory Groups.

Ny rapport: workshop om integration ... "Data and Services Integration"

2012-01-26

Nu publiceras rapporten från workshopen om Data and Services Integration, som ger en översikt över vad som avhandlades, och en sammanfattning av slutsatser.

I och med att webben blev alltmer använd, och mängden tjänster på webben växte, så växte insikt fram om att det blir allt viktigare aTT återanvända data och tjänster. Nu finns det ett antal stackar för tjänster, för allt från webbtjänster till molnbaserade tjänster. Workshop on Data and Services Integration – som hölls på MITRE i Bedford, Massachusetts, USA, 20-21 oktober 2011 – var ett forum där intressenter diskuterade utmaningar vad gäller integration av heterogena data och tjänster. Ett mål var att klarlägga hur behov inom området integration kan stödjas genom standardisering, och hur diskussioner inom W3C:s olika Community Groups och Business Groups kan skapa kritisk massa för att lösa problemet.

Rapporten från workshopen har nu publicerats, och dokumenterar slutsatser och rekommendationer om möjligt framtida arbete. Deltagarna enades om att lösningar på utmaningar inom dataintegration kan bli resultatet av bättre integration av verktyg som kan överbrygga olika teknologistackar. Dessutom diskuterades hur man på ett REST-baserat sätt kan strukturera tjänster inom organisationer, och med en rekommendation om att skapa en grupp som ska arbeta med mönster för länkad data, specifikt REST-baserade mönster för RDF och andra format.

Ny inkubatorrapport: mediaanvändning ... "Media Analysis Management Interface"

2012-01-25

Inkubatorgruppen om gränssnitt för mediaanalys ("Media Analysis Management Interface Incubator Group") publicerar nu sin slutrapport om användning av media som ger information om den omgivande världen.

Media Analysis Management Interface XG Final Report – publicerad av Media Analysis Management Interface Incubator Group som slutrapport – beskriver ett gränssnitt för analys av media som innehåller data om omvärlden. Detta gränssnitt ("Media Analysis Management Interface", MAMI) ger till låg kostnad en förståelse av omvärlden genom att ge tillgång till analysmotorer, såsom processorer för video, analys av sensordata, etc. Med gränssnittet kan även olika tjänster lätt stödjas, som fysisk säkerhet, minskad belastning av miljön, och intelligent stöd för tillgänglighet. Inkubatorgruppen beskriver de krav som identifierats för MAMI, och ger även sex användningsfall inom tre olika områden: energibesparing, videoövervakning och operationell förbättring. Gruppen förväntar sig att samverka med andra arbetsgrupper inom W3C, speciellt med arbetsgruppen för multimodal interaktion.

Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett initiativ för att stödja studier kring nya webbteknologier. Inkubatoraktiviteten arbetar inte med att utveckla standarder, men genomför förstudier som kan vara utgångspunkt för en tänkt framtida W3C-arbetsgrupp.

Nytt Working Draft: bearbetning ... "XML processor profiles"

2012-01-24

Arbetsgruppen för processmodell för XML ("XML Processing Model Working Group") publicerar ett utkast om hur bearbetning av XML kan beskrivas – "XML processor profiles".

XML processor profiles – publicerad av XML Processing Model Working Group som Last Call Working Draft – definierar ett antal profiler för XML-bearbetning. Var och en av dessa definierar hur ett visst XML-dokument skall bearbetas, såväl i termer av bearbetningen själv, som i termer av vilken information som måste kunna åtkommas av de bearbetande tillämpningarna. Denna specifikation är avsedd att vara en resurs som andra specifikationer kan använda. De kan göra det i form av en enkel normativ referens, som entydigt definierar vilken bearbetning av indata som måste utföras och vilken information de behöver. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 29 februari 2012. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt dokument: användargränssnitt ... "MMI interoperability test report"

2012-01-24

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") publicerar ett dokument som beskriver omfattning och utfall av testning av den multimodala arkitekturen.

MMI interoperability test report – publicerad av Multimodal Interaction Working Group som Group Note – beskriver en interoperabilitetstest, utförd av olika medlemmar av arbetsgruppen, för att demonstrera interoperabilitet mellan multimodala komponenter som i sin tur implementerar specifikationen "Multimodal Architecture and Interfaces". Läs mer om arbetet med multimodal interaktion.

Nya Candidate Recommendations: säkerhet ... "XML Security 2.0 Specifications"

2012-01-24

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") publicerar grundligt granskade utkast av specifikationen av "XML Security 2.0", som nu kan provimplementeras.

Specifikationen består av tre delar – publicerade av XML Security Working Group som Candidate Recommendations – vilka är: XML Signature Syntax and Processing Version 2.0, Canonical XML Version 2.0 och XML Signature Streaming Profile of XPath 1.0. I och med att de publiceras som Candidate Recommendations skall de utsättas för provimplementeringar. XML Signatures stöder tjänster som underbygger opåverkbarhet, meddelandeautenticering och/eller signerarautenticering, för alla typer av data, oavsett om data representeras inom den XML där signaturen återfinns eller om data finns på annan plats. Specifikationerna för XML Security 2.0 har konstruerats som uppdatering av specifikationerna för XML Signature och Canonical XML för att förbättra prestanda, stödja strömmande dataöverföring, ökad robusthet och minskad exponering för attacker.

Arbetsgruppen publicerar även – som W3C NoteXML Security RELAX NG Schemas, vilket är ett dokument som ger scheman i RELAX NG som överensstämmer med normativa XSD-scheman för XML Signature 1.1, XML Encryption 1.1, och näraliggande specifikationer.

För att hantera annonsering av patent som kan ha betydelse för XML Signature 1.1 och XML Encryption 1.1 har W3C etablerat en patentrådgivningsgrupp (Patent Advisory Group). Konflikter som kan uppstå för XML Signature 1.1 kan även vara relevanta för XML Signature 2.0.

Läs mer om W3C:s arbete med säkerhet.

Översatt dokument: internationalisering ... "Snabbtips för internationalisering av webben".

2012-01-23

Ännu ett av snabbtipsen för internationalisering har nu blivit översatt till svenska: "Snabbtips för internationalisering av webben".

Det engelska dokumentet Internationalization Quick Tips for the Web finns nu i svensk översättning: Snabbtips för internationalisering av webben. Kortbeskrivning av innehållet:

Följande snabbtips sammanfattar de grundläggande begreppen rörande internationaliserad webbdesign. Dessa tips utgör inte en fullständig uppsättning råd. Det handlar bara om en handfull av de begrepp som beskrivs på W3C:s webbplats för insatsområdet internationalisering.

Denna sida ger tipsen i kortform, på det sätt som de också beskrivs i kortbunten med referenskort, åtföljda av text som ger mer detaljer och förklaringar. Vi ger dessutom länkar till information på W3C:s webbplats för internationalisering, när sådan fördjupande information finns, så att du kan läsa mer.

Nya Proposed Recommendations: scheman ... "XML Schema"

2012-01-19

Arbetsgruppen för XML Schema ("XML Schema Working Group") publicerar nu förslag till webbstandarder, om schemadefinitionsspråket för XML.

De två aktuella specifikationerna – publicerade av XML Schema Working Group som Proposed Recommendations – är: W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures, och W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 2: Datatypes. Den första specificerar XML Schema Definition Language, som ger funktionalitet för att beskriva struktur och definiera begränsningsvillkor på innehåll i XML-dokument, bl.a. de dokument som använder XML:s namnrymder. Schemaspråket – som självt representeras med en XML-vokabulär och använder namnrymder – ger en grundlig rekonstruktion och utvidgning av det som kan uttryckas som dokumenttypdefinitioner för XML (document type definitions, DTD:er). Denna specifikation bygger på XML Schema Definition Language 1.1 Part 2: Datatypes, som definierar funktionalitet för att definiera datatyper som kan användas såväl i XML-scheman som i andra XML-specifikationer. Datatypspråket, som är representerat i XML, ger en utvidgning av de funktionalitet i DTD:er för XML som kan användas för att specificera datatyper av element och attribut. Kommentarer tas emot fram till och med 20 februari. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: formatering ... "Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 2.0"

2012-01-19

Arbetsgruppen för utskrift och sidlayout i XML ("XML Print and Page Layout Working Group") publicerar nu ett utkast av specifikationen om hur objekt formatteras: "XSL Version 2.0

Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 2.0 – publicerad av XML Print and Page Layout Working Group som Working Draft – definierar XSL-FO, som är en XML vokabulär som använder CSS och andra egenskaper för att formatera dokument på sidindelad media. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Text Level 3"

2012-01-19

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar nu ett utkast som beskriver hur text kan hanteras i CSS nivå 3.

CSS Text Level 3. – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – definierar egenskaper som ger stöd åt textmanipulering, och beskriver bearbetningsmodell för dessa funktionaliteter. Här ingår sådant som radbrytning, marginaljustering, hantering av "vita tecken", textdekorering och texttransformering. Läs om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: http ... "XMLHttpRequest Level 2"

2012-01-18

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast om nivå 2 av XMLHttpRequest.

XMLHttpRequest Level 2 – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar ett API med vars hjälp skriptimplementerad funktionalitet på klienten kan överföra data till och från en server. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny rapport: länkad data ... "Linked Enterprise Data Workshop"

2012-01-18

Nu publiceras rapporten från workshopen "Linked Enterprise Data Workshop" i december 2011.

Slutrapporten från Linked Enterprise Data Workshop, – som ägde rum på W3C i Cambridge, MA, USA, den 6-7 december 2011 – har nu publicerats och kan åtkommas av alla. Workshopen gav möjligheter för intresserade att träffas och diskutera några av de utmaningar man står inför då man skall använda tillämpningar som bygger på principerna för länkad data ("Linked Data"). Presentationerna täckte många ämnen. Ett tema var de fördelar som användning av extra konventioner ger med avseende på vissa tekniska utmaningar, som hur man hanterar att URL:er i praktiken ändras. Andra teman handlade om behovet av en mer robust säkerhetsmodell, och vissa behov som inte täcks i dagens uppsättning av standarder.

Deltagarna i workshopen var överens om att W3C bör skapa en arbetsgrupp för att definiera "en plattform för länkad data". Ett sådant arbete bör innefatta en identifiering av de specifikationer som definierar länkad data, samt att utveckla några andra små specifikationer som behövs för att täcka specifik funktionalitet, som paginering. W3C hoppas att ett utkast till uppdragsbeskrivning kan vara offentliggjord inom några veckor.

Ny Candidate Recommendation: prestanda ... "Navigation Timing"

2012-01-18

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") har nu nått fram till ett genomarbetat och granskat förslag om specifikationen för mätning av tidsåtgång vid navigering ... "Navigation Timing".

Fördröjningar som användaren blir medveten om är ett viktigt kvalitetsmått för webbtillämpningar. Mekanismer byggda med JavaScript kan erbjuda omfattande instrumentering för mätning av fördröjningar inom en tillämpning, men i många fall kan detta sätt att mäta ha svårt att ge en fullständig bild av totala fördröjningar. Navigation Timing – publicerad av Web Performance Working Group som Candidate Recommendation – ger mekanismer som stöder informativa mätningar av totala fördröjningar, genom att specificera gränssnittet PerformanceTiming. Med detta gränssnitt kan JavaScript-mekanismer ge en fullständig bild av fördröjningar i en tillämpning som körs på klientmaskin. Läs om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Basic User Interface Module Level 3"

2012-01-18

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar nu ett genomarbetat utkast om formatering av användargränssnitt: CSS Basic User Interface Module.

Cascading Style Sheets (CSS) är ett språk för att beskriva hur HTML- och XML-dokument kan presenteras på skärm, på papper, som tal, etc. Det använder olika selektorer, egenskaper och värden för att formatera ett dokuments användarorienterade element. CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI) – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Last Call Working Draft – beskriver användarorienterade selektorer, egenskaper och värden som föreslås för nivå 3 av CSS, för HTML och XML (bl.a. XHTML och XForms). Denna uppsättning innehåller, samt utvidgar, motsvarande funktionalitet från selektorer, egenskaper och värden som definieras i CSS nivå 2 revision 1, och i "Selectors"-specifikationen. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 14 februari 2012. Läs mer om arbetet med formateringsteknologi.

Nytt rapport: sociala rum ... "Social Business Jam"

2012-01-17

W3C Social Business Jam hölls 8-10 november 2011. Nu har en slutrapport publicerats, med rekommendationer om insatser.

W3C Jam image Idag publicerades slutrapporten från Social Business Jam. I rapporten föreslås att W3C skall starta en Social Business Community Group för att etablera standarder för sociala webben, baserad på användardrivna användningsfall. Deltagarna i detta nätbaserade arrangemang – som gick av stapeln i november 2011 och utnyttjade IBM:s plattform Collaboration Jam – undersökte hur standarder kring socialt nätverkande, t.ex. sådana som utvecklats av W3C:s Federated Social Web XG, kan leda till ökad innovation i hela affärscykeln. Fler än 1000 deltagare diskuterade områden som hantering av identitet, mobilitet, uppmärksamhet, affärsprocesser, integration, och mätning. W3C inbjuder nu alla att gå med i Social Business Community Group.

Ny Candidate Recommendation: multimodalitet ... "Multimodal Architecture and Interfaces"

2012-01-12

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") publicerar nu ett genomgranskat utkast som beskriver en löst kopplad arkitektur för multimodalitet, och önskar nu få information om erfarenheter från dess implementering.

Multimodal Architecture and Interfaces – publicerad av Multimodal Interaction Working Group som Candidate Recommendation – beskriver en löst kopplad arkitektur för multimodala användargränssnitt, som kan användas även för distribuerade tillämpningar, och fokuserar på den roll som uppmärkning och skripting har, och som erbjuder väldefinierade gränssnitt mellan dess delar. Läs om arbetet med multimodal interaktion.

Nya Working Drafts: html ... "HTML Data Guide", "Microdata to RDF"

2012-01-12

Insatsgruppen för HTML-data ("HTML Data Task Force") har publicerat två dokument om hur strukturerad data kan hanteras inom HTML.

De två dokumenten – publicerade av HTML Data Task Force (del av Semantic Web Interest Group) som Working Drafts – som nu offentliggjorts är:

  • HTML Data Guide, som skall stödja skapare och användare av data i HTML. Då det för närvarande finns ett antal syntaxer (mikroformat, mikrodata, RDFa) och vokabulärer (schema.org, Dublin Core, mikroformatvokabulärer, etc.) som kan användas för att representera data, så har detta dokument inriktats på att ge råd och anvisningar om vad man bör välja för att bäst stödja de behov som skapare respektive användare har.
  • Microdata to RDF, som beskriver bearbetningsregler vilka kan användas för att extrahera RDF från ett HTML-dokument som innehåller mikrodata.

Dessa Working Drafts avses att slutligen publiceras som Interest Group Notes. Kommentarer och synpunkter kan skickas in på epostlistan public-html-data-tf@w3.org.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3"

2012-01-12

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar nu ett genomarbetat utkast om hur bilder och ersatt innehåll hanteras i CSS.

CSS är ett språk för att beskriva konkret uppfattbar representation av strukturerade dokument (såsom HTML och XML) på skärm, på papper, som tal, etc. CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Last Call Working Draft – beskriver den funktionalitet i CSS nivå 3 som handlar om elementtypen <image> och ersatt innehåll. Denna modul innehåller och utvidgar funktionalitet från CSS nivå 2, som i sin tur bygger på CSS nivå 1. De huvudsakliga utvidgningarna relativt nivå 2 är generalisering av typen <url> till typen <image>, olika tillägg till typen <image>, en generisk algoritm för att bestämma storlek av bilder och annat ersatt innehåll i CSS, och ett antal egenskaper som styr hur ersatt innehåll interagerar med CSS:s layoutmodeller. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 7 februari 2012. Läs mer om arbetet med formatering.

Nya medlemmar i W3C:s Grupp för Teknisk Arkitektur

2012-01-11

Gruppen för teknisk arkitektur ("Technical Architecture Group") har nu fått en ny medlem, och tre medlemmar har fått förnyat uppdrag.

W3C:s rådgivande kommitté har valt Robin Berjon som ny medlem, och har återvalt Henry Thompson (från University of Edinburgh), för W3C:s Technical Architecture Group (TAG). W3C:s direktor och TAG:s biträdande ordörande Tim Berners-Lee har gett förnyat medlemskap i TAG åt Noah Mendelsohn och Jonathan Rees (från Creative Commons). Övriga TAG-medlemmar är Peter Linss (HP), Ashok Malhotra (Oracle), Larry Masinter (Adobe) och Jeni Tennison. Dan Appelquists mandatperiod slutar denna månad. TAG:s uppdrag är att skapa konsensus kring webbarkitekturens principer, och att tolka och förtydliga dessa principer i de fall där osäkerhet uppstår; att lösa de problem som lämnas in till TAG, problem som berör allmän webbarkitektur; och att bidraga till att samordna övergripande teknologiarkitektur inom och utom W3C. Läs om TAG:s uttalanden i december 2011 om Identifying Application State, och läs mer om TAG:s offentliga arbetsplan.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "WAI-ARIA 1.0 User Agent Implementation Guide"

2012-01-10

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group") publicerar nu ett genomarbetat utkast av råd för hur användarverktyg kan konstrueras för att stödja tillgänglighet: "ARIA 1.0 User Agent Implementation Guide".

Användare använder ofta olika tekniska hjälpmedel för att ta del av webbinnehåll. Sådana hjälpmedel använder olika API:er för att extrahera och interagera med information i webbsidor. WAI-ARIA 1.0 User Agent Implementation Guide – publicerad av Protocols and Formats Working Group som Last Call Working Draft – beskriver hur användarverktyg ("user agents") som används för att åtkomma webbinnehåll bör stödja navigering med hjälp av tangentbord, och stödja roller, tillstånd och egenskaper i enlighet med WAI-ARIA. Sådan funktionalitet används av skapare av innehåll för att bygga tillgängliga rika internettillämpningar. De råd som ges definierar hur implementationer bör göra innehåll åtkomligt för tillgänglighets-API:er, vilket bidrar till att informationen i innehållet formas på ett sätt som svarar mot innehållskonstruktörens intention. Detta dokument är del av teknologiramverket som beskrivs i "WAI-ARIA Overview". Kommentarer tas emot fram till och med 17 februari 2012. Ta del av mer information om det tekniska arbetet med tillgänglighet.

Nya Working Drafts: proveniens ... "Provenance Access and Query"; "Data Model"

2012-01-10

Arbetsgruppen för proveniens ("Provenance Working Group") publicerar två utkast om hantering av data om informations ursprung.

Med proveniens avses de källor som information har, såsom människor och processer, vilka varit del i att producera eller leverera webbdokument, -data eller -resurser. De nu offentliggjorda två utkasten – publicerade av Provenance Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

  • PROV-AQ: Provenance Access and Query, som specificerar hur man använder standardiserade webbprotokoll (bl.a. HTTP) för att få tag på information om proveniens av webbresurser. Det är en viktig del i W3C:s ramverk för proveniens.
  • PROV Model Primer, som ger en intuitiv översikt och råd om hur man använder den grundläggande datamodellen för att bygga representationer av entiteter, människor och processer som bidragit till att producera viss data eller viss sak i världen.

Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Inbjudan att deltaga i kurs: "Mobile Web Best Practices"

2012-01-06

Den nätbaserade kursen om mobila webben börjar 30 januari. Registrera er som deltagare!

Ni kan nu registrera er för W3C:s kurs Mobile Web and Application Best Practices (MWABP) genom att använda registreringsformuläret. Detta är tredje gången som denna kurs ges. Den startar 30 januari, och går under åtta veckor. Kursen har utvecklats av gruppen W3C/MobiWebApp, och kursen leds av Frances de Waal och Phil Archer. Deltagare kommer att lägga ner runt 4-6 timmar arbete per vecka, för studier av kursmaterial och för att genomföra praktiska uppgifter. Läs vad tidigare deltagare tycker om denna kurs, och titta på mer information om kursen.

Nya Working Drafts: frågespråk ... "SPARQL 1.1"

2012-01-05

Arbetsgruppen för SPARQL ("SPARQL Working Group") har tagit fram en uppsättning av fem utkast av specifikationen för SPARQL 1.1.

SPARQL är en teknologi som stöder frågor mot en webb av länkad data. De specifikationer – publicerade av SPARQL Working Group som Last Call Working Drafts – om SPARQL 1.1 är:

  • SPARQL 1.1 Update, som definierar ett uppdateringsspråk för RDF-grafer.
  • SPARQL 1.1 Service Description, som definierar en vokabulär, och mekanism för upptäckt, som beskriver förmågor hos en SPARQL processor.
  • SPARQL 1.1 Query Language, som definierar hur frågespråket SPARQL ger stöd för aggregat, underfrågor, projicerade uttryck, och negation.
  • SPARQL 1.1 Protocol, som beskriver ett sätt att sända SPARQL-frågor och -uppdateringar till en SPARQL-baserad tjänst, och hur resultat returneras till klienten via HTTP.
  • SPARQL 1.1 Entailment Regimes, som definierar de förutsättningar under vilka SPARQL-frågor kan användas med härledningsramverk som RDF, RDF Schema, OWL, och RIF.

Granskningskommentarer på dessa önskas senast 6 februari 2012. Läs mer om W3C:s arbete med den semantiska webben och länkad data.

Nytt Working Draft: objektmodell ... "DOM4"

2012-01-05

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu publicerat ett utkast av den nya objektmodellen för webbdokument.

DOM4 – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar händelse- och objektmodell för användning på webben. DOM är ett språk- och plattformsneutralt gränssnitt som kan användas av program och skripts för att dynamiskt hämta och uppdatera dokuments innehåll och struktur. Mer information om detta och angränsande teman finns på hemsidan för Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: säkerhet ... "XML Encryption 1.1"

2012-01-05

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") publicerar ett antal utkast om XML Encryption 1.1.

XML Encryption 1.1" – publicerad av XML Security Working Group som Last Call Working Draft – har nu offentliggjorts för att få synpunkter på ändringar gentemot den föregående publiceringen som Candidate Recommendation. De huvudsakliga ändringarna är: (1) att algoritmen AES-128-GCM nu är nödvändig att stödja, för att undvika nyligen publicerade attacker mot den s.k. CBC-klassen av algoritmer; (2) att utvidga säkerhetsaspekter som berör "chosen-ciphertext tidsbaserade attacker, sårbarheter för CBC block-kryptering, och osäker användning av felmeddelanden; (3) tillägg av ny algoritm för RSA-OAEP nyckeltransport som inte kräver SHA-1 med maskgenereringsfunktion, och kunna använda olika kombinationer av MGF-hash.

Arbetsgruppen önskar även granskning av XML Encryption 1.1 CipherReference Processing using 2.0 Transforms – publicerad som Last Call Working Draft – vilken ger, för XML Encryption CipherReference transformeringsbearbetning, de fördelar som skapas av det pågående arbetet med XML Security 2.0. Synpunkter på båda dessa utkast önskas senast 16 februari 2012.

Gruppen publicerar idag även första offentliga Working Drafts av Test Cases for XML Encryption 1.1 och Test Cases for Canonical XML 2.0, och uppmuntrar intresserade att deltaga i framtagandet av ytterligare tester, liksom att genomföra testning. Dessutom har XML Security Algorithm Cross-Reference uppdaterats för att motsvara nya algoritmdefinitioner i XML Encryption 1.1. Läs mer om W3C:s arbete med säkerhet.

Uppdaterade dokument: tillgänglighet ... "Techniques for Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0"

2012-01-03

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll ("Web Content Accessibility Guidelines Working Group") publicerar nu uppdateringar av informativa dokument om tillgänglighet: om tekniker för WCAG 2.0, och om syftet med WCAG 2.0.

De två rapporter – publicerade av Web Content Accessibility Guidelines Working Group som uppdaterade Notes för WCAG 2.0 – är: Techniques for WCAG 2.0 och Understanding WCAG 2.0. (Dessa uppdaterade dokument innebär inte att WCAG 2.0 har uppdaterats. WCAG 2.0 är en stabil standard.) För att få mer information om tekniker för WCAG, och om hur du kan bidraga till kommande uppdateringar, läs blogginlägget WCAG Techniques Updated - Learn about the informative guidance. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "Media Accessibility User Requirements"

2012-01-03

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group") har publicerat ett första utkast om krav på tillgänglighet för ljud- och bild-media.

Media Accessibility User Requirements – publicerad av Protocols and Formats Working Group (PFWG) som första offentligt Working Draft – beskriver tillgänglighetskrav som behövs för att ge personer med funktionshinder möjlighet att ta del av ljud och bild på webben, speciellt inom ramen för HTML5. Läs mer om inbjudan att granska förslaget och om W3C:s arbete med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).