W3C

W3C-logo

Nyheter maj 2012

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt dokument: media ... "MediaStream Processing API"

2012-05-31

Arbetsgruppen för audio ("Audio Working Group") publicerar nu ett dokument om programmatisk access till mediaströmmar.

Ett antal existerande och föreslagna funktionaliteter i webbplattformen handlar om kontinuerlig realtidsmedia. Många användningsfall kräver att dessa funktionaliteter fungerar tillsammans. MediaStream Processing API – publicerad av Audio Working Group som Group Note – är ett förslag om hur HTML Streams kan utgöra grunden för integrerad bearbetning av webbmedia, genom att skapa ett API för sammansättning och effektskapande för HTML Streams. Mer om detta och näraliggande teman hittas på Rich Web Client Activity.

Seminarium om avtal på webben: "Jag har läst och godkänner villkoren"

2012-05-31

ISOC-SE (The Sweden Chapter of the Internet Society) anordnar ett seminarium om de avtal som vi brukar konfronteras av på webben (t.ex. som EULA – "End-User Lícence Agreement")

Seminariet, som äger rum 19 juni 2012 (kl 17:00 - 20:00) baseras på de upplevelser vi ständigt möter på webben:

När vi handlar på nätet, när vi installerar program och när vi använder sociala medier. I vårt digitala liv uppmanas vi ständigt att acceptera avtalsvillkor genom ett klicka. Men vad står det egentligen i alla dessa villkor? Är det ett problem att så få läser villkoren eller spelar avtalen inte så stor roll? Hur kan vi få mer lättillgängliga och användarvänliga avtalsvillkor?

Se mer på webbsidan med seminarieannonseringen

Nya Working Drafts: databaser ... relationsdatabaser och RDF

2012-05-29

Arbetsgruppen för relationsdatabaser och RDF ("RDB2RDF Working Group") publicerar två utkast om hur data i relationsdatabaser kan hanteras som RDF.

De nu aktuella dokumenten – publicerade av RDB2RDF Working Group som Last Call Working Drafts – är:

 • A Direct Mapping of Relational Data to RDF. Behovet av att lätt kunna dela data över webben har skapat ett tryck på att kunna tillhandahålla relationsdatabaser inom data-webben. Detta dokument definierar en direkt avbildning av relationsdata till RDF, med definierade möjligheter att utvidga med mer förfinad hantering av data. Kommentarer tas emot fram till och med 19 juni 2012.
 • R2RML: RDB to RDF Mapping Language. Detta dokument beskriver R2RML, ett språk för att uttrycka skräddarsydda avbildningar av relationsdata till RDF-datamängder. Sådana avbildningar ger möjlighet att åtkomma relationell data via RDF:s datamodell, uttryckt som en struktur och målvokabulär som konstruktören väljer. R2RML-avbildningar är själva RDF-grafer, skriva i "Turtle"-syntax. Med R2RML-teknologin kan olika typer av avbildningar implementeras. Processorer kan t.ex. erbjuda en virtuell SPARQL "endpoint" för relationell data, eller generera RDF-dumpar, eller erbjuda gränssnitt för länkad data. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 19 juni 2012.

Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: html ... "HTML Media Capture"

2012-05-29

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") offentliggör ett utkast om hur media kan skapas av klientapparaten.

HTML Media Capture – publicerad av Device APIs Working Group som Working Draft – definierar HTML-utvidgningar som gör det lättare för användaren att få tillgång till inspelningsmöjligheter på klientapparaten. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nya Working Drafts: webbtillämpningar ... "Gamepad", "Pointer Lock", "The From-Origin Header"

2012-05-29

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar tre dokument om teknologier som stöder tillämpningar vilka körs på webbklienten.

De tre dokument som nu publiceras av Web Applications Working Group är:

 • Gamepad (första offentligt Working Draft) definierar ett lågnivågränssnitt som representerar apparater av typen spelkonsoler.
 • Pointer Lock (första offentligt Working Draft) definierar ett API med vilket skripts kan komma åt data om fysiska musrörelser, där mushändelserna är låsta till ett specifikt element, och där markören inte syns. Detta är en viktig typ av inmatningar för vissa kategorier av tillämpningar, såsom 3D-tillämpningar med "första-person perspektiv" och program för 3D-modellering.
 • The From-Origin Header (Group Noter) definierar HTTP-huvudet From-Origin och hur det kan användas för att deklarera att resursen inte kan användas in ett inbäddat sammanhang.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: webbtillämpningar ... "The WebSocket API", m.m.

2012-05-24

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu tagit fram fem dokument om olika teknologier som stöder tillämpningar vilka körs i webbläsare: kommunikation, databas, användarinmatning, händelsehantering och om URL:er.

De nya dokument som tagits fram av Web Applications Working Group är:

 • The WebSocket API (Last Call Working Draft) definierar ett API som gör att webbsidor kan använda protokollet WebSocket (definierat av IETF) för att åstadkomma tvåvägskommunikation mellan klient och en server på nätet. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 14 juni 2012.
 • Indexed Database API (Last Call Working Draft) definierar API:er mot en databas av poster, vilka innehåller enkla värden och hierarkiska objekt. Varje post innehåller en nyckel och något värde. Dessutom håller databasen ett index över de poster som den lagrar. En utvecklare av tillämpningar kan använda API:et för att få tag på poster antingen via dess nyckel, eller genom att använda ett index. Ett frågespråk kan läggas ovanpå detta API. En indexerad databas kan implementeras genom att använda ett persistent s.k. B-träd. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 21 juni 2012.
 • Input Method Editor API (första offentligt Working Draft) definierar ett "IME API" som ger webbtillämpningar möjlighet att medelst skripts komma åt en IME (input-method editor) som stöds av webbläsaren.
 • URL (första offentligt Working Draft) definierar termen URL, olika algoritmer för att hantera URL:er, och ett API som stöder konstruktion av, analys av och resolution av URL:er.
 • XBL 2.0 (Group Note), Xenogamous Binding Language, beskriver hur man kan knyta element i ett dokument till skripts, händelsehanterare, CSS och mer komplexa innehållsmodeller, vilka kan lagras i ett annat dokument. Detta kan användas för att omsortera och inbädda innehåll, t.ex. för att kunna knyta komplexa CSS-format till HTML- eller XHTML-uppmärkning, utan att behöva explicit lägga till semantiskt neutrala "div"-element.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: internationalisering ... "Requirements for Internationalization Tag Set (ITS) 2.0"

2012-05-24

Arbetsgruppen för flerspråkighet ("MultilingualWeb-LT Working Group") publicerar nu ett utkast om krav på taggar som stöder internationalisering av innehåll.

Dokumentet Requirements for Internationalization Tag Set (ITS) 2.0 – publicerad av MultilingualWeb-LT Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver metadatakategorier – i praktiken sådant som anger om specifik text skall översättas eller ej, stöd för maskinell översättning, o.s.v. – framtagna av arbetsgruppen. Denna föreslagna metadata inriktas på webbinnehåll (huvudsakligen HTML5) och så kallat "djupt webbinnehåll", såsom innehåll lagrat i hanteringssystem för innehåll (content management system, CMS) eller XML-filer från vilka HTML-sidor skapas, och som underlättar dess interoperabilitet med flerspråksteknologier och lokaliseringsprocesser. Läs mer om arbetet med internationalisering.

Konferensen EuroDIG (Stockholm, juni) ... några programinslag

2012-05-23

Som tidigare nämnts hålls konferensen EuroDIG i Stockholm 14-15 juni 2012. Här kommer nu några rubriker på sessioner.

Bland sessioner och workshops finns bland annat:

 • Intellectual property rights in the digital environment
 • Open access to public sector information, transparency and open source in public sector procurement, open government data
 • Digital inclusion – a boon or a bane?
 • Online privacy : one size fits all ?
 • Business innovation, future technologies and services: Opportunities and challenges for businesses, users and regulators
 • Digital broadcast merging with Internet services - How will the media ecosystem change?
 • Do we need net neutrality regulation in Europe?
 • Digital citizenship

Detta är en internationell konferens, men med omfattande svenskt bidrag i programmet, så en hel del kommer att vara relevant för hur Internet och webben i Sverige kan påverkas av lagar, regleringar och policies. Du kan få mer information om hela programmet.

Ny arbetsgrupp: generiska interaktioner ... "Indie UI Working Group"

2012-05-22

Den nya arbetsgruppen för oberoende användargränssnitt ("Independent User Interface (Indie UI) Working Group") skall definiera ett intermediärt lager som separerar mellan motoriska användaroperationer och vad dessa egentligen indikerar.

Independent User Interface (Indie UI) Working Group kommer att samarbeta med Web Events WG för att utveckla ett sätt på vilket användarens hantering av gränssnittet kan kommuniceras till webbtillämpningar. Indie UI kommer att ta fram ett intermediärt lager mellan apparatspecifika händelser och modalitetsspecifika händelser, för att stödja webbtillämpningar, till exempel att rulla det synliga fönstret och att ange vilket objekt som skall vara i fokus. Arbetsgruppen kommer att definiera en metod för hur olika användarhandlingar (t.ex. att rulla via tryckkänslig skärm, via mus, och via uttalade kommandon) kan översättas till en kanonisk händelse. Med detta kan webbutvecklare fånga upp dessa händelser från olika apparater utan att behöva förstå hur användaren egentligen uttryckte detta. Läs mer om detta i meddelandet på epostlistan och läs om arbetet med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nya Candidate Recommendations: prestanda ... "High Resolution Time"; "Resource Timing"

2012-05-22

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") publicerar nu två genomarbetade förslag om teknologi för prestandamätning.

Dessa två nya utkast – publicerade av Web Performance Working Group som Candidate Recommendations – är:

 • High Resolution Time, som definierar ett JavaScriptgränssnitt för att hämta upp aktuell tid med upplösning som är mer finkornig än millisekund, och som inte påverkas av skiftningar av systemklockan.
 • Resource Timing, som definierar ett gränssnitt som webbtillämpningar kan använda för att hämta fullständig tidsinformation för olika resurser i ett dokument.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Proposed Recommendation: små webbtillämpningar ... "Widget Interface"

2012-05-22

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har tagit fram ett granskat och genomarbetat utkast om programmerbart gränssnitt för att hantera små webbtillämpningar ("widgets").

Widget Interface – publicerad av Web Applications Working Group som Proposed Recommendation – definierar ett API för små webbtillämpningar, som bland annat erbjuder funktionalitet för att få tag på tillämpningens metadata och att kunna spara data på ett persistent sätt. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 19 juni 2012. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt dokument: internationalisering ... "Web Services Internationalization" (WS-I18N)

2012-05-22

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder ("Internationalization Core Working Group") har nu tagit fram ett dokument som beskriver hur lokalitet kan hanteras i webbtjänster.

Web Services Internationalization (WS-I18N) – publicerad av Internationalization Core Working Group som Group Note – beskriver förbättringar i hantering av SOAP-meddelanden så att man kan få internationalisering och lokalisering som använder preferenser om lokalitet och internationalitet. Dessa mekanismer kan användas för att stödja en bred uppsättning utvecklingsmodeller för internationell användning. Läs mer om arbetet med internationalisering.

Nya Working Drafts: apparatAPI ... "The Screen Orientation API" m.m.

2012-05-22

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") offentliggör tre utkast om olika teknologier för webbtillämpningar på klientapparater.

De nu aktuella specifikationerna – publicerade av Web Applications Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

 • Introduction to Web Components, som är ett icke-normativt dokument, ger en översikt över hur webbkomponenter fungerar. Det sammanfattar även den normativa information som finns i respektive specifikationer, på ett lättförståeligt och illustrerat sätt.
 • Shadow DOM, som beskriver en metod för att etablera och förvalta de funktionella gränserna mellan olika DOM-delträd, och hur dessa delträd interagerar med varandra inom ett dokumentträd, och på detta sätt skapar bättre isolering inom DOM.
 • The Screen Orientation API avser att erbjuda ett gränssnitt för webbtillämpningar, så att de kan hämta information om hur skärmen är inriktad, få information om när inriktningen ändras, och kunna låsa skärmens inriktning i ett speciellt tillstånd.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Konferens: Internets styrning ... "European Dialogue on Internet Governance"

2012-05-21

I mitten av juni äger konferensen EuroDIG rum, där styrning och makt över Internet skall belysas.

EuroDIG ("European Dialogue on Internet Governance") äger rum i Stockholm, 14-15 juni 2012. Det är i huvudsak policyfrågor som ryms inom temat för konferensen, även om tekniken naturligtvis skapar förutsättningar, hot och medel. Ur annonseringen om konferensen:

The 5th edition of the European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG) will bring together some 500 representatives from civil society, business, governments, parliaments and international organisations to openly discuss the most pressing issues on Internet public policy. Some of these issues will be: Are rules for Internet governance a necessity or a threat to a free Internet? Who should set the rules?; How can intellectual property be protected without criminalising users and creators?; What tools do users need to protect their personal data?; What are the responsibilities of service providers with regard to the enjoyment of rights such as freedom of expression?; Are regulations needed to protect network neutrality in Europe?

Se mer på sidan om European Dialogue on Internet Governance.

Externt arrangemang: Konferensdag om HTML5

2012-05-21

Snart äger HTML5-dagen rum i Göteborg, i dataföreningens regi.

Den 23 maj 2012 är datumet för konferensen, som på konferenssidan beskrivs som:

Mycket av det som skrivs om HTML5 låter för bra för att vara sant. Eller är det kanske det? Förväntningar, hörsägen, erfarenheter och visioner - under en heldag mitt i centrala Göteborg tar vi reda på möjligheterna med HTML5 tillsammans med experterna. Det är dags för en Reality check som du inte kan missa!

Se mera på sidan med konferensinformation

Ny Candidate Recommendation: "Emotion Markup Language (EmotionML) 1.0"

2012-05-10

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har nu annonserat ett nästan färdigt förslag om uppmärkningsspråk för innehåll med känslomässig dimension.

I och med att webben genomsyrar samhället och livet, blir mer interaktiv och multimodal, så måste teknologi i allt större omfattning kunna hantera mänskliga dimensioner, bland annat känslor. Specifikationen Emotion Markup Language (EmotionML) 1.0 – publicerad av Multimodal Interaction Working Group. som Candidate Recommendation – definierar ett språk, av inpluggningstyp, som är lämpligt i tre olika områden: (1) manuella annotering av data; (2) automatisk igenkänning av känslomässiga tillstånd från användarens beteenden; och (3) generering av känslorelaterat systembeteende. Teknologin har konstruerats för att ge balans mellan att svara upp mot praktiska behov och att vara vetenskapligt välgrundad.

Arbetsgruppen har även publicerat Vocabularies for EmotionML, som Working Group Note.

Läs mer om arbetet med multimodal interaktion.

W3C:s nätbaserade kurs: programmering av mobila appar ... reducerad kostnad några dagar till

2012-05-10

Nu kan man registrera sig för deltagande i den nätbaserade kurs om mobil-appar som W3C arrangerar.

Den nya upplagan av "Mobile Web 2: Programming Web Applications" har nu annonserats, och man kan nu registrera sig på denna. Kursen – som har utvecklats av gruppen som kring W3C/MobiWebApp, och som hålls av Marcos Caceres – ger utvecklare kunskap om alla de verktyg och den kunskap som behövs för att konstruera mobila webbtillämpningar som kan levereras både direkt över nätet och via "app-stores", med hjälp av dagens avancerade teknologi. Den går under sex veckors tid, och börjar 11 juni 2012. Fram till den 25 maj har man reducerad avgift (195 Euros); därefter är avgiften 225 Euros, så registrera dig nu.

Ny Proposed Recommendation: apparat-API ... "Geolocation API

2012-05-10

Arbetsgruppen för geolokalisering ("Geolocation Working Group") publicerar nu ett praktiskt taget färdigt utkast av det programmerbara gränssnittet mot geopositionsfunktionalitet i klientapparaten.

Geolocation API Specification – publicerad av Geolocation Working Group som Proposed Recommendation – definierar ett API som ger programmatisk tillgång till den geopositionsinformation som apparaten känner till. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 10 juni 2012. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Externt dokument: punkt-se ... Internetguide om källkritik

2012-05-10

Ännu en praktisk handledning kommer nu från punkt-se, denna gång om källkritik och internetinformation.

punkt-se (.SE, Stiftelsen för internetinfrastruktur) har nyligen publicerat skriften "Källkritik på internet", skriven av Kristina Alexandersson. Denna till en del rent praktiska handledning ger information om varför källkritik är viktigt, och hur man som nätanvändare bör förhålla sig till information som kommer över nätet. Denna skrift (liksom alla andra) finns gratis åtkomliga på punkt-se:s webbplats Internetguider.

Ny arbetsgrupp: semantiska webben ... "Linked Data Platform"

2012-05-09

Idag startade den nya arbetsgruppen om plattform för länkad data ("Linked Data Platform (LDP) Working Group"), som ska ta fram hjälpmedel vilka underlättar användning av länkad öppen data.

Semantic Web Cube Den nu startade Linked Data Platform (LDP) Working Group ska stödja användning av länkad data på webben. Dess uppdrag är att förtydliga hur man genom användning av en grundläggande uppsättning tjänster och teknologier kan bygga kraftfulla tillämpningar vilka kan integrera offentlig data och företagsdata och personlig data. Plattformen kommer att baseras på beprövade webbteknologier, bland annat HTML för transport, och RDF och andra standarder för semantiska webben, för att åstadkomma integration och återanvändning. Arbetsgruppen skall ta fram stödmaterial, såsom beskrivningar av användningsfall, en lista med krav, och en testsvit och/eller valideringsverktyg, för att säkerställa interoperabilitet och korrekt implementation. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Intresseområdesgrupper källa för innovation om webben.

2012-05-09

W3C:s satsning på intresseområdesgrupper ("Community Groups") har skapat positiva effekter, i termer av omfattning på engagemang i grupperna, och i termer av innovativt tänkande.

Community and Business Groups W3C meddelar idag att åtta månader efter starten av programmet för Community Groups har fler än 1200 personer deltagit i 80 grupper med många olika intressefokus, såsom mobila profiler, webbspel och "big data". "Vi ville uppmuntra en rikare och mer variationsrik dialog om webbteknologi, och detta har haft en bra början," säger Jeff Jaffe, W3C:s CEO. "Ett antar principbeslut (såsom tillåtande copyrightlicens) har gjort denna samarbetsform till något som lockar viktiga intressenter. Programmet är fortfarande i sina barnaår, men visar lovande tillväxt, och kommer att förbättras allteftersom vi lär oss av hur det fungerar för deltagarna."

W3C:s medlemmar, som samlas nästa vecka för sitt halvårsvisa möte, har viktiga roller både i arbetet inom Community Groups och i att transformera innovationer till interoperabla, avgiftsfria webbstandarder genom en öppen konsensusbaserad process. Den "Öppna Webbplattformen" har varit en bidragande orsak till att fler än 80 organisationer har blivit W3C-medlemmar under förra året. Läs pressreleasen och stöduttalanden från W3C-medlemmar och ta del av mer information om W3C Community och Business Groups.

Nya Candidate Recommendations: apparategenskaper ... "Battery Status API"; "Vibration API"

2012-05-08

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") har nu grundligt granskat utkasten av specifikationerna för gränssnitt om apparatens batterikapacitet och till vibrationsfunktionalitet, och publicerar nu specifikationer lämpliga för provimplementering.

Dessa två fullständiga specifikationer – publicerade av Device APIs Working Group som Candidate Recommendations – är Battery Status API och Vibration API. Det första definierar ett gränssnitt som ger information om återstående kapacitet hos batteriet på klientapparaten. Det andra definierar ett gränssnitt som ger tillgång till klientapparatens vibrationsfunktionalitet. Att dessa nu publiceras av W3C som Candidate Recommendations betyder att arbetsgruppen anser att dokumenten är stabila och fullständiga, och att det nu är lämpligt att utvecklare provimplementerar dessa. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nya Working Drafts: prestanda ... "Performance Timeline"; "User Timing"

2012-05-08

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") har nu tagit fram två utkast om funktionellt stöd för prestandamedveten konstruktion av webbinnehåll.

De nu offentliggjorda utkasten – publicerade av Web Performance Working Group som Last Call Working Drafts – är: Performance Timeline och User Timing. Det första definierar ett ensat gränssnitt för att spara och återhämta mätdata om prestanda. Det andra definierar ett gränssnitt som hjälper webbutvecklare att mäta sina webbtillämpningars prestanda, genom att få tillgång till tidsmärkning med hög upplösning. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 7 juni 2012. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nya Proposed Recommendations: semantisk webb ... "RDFa"

2012-05-08

Arbetsgruppen för RDF i webbtillämpningar ("RDF Web Applications Working Group") publicerar ny tre specifikationer om RDFa 1.1.

De tre nu aktuella specifikationerna – publicerade av RDF Web Applications Working Group som Proposed Recommendations – är: RDFa Core 1.1, RDFa Lite 1.1 och XHTML+RDFa 1.1.

Tillsammans ger dessa dokument en bild av hur RDFa kan användas inom olika uppmärkningsspråk för webben, språk baserade på XML och HTML. RDFa Core 1.1 specificerar grundläggande syntax och bearbetningsregler för RDFa 1.1, och hur språket avses användas i XML-dokument. RDFa Lite 1.1 utgör en enkel delmängd av RDFa, inriktat mot de konstruktörer av webbinnehåll och -tillämpningar som just börjar använda RDFa. XHTML+RDFa 1.1 specificerar användning av RDFa i uppmärkningsspråket XHTML. Arbetsgruppen publicerar idag även ett utkast av RDFa 1.1 Primer.

Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nya Working Drafts: formatering ... "CSS Exclusions and Shapes"; "CSS Regions"

2012-05-03

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar två utkast om CSS nivå 3, om hur man kan definiera visuella områden som innehåll skall omkring eller i.

De två utkasten – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Drafts – är CSS Exclusions and Shapes Module Level 3 och CSS Regions Module Level 3. Den första beskriver hur godtyckliga områden kan definieras så att innehåll kan flyta utanför detta. Detta är en utvidgning av det som tidigare endast kunde göras med flytande innehåll. Den andra specifikationen beskriver medel för att låta innehåll flöda över flera områden kallade "regioner". Regioner behöver inte vara sammanhängande i dokumentordningen. Läs om arbetet med formatering.

Nya Working Drafts: proveniens ... "Data Model", "Notation", "Ontology", m.fl.

2012-05-03

Arbetsgruppen för proveniens ("Provenance Working Group") har nu producerat fem utkast om hur ursprung (proveniens) kan representeras och hanteras på webben.

Proveniensinformation kan användas till mycket, såsom att förstå hur data har insamlats så att de kan användas på ett meningsfullt sätt, att fastställa ägarskap och rättigheter till objekt, att fatta beslut om information för att veta om man skall lita på det, att verifiera att den process och de steg som genomförts för att producera data uppfyller givna krav, och att återskapa hur någonting genererades. Modellen PROV används för att representera proveniensdata, vilken innehåller beskrivningar av entiteter och aktiviteter som varit del i att producera och leverera eller på annat sått påverkat ett givet objekt. Fem utkast om PROV har nu publicerats av Provenance Working Group som Working Drafts:

 • PROV-DM: The PROV Data Model, vilken ger en introduktion till PROV:s begreppsuppsättning om proveniens, och definierar typer och relationer i PROV-DM.
 • Constraints of the Provenance Data Model (första offentligt Working Draft), vilken beskriver ett komplementärt perspektiv på PROV:s datamodell och definierar slutsatser som ska kunna dras från utsagor om proveniens, och giltighetsvillkor som instanser i PROV bör uppfylla. Dessa slutsatser och giltighetsvillkor är användbara för läsare som skall utveckla tillämpningar vilka skapar proveniensinformation eller drar slutsatser om proveniens.
 • PROV-N: The Provenance Notation (första offentligt Working Draft), som definierar metoder för att serialisera PROV-instanser, vilket resulterar i kompakt representation.
 • PROV-O: The PROV Ontology, som formulerar PROV:s datamodell genom att använda OWL2 Web Ontology Language (OWL2).
 • PROV Model Primer, som ger en intuitiv introduktion till och råd om specifikationerna för proveniens på webben.

Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nya invalda medlemmar i W3C:s rådgivande styrelse

2012-05-01

Medlemmarnas rådgivande kommitté ("Advisory Committee") har nu valt in några nya medlemmar i den rådgivande styrelsen ("Advisory Board"), som ger strategisk rådgivning om W3C:s verksamhet.

Det handlar om sex lediga platser i W3C Advisory Board, som skapades 1998, för att ge staben råd i frågor om strategi, ledning, juridik, process och konflikthantering. Från och med 1 juli 2012 utgörs rådgivande styrelsen av nio medlemmar: Ann Bassetti (Boeing), Jim Bell (HP), Michael Champion (Microsoft), Steve Holbrook (IBM), Qiuling Pan (Huawei), Jean-Charles Verdié (MStar Semiconductor), Ora Lassila (Nokia), Charles McCathieNevile (Opera) och Takeshi Natsuno (Keio University). Steve Zilles fortsätter som interimistisk ordförande. Läs mer om Advisory Board.

Nya Candidate Recommendations: html ... "Web Workers"; "HTML5 Web Messaging"

2012-05-01

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu arbetat fram två specifikationer som är redo att provimplementeras.

De nu aktuella utkasten – publicerade av Web Applications Working Group som Candidate Recommendations – är:

 • Web Workers, som definierar ett API, som konstruktörer av webbtillämpningar kan använda för att starta bakgrundsarbete, där skripts körs parallellt med exekvering av huvudsidan. Med detta kan man konstruera för trådlik exekvering, med meddelandeutbyte som koordineringsmekanism.
 • HTML5 Web Messaging, som definierar två mekanismer med vars hjälp man kan kommunicera mellan olika surfningskontext i HTML-dokument.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: frågespråk ... "SPARQL 1.1"

2012-05-01

Arbetsgruppen för SPARQL ("SPARQL Working Group") har nu levererat tre nästan färdiga utkast om frågespråket SPARQL: en översikt; om accessprotokoll, och om CSV-representerad data.

De tre utkasten – publicerade av SPARQL Working Group som Last Call Working Drafts – är:

 • SPARQL 1.1 Overview, som ger en introduktion till en uppsättning W3C-specifikationer som underlättar att ställa frågor mot och bearbetning av RDF-grafer vilka åtkommes över webben eller från en lokal RDF-databas.
 • SPARQL 1.1 Graph Store HTTP Protocol, som beskriver hur HTTP-operationer kan användas för att hantera en samling av RDF-grafer enligt arkitekturstilen REST.
 • SPARQL 1.1 Query Results CSV and TSV Formats, som beskriver användning av CSV (komma-separerade värden) och TSV (tab-separerade värden) för att representera resultat producerade av SPARQLs SELECT-frågor.

Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 1 juni 2012.

Arbetsgruppen avser att snart släppa ett andra Last Call-utkast av SPARQL 1.1 Query Language, för att därefter ta fram alla pågående utkast direkt till Proposed Recommendation. För att uppnå detta samlar gruppen för närvarande implementationsrapporter, och tar tacksamt emot implementeringsrapporter från alla intressenter i specifikationerna för SPARQL 1.1. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Writing Modes Module Level 3"

2012-05-01

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har tagit fram ett utkast om hur CSS stöder olika sätt att skriva text, t.ex. textriktning.

CSS Writing Modes Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – definierar CSS-funktionalitet som stöder olika internationella skrivsätt, såsom vänster-till-höger (t.ex. i latinska och diska språk), höger-till-vänster (t.ex. i hebreiska och arabiska språk), dubbelriktade (t.ex. i blandning av latinska och arabiska språk), och vertikalt (t.ex. asiatiska språk). Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: teckenrepresentation ... "Character Model for the World Wide Web 1.0: Normalization"

2012-05-01

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder ("Internationalization Core Working Group") publicerar nu ett utkast om normalisering av text i ett internationellt kontext.

Character Model for the World Wide Web 1.0: Normalization – publicerad av Internationalization Core Working Group som Working Draft – är en så kallad "arkitekturell specifikation", som erbjuder skapare av specifikationer, programvaruutvecklare och innehållskonstruktörer en gemensam referens om användning av textnormalisering och identitetsmatchning av textsträngar på webben. Målet med denna specifikation är att förbättra interoperabilitet i texthantering på webben. Mer om detta och angränsande områden finns på hemsidan för internationaliseringsarbetet.