W3C

W3C-logo

Nyheter september 2012

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Workshop annonseras: prestanda ... "Web Performance"

2012-09-28

Idag annonseras en workshop som skall belysa hur implementationer av webbteknologi ska kunna uppnå bra prestanda.

I och med att den öppna webbplattformen växer till, så har även behovet av prestandaeffektiva implementationer växt, speciellt på mobila apparater. Deltagare i Workshop on Web Performance (som hålls 8 november, hos Google i Mountain View, Kalifornien) kommer att belysa en bred uppsättning prestandautmaningar, och hur de skulle kunna hanteras. Ingen deltagaravgift tas ut, och medlemskap i W3C är inte ett krav. Alla deltagare skall skicka in ett intresseutlåtande senast 29 oktober 2012. Läs mer om Web Performance Working Group, som även bjuder in andra att dela med sig av sina erfarenheter och insikter om prestanda, via ett frågeformulär på Open Web Platform Performance Priorities.

Ny Recommendation: media ... "Media Fragments URI 1.0 (basic)"

2012-09-27

Arbetsgruppen för mediafragment ("Media Fragments Working Group") har tagit fram en specifikation om användning av URL-fragment för media, och denna specifikation är nu en W3C-standard (W3C Recommendation).

Media Fragments URI 1.0 (basic) – publicerad av Media Fragments Working Group som W3C Recommendation – beskriver teknologin "Media Fragments 1.0 (basic)". Den definierar syntax för att konstruera URI:er för mediafragment, och förklarar hur man använder dem över HTTP-protokollet. Syntaxen baseras på specifikation av specifika namn-värde-par som kan användas i URI-fragment och URI-frågor, för att begränsa en mediaresurs till en specifik del av denna. Läs mer om arbetet med video på webben.

Nya Recommendations: semantik ... "RDB to RDF Mapping Language" (R2RML); "A Direct Mapping of Relational Data to RDF"

2012-09-27

Två specifikationer producerade av arbetsgruppen för relationsdatabaser och RDF ("RDB2RDF Working Group") har nu publicerats som W3C-standarder (W3C Recommendations).

De två specifikationerna – publicerade av RDB2RDF Working Group som W3C Recommendations – som nu publiceras är:

  • R2RML: RDB to RDF Mapping Language, vilken beskriver R2RML, ett språk för att uttrycka anpassade avbildningar från relationsdatabaser till RDF-datamängder. En sådan avbildning ger möjlighet att betrakta relationsdata som om det vore RDF-data, uttryckt i en struktur och med en vokabulär som bestäms av den som definierar avbildningen. R2RML-avbildningar är även de RDF-grafer, och formuleras i Turtle-syntax. R2RML kan implementeras på ett antal olika sätt. R2RML-motorer kan t.ex. erbjuda ett virtuellt SPARQL-gränssnitt för avbildad relationsdata, eller generera RDF-dumpar, eller erbjuda ett gränssnitt för Länkad Data.
  • A Direct Mapping of Relational Data to RDF definierar en direkt avbildning från relationsdata till RDF.

Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Ny Proposed Recommendation: små webbtillämpningar ... "Packaged Web Apps (Widgets) - Packaging and XML Configuration" (andra utgåvan)

2012-09-27

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu offentliggjort ett genomarbetat förslag till teknologi för att paketera små webbtillämpningar.

Packaged Web Apps (Widgets) - Packaging and XML Configuration (Second Edition) – publicerad av Web Applications Working Group som Proposed Edited Recommendation – uppdaterar teknologin för Widget Packaging and XML Configuration, och korrigerar vissa fel som upptäckts i den specifikation som antagits som W3C Recommendation. Den uppdaterar även namnet på specifikationen, för att vara mer i linje med hur denna typ av tillämpningar benämnes. Specifikationen standardiserar ett paketeringsformat och metadata för en klass av programvara ofta kallade paketerade tillämpningar eller "widgets". Till skillnad från traditionella gränssnitt-widgets (t.ex. knappar, inmatningsfält, knapprader, etc) är de saker som definieras i denna specifikation fullfjädrade tillämpningar på klienten, tillämpningar som konstruerats med hjälp av teknologier som HTML, och paketerade för distribution. Kommentarer på detta kan tas emot fram till och med 25 oktober 2012. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Intrinsic & Extrinsic Sizing Module Level 3"

2012-09-27

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar ett första utkast om hur storlek kan anges för innehåll vid presentation, så att bättre anpassning av presentationen kan åstadkommas.

CSS är ett språk för att beskriva presentation av strukturerade dokument (som HTML och XML) på skärm, på papper, som tal, etc. CSS Intrinsic & Extrinsic Sizing Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft – utvidgar de CSS-egenskaper som bestämmer storlek med nya nyckelord som representerar innehålls "inneboende" storlek och innehållets "externa" storlek, så att CSS på ett enklare sätt kan beskriva lådor som passar innehållet eller passar i ett speciell layoutsammanhang. Läs mer om arbetet med formatering.

Förlängt arbete i W3C:s arbetsgrupp för ljud.

2012-09-26

Idag meddelades att arbetsgruppen för audio ("Audio Working Group") kan fortsätta sitt arbete, med bl.a. en ny leverabel (MIDI API).

Uppdraget för Audio Working Group är att definiera avancerad förmåga för att hantera ljud och musik på den öppna webbplattformen. I det nya uppdraget ingår bland annat en ny leverabel – "Web MIDI API" – som skall erbjuda en brygga mellan webbläsaren och apparater med MIDI-stöd, såsom musikinstrument och -styrapparater, och detta har väckt stort intresse hos MIDI Manufacturers Association. Uppdragsspecifikationen tydliggör även vad som karaktäriserar den nya leverabeln och dess tidplan. Se mer i uppdragsspecifikationen för arbetsgruppen och läs om arbetet med användarinteraktion.

Workshop: personlig integritet ... "Do Not Track and Beyond"

2012-09-20

Idag annonserar W3C en workshop (november 2012) om vad som bör göras inom forskning och standardisering för att bättre stödja utmaningar för personlig integritet.

W3C arbetar för närvarande med att skapa teknologistandarder som ger stöd åt användare när de vill uttrycka sina preferenser angående spårning av vad de gör på webben. Arbetsgruppen har tagit fram utkast av specifikationer om teknologin Do Not Track (DNT), vilket lett till att visst stöd redan implementerats i webbläsare och av webbplatser, och till ökat intresse om detta behovsområde i media och av policyansvariga. Samtidigt har även allmänheten blivit mer medveten om de utmaningar som nätet ger för den personliga integriteten.

Den nu annonserade workshopen Do Not Track and Beyond äger rum 26-27 november, i Berkeley, Kalifornien, USA. Deltagare kommer att diskutera vad W3C bör ytterligare göra för att stärka skyddet vad gäller att spåra användares beteende på nätet. Vad har vi lärt av arbetet med standardisering av Do Not Track och hur det implementerats i praktiken. Vad bör man fokusera på härnäst, bortom DNT?

Deltagande är avgiftsfritt, och man behöver inte vara medlem i W3C. Alla deltagare förväntas skicka in ett position paper senast 19 oktober. Tänk även på att antalet deltagare är begränsat. W3C framför sitt tack till UC Berkeley och till TRUST Science and Technology Center för att de ställer upp med lokal för mötet, och tack till Yahoo! för ytterligare stöd för detta arrangemang. Läs mer om W3C:s arbete med personlig integritet.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology" (WCAG-EM)

2012-09-20

WAI-arbetsgruppen om verktyg för utvärdering och rättning ("Evaluation and Repair Tools Working Group") publicerar nu ett uppdaterat utkast om hur man utvärderar tillgänglighet av webbplatser.

Dokumentet Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) – publicerat i samarbete mellan Web Content Accessibility Guidelines Working Group och Evaluation and Repair Tools Working Group inom den gemensamma insatsen WCAG 2.0 Evaluation Methodology Task Force – beskriver an ansats för att utvärdera hur webbplatser (innefattande även webbtillämpningar och webbplatser avsedda för mobil användning) svarar upp mot kraven i Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Läs mer i e-post-meddelande om inbjudan till granskning och om arbetet med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI)

Ny Candidate Recommendation: socketkommunikation ... "WebSocket API"

2012-09-20

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu tagit fram ett genomgranskat utkast om programmerbar tillgång till kommunikation över sockets.

The WebSocket API – publicerad av Web Applications Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett API som webbsidor kan använda för att utnyttja protokollet WebSocket (definierat av IETF) för att kunna skapa tvåvägskommunikation med en server någonstans på nätet. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: dokumentobjektmodell ... "DOM Parsing and Serialization"

2012-09-20

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu tagit fram ett första utkast om programmerbara gränssnitt mot dokumentobjektmodellen.

DOM Parsing and Serialization – publicerad av Web Applications Working Group som första offentligt Working Draft – definierar olika API:er som ger webbtillämpningar programmerbar tillgång till HTML-parsers och generiska XML-parsers, för att kunna parsa och serialisera DOM-noder Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... "CSS Flexible Box Layout Module"

2012-09-20

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett genomarbetat och granskat förslag till specifikation om hur man i CSS kan hantera layout med "lådor".

CSS Flexible Box Layout Module – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation – beskriver en CSS-orienterad lådmodell för konstruktion av användargränssnitt. I den s.k. "flex-modellen" för layout kan delar som ingår i en "flex-behållare" placeras i godtycklig riktning, och kan flexibelt anpassa sina storlekar, genom att växa för att fylla ut oanvänd yta, eller krympa för att undvika att gå utanför behållarens yta. Såväl horisontell som vertikal anpassning av delarna kan lätt styras. Nästning av dessa lådor (horisontella inuti vertikala, eller vertikala inuti horisontella) kan användas för att skapa layout i två dimensioner. Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: webblänkar ... "Publishing and Linking on the Web"

2012-09-18

Gruppen för teknisk arkitektur ("Technical Architecture Group") har nu producerat ett dokument om aspekter (teknik, förvaltning, juridik, ...) på hur man publicerar dokument på webben.

Publishing and Linking on the Web – publicerad av Technical Architecture Group som första offentligt Working Draft – har som målsättning att ge underlag för sociala och juridiska diskussioner om webben, genom att klargöra hur webbens teknologi stöder lagring, publicering och hämtning av information, och genom att ge definitioner av den terminologi som används av tekniker inom webbvärlden. Dokumentet beskriver även de konsekvenser som uppstår (eller kan uppstå) på teknik och förvaltning av juridiska begränsningar på publicering, länkning och transformation på webben. Kommentarer bör skickas in före slutet av september 2012, så att de kan beaktas vid ett därpå följande TAG-möte. Denna tidsfrist är inte ett absolut krav; kommentarer kan sändas in vid lämpligt tillfälle. Läs mer om Technical Architecture Group.

Nytt Working Draft: säkerhet ... "Web Cryptography API"

2012-09-13

Arbetsgruppen för kryptografi på webben ("Web Cryptography Working Group") har tagit fram ett utkast om programmerbara gränssnitt för hantering av nycklar.

Web Cryptography API –publicerad av Web Cryptography Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver ett Javascript-API för att utföra grundläggande kryptografiska operationer i webbtillämpningar, såsom hashning, signaturgenerering och verifiering, och kryptering / dekryptering. Dessutom beskriver den ett tillämpnings-API för att generera och/eller hantera nycklar behövliga för att utföra sådana operationer. Lagring av nycklar kan ske för såväl temporära som permanenta nycklar. Tillgång till nycklar villkoras av policyn om att de kommer från samma källa. Detta API kan användas i flera sammanhang, såsom autenticering av användare eller tjänster, signering av dokument eller kod, och bibehållande av konfidentialitet och integritet vid kommunikation. Läs om arbetet med säkerhet.

Nytt Working Draft: media och text ... "Simple Delivery Profile for Closed Captions (US)"

2012-09-13

Arbetsgruppen för tidssynkad text ("Timed Text Working Group") publicerar ett utkast om textpresentation för media.

Simple Delivery Profile for Closed Captions (US) – publicerad av Timed Text Working Group som första offentligt Working Draft – definierar förväntat beteende av en presentationsmotor vilken använder begränsningsvillkor för mediaspelare som som stöder en viss leveransprofil. Profilen för "Simple Online Delivery fokuserar på strömlinjeformad leverans av slutna texter på Internet. Denna interoperabilitetsprofil stöder grundläggande TTML-funktionaliteter för att leverera existerande format för innehåll, såsom CEA-608 och -708, och inriktas huvudsakligen för leverans på amerikanska marknaden. Simple Delivery Profile for Closed Captions fokuserar på interoperabilitet med TTML 1.0 för att leverera slutna texter för videoinnehåll. Andra profiler baserade på TTML 1.0 kan stödja andra typer av undertexter, såsom text på skärm eller grafik. Denna interoperabilitetsprofil är en äkta delmängd av TTML 1.0, med tillägg för funktionaliteter som krävs för att stödja amerikanska offentliga krav för presentation on-line. Läs mer om arbetet med video på webben.

Nya Working Drafts: formatering ... "CSS Conditional Rules"; "CSS Image Values and Replaced Content"; "CSS Transforms"

2012-09-11

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu publicerat nya utgåvor av utkast kring kraftfull funktionalitet i CSS.

De tre nu aktuella utkasten – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Drafts – är:

  • CSS Conditional Rules Module Level 3, som definierar CSS-funktionalitet för villkorad bearbetning av delar av formatmallar, villkorade på förmågor hos den processor eller dokument som formatmallen används med. Denna specifikation bygger på och utvidgar funktionalitet i CSS nivå 2, vilken i sin tur bygger på CSS nivå 1. De huvudsakliga utvidgningarna jämfört med nivå 2 är att tillåta nästning av vissa '@-regler' inom '@media', och stöd för villkorlig bearbetning av regler för '@supports' och '@document'.
  • CSS Image Values and Replaced Content Module Level 4, som innehåller funktionalitet för CSS4 som har att göra med typen <image>och ersatta element. Den innehåller och utvidgar funktionalitet definierad i CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3. De huvudsakliga utvidgningarna jämfört med nivå 3 är ett flertal tillägg till typen '<image>', tillägg till typen '<gradient>', utvidgningar till funktionen 'image()', definitioner för att interpolera ett flertal '<image>'-typer, och flera egenskaper som styr interaktionen mellan ersatta element och CSS:s layoutmodell.
  • CSS Transforms, som ger medel för att låta element som formateras med CSS att transformeras i två- eller tre-dimensionella rymder. Denna specifikation är en harmoniserad sammanläggning av specifikationerna för CSS 2D-transformeringar, CSS 3D-transformeringar och SVG-transformeringar.

Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: html ... "HTML+RDFa 1.1"

2012-09-11

Arbetsgruppen RDFa ("RDFa Working Group") har nu publicerat ett utkast om användning av förenklade delmängder av RDFa i HTML5 och XHTML5.

HTML+RDFa 1.1 – publicerad av RDFa Working Group som Working Draft – definierar regler och riktlinjer för hur specifikationerna RDFa Core 1.1 och RDFa Lite 1.1 kan användas i HTML5 och XHTML5. De regler som definieras här är inte enbart tillämpliga på HTML5-dokument i såväl XML- som icke-XML-format, utan kan även användas för HTML4- och XHTML-dokument som hanteras enligt parsningsreglerna för HTML5. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: proveniens ... "Constraints of the Provenance Data Model"

2012-09-11

Arbetsgruppen för proveniens ("Provenance Working Group") har nu tagit fram ett genomarbetat utkast om villkor som skall uppfyllas av en modell för information om ursprung och skapande av information.

Constraints of the Provenance Data Model – publicerad av Provenance Working Group som Last Call Working Draft – definierar en delmängd av PROV-instanser, kallade giltiga PROV-instanser. Avsikten med validering är att säkerställa att PROV-instanser representerar en konsistent historia av objekt och hur de samverkat, och därmed är säkra att använda som utgångspunkt för logiska inferenser och annan analys. Giltiga PROV-instanser uppfyller vissa definitioner, inferenser och villkor, vilka erbjuder en viss omfattning av konsistenskontroll för proveniensinformation och resonemang över proveniens. De kan även användas för att normalisera PROV-instanser till former som kan lätt jämföras, så att man kan avgöra om PROV-instanser är ekvivalenta. Giltighet och ekvivalens definieras även för grupper av PROV-instanser och för dokument. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 10 oktober 2012. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

W3C deltar i konferensen "Web Apps Europe"

2012-09-11

Representant för W3C deltar i panelen "Is HTML5 the future", på Web Apps Europe i oktober.

Konferensen Web Apps Europe äger rum 2-3 oktober 2012, i London. Bland annat finns ett HTML-spår under en heldag, med presentationer och paneldebatter. Philipp Hoschka deltar i paneldebatten under workshopen om HTML5 W3C-medlemmar får rabatt på deltagande i workshops, se registreringsinfo.

Uppdaterade dokument: tillgänglighet ... på mobila webben

2012-09-10

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet ("WAI Education and Outreach Working Group") har nu uppdaterat ett antal resurser som ger information om hur man hanterar tillgänglighet i det mobila kontextet.

De nu uppdaterade resurserna – skapade av Education and Outreach Working Group (EOWG) – beskriver hur tillgänglighet i mobila sammanhang stöds av information i existerande W3C-standarder och -riktlinjer, och hur verksamhetsnyttan stärks av överlappet mellan å ena sidan webbdesign och -utveckling för den mobila webben och å andra sidan hantering av tillgänglighet. Läs mer om detta i e-post-meddelandet om "Mobile Accessibility Resources" och läs om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Symposium på webben: lättläst ... "Easy-to-Read on the Web"

2012-09-06

Ett nätbaserat symposium arrangeras av arbetsgruppen för FoU om tillgänglighet ("WAI Research and Development Working Group") kring utmaningar angående hur man skapar lättlästa texter för webben.

Detta symposium – arrangerat av Research and Development Working Group (RDWG) – fokuserar på hur användare med kognitiva funktionshinder eller nedsatt läsförmåga kan tillgodogöra sig textuellt innehåll på webben. Man kan till och med 12 oktober 2012 skicka in bidrag. Läs mer om Easy-to-Read on the Web Symposium och om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: dom ... "Document Object Model (DOM) Level 3 Events"

2012-09-06

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu ett genomarbetat utkast om hur händelser hanteras i dokumentmodellen.

Document Object Model (DOM) Level 3 Events Specification – publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft – definierar ett generiskt plattforms- och språkoberoende händelsesystem, som ger medel för att registrera händelsehanterare, beskriva händelseflöden genom en trädstruktur, och tillhandahåller grundläggande kontextinformation för varje händelse. Denna specifikation på nivå 3 bygger på Document Object Model Events Level 2. Kommentarer tas emot fram till och med 27 september 2012. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Den europeiska HTML5-turnén

2012-09-05

Nu drar en serie av presentationer om HTML5 igång i Europa. I ett antal länder kommer en speciell gästföreläsare att presentera senaste nytt om HTML5.

HTML5 Turnén HTML5 Tour across Europe sker mellan den 10 och 20 september 2012. Presentationerna kommer att hållas av Michael Smith, ledare för W3C:s HTML-arbete, och kommer att ta upp det senaste inom HTML5 och W3C:s öppna webbplattform. Under denna europeiska turné kommer Michael Smith besöka Berlin, Budapest, Amsterdam, Paris, Madrid och Rom.

Varje enskilt evenemang arrangeras av motsvarande regionala W3C-kontor. Nästan alla evenemangen är öppna för allmänheten utan deltagaravgift. Få mer information om datum, platser, hur man registrerar sig, och de specifika programmen för arrangemangen på informationssidan för turnén.

Ny rapport: mobila webben ... uppdatering av "Standards for Web Applications on Mobile"

2012-09-05

En ny utgåva av rapporten om standarder för mobila applikationer har nu publicerats. Den är uppdaterad så att den ger en aktuell lägesbild av området.

Thumbnail of application platform diagram that appears in the report Den nya utgåvan av Standards for Web Applications on Mobile ger en översikt över olika W3C-teknologier som ger ökad styrka till webbtillämpningar, speciellt i det mobila kontextet.

Detta är en leverabel från projektet MobiWebApp, och är den sjunde utgåvan av rapporten, som nu belyser ändringar sedan maj 2012, och tar bland annat upp de två föreslagna arbetsinsatserna om arbete med Near-Field Communications (NFC) och systemtillämpningar (System Applications, dvs tillämpningar implementerade direkt på apparaten med hjälp av webbteknologier), samt arbete med Web Intents, hantering av lagringsutrymme och multimediaintegration.

Läs mer om webben och mobila apparater.

Workshop annonseras: bilar och webben ... "Växla upp till högsta växeln på webben"

2012-09-04

Som ett led i att klargöra webbens betydelse för vägtrafikfordon, så arrangerar W3C en workshop om detta tema i Rom i november.

Rome, cars Nu annonseras Shift into High Gear on the Web, en workshop om webben och bilindustrin (14-15 november 2012, i Rom, Italien). Värd för arrangemanget är Intel/OTC (Open Source Technology Center) och med Webinos som sponsor.

Idag använder människor tillämpningar och tjänster på olika nätuppkopplade apparater: handhållna datorer och skrivbordsdatorer, smarta telefoner, surfplattor, Internet TV, m.m. Då vår livsstil blir alltmer mobil, så är det hög tid att göra bilen del av denna blandning. Denna workshops mål är att undersöka hur webben kommer att bli den ideala plattformen för att erbjuda förare och passagerare en rik uppsättning nyttor och mervärdesskapande tjänster

W3C inbjuder biltillverkare och tjänsteleverantörer, operatörer, försäkringsbolag, utvecklare av tillämpningar och andra lösningar, samt alla andra att deltaga i diskussionen på denna workshop. Även de som inte är medlemmar i W3C är välkomna. Vänligen skicka in ett kort uttalande om era intressen i detta område senast 12oktober, och ta del av mer information om deltagande.

Denna workshop har fått finansiellt stöd av EU:s sjunde ramprogram.