W3C

W3C-logo

Nyheter juni 2012

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: CSS .. "Selectors API Level 2"

2012-06-28

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu tagit fram ett utkast om selektorer på nivå 2, som är ytterligare sätt att komma åt olika delar av en objektmodell jämfört med nivå 1.

Selektorer, som bland annat har bred användning inom CSS, men som dessutom kan användas i många andra sammanhang, är mönster som matchas mot element i objektmodellen för ett dokument. Selectors API Level 2 – publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft – definierar metoder för att komma åt elementnoder i en DOM, genom att matcha mot en grupp av selektorer. Detta ger en utvidgning av API-uppsättningen jämfört med de API:er som specificerats i "Selectors API Level 1" Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: CSS .. "Selectors API Level 1"

2012-06-28

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu tagit fram ett genomarbetat utkast om selektorer på nivå 1, som är sätt att komma åt olika delar av en objektmodell.

Selektorer, som bland annat har bred användning inom CSS, men som dessutom kan användas i många andra sammanhang, är mönster som matchas mot element i objektmodellen för ett dokument. Selectors API Level 1 – publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft – definierar metoder för att komma åt elementnoder i en DOM, genom att matcha mot en grupp av selektorer. Ett vanligt behov är att utföra DOM-operationer på en viss delmängd av elementen i ett dokument. Dessa metoder förenklar arbetet med att få tag på specifika element, speciellt i jämförelse med mer verbosa tekniker som definierats och använts tidigare. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 19 juli 2012. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: media ... "Media Capture and Streams"

2012-06-28

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben ("Web Real-Time Communications Working Group") och arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") har tillsammans tagit fram ett utkast som beskriver programmerbara gränssnitt för att åtkomma olika typer av media.

Media Capture and Streams – publicerad av Web Real-Time Communication och Device APIs som offentligt Working Draft – definierar en uppsättning API:er för JavaScript som gör att man kan komma åt media som skapas lokalt på klienten eller på apparater anslutna till klienten. Som exempel på dessa typer av media kan nämnas audio och video. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: tjänster ... "Web Intents"

2012-06-26

Insatsgruppen "Web Intents" publicerar nu ett utkast om hur en webbläsare kan utnyttja tjänster för ett antal standardiserade behov.

Insatsgruppen Web Intents Task Force, som drivs i samverkan mellan Device Applications (DAP) Working Group och Web Applications (WebApps) Working Group, har nu tagit fram ett första offentligt Working Draft av Web Intents. Termen "Web Intent" används här då man vill kunna erbjuda användaren tjänster att utföras på olika typer av webbinnehåll, men inte vill ha hårdkodad knytning till en viss implementerad tjänst. Ett exempel är då man vill göra enkel redigering av foton i sitt webbaserade fotoalbum, och då kan webbsidan innehålla intern uppmärkning som knyter en "Redigera"-knapp till någon tillgänglig bildredigeringstjänst. Detta är med andra ord ett sätt att stödja tjänsteupptäckt (service discovery). Dokumentet definierar DOM-gränssnitt och uppmärkning som kan användas för att skapa, mottaga och svara på meddelanden av typen "Web Intent", och de procedurer som webbklienten utför för att underlätta hanteringen. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity och om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: internationalisering ... "Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0"

2012-06-26

Arbetsgruppen för flerspråkighet ("MultilingualWeb-LT Working Group") har tagit fram ett utkast om nästa version av teknologin ITS, där man med hjälp av uppmärkning kan ange vad som skall översättas vid lokalisering av dokument.

Internationalization Tag Set (ITS) 2.0 – publicerad av MultilingualWeb-LT Working Group som Working Draft – definierar datakategorier för HTML5, för XML-baserade format och för RDF. Datakategorier ger stöd åt tillämpningar som hjälper till vid hantering av olika naturliga språk (t.ex. vid översättning), stöd åt verksamhet som arbetar med lokalisering av innehåll, och den flerspråkiga webben i allmänhet. Läs mer om arbetet med internationalisering.

Nya Recommendations: formatering ... "Media Queries"; "View Mode"

2012-06-19

Nya webbstandarder är nu på plats, om hur man kan anpassa formatering med avseende på vad apparaten ger stöd för. Dessa specifikationer är framtagna av arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") och arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group").

Media Queries – skapad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation – ger stöd som utvecklare kan använda för att skapa attraktiva upplevelser, genom att anpassa formatering till apparatens egenskaper (som skärmstorlek och stöd av färger) eller tillstånd (som apparatens riktning).

Dessutom har nu The 'view-mode' Media Feature publicerats som W3C Recommendation – framtagen av Web Applications Working Group. W3C har väntat med dess publicering till dess att webbstandarden Media Queries publicerats, på grund av de beroenden som finns mellan dessa. Denna specifikation utvidgar funktionaliteten för att ställa frågor som även berör tillstånd hos webbtillämpningar (t.ex. om dess presentation belägger hela skärmen eller om den är minimerad.

Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: proveniens ... "PROV-AQ: Provenance Access and Query"

2012-06-19

Arbetsgruppen för proveniens ("Provenance Working Group") har nu publicerat ett utkast om protokoll för att åtkomma information om ursprung (proveniens)

PROV-AQ: Provenance Access and Query – publicerad av Provenance Working Group som Working Draft – specificerar hur man kan använda normala webbprotokoll (bl.a. HTTP) för att få tag på proveniensinformation om webbresurser. Det beskriver såväl enkla accessmekanismer för att hitta proveniensinformation knuten till webbsidor eller andra resurser, som frågetjänster för proveniensinformation i mer komplexa tillämpningsfall. Detta är del av det större framväxande ramverket W3C Prov. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: notifiering till användare .. "Web Notifications"

2012-06-14

Arbetsgruppen för webbnotifiering ("Web Notification Working Group") låter nu publicera ett utkast om teknologi för att flagga upp viktiga händelser för användaren.

Web Notifications – publicerad av Web Notification Working Group som Working Draft – definierar ett API för hantering av notifieringar till slutanvändare. En notifiering kan göra användaren medveten om händelser som uppträder utanför sammanhanget för en viss webbsida, t.ex. att ett e-post-meddelande har anlänt. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: dokumentmodell .. "Document Object Model (DOM) Level 3 Events Specification"

2012-06-14

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu tagit fram ett utkast om hantering av händelser inom objektmodellen för dokument, som kan åtkommas genom programmatiska medel.

Document Object Model (DOM) Level 3 Events Specification – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar ett generiskt händelsesystem, som är neutralt med avseende på plattform och programmeringsspråk. Med detta system kan man registrera händelsehanterare, beskriva händelseflöden genom dokumentets trädstruktur, och få grundläggande kontextuell information för varje händelse. Detta förslag bygger på Document Object Model Events Level 2. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: formatering ... "CSS Box Layout", "CSS Box Alignment"

2012-06-13

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar två utkast om layout med CSS-lådor.

CSS är ett språk för att beskriva hur strukturerade dokument (t.ex. i HTML eller XML) skall presenteras på skärm, på papper, som tal, etc. De två dokumenten – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group – är:

  • CSS Flexible Box Layout Module (publicerad som Last Call Working Draft) beskriver en CSS-lådmodell optimerad för att konstruera användargränssnitt. I denna modell för "flex-layout" kan barnen till en "flex-låda" placeras i godtycklig riktning, och kan "flexa" sina storlekar, antingen genom att växa för att fylla ut oanvänt utrymme, eller krympa för att undvika att flöda utanför sin förälder. Såväl horisontell som vertikal anpassning av barnen kan enkelt åstadkommas. Genom nästning av sådana lådor (horisontell innanför vertikal, eller vertikal innanför horisontell) kan man bygga layouter i två dimensioner. Kommentarer på detta utkast tas emot fram till och med 3 juli 2012.
  • CSS Box Alignment Module Level 3 (publicerad som Working Draft) beskriver CSS-funktionalitet som påverkar anpassning av lådor inom sina omgivande behållare. Sådan funktionalitet finns i flera CSS-modeller för lådlayout; blocklayout, tabellayout, flexlayout och rutnätslayout. (anpassning av text och annat innehåll av liknande typ, definieras i CSS3-Text och CSS3-Linebox.)

Läs mer om arbetet med formatering.

Nya Recommendations: semantik ... "RDFa Core 1.1", "RDFa Lite 1.1", "XHTML+RDFa 1.1"

2012-06-13

Arbetsgruppen för RDF i webbtillämpningar ("RDF Web Applications Working Group") har nu fullbordat senaste arbete med RDFa, och tre webbstandarder om detta har nu blivit formellt antagna.

De tre specifikationerna – framtagna av RDF Web Applications Working Group och nu publicerade som W3C Recommendations – är: RDFa Core 1.1, RDFa Lite 1.1, and XHTML+RDFa 1.1. Arbetsgruppen publicerar även RDFa 1.1 Primer som Working Note. Tillsammans beskriver dessa dokument hur RDFa används i en uppsättning XML- och HTML-baserade uppmärkningsspråk. RDFa Core 1.1 specificerar grundläggande syntax och bearbetningsregler för RDFa 1.1 och hur språket avses att användas i XML-dokument. RDFa Lite 1.1 erbjuder en lättanvänd delmängd av RDFa inriktad mot enkla behov. XHTML+RDFa 1.1 specificerar användning av RDFa i uppmärkningsspråket XHTML. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Symposium på nätet: tillgänglighet ... "Mobile Accessibility"

2012-06-11

Den 25 juni håller W3c ett nätbaserat symposium om tillgänglighet i det mobila sammanhanget.

Man kan nu registrera sig för att deltaga i detta symposium, som äger rum 25 juni 2012. Symposiet riktar sig till forskare och utvecklare som vill utforska utmaningar och lösningsansatser för tillgänglighet i mobila sammanhang, och hjälpa till att skapa en vägplan för framtida forskning och utveckling inom området. Mer detaljer om symposiet och hur man registrerar sig finns på Mobile Accessibility - Online Symposium. Ta del av mer information om satsningen på webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: semantisk webb .. "RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax"

2012-06-05

Arbetsgruppen för RDF ("RDF Working Group") publicerar nu ett nytt utkast om syntax och semantik för RDF 1.1

RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax – publicerad av RDF Working Group som Working Draft – definierar datamodellen för RDF. Bland viktiga förändringar sedan föregående utkast återfinns införandet av nya datatyper för HTML-fragment och språkannoterade strängar, en omarbetad XML-datatyp, och en omskriven inledning till dokumentet. Arbetsgruppen avser att i kommande arbete utvidga datamodellen så att flera grafer kan stödjas samtidigt. Läs om arbetet med den semantiska webben.

Nytt dokument: mobila webben ... "Standards for Web Applications on Mobile"

2012-06-04

Projektet MobiWebApp har nu publicerat en lägesrapport om webbteknologier för mobila tillämpningar.

Thumbnail of application platform diagram that appears in report En ny utgåva av Standards for Web Applications on Mobile har nu publicerats. Det är en översikt över hur W3C-teknologier utgör en produktiv bas för kraftfulla mobila webbtillämpningar.

Det är ett resultat från projektet MobiWebApp, och denna den sjätte utgåvan av dokumentet belyser ändringar sedan februari 2012, bland annat nya leverabler från arbetsgruppen för webbtillämpningar – "Web Applications Working Group" – (paketeringsformat för webbtillämpningar, Quota Management, serversända notifieringar som kan väcka upp en vilande app, Web Intents, fullskärm och API för låsning av skärm), och, från arbetsgruppen för HTML (uppspelning av skyddat innehåll via Encrypted Media Extensions, nytt innehåll i många andra specifikationer, och nya länkar till resurser om tillgänglighet i mobila webben).

Nästa utgåva av dokumentet är planerat till augusti 2012. Läs mer om webben och mobila apparater.