W3C

W3C-logo

Nyheter mars 2012

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya Working Drafts: html5 ... tio utkast publicerade

2012-03-29

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") publicerar tio olika utkast om HTML5-teknologin och specifika delteknologier.

De tio utkasten – publicerade av HTML Working Group som Working Drafts – är:

Det finns en omfattande förteckning av ändringar i HTML5-specifikationen gentemot föregående utkast (maj 2011). De flesta ändringarna handlar om finjusteringar och inte större tillägg, så att specifikationen går framåt mot alltmer stabilare tillstånd, och närmar sig utkast som Candidate Recommendation.

Läs mer om arbetet med HTML.

Nytt dokument: multimedia ... "SMIL Timesheets 1.0"

2012-03-29

Arbetsgruppen SYMM ("SYMM Working Group") publicerar ett dokument om hur tidshanteringsmodellen som utvecklats för SMIL även kan användas i andra XML-baserade språk.

SMIL Timesheets 1.0 – publicerat av SYMM Working Group som Group Note – definierar ett XML-språk för tidsstyrning, som gör att tidshantering i element och attribut i SMIL 3.0 kan användas i en bred uppsättning av andra XML-språk. Med detta språk kan tidshantering enligt SMILmodellen integreras i andra språk som behöver tidshantering, även när dessa språk kombineras i sammansatta dokument. Eftersom det finns likheter mellan detta och extern formatering och positionering i CSS-språket, så har denna föreslagna teknologi benämnts tidsmallar "SMIL Timesheets". Läs mer om W3C Synchronized Multimedia Activity.

W3C ökar sin medverkan i WWW 2012 för att attrahera intressenter

2012-03-27

W3C inbjuder utvecklare, affärsansvariga, offentliga myndigheter, media, analytiker och andra som deltar i World Wide Web Conference 2012 att deltaga i W3C-spåret på konferensen.

WWW 20122012 World Wide Web Conference driver W3C ett utvidgat W3C-spår där information ges om den öppna webbplattformen och om hur denna förändrar industri och samhälle. Bland W3C:s aktiviteter vid detta års konferens (16-20 april vid kongresscentret i Lyon, Frankrike) återfinns

 • Tim Berners-Lee håller en plenariepresentation (och deltar i Workshops och i en paneldebatt)
 • W3C:s spår med utbildningssessioner (nytt för i år), fyra halvdagspresentationer om CSS för formatering, tillgänglighet i morgondagens webb, utveckling av mobila webbtillämpningar, öppen data i praktiken.
 • W3C-spår: dynamiska halvdagsdiskussioner med W3C-experter och webbanvändare om säkerhet och personlig integritet på webben, spel implementerade i HTML5.

Ett antal personer från W3C:s stab kommer att finnas på plats för att diskutera HTML5, CSS och andra teknologier på den öppna webbplattformen. Konferensdeltagare kan även ta del av information om W3C:s nätbaserade utbildning och hur man kan deltaga i intressegrupper kring specifika teman (W3C Community Groups), och träffa representanter från det nya franska W3C-kontoret. Detta franska kontor och Inria har ett gemensamt utställningsbås (nr 54) i utställningen på kongresscentret i Lyon. Läs mer i pressreleasen och vi hoppas få se er i Lyon.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology" (WCAG-EM)

2012-03-27

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll ("Web Content Accessibility Guidelines Working Group") och arbetsgruppen om verktyg för utvärdering och rättning ("Evaluation and Repair Tools Working Group") har gemensamt tagit fram ett förslag om metodik för utvärdering av webbplatsers tillgänglighet.

Utkastet Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) –publicerad av Web Content Accessibility Guidelines Working Group (WCAG WG) i samarbete med Evaluation and Repair Tools Working Group (ERT WG), genom sin gemensamma WCAG 2.0 Evaluation Methodology Task Force (Eval TF) som första offentligt Working Draft – definierar en ansats för hur webbplatser kan utvärderas med avseende på hur de följer Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Förslaget täcker även utvärdering av webbtillämpningar och webbplatser för mobila apparater. Läs mer om publiceringen av detta dokument och om arbetet med tillgänglighet (WAI).

Nya Working Drafts: frågespråk ... "XML Query"

2012-03-27

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") publicerar nu tre utkast om frågespråket XML Query: XQuery Update, Use Cases och Full Text.

De tre utkasten – publicerade av XML Query Working Group som Working Drafts – är:

Läs mer om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: tillämpningar på klienten ... "Widget Updates"

2012-03-22

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu ett genomarbetat utkast om hur man kan uppdatera små webbtillämpningar som installerats på klienten.

Specifikationen Widget Updates – publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft – definierar en process och ett dokumentformat som stöder uppdatering av en installerad webbtillämpning på klienten, då en ny version av paketet för tillämpningen finns tillgänglig. En webbtillämpning kan inte automatiskt uppdatera sig själv, utan litar på att webbläsaren (eller annat webbverktyg) hanterar uppdateringsprocessen. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 19 april 2012. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Uppdaterade Working Drafts: formatering ... "Flexible Box Layout", "Grid Layout"

2012-03-22

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar två uppdaterade utkast om tvådimensionell formatering: "box layout" och "grid layout".

De två specifikationerna – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Drafts – är:

 • CSS Flexible Box Layout Module, vilken beskriver en lådmodell för CSS, optimerad för konstruktion av användargränssnitt. I modellen "flexbox layout" kan underliggande delar av en flexbox placeras i valfri riktning, och kan anpassa sina storlekar, genom att växa tills de fyller ut oanvänt utrymme, eller minska för att undvika att gå utanför den omgivande flexboxen. Både horisontell och vertikal justering av de ingående lådorna kan lätt styras. Nästning av dessa lådor (horisontell inom vertikal, eller vertikal inom horisontell) kan användas för att skapa layouter i två dimensioner.
 • CSS Grid Layout, vilken ger designers möjligheter att definiera osynliga rutmönster bestående av horisontella och vertikala linjer. Elementen i ett dokument kan då förankras i punkter i detta rutmönster, vilket får dem att justeras visuellt med varandra, även om de inte är i direkt närhet av varandra i källkoden.

Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt dokument: mediafångst ... "Media Capture API"

2012-03-22

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") publicerar nu ett informativt dokument om programmerbart gränssnitt för att inspela media.

The Media Capture API – publicerad av Device APIs Working Group som Group Note – specificerar ett API (Application Programming Interface) med vilket man kan få tillgång till inspelningsmöjligheter på klienten för audio, video och bild. Vidare utveckling av denna specifikation har avbrutits, och men arbete på detta fortsätter som del av "getusermedia: Getting access to local devices that can generate multimedia streams". Läs om Ubiquitous Web Applications Activity.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... "CSS Speech Module"

2012-03-20

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar nu ett genomarbetat förslag om hur webbinnehåll kan transformeras till tal.

CSS (Cascading Style Sheets) är ett språk som används för att beskriva hur uppmärkta dokument skall presenteras. Dokumenten kan vara sådant som HTML och XML, och presentationen kan ske på olika media som skärm, papper, tal, etc. CSS Speech Module – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation – definierar CSS-egenskaper avseende ljud, som kan användas av skapare av webbinnehåll för att på ett deklarativt sätt styra hur dokumentet skall presenteras genom talsyntes, och hur ljudsignaler kan stödja användas för att underlätta uppfattningen. Denna teknologi har utvecklats i samverkan med arbetsområdet talbaserade webbläsare (Voice Browser Activity). Läs mer om arbetet med formatering.

Översatt dokument: internationalisering ... "Introduktion till teckenuppsättningar och kodningar"

2012-03-20

Ett kort dokument om teckenkodningar har nu översatts till svenska: "Introduktion till teckenuppsättningar och kodningar".

Det engelskspråkiga dokumentet Introducing Character Sets and Encodings finns nu i svensk översättning: Introduktion till teckenuppsättningar och kodningar. Kortbeskrivning av innehållet:

Denna sida ger lite vägledning till de som nyligen stött på internationalisering på webben, och som inte riktigt vet hur man ger sig i kast med detta. Avsikten med denna sida är att på ett lättförståeligt sätt ge ingångar till annat material på denna webbplats.

Ny Proposed Recommendation: media ... "Media Fragments URI 1.0 (basic)"

2012-03-15

Arbetsgruppen för mediafragment ("Media Fragments Working Group") publicerar nu ett slutligt utkast om hur delar av media (mediafragment) kan åtkommas över webben.

Media Fragments URI 1.0 (basic) – publicerad av Media Fragments Working Group som Proposed Recommendation – specificerar syntax för hur man kan formulera URI:er för mediafragment, och beskriver hur man hanterar dem när HTTP används. Syntaxen bygger på specifikation av speciella namn-värde-par, och de kan användas i URI-fragment och i URI-frågor, så att bara en del av en full mediaresurs avses. Arbetsgruppen har inte ansvar för att uppdatera databaser över alla möjligt relevanta mediatyper. De rekommenderar ägare av mediatyper att harmonisera sina existerande scheman med det som föreslås i detta dokument, och att uppdatera eller utvidga sina specifikationer med den här föreslagna semantiska specifikationen. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 26 april 2012. Läs mer om arbetet med video på webben.

Nytt Working Draft: media ... "Web Audio API"

2012-03-15

Arbetsgruppen för audio ("Audio Working Group") offentliggör nu ett utkast av specifikationen för ett gränssnitt via vilket audioresurser kan bearbetas.

Web Audio API – publicerad av Audio Working Group som Working Draft – beskriver ett högnivå JavaScript-API för att bearbeta och syntetisera audio i webbtillämpningar. Den underliggande paradigmen är om en bearbetningsgraf, där ett antal AudioNode-objekt knyts samman, och att de alla bidrar till det slutliga sättet att presentera audio. Den egentliga bearbetningen sker huvudsakligen i den underliggande implementationen – typiskt i optimerad assembler / C / C++ – men direkt bearbetning och syntes med JavaScript stöds även. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: personlig integritet ... "Tracking Compliance and Scope", "Tracking Preference Expression"

2012-03-13

Arbetsgruppen för skydd mot spårning ("Tracking Protection Working Group") publicerar två utkast om teknologistöd för hur användare skyddas mot spårning på webben.

De två dokumenten – publicerade av Tracking Protection Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

 • Tracking Compliance and Scope, som definierar hur formulerade preferenser enligt "Do Not Track" (DNT) skall förstås, och beskriver praktiska tillvägagångssätt för hur sådana preferenser kan stödjas av webbplatser.
 • Tracking Preference Expression (DNT), som definierar tekniska mekanismer för hur spårningspreferenser kan uttryckas via DNT-fältet i HTTP-huvudet, via en HTML DOM-egenskap som kan läsas av inbäddade skripts, och via egenskaper som kan åtkommas av webbläsarplugins eller extra API:er. Det definierar även mekanismer för hur webbplatser kan signalera om och hur de kan svara upp mot denna användarpreferens, både i form av en maskinläsbar resurs på en väldefinierad plats, och via ett "Tk"-fält i huvudet, eller via en mekanism där användaren kan säga ja eller nej till att acceptera webbplatsspecifika undantag till DNT.

Läs mer om arbetet med personlig integritet.

Nya Working Drafts: webbtillämpningar ... "Web Messaging", "Web Workers"

2012-03-13

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu tre dokument om stöd för webbtillämpningar som körs på klienten.

De dokument som nu publiceras av Web Applications Working Group är:

 • HTML5 Web Messaging (Last Call Working Draft) definierar två mekanismer för att kommunicera mellan olika surfningskontext i HTML-dokument. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 3 april 2012.
 • Web Workers (Last Call Working Draft) definierar ett API som utvecklare kan använda för att exekvera skripts i bakgrunden, parallellt med exekveringen i det övergripande dokumentet. Med detta kan man man skapa trådliknande exekvering, med meddelandehantering som koordineringsmekanism. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 3 april 2012.
 • Widget URI scheme (Group Note) definierar URI-schemat för widgets, och regler för hur man kan adressera resurser inuti ett paket. Modeller för hur URI:er skall adressera interna resurser bygger på HTTP-semantik, så att resurser returneras på ett sätt som påminner om HTTP:s "GET"-operation. Genom att definiera mekanismerna på detta sätt, så kan detta URI-schema användas med andra teknologier som också utnyttjar HTTP-svar, som XMLHTTPRequest.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Candidate Recommendation: prestanda ... "Navigation Timing"

2012-03-13

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") publicerar nu den genomgranskade specifikationen för hur man kan mäta tidsåtgång för navigation och bearbetning av element.

Navigation Timing -- publicerad av Web Performance Working Group som Candidate Recommendation -- definierar ett gränssnitt som webbutvecklare kan använda för att få tag på information om tid för navigering och användning av element. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: webbprestanda ... "High Resolution Time"

2012-03-13

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") publicerar ett utkast av specifikationen för hur klienttillämpningar kan hämta information om tidpunkter.

High Resolution Time -- publicerad av Web Performance Working Group som både första offentligt och Last Call Working Draft -- definierar ett gränssnitt för JavaScript som erbjuder aktuell tid med en precision på delar av millisekunder. Dessutom skall denna information inte påverkas av brister i systemklockan. Kommentarer tas emot fram till och med 10 april 2012. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nya Candidate Recommendations: semantiska webben ... "RDFa Core 1.1", "RDFa Lite 1.1", "XHTML+RDFa 1.1"

2012-03-13

Arbetsgruppen för RDF i webbtillämpningar ("RDF Web Applications Working Group") publicerar tre utkast om RDFa, vilka nu är redo för provimplementeringar.

De tre dokumenten -- publicerade av RDF Web Applications Working Group som Candidate Recommendation -- är: RDFa Core 1.1, RDFa Lite 1.1 och XHTML+RDFa 1.1.

Dessa tre dokument utgör tillsammans en vision av hur RDFa kan användas i ett antal olika uppmärkningsspråk, byggda på XML och HTML. RDFa Core 1.1 specificerar grundläggande syntax och bearbetningsregler för RDFa 1.1 och hur språket avses användas i XML-dokument. RDFa Lite 1.1 erbjuder en enkel delmängd av RDFa, lämpat för de som inte har erfarenhet av hur RDFa används. XHTML+RDFa 1.1 specificerar användning av RDF i uppmärkningsspråket XHTML.

Ett antal förbättringar av RDFa 1.1 har genomförts under det gångna året, bl.a. genom nära samarbete med Google, Microsoft, Yahoo! och andra sökmotorutvecklare. Offentlig granskning och mottagna kommentarer har gett upphov till ett antal förbättringar av språket, som förenklar inlärning för de som nyligen blivit utvecklare av webbinnehåll.

Att dessa tre dokument publiceras som Candidate Recommendation innebär även att arbetsgruppen anser att dessa specifikationer är redo för provimplementering, och att utvecklare bör genomför implementeringsprov. Arbetsgruppen uppmuntrar sådan implementering av specifikationerna, och att erfarenheter och synpunkter skickas in via arbetsgruppens e-postlista.

Du kan ta del av mer information om andra projekt inom detta område, genom att titta på hemsidan för arbetet med den semantiska webben.

Nya Candidate Recommendations: säkerhet ... "XML Encryption 1.1"

2012-03-13

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") publicerar grundligt granskade förslag om "XML Encryption 1.1" och "XML Encryption 1.1 CipherReference Processing, som har uppdaterats mot bakgrund i mottagna kommentarer på tidigare utkast.

XML Encryption 1.1" Candidate Recommendation -- publicerad av XML Security Working Group som Candidate Recommendation (CR) -- innehåller de ändringar som införts sedan dess föregående publicering som CR, vilket berör nyligen upptäckta attacker mot CBC-klassen av algoritmer. Ändringarna handlar bland annat om att kräva en autenticerad krypteringsalgoritm för implementering av AES-128-GCM, en uppdatering av aspekter på säkerhet, och att lägga till ytterligare algoritmval för nyckeltransportalgoritmen RSA-OAEP. Dessutom har ett antal redaktionella textförbättringar genomförts. Detaljerad beskrivning av alla dessa ändringar ges i dokumentets inledning.

Arbetsgruppen har även publicerat, som CR, ett utkast om användning av transformeringar enligt XML Signature 2.0 i XML Encryption 1.1 - XML Encryption 1.1 CipherReference Processing using 2.0 Transforms" (Candidate Recommendation).

För att hantera ett antal komplikationer -- som beror på existerande patent -- angående specifikationerna XML Signature 1.1 och XML Encryption 1.1 -- har W3C startat en Patent Advisory Group.

Läs mer om arbetsområdet säkerhet.

Workshop annonseras: Öppen data ... "Using Open Data: policy modeling, citizen empowerment, data journalism"

2012-03-09

Idag annonserar W3C att en workshop kommer att hållas om vilka konsekvenser öppen data får, bl.a. för den offentliga sektorn

Under en längre tid har W3C förespråkat användning av Öppen Data, och bidragit till att etablera en miljö där offentliga myndigheter kan göra sina data brett tillgängliga, helst i en maskinläsbar form. Många länder har entusiastiskt anammat detta, och satt upp nationella dataportaler. Som del i det europeiska projektet Crossover (del i det sjunde ramprogrammet) kommer nu W3C och den europeiska kommissionen att hålla en workshop kring en enkel fråga: vad skall all denna "nya" öppna offentliga data användas till? Workshopen Using Open Data: policy modeling, citizen empowerment, data journalism äger rum 19-20 juni i Bryssel, Belgien, i Europakommissionens lokaler. Man behöver inte vara medlem i W3C för att deltaga i denna, men max antal deltagare är 80, och deltagare måste skicka in s.k. position papers. Deltagare ska fokusera på användning av öppen data, inte hur det publiceras. Speciellt är avsikten att deltagare skall belysa användning av data för verktyg som stöder policymodellering, som ger ökad makt åt medborgare, och som kan på ett mervärdeskapande sätt användas i media. Mer information finns på workshopens hemsida.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Values and Units Module Level 3"

2012-03-08

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar nu ett utkast om hur CSS3 använder värden och enheter för att ange CSS-egenskaper.

CSS Values and Units Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Last Call Working Draft – beskriver en modul som definierar vanliga värden och enheter som CSS kan hantera, och den syntax som används för att beskriva dem i definitioner av CSS-egenskaper. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 29 mars 2012. Läs mer om arbetet med formatering.

Nya dokument: data i HTML ... "HTML Data Guide"; "Microdata to RDF"

2012-03-08

Insatsgruppen för HTML-data ("HTML Data Task Force") har publicerat två dokument om hur olika former av data kan inbäddas i HTML-dokument.

De två aktuella dokumenten – publicerade av HTML Data Task Force (del av Semantic Web Interest Group) som Notes – är:

 • HTML Data Guide, som skall ge stöd åt utgivare och konsumenter av HTML-data. Eftersom det finns olika syntaxer för data (mikroformat, mikrodata, RDFa) och vokabulärer (schema.org, Dublin Core, mikroformatvokabulärer, etc.), så ger detta dokument råd om hur man fattar beslut om vilka teknologier man skall välja för att stödja såväl utgivarnas behov som konsumenternas behov.
 • Microdata to RDF, som beskriver bearbetningsregler som kan användas för att extrahera RDF från HTML-dokument vilka innehåller mikrodata.

Båda dessa dokument är s.k. Interest Group Notes, vilket innebär att det inte finns något ytterligare arbete planerat på just dessa dokument, men framtida arbetsgrupper kan komma att använda dessa dokument som utgångspunkt för arbete mot andra webbstandarder.

Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt arbete startar, skall förenkla skapande av innehåll i alla språk

2012-03-07

Nytt arbete startar nu, som skall underlätta översättning och lokal anpassning av webbinnehåll, inriktat mot flerspråkighet.

Målet är att göra det lättare att skapa webbinnehåll i alla de språk som finns världen över. Då det saknas standarder för hur man kan utbyta information om översättningar, så har man uppskattat att denna brist ger 20% större kostnad för affärslivets översättningsarbeten. Då det dessutom finns hinder för distribution av innehåll i fler än ett språk, så betyder det att omfattande områden för affärsverksamhet inte kan utnyttjas. Multinationella företag behöver ofta parallellt översätta webbinnehåll till dussintals andra språk, och offentliga aktörer i Europa och Indien måste kunna kommunicera med medborgare medelst flera språk. Då webben blir mer spridd över språkregioner, så kommer behov av översättningar att öka. Arbetsgruppen MultilingualWeb -- LT (Language Technology) Working Group kommer att utveckla standardiserade metoder att stödja (automatisk och manuell) översättning och anpassning av webbinnehåll för att passa lokala behov, alltifrån dess skapande till dess leverans till slutanvändare. Läs pressrelease och ta del av mer information om W3C:s arbete med internationalisering. Arbetsgruppen MultilingualWeb-LT får stöd av den europeiska kommissionen via projektet LT-Web inom sjunde ramprogrammet (FP7).

Nytt Working Draft: mediafångst ... "MediaStream Capture Scenarios"

2012-03-06

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") och arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben ("Web Real-Time Communications Working Group") har i samarbete tagit fram ett utkast om hur man med Javascript fångar media.

MediaStream Capture Scenarios – publicerad av Device APIs Working Group och Web Real-Time Communications Working Group som första offentligt Working Draft – samlar olika scenarier som ger användningsfall vilka driver arbetet med Media Capture API, ett API som via Javascript ger webbtillämpningar tillgång till inmatningsfunktionalitet Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.