W3C

W3C-logo

Nyheter december 2012

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya Recommendations: prestanda ... "High Resolution Time"; "Navigation Timing"

2012-12-17

Två specifikationer som handlar om prestandamätning av webbtillämpningar, producerade av arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") har nu blivit formella webbstandarder.

Dessa två specifikationer – publicerade av Web Performance Working Group som W3C Recommendations – är:

 • Navigation Timing, som definierar ett gränssnitt som kan användas av webbtillämpningar för att få tillgång till mätning av tidsåtgång vid navigering och bearbetning av element.
 • High Resolution Time, som definierar ett JavaScript-gränssnitt vilket ger aktuell tid med en noggrannhet på under millisekund, och som inte påverkas av avvikelser i systemklockan.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Heltäckande definition av HTML5, nu fokus på tester och prestanda

2012-12-17

Idag publiceras den fullständiga definitionen av HTML5 och av Canvas-teknologin. Specifikationen är funktionellt fullständig, och är en god grund för att definiera strategi för användning av webbteknologi.

HTML5 Specifikation av HTML5 och av Canvas 2D har nu offentliggjorts. De är formellt sett ännu inte webbstandarder, men i och med att de är funktionellt fullständiga så utgör de en god plattform för planering och implementering av webbinnehåll. "Nu vet näringslivet vad HTML5 kommer att vara under de närmaste åren, och vad deras kunder kommer att kräva, säger Jeff Jaffe, W3C:s CEO. HTML5 är en hörnsten för den öppna webbplattformen, en komplett utvecklingsmiljö för att bygga tillämpningar som kan köras på många plattformar, och ger tillgång till klientapparatens förmågor; med video och animering; grafik; formatering; typografi och fonter för digital publicering; omfattande nätverksfunktionalitet; med mera. Läs pressrelease och uttalanden från W3C-medlemmar.

För att minska fragmentering av webbläsarmarknaden och utvidga implementeringar till den breda uppsättning verktyg som kan konsumera och producera HTML, så initierar nu W3C den fas i specifikationsarbetet som fokuserar på interoperabilitet och testning. W3C håller planen att avsluta HTML5-standarden under 2014. Parallellt kommer arbetet inom W3C att fortsätta med nästa generation av HTML-funktionalitet, bland annat utvidgningar som kompletterar HTML5:s stöd för tillgänglighet, reaktiva bilder, och adaptiv strömmande media.

Arbetsgruppen för HTML har även publicerat första utkast av HTML 5.1, HTML Canvas 2D Context, Level 2, och huvudsakliga delar, vilket ger en tidig vision av vad nästa omgång av standardisering kan omfatta. Läs mer om arbetet med HTML.

Uppdaterat Working Draft: tillgänglighet ... "Guidance on Applying WCAG 2.0 to Non-Web ICT

2012-12-13

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll ("Web Content Accessibility Guidelines Working Group") har nu uppdaterat dokumentet med råd om hur WCAG2 kan användas även utanför webbdomänen.

Guidance on Applying WCAG 2.0 to Non-Web Information and Communications Technologies (WCAG2ICT) – publicerad av Web Content Accessibility Guidelines Working Group) som uppdaterat Working Draft – är ett informativt dokument (dvs inte normativt) som förtydligar hur riktlinjerna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 kan tillämpas på annat än webbinnehåll. Det finns viktig information i e-postmeddelandet som inbjuder till granskning. Kommentarer tas emot fram till och med 15 februari 2013. Läs om arbetet med webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Ny Recommendation: fonter ... "WOFF File Format 1.0"

2012-12-13

Nu har webbfonter blivit en webbstandard, en teknologi definierad av arbetsgruppen för webbfonter ("WebFonts Working Group").

WOFF File Format 1.0 – publicerad av WebFonts Working Group som W3C Recommendation – definierar paketeringsformatet för WOFF. Detta format har skapats för att erbjuda lättviktig och lättimplementerad komprimering av typsnittsdata, lämpligt för användning med CSS-regeln @font-face. En lämpligt licensierad fil för TrueType/OpenType/Open Font Format kan paketeras i WOFF-formatet för användning på webben. Webbläsare kan avkoda WOFF-filen, för att återskapa typsnittsdata, så att det kan uppvisas på ett korrekt sätt. Läs mer om arbetet med fonter.

Ny Proposed Recommendation: tillgänglighet ... "Role Attribute"

2012-12-13

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group") har nu offentliggjort ett genomarbetat utkast om rollatributet, som bl.a. stöder tillgänglighet på webben.

Role Attribute – publicerad av Protocols and Formats Working Group (PFWG) som Proposed Recommendation – definierar ett XML-attribut som innehållsförfattare kan använda för att lägga till semantisk information till dokumentinnehåll. Rollattributet stöder specifikationen WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications), och visar hur man kan bygga dynamiskt interaktivt webbinnehåll som är tillgängligt för användare med funktionshinder. Kommentarer tas emot fram till och med 1 februari 2013. Läs epostmeddelandet om denna specifikation, där mer information finns. Titta även på vad som görs i arbetet med webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Ny Proposed Recommendation: dokumentmodell ... "Selectors API Level 1"

2012-12-13

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu publicerad ett granskat utkast om hur selektorer kan användas för att utvälja delar av dokument.

Selektorer, som bland annat har bred användning i CSS, är mönster som matchas mot element i en trädstruktur. Specifikationen Selectors API Level 1 – publicerad av Web Applications Working Group som Proposed Recommendation – definierar metoder för att hämta element-noder från en DOM, genom att matcha mot en grupp av selektorer. Det är ofta lämpligt att utföra DOM-operationer på en speciell uppsättning element i ett dokument. Dessa metoder förenklar arbetet med att hämta specifika element, speciellt i jämförelse med de tekniker som definierats och använts tidigare. Kommentarer tas emot fram till och med 25 januari 2013. Läs om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: formatering ..."CSS Conditional Rules Module Level 3"

2012-12-13

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu skapat ett genomarbetat förslag till villkorade formateringsregler i CSS.

CSS Conditional Rules Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Last Call Working Draft – beskriver den CSS-funktionalitet som berör villkorad tillämpning av delar av en formatmall, villkorad på förmågor av hos den motor som formaterar eller det dokument som formatmallen skall appliceras på. Den innehåller och utvidgar funktionaliteten definierad i CSS nivå 2, som i sin tur bygger på CSS nivå 1. De huvudsakliga utvidgningarna jämfört med nivå 2 är att man kan nästa vissa "at-regler" inom ‘@media’, och tillägg av ‘@supports’-regeln för villkorad bearbetning. Kommentarer tas emot fram till och med 10 januari 2013. Se mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: säkerhet ... "Content Security Policy 1.1"

2012-12-13

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar ("Web Application Security Working Group") har nu skapat ett första utkast om ett policy-språk för skydd av webbinnehåll.

Content Security Policy 1.1 – publicerad av Web Application Security Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett policyspråk som kan användas för att deklarera en uppsättning begränsningar på innehåll i webbresurser, och en mekanism för att sända policyn från en server till en klient som skall tillämpa policyn. Läs mer om arbetet med säkerhet.

Nytt Working Draft: semantik ... "HTML+RDFa 1.1"

2012-12-13

Arbetsgruppen RDFa ("RDFa Working Group") i samarbete med arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har publicerat ett utkast om kombinationen HTML och RDF, version 1.1.

HTML+RDFa 1.1 – publicerad av RDFa Working Group och HTML Working Group som Working Draft – definierar regler och riktlinjer för hur man anpassar specifikationerna RDFa Core 1.1 och RDFa Lite 1.1 för användning inom HTML5 och XHTML5. Reglerna definierade i denna specifikation gäller inte bara för HTML5-dokument i XML och icke-XML, utan även för dokument i HTML4 och XHTML som tolkas enligt analysreglerna definierade av HTML5. Ta del av mer information om arbetet med den semantiska webben och om arbetet med HTML.

Nya Working Drafts: inspelning ... "HTML Media Capture"; "Ambient Light Events"

2012-12-13

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") publicerar två utkast om inspelningsstöd på klientapparat.

Device APIs Working Group har nu skapat följade två dokument:

 • HTML Media Capture (Working Draft) är en specifikation som definierar en utvidgning av HTML-formulär, med vars hjälp man kan aktivera den egna apparatens inspelningsförmågor (t.ex. kamera eller mikrofon) som del i att göra uppladdning av filer.
 • Ambient Light Events (Last Call Working Draft) är en specifikation som definierar medel för att ta emot händelseinformation som svarar mot att en ljussensor upptäcker att det finns ett ljus i närheten. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 26 januari 2013.

Hämta mer information om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nya Working Drafts: ljud ... "Web Audio API"; "Web MIDI API"

2012-12-12

Arbetsgruppen för audio ("Audio Working Group") har nu tagit fram två utkast om hantering av ljud på webben.

De två aktuella utkasten – publicerade av Audio Working Group som Working Drafts – är:

 • Web Audio API, vilken beskriver ett högnivå-API för Javascript, som används för att bearbeta och syntetisera ljud i webbtillämpningar. Den främsta paradigmen är en ljud-kommunikations-graf, där ett antal objekt av typen AudioNode sammanknyts för att definiera den totala ljudbilden. Den faktiska bearbetningen av ljud kommer huvudsakligen att ske i en underliggande implementation (typiskt byggd i optimerad C / C++), men direkt bearbetning och syntes i JavaScript kan också stödjas.
 • Web MIDI API definierar ett API som stöder MIDI-protokollet, så att webbtillämpningar kan inventera och utvälja vilka MIDI-enheter som finns på klientapparaten, och sända samt mottaga MIDI-meddelanden. Den är avsedd att stödja såväl musikorienterade tillämpningar som sådana som inte handlar om musik, genom att erbjuda lågnivåaccess till MIDI-enheterna som finns på användarens system. Men detta Web MIDI API är inte avsett att bli en allmän semantisk styrplattform; den är konstruerad för att ge tillgång till mekanismerna för in- och utmatning i MIDI, och de praktiska sidorna av att sända samt mottaga MIDI-meddelanden, utan att identifiera vad sådana åtgärder kan ha för semantisk betydelse.

Läs om Rich Web Client Activity.

Nytt dokument: bilsektorn ... "Report on Web and Automotive Workshop"

2012-12-12

Den workshop om webben och bilindustrin, som arrangerades i november 2012, har nu avrapporterats i en öppen rapport.

Shift into High Gear on the WebW3C Web and Automotive Workshop: Shift into High Gear on the Web (avhållet hos Intel, Rom, Italien, den 14-15 november 2012) tog upp det framväxande överlappet mellan modern bilteknologi och webben som kommunikationsteknologi. En sammanfattande rapport från detta arrangemang har nu publicerats.

Denna workshop var ett forum där deltagarna kunde fokusera på möjligheter och utmaningar kring hur man utnyttjas webbteknologier i bilen, och vilka standarder som kan behöva tas fram för att fullt ut realisera visionen. Deltagarna uppnådde bred konsensus att HTML5 är en lovande grund på vilken bilindustrin kan bygga, och att det är hög tid att starta standardisering av användarcentrerade API:er, för att undvika den fragmentering som uppstår då olika ansatser används parallellt. Andra perspektiv berördes även, som säkerhet, nätverk och apparatintegration, affärsmässighet och reklam.

Workshopen prioriterade arbete med användningsfall och krav; mekanismer för säkerhet/policies; användarcentrerade fordons-API:er; och en referensmodell. Följande steg kan innefatta sådant som förstärkt dialog med intressenter, som grund för att dra igång standardisering; W3C arbetar tillsammans med intressenter i domänen för att identifiera möjligheter att starta standardisering inom korsningen av webben och fordon.

Nytt dokument: mobila webben ... "Standards for Web Applications on Mobile"

2012-12-12

En uppdaterad och aktualiserad beskrivning av hur webbstandarder stöds på mobila apparater har nu publicerats.

Thumbnail of application platform diagram that appears in reportStandards for Web Applications on Mobile ger en översikt över de olika W3C-framtagna teknologier som ger mer kraftfulla webbtillämpningar, speciellt i det mobila området.

Detta är en leverabel från projektet webinos, och är den åttonde utgåvan, och lyfter speciellt fram förändringar sedan augusti 2012. Bland annat belyses teknologier inom arbetsområdena för tre nya arbetsgrupper – Near-Field Communications (NFC); System Applications (dvs appar byggda med webbteknologier); och Pointer Events.

Läs mer om webben och mobila apparater.

Ny W3C Recommendation: semantiska webben ... "OWL 2 (Second Edition)"

2012-12-11

Arbetsgruppen för OWL ("OWL Working Group") har uppdaterat OWL2-specifikationen, och den publiceras nu som webbstandard.

OWL 2 (andra utgåvan) – publicerad av OWL Working Group som W3C Edited Recommendation – är en del av W3C:s verktygslåda för den semantiska webben. Med dessa teknologier kan man fånga/representera kunskap om speciella tillämpningsdomäner (t.ex. energiområdet eller medicinska området), och sedan använda verktyg för att hantera information, söka i information, och lära sig från information.

Denna andra utgåva korrigerar ett antal mindre felaktigheter i specifikationen, och förtydligar sambandet mellan å ena sidan OWL 2 och å andra sidan datatyper definierade i del 2 av XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 (vilken i sin tur nu är en W3C Recommendation). Standarden består av 13 dokument, av vilka fyra är informativa.

Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nya Candidate Recommendations: proveniens ... "PROV"

2012-12-11

Arbetsgruppen för proveniens ("Provenance Working Group") har nu offentliggjort fyra genomarbetade specifikationer om modell och hantering av information om ursprung.

Teknologin PROV definieras av specifikationer – publicerade av Provenance Working Group som Candidate Recommendations – och stöds av ett antal andra dokument. En fullständig lista finns på PROV Overview draft. Dessa dokument ger ett ramverk för att utbyta (över webben) information om ursprung. Med PROV kan man representera och utbyta information om ursprung i ett antal vanligt förekommande format, såsom RDF och XML. Dessutom ges definition av hur man får tillgång till ursprungsinformation, hur man validerar den, och hur den kan avbildas på Dublin Core.

Att dessa specifikationer nu publiceras som Candidate Recommendations indikerar att arbetsgruppen anser dem vara redo för provimplementering. Även om det redan finns ett antal implementationer, så skulle arbetsgruppen uppskatta om också andra utvecklare implementerar specifikationen och ger synpunkter och kommentarer.

Intresserade kan kontakta gruppen direkt via epostlistan för kommentarer. Man kan även fylla i en av de enkäter som gruppen definierat om användningen av PROV.

Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nya förslag till Recommendations: regelhantering ... "RIF"

2012-12-11

Arbetsgruppen för regelformat ("Rule Interchange Format Working Group") har nu publicerat tolv dokument om regelutbytesformatet RIF, som redigerade webbstandarder.

De tolv dokumenten om Rule Interchange Format (RIF) – publicerade av Rule Interchange Format Working Group – som nu tar ett steg mot status Proposed Edited Recommendations, består av sex tekniska specifikationer på väg att bli webbstandarder, samt sex dokument (Working Group Notes) bl.a. ett nytt översiktsdokument (RIF Primer).

De tekniska specifikationerna är:

 1. RIF Overview
 2. RIF Core Dialect
 3. RIF Basic Logic Dialect
 4. RIF Production
 5. RIF Framework for Logic Dialects
 6. RIF Datatypes and Built-Ins 1.0
 7. RIF RDF and OWL Compatibility
 8. OWL 2 RL in RIF
 9. RIF Combination with XML data
 10. RIF In RDF
 11. RIF Test Cases
 12. RIF Primer

Titta gärna på mer information om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: användargränssnitt ... "Pointer Events"

2012-12-11

Arbetsgruppen för pekningar ("Pointer Events Working Group") har nu tagit fram ett första utkast om pekning i användargränssnitt.

Pointer Events – publicerad av Pointer Events Working Group som första offentligt Working Draft – definierar händelser och därmed förknippade gränssnitt, för att hantera pekningsindata på ett hårdvaruneutralt sätt, från mekanismer som mus, penna eller fingertryckning. Som stöd för kompatibilitet med existerande mus-baserat innehåll, ger denna specifikation även en avbildning som kan triggra DOM Level 3 Events Mouse Events från teknologier som skiljer sig från datormus. Läs om Rich Web Client Activity.

Ny Candidate Recommendation: webbkommunikation ... "Server-Sent Events"

2012-12-11

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu ett genomarbetat utkast om händelsemeddelanden utsänd av server, och detta är nu redo för provimplementering.

Server-Sent Events – publicerad av Web Applications Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett API som kan användas av klienttillämpningar för att öppna en HTTP-förbindelse till en server, och ta emot notifieringar som sändes ut från servern i form av DOM-händelser. API:et är konstruerat så att det kan utvidgas med andra modeller för utskick, såsom Push SMS. Läs om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Fonts Module Level 3"

2012-12-11

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group) publicerar ett utkast om typsnittsegenskaper.

CSS Fonts Module Level 3 – publicerad av CSS Working Group som Working Draft – beskriver hur typsnittsegenskaper (fontegenskaper) anges, och hur typsnittsresurser laddas dynamiskt. Innehållet i denna specifikation är en konsolidering av innehåll som tidigare varit uppsplittrat på modulerna CSS3 Fonts och CSS3 Web Fonts. Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: sensorer ... "Proximity Events"

2012-12-06

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") har nu ett genomarbetat utkast om teknologi för att kunna utnyttja en sensor som informerar om närliggande objekt.

Proximity Events – publicerad av Device APIs Working Group som Last Call Working Draft – definierar mekanismer för att ta emot händelseinformation som kommer från en avkänningssensor vilken upptäcker fysiska objekt. Kommentarer tas emot fram till och med 24 januari 2013. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: tillståndsmaskiner ... "State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction"

2012-12-06

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har nu ett genomarbetat utkast om modell för tillståndsmaskiner, och önskar nu granskning och kommentarer.

State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction – publicerad av Voice Browser Working Group som Last Call Working Draft – beskriver SCXML ("State Chart extensible Markup Language) som erbjuder en generisk tillståndsmaskin baserad på CCXML och Harel State Tables. Kommentarer tas emot fram till och med 11 januari 2013. Läs mer om arbetet med talbaserade webbläsare.

Nytt Working Draft: internationalisering ... "Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0"

2012-12-06

Arbetsgruppen för flerspråkighet ("MultilingualWeb-LT Working Group") har nu publicerat ett genomarbetat utkast om taggar i dokument, som skall stödja många mänskliga språk.

Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0 – publicerad av MultilingualWeb-LT Working Group som Last Call Working Draft – definierar datakategorier och deras implementering som en uppsättning element och attribut, kallat Internationalization Tag Set (ITS) 2.0. ITS 2.0 är efterföljaren till ITS 1.0; den har konstruerats för att underlätta skapande av flerspråkigt webbinnehåll, med tyngdpunkt på HTML, XML-baserade format i allmänhet, och att stödja arbetsflöden för lokalisering som bygger på XML Localization Interchange File Format (XLIFF). Kommentarer på detta tas emot fram till och med 10 januari 2013. Läs mer om arbetet med internationalisering.

Uppdaterade Working Drafts: webbtillämpningar ... "Screen Orientation API", "XMLHttpRequest", "DOM4"

2012-12-06

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu publicerat tre utkast om olika teknologier för webbtillämpningar.

De aktuella utkasten – publicerade av Web Applications Working Group som Working Drafts – som nu finns tillgängliga, är:

 • The Screen Orientation API, som specificerar teknologi för ett API som webbtillämpningar kan använda för att få information om skärmens fysiska inriktning, att bli informerad om när inriktningen ändras, och kunna låsa orienteringen till ett visst läge.
 • XMLHttpRequest definierar ett API som kan användas av skriptbaserade tillämpningar, som körs på klientapparaten, för att överföra data mellan klient och server.
 • DOM4, publicerad i samarbete med Web Hypertext Application Technology Working Group, definierar händelse- och dokumentmodell för användning inom webbplattformen. DOM är ett språk- och plattformsoberoende gränssnitt som kan användas av program och skripts för att dynamiskt komma åt och uppdatera dokuments innehåll och struktur.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nätbaserad kurs: mobila webben ... "Programming Mobile Web Apps"

2012-12-04

Nu öppnar registreringen för nästa upplaga av kursen om mobila webben. Kursen börjar i slutet av januari 2013.

Kursen "Mobile Web 2: Programming Web Applications", som leds av Marcos Caceres, visar hur man programmerar mobila webbtillämpningar som man kan leverera både över webben och via "app stores". Innehållet i kursen täcker goda konstruktionsråd, men syftar till att täcka alla tekniker som man behöver känna till för att skapa bra mobila webbappar. Kursen omfattar sex kalenderveckor, med start 21 januari 2013. Deltagaravgift är 195 Euros, om man registrerar sig före 17 december 2012. Ta del av kursbeskrivningen, och anmäl dig nu för att få den reducerade avgiften. Läs mer om W3DevCampus, W3C:s nätbaserade utbildning för webbutvecklare.