W3C

W3C-logo

Nyheter oktober 2012

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

W3C-intressenter samlas i Frankrike för att deltaga i TPAC 2012

2012-10-29

Denna vecka träffas intressenter i W3C-sfären i Frankrike för att diskutera riktning för pågående och framtida arbete med webbteknologier och standarder.

TPAC 2012 Under veckan (i Lyon, Frankrike) äger TPAC 2012 rum. Detta är den årliga träff där medlemmar i W3C träffas för att dryfta aktuella frågor om webbens utveckling och dess effekter på näringsliv och samhälle. Deltagarna kommer att bidraga till koordination av utvecklingen av den öppna webbplattformen, undersöka dess effekter på näringsliv och på apparater, och diskutera strategier för organisation och arbete. Fler än 450 deltagare kommer att närvara i arbetsgruppsmöten, möte med den rådgivande kommittén ("Advisory Committee"), och i en gemensam plenariedag för diskussioner kring ett antal teman. Även om deltagande i TPAC är begränsat till de som redan är medlemmar i W3C eller arbetar i W3C:s arbetsgrupper, så är sammanfattande rapporter från TPAC offentliga och kommer att vara tillgängliga strax efter mötet. Följ mötena på olika sociala nätverk, med taggen #tpac. W3C hälsar även utvecklare välkomna till ett möte i Lyons stadshus.

Nytt Working Draft: webbdokument ... "Publishing and Linking on the Web"

2012-10-25

Gruppen för teknisk arkitektur ("Technical Architecture Group") har nu offentliggjort ett genomgranskat förslag om principer för att publicera resurser på webben och att länka till sådana resurser.

Att publicera en sida på webben är kvalitativt skilt från att trycka och distribuera en sida i en tidskrift eller bok. Publishing and Linking on the Web – publicerad av Technical Architecture Group som Last Call Working Draft – avser att berika framtida diskussioner kring sociala och juridiska frågor angående webben, genom att klarlägga de olika sätt varpå webben tekniska funktionalitet fungerar för att lagra, publicera och hämta information, och genom att ge definitioner av terminologi som används inom webbområdet. Dokumentet avser även att beskriva de tekniska och operationella konsekvenser som uppstår eller kan uppstå som effekt av juridiska begränsningsvillkor på att publicera, länka eller transformera innehåll på webben. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 13 december 2012. Läs mer om Technical Architecture Group.

Nytt Working Draft: filhantering ... "File API"

2012-10-25

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har just publicerat ett utkast om stöd för hantering av filer på klienten.

Webbtillämpningar bör ha möjlighet att hantera en omfattande uppsättning av indata från användaren, bland annat filer som en användare vill ladda upp till en server, eller vill manipulera med hjälp av en rik webbtillämpning. File API – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar de grundläggande representationer av filer, listor av filer, fel som uppstått vid användning av filer, och programmerbara sätt att läsa filer. Dessutom definierar denna specifikation även ett gränssnitt som representerar "rådata" som asynkront kan bearbetas av huvudtråden i standardkompatibla webbverktyg. Gränssnitten och API:et som definieras i denna specifikation kan användas tillsammans med andra gränssnitt och API:er som ingår i den öppna webbplattformen. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: formatering ... "Filter Effects 1.0"

2012-10-25

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar nu ett första utkast om filtrering av visuellt renderat innehåll.

Filtrering är ett sätt att bearbeta hur ett element renderas innan det visas i dokumentsammanhanget. I typiska fall där CSS eller SVG används för att skapa en visuell presentation kan processen beskrivas som att elementet, samt dess ingående delar, transformeras till en visuell form i en buffer (t.ex. som rasterbild), och sedan kan den buffern inkluderas i visualiseringen av dess förälderelement. Filter Effects 1.0 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver ett sätt varpå olika typer av effekter kan appliceras på en visualiseringsbuffer innan det inkluderas i sitt omgivande sammanhang. Exempel på sådana effekter är att skapa oskärpa, ändra intensitet på färg, och att förvränga bilden. Läs mer om arbetet med formatering.

Nya Working Drafts: html5 ... "HTML5 specification"; "HTML Microdata"; m.m.

2012-10-25

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har nu producerat nio utkast om olika delar av HTML5.

De nu aktuella utkasten – publicerade av HTML Working Group som uppdaterade Working Drafts – är:

Det finns en förteckning av de ändringar som införts i specifikationen för HTML5 sedan det senast publicerade utkastet (mars 2012). Ändringarna är i huvudsak finjusteringar, inte större nya tillägg, vilket är i linje med att ge specifikationen ökad stabilitet, och att underlätta framtagandet av ett kommande utkast som Candidate Recommendation.

Läs mer om arbetet med HTML.

Nytt Working Draft: länkad data ... "Linked Data Platform 1.0"

2012-10-25

Arbetsgruppen för plattform för länkad data ("Linked Data Platform (LDP) Working Group") har nu publicerat ett första utkast om hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta med länkad data på webben.

Linked Data Platform 1.0 – publicerad av Linked Data Platform (LDP) Working Group som första offentligt Working Draft – innehåller en uppsättning beprövade råd och en enkel ansats för en arkitektur som stöder länkad data, baserad på att använda HTTP för att få tillgång till webbresurser vilka beskriver (i RDF) sitt tillstånd. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: URI-referenser ... "Best Practices for Fragment Identifiers and Media Type Definitions"

2012-10-25

Gruppen för teknisk arkitektur ("Technical Architecture Group") har nu publicerat ett granskat utkast om hur fragmentidentifierare kan användas för att uttrycka avsikter med URI-referenser till media av olika typ.

Fragmentidentifierare (fragids) inom URI:er definieras på ett sätt som gör dem specifika för vilken mediatyp en viss resurs har. Definitioner av mediatyp skall därför även erbjuda detaljerad information om hur "fragids" skall tolkas för denna mediatyp. Best Practices for Fragment Identifiers and Media Type Definitions – publicerad av Technical Architecture Group som Last Call Working Draft – ger goda råd baserade på beprövade ansatser, avsedda att användas av skapare av mediatypdefinitioner, av de som skapar strukturerade syntax-suffix (som "+xml"), av de som konstruerar specifikationer som definierar fragid.strukturer, och för de som publicerar dokument avsedda att användas tillsammans med fragid eller som refererar till fragment inom dokument genom att använda URI:er med fragid. Kommentarer tas emot fram till och med 13 december. Läs mer om gruppen för teknisk arkitektur.

Nytt Working Draft: audio ... "Web MIDI API"

2012-10-25

Arbetsgruppen för audio ("Audio Working Group") publicerar nu ett utkast om ett programmerbart gränssnitt för att hantera ljud med MIDI.

Web MIDI API – publicerad av Audio Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett API som stöder MIDI-protokollet, och som kan användas av webbtillämpningar för att räkna upp och utvälja in- och utdataenheter för MIDI på klienten, samt sända och ta emot MIDI-meddelanden. Den är avsett att användas för såväl MIDI-tillämpningar vilka inte hanterar musik som de vilka arbetar med musik, genom att erbjuda lågnivåtillgång till MIDI-enheter som finns på användarens system. Detta Web MIDI API är inte avsett att vara en plattform för semantisk styrning; det är konstruerat för att ge tillgång till MIDI-gränssnitt för in- och utmatning, och de praktiska aspekterna på hur man sänder och tar emot MIDI-meddelanden, utan att identifiera vilka semantiska betydelser dessa åtgärder kan ha. Läs om Rich Web Client Activity.

Ny Recommendation: multimodalitet ... "Multimodal Architecture and Interfaces"

2012-10-25

Specifikationen för multimodal arkitektur och gränssnitt, som tagits fram av arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har nu publicerats som webbstandard.

Multimodal Architecture and Interfaces – publicerad av Multimodal Interaction Working Group som W3C Recommendation – beskriver en löst kopplad arkitektur för multimodala användargränssnitt, som stöder såväl lokalt driftsatta som distribuerade implementationer, och som fokuserar på uppmärkning och skriptspråk, samt på användning av väldefinierade gränssnitt mellan dess komponenter. Läs mer om arbetsområdet multimodal interaktion.

W3C Workshop: "Electronic Books and the Open Web Platform"

2012-10-24

Idag annonserar W3C att en workshop kommer att arrangeras om temat e-böcker och den öppna webbplattformen. Workshopen äger rum i New York, i februari 2013.

Workshop on Electronic Books and the Open Web Platform äger rum 11-12 februari 2013, i New York, USA, med O'Reilly som lokal arrangör, och hålls i anslutning till O'Reilly Tools of Change for Publishing Conference (TOC 2013). Dagens marknad för e-böcker är dynamisk, stadd i snabb förändring, och med stark tillväxt. E-böcker konkurrerar med tryckta versioner, och det finns en stor uppsättning alternativa hårdvaror och mjukvaror för e-bokläsare. Icke desto mindre står utgivare inför viktiga affärsutmaningar och tekniska utmaningar i denna marknad, utmaningar som till del kan hanteras genom standardisering. Deltagare i workshopen kommer att få möjlighet att dela med sig av sina egna perspektiv, krav och idéer, för att säkerställa att framväxande globala teknologistandarder svarar upp mot denna näringslivssektors behov. Det är inte nödvändigt att vara medlem i W3C för att deltaga i workshopen. Alla deltagare skall skicka in ett intresseuttalande senast 10 december 2012.

Svensk översättning: tillgänglighet ... WCAG 2.0

2012-10-24

Nu har en svensk översättning av (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0) publicerats.

Den svenska översättningen av Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 har nu publicerats som Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG 2.0). Det är en s.k. auktoriserad W3C-översättning (Authorized W3C Translations) vilket betyder att översättningsarbetet har drivits tillsammans med viktiga intressenter inom språkområdet (i detta fall Sverige). Detta medför att översättningen svarar upp mot högt ställda krav på korrekthet och språklighet, och kan refereras till i som formellt dokument om WCAG 2.0. Vi kan samtidigt notera att denna publicering sker ett fåtal dagar efter att ISO/IEC formellt antar WCAG 2.0 som internationell standard, vilket ger ytterligare aktualitet till den svenska översättningen.

Nytt Working Draft: internationalisering ... "Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0"

2012-10-23

Arbetsgruppen för flerspråkighet ("MultilingualWeb-LT Working Group") har nu tagit fram ett utkast om nästa version av internationaliserade taggar (ITS 2.0).

Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0 – publicerad av MultilingualWeb-LT Working Group som Working Draft – definierar datakategorier och deras implementering som uppsättningar av element och attribut. ITS 2.0 har konstruerats för att stödja skapande av flerspråkigt webbinnehåll, fokuserar på HTML5, XML-baserade format i allmänhet, och på att stödja arbetsgång vid lokalisering baserad på XML Localization Interchange File Format (XLIFF), och språkteknologitillämpningar som maskinöversättning och annotering av namngivna entiteter. Förutom stöd för HTML5 och XML, beskrivs även algoritmer för att konvertera ITS-attribut till NIF. Det finns mer information om arbetet med internationalisering.

Ny Proposed Recommendation: prestanda ... "High Resolution Time"

2012-10-23

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") har nu offentliggjort att förslag till webbstandard om teknologi för att mäta prestanda i webbtillämpningar.

High Resolution Time – publicerad av Web Performance Working Group som Proposed Recommendation – definierar ett gränssnitt för JavaScript som ger möjlighet att få information om aktuell tid, med en noggrannhet på mindre än millisekund, och som inte påverkas av fördröjningar i systemklockan. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 20 november 2012. Läs mer om arbetet i Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: webbkommunikation ... "Server-Sent Events"

2012-10-23

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har tagit fram ett granskat utkast om programmerbart gränssnitt för webbtillämpningar som behöver kommunicera över HTTP med en server.

Server-Sent Events – publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft – definierar ett API som ger stöd för att öppna en HTTP-förbindelse över vilken man kan ta emot utsända meddelanden (push notifications) från en server, där meddelandena uttrycks som DOM-händelser. Detta API har konstruerats för att kunna utvidgas så att det kan fungera tillsammans med andra mekanismer för att ta emot meddelanden, såsom Push SMS. Kommentarer tas emot fram till och med 13 november 2012. Se mer information om vad som görs i Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: ontologier ... "An organization ontology"

2012-10-23

Arbetsgruppen för offentlig länkad data ("Government Linked Data Working Group") har nu offentliggjort ett genomarbetat utkast om ontologier för att beskriva organisationsstrukturer.

An organization ontology – publicerad av Government Linked Data Working Group som Last Call Working Draft – beskriver en grundläggande ontologi för organisationsstrukturer, inriktad mot att stödja publicering som länkad data av information om organisationer, som skall vara tillämpbar på ett flertal domäner. Denna ontologi har konstruerats för att tillåta domänspecifika utvidgningar vilka lägger till klassifikationer och roller, liksom utvidgningar som stöder relaterad information, såsom aktiviteter i organisationer. Kommentarer tas emot fram till och med 25 november 2012. Se mer på vad som görs i arbetsområdet e-förvaltning.

Nya Proposed Edited Recommendations: semantiska webben ... "OWL 2"

2012-10-18

Arbetsgruppen för OWL("OWL Working Group") publicerar nu förslag till redigerade specifikationer av OWL2.

Språket OWL 2 Web Ontology Language, informellt kallat OWL 2, är ett ontologispråk för den semantiska webben, och ger stöd för formellt definierad betydelse. Ontologier i OWL 2 erbjuder klasser, egenskaper, individer och datavärden, och lagras som "semantiska webbdokument". Sådana ontologier kan användas tillsammans med information formulerad i RDF, och OWL 2-ontologier kan själva utbytas som RDF-dokument. Ett antal specifikationer av OWL 2 – publicerade av OWL Working Group som Proposed Edited Recommendations – publiceras nu som förslag till webbstandarder för den semantiska webben, och kommentarer på dessa tas emot fram till och med 15 november 2012:

  • OWL 2 Web Ontology Language Document Overview ger en introduktion till OWL 2, och till olika andra OWL 2-dokument. Det beskriver syntaxer för OWL 2, de olika typerna av semantik, olika profiler (underspråk), och hur OWL 2 förhåller sig till OWL 1.
  • OWL 2 Web Ontology Language Structural Specification and Functional-Style Syntax definierar de konstruktioner som erbjuds av OWL 2, i termer av deras struktur. Dessutom ges en funktionell syntax för dessa konstruktioner, med exempel och informella beskrivningar. Man kan dra slutsatser med hjälp av OWL 2-ontologier, antingen med RDF-baserad semantik, eller med direkt semantik. Om vissa begränsningar på OWL 2-ontologier är uppfyllda, och ontologin är uttryckt i OWL 2 DL, så kan slutsatsdragning med direkt semantik implementeras enligt tekniker som har beskrivits i litteraturen.
  • OWL 2 Web Ontology Language Mapping to RDF Graphs definierar avbildning av OWL 2-ontologier till RDF-grafer, och vice versa.
  • OWL 2 Web Ontology Language Direct Semantics ger den direkta modellteoretiska semantiken för OWL 2, som är kompatibel med beskrivningslogiken (description logic) SROIQ. Dessutom definierar dokumentet de vanligaste härledningsproblemen för OWL 2.
  • OWL 2 Web Ontology Language RDF-Based Semantics definierar den RDF-kompatibla modelteoretiska semantiken för OWL 2.
  • OWL 2 Web Ontology Language Conformance beskriver de förutsättningar som OWL 2-verktyg måste uppfylla för att uppfylla språkspecifikationen. Den ger även ett gemensamt format för OWL 2-testfall som illustrerar språkets funktionalitet, och kan användas för att testa uppfyllande gentemot specifikation.
  • OWL 2 Web Ontology Language Profiles ger en specifikation av flera profiler av OWL 2, som kan vara enklare och/eller effektivare att implementera. I logik kallas detta ofta för "fragment". De flesta profiler definieras genom att lägga restriktioner på strukturen hos OWL 2-ontologier. Dessa restriktioner har specificerats genom att modifiera produktionsreglerna i den funktionellt orienterade syntaxen.
  • OWL 2 Web Ontology Language New Features and Rationale är en enkel introduktion till de nya funktionaliteterna i OWL 2 Web Ontology Language, bland annat en förklaring av skillnaderna mellan den ursprungliga versionen av OWL och denna OWL 2. Dokumentet presenterar även de krav som har motiverat konstruktionen av de nya funktionaliteterna, och deras motivering från såväl teoretisk som implementationssynpunkt.
  • OWL 2 Web Ontology Language Quick Reference Guide är en icke-normativ snabböversikt över språket OWL 2. Det ger även länkar till andra dokument, såsom OWL 2 Primer som ger en översikt över språket och ger exempel på användning; OWL 2 Structural Specification and Functional Syntax som beskriver den funktionella syntaxen i mer detalj; och OWL 2 New Features and Rationale som beskriver ny funktionalitet.
  • OWL 2 Web Ontology Language XML Serialization specificerar en XML-serialisering av OWL 2, som uttrycker dess strukturella form. Ett XML-schema definierar syntaxen, och finns tillgänglig som ett separat dokument, men är också del av detta dokument.
  • rdf:PlainLiteral: A Datatype for RDF Plain Literals ger specifikation av de primitiva datatyperna för RDF:s direkta literaler.
  • OWL 2 Web Ontology Language Primer är ett informativt dokument som ger en lätt introduktion till OWL 2, med bland annat en kartbild för de läsare som kommer från andra discipliner; ett genomgående exempel som visar hur OWL 2 kan användas för att först visa hur man representerar enkel information och senare representation av mer komplex information; hur OWL 2 hanterar ontologier; samt skillnaden mellan OWL 2:s olika delspråk.

Dessutom publiceras two Working Group Notes:

  • OWL 2 Web Ontology Language Manchester Syntax beskriver den s.k. Manchester-syntaxen, som är en användarvänlig kompakt syntax för ontologier i OWL 2; istället för de andra axiombaserade syntaxerna för OWL 2 är denna baserad på ramar. Manchester-syntaxen används i OWL 2 Primer, och det nu publicerade dokumentet definierar detta språk. Olika verktyg kan utvidga Manchester-syntaxen för att bättre passa specifik användning, och verktygsbyggare kan tillsammans utvidga det gemensamma språket.
  • OWL 2 Web Ontology Language Data Range Extension: Linear Equations specificerar syntax och semantik för att införa, i OWL 2, linjära ekvationer med rationella koefficienter som löses i det reella talrummet.

Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: webbkommunikation ... "Push API"

2012-10-18

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu tagit fram ett utkast av en specifikation om hur en webbtillämpning kan ta emot meddelanden som skickas ut från en webbserver.

Push API – publicerad av Web Applications Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett gränssnitt som kan användas av webbtillämpningar för att via skripts få tillgång till applikationsdata som sändes ut av en server; vilket kan uttryckas som "push-meddelanden" som levereras av en "push-server". Push-tjänster erbjuder ett sätt för applikationsservers att skicka meddelanden till webbtillämpningar, oavsett om webbtillämpningen är aktiv i ett webbläsarfönster eller ej. Den konkreta metod som skall användas av webbtillämpningen bestäms antingen av användaren genom att välja en leverantör av Web Intent Push Service, eller av webbläsaren. Push API är konstruerad för att vara kompatibel med godtycklig underliggande leveransmetod. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: säkerhet ... "XML Signature 1.1", "XML Encryption 1.1"

2012-10-18

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") publicerar nu två utkast om teknologi för säkerhet: signaturer och kryptering.

Två granskade utkast – publicerade av XML Security Working Group som Last Call Working Drafts – med teknologispecifikation är:

  • XML Signature Syntax and Processing Version 1.1 specificerar bearbetningsregler och syntax för digitala signaturer i XML. Denna teknologi ger integritet, meddelandeautenticering, och/eller tjänster för att autenticera signerare för data av alla slag, oberoende om sådana data finns inom det XML-dokument som innehåller signaturen, eller om data finns någon annanstans. Kommentarer tas emot fram till och med 8 november 2012.
  • XML Encryption Syntax and Processing Version 1.1 specificerar en process för att kryptera data och representera resultatet i XML. Data kan vara representerat i ett flertal olika format, bland annat som oktettströmmar eller annan ostrukturerad data, eller i strukturerade dataformat såsom XML-dokument, ett XML-element, eller XML-innehåll. Resultatet av att kryptera data är ett element av typen XML Encryption, som innehåller eller refererar till chifferdata. Kommentarer tas emot fram till och med 8 november 2012.

Dessutom publicerar arbetsgruppen två dokument (som Working Group Notes) vilka ger kompletterande information:

Läs mer om arbetet med säkerhet.

Nytt Working Draft: dokumentobjektmodell ... "Shadow DOM"

2012-10-16

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu ett utkast om mekanismer för att hantera olika delträd i dokumentobjektmodellen.

Shadow DOM – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – beskriver en metod varmed man kan skapa och upprätthålla funktionella gränser mellan olika delträd i DOM, och hur dessa delträd kan interagera med varandra inom dokumentträdet, och således skapa bättre funktionell enkapsulering inom DOM. Läs om Rich Web Client Activity.

Patentutredning rekommenderar fortsatt arbete med "XML Security"

2012-10-15

Patentrådgivningsgruppen för "XML Security" har utrett om existerande patent skulle omöjliggöra arbetet ("XML Security"), och kommit fram till att patent inte lägger hinder ivägen.

I en rapport – publicerad av XML Security Patent Advisory Group (PAG) – rekommenderas att W3C fortsätter arbetet med XML Encryption Syntax and Processing Version 1.1, utan att införa några framtvingande ändringar. PAG-gruppen rekommenderade dock vissa ändringar i specifikationerna (publicerade som Candidate Recommendations) XML Signature Syntax and Processing Version 1.1 och XML Signature 2.0, för att möjliggöra implementationer av alternativa algoritmer, med bibehållen interoperabilitet. W3C startar en patentrådgivningsgrupp för att klarlägga läget då ett patent annonserats, som kan vara kritiskt för specifikationer, men som inte kan utnyttjas i enlighet med W3C:s licensieringsregler W3C Royalty-Free. Se mer information i meddelandet om att denna patentrådgivningsgrupp startats.

Ny ISO/IEC standard: tillgänglighet ... "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0"

2012-10-15

Idag meddelar W3C, ISO/IEC att webbstandarden för tillgänglighet (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0) nu även blivit antagen som ISO/IEC International Standard, ISO/IEC 40500.

Denna W3C Recommendation accepterades av JTC 1, som är en tekniskt kommitté inom både ISO och IEC. "Denna viktiga standard för tillgänglighet, som redan har bred användning världen över, kan nu även dra fördel av att vara formellt erkänd av de nationella organen i ISO/IEC," säger Jeff Jaffe, CEO på W3C. "Detta erkännande kommer att öka internationellt upptag av WCAG 2.0, av myndigheter, näringsliv och av webbintressenter."

Innehållet i ISO/IEC 40500 är identisk med den av W3C fastlagda WCAG 2.0-standarden, som tagits fram av W3C inom arbetet med tillgänglighet (W3C Web Accessibility Initiative, WAI). Nyttiga resurser som ger praktiska råd om hur man uppfyller ISO/IEC 40500 / WCAG 2.0 kan kostnadsfritt hittas i WCAG Overview. Läs den fullständiga pressreleasen, läs mer om W3C:s status som PAS Submitter på sidan W3C PAS FAQ, och ge kommentarer på blogginlägget.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "Implementing ATAG 2.0"

2012-10-11

Arbetsgruppen för tillgängliga författarverktyg ("Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group") publicerar ett uppdaterat utkast om hur man skall förstå vad ett tillgängligt författarverktyg är, och hur ett sådant kan implementeras.

Implementing ATAG 2.0: A guide to understanding and implementing Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0 – publicerat av Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group som Working Draft – är ett dokument som ger stöd för förståelse av och användning av ATAG 2.0. ATAG definierar hur författarverktyg bör hjälpa utvecklare att skapa tillgängligt webbinnehåll som uppfyller reglerna för tillgängligt innehåll, Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0. Den identifierar även hur författarverktyg kan göras tillgängliga så att användare med funktionshinder kan använda dem. Läs om Web Accessibility Initiative (WAI).

Ny Proposed Recommendation: fonter ... "WOFF File Format 1.0"

2012-10-11

Arbetsgruppen för webbfonter ("WebFonts Working Group") har nu publicerat ett genomgranskat förslag om formatet för fonter på webben.

WOFF File Format 1.0 – publicerad av WebFonts Working Group som Proposed Recommendation – specificerar paketeringsformatet för WOFF. Detta format har konstruerats för ett erbjuda en lättviktig, lättimplementerbar komprimering av fontdata, lämpligt för användning tillsammans med CSS-regeln @font-face. Alla lämpligt licensierade filer för TrueType/OpenType/Open Font Format kan paketeras i WOFF-formatet för användning på webben. Webbverktyg kan avkoda WOFF-filen för att återskapa fontdata så att det kan visas på ett korrekt sätt. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 8 november 2012. Läs mer om arbetet med fonter.

Nytt dokument: semantik ... "Microdata to RDF

2012-10-09

Intressegruppen för den semantiska webben ("Semantic Web Interest Group") har nu offentliggjort ett dokument som beskriver sambandet mellan mikrodata och RDF.

HTML-mikrodata är en utvidgning av HTML, som gör det möjligt att bädda in maskinläsbar data i HTML-dokument. Specifikationen av mikrodata visar hur man kan uttrycka sådan data i uppmärkningen, och hur man med hjälp av DOM-API:er kan extrahera mikrodata som JSON. Microdata to RDF – publicerad av Semantic Web Interest Group som Group Note – beskriver bearbetningsregler som kan användas för att extrahera RDF från ett HTML-dokument som innehåller mikrodata. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Counter Styles Level 3"

2012-10-09

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu publicerat ett utkast om numreringsprinciper (t.ex. i listor).

CSS är ett språk för att beskriva presentation av strukturerade dokument (som HTML och XML) på skärm, på papper, som tal, etc. Modulen CSS Counter Styles Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft – introducerar regeln ‘@counter-style’, som kan användas av innehållsförfattare för att definiera egna specialanpassade format för räknare, vilka kan användas tillsammans med CSS-räknare som list-marker och generated-content. Den fördefinierar även en uppsättning format för räknare, däribland de som finns i CSS2 och CSS2.1. Läs om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: xml ... "XML Inclusions 1.1"

2012-10-09

Arbetsgruppen för XML:s kärna ("XML Core Working Group") publicerar nu ett utkast om XInclude 1.1, och ett dokument om att knyta scheman till XML-dokument.

De två dokument – publicerade av XML Core Working Group – som nu är tillgängliga är:

  • XML Inclusions (XInclude) Version 1.1 (första offentligt Working Draft) specificerar en bearbetningsmodell och syntax för generell inklusion. Inkludering åstadkoms genom att sammanlägga ett antal informationsmängder i XML (XML infosets) till ett sammansatt infoset. Specifikation av de XML-dokument som skall sammanläggas, och styrning av sammanslagningsprocessen, uttrycks i XML-anpassad syntax (element, attribut, URI-referenser).
  • Associating Schemas with XML documents 1.0 (Third Edition) (Group Note) visar hur schemata uttryckta i godtyckligt schemadefinitionsspråk kan knytas till ett XML-dokument, genom att införa en eller flera bearbetningsinstruktioner . (processing instructions) i dokumentets prolog.

Läs mer om arbetet med XML.

Nya dokument: om webbplattformen

2012-10-08

I ett nytt samarbete med ett antal stora aktörer inom webben släpps nu ett antal dokument som beskriver den nu framväxande webbplattformen.

WebPlatform.org I samarbete med Adobe, Facebook, Google, HP, Microsoft, Mozilla, Nokia, Opera och andra meddelar nu W3C att första versionen av Web Platform Docs (docs.webplatform.org) publiceras. Detta är en ny webbplats som drivs av intressenter, med målet att bli en omfattande och auktoritativ källa för dokumentation om utveckling på webben. Med hjälp av Web Platform Docs kan webbutvecklare spara tid och resurser genom att använda en pålitlig webbplats för att få tillgång till aktuell dokumentation med goda råd om hur man utvecklar innehåll som kan användas på många webbläsare och på många apparater.

"Intressenter i webben – såsom leverantörer av webbläsare, konstruktörer av verktyg för webbutveckling och utvecklare och designers som utnyttjar ny och framväxande teknologi – har omfattande erfarenhet och praktisk kunskap om webben," säger Tim Berners-Lee, direktor på W3C. "Web Platform Docs är ett ambitiöst projekt där alla vi som har passion för webben kan dela med oss av kunskap och hjälpa andra."

Titta på video som introducerar webbplatsen, läs pressrelease och stöduttalanden från W3C-medlemmar, blogginlägg av Doug Schepers, och börja använda Web Platform Docs.

Nya Working Drafts: tillgänglighet ... "User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0"

2012-10-04

Arbetsgruppen för tillgängliga användaragenter ("User Agent Accessibility Guidelines Working Group") publicerar nu två utkast som tar upp riktlinjer för tillgänglighet i webbverktyg, och hur tillgänglighetskrav kan implementeras.

UAAG definierar hur webbläsare, mediaspelare och andra webbverktyg bör stödja tillgänglighet för personer med funktionshinder och hur sådana verktyg bör samverka med tekniska hjälpmedel. UAAG 2.0 är uppdaterad för att på ett tydligare sätt uttrycka krav på mobila apparater, och hur inmatning kan ske med tal, beröring och gester. De två dokumenten inom detta område – publicerade av User Agent Accessibility Guidelines Working Group (UAWG)) som uppdaterade Working Drafts – som nu är framtagna är User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0 och Implementing UAAG 2.0. Se mer information i e-post-meddelande som bjuder in till granskning, bl.a. en förteckning över ändringar gentemot tidigare publicerade utkast. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 9 november 2012. Läs mer om arbetet med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI)

Nytt Working Draft: ljud ... "Web Audio Processing: Use Cases and Requirements"

2012-10-04

Arbetsgruppen för audio ("Audio Working Group") har nu tagit fram ett första utkast om användningsfall och krav på teknologi som skall hantera ljud på webben.

Web Audio Processing: Use Cases and Requirements – publicerad av Audio Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver ett antal scenarier och en lista över krav som skall vägleda arbetet i W3C:s Audio Working Group då den utvecklar ett webb-API för bearbetning och syntes av ljud på webben. Mer information finns om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: tjänster ... "Web Intents Addendum - Local Services"

2012-10-04

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") och arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har tillsammans tagit fram ett utkast om s.k. Web Intents-tjänster.

Web Intents Addendum - Local Services – publicerad gemensamt av Device APIs Working Group och Web Applications (WebApps) Working Group som Working Draft – är ett tillägg till Web Intents, som definierar hur användarverktyg som har stöd för Web Intents kan upptäcka och kommunicera med lokala Web Intents-tjänster. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity och om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: nätkommunikation ... "Network Service Discovery"

2012-10-04

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") publicerar nu ett utkast om hur man kan upptäcka och kommunicera med en tjänst över HTTP.

Network Service Discovery – publicerad av Device APIs Working Group som Working Draft – definierar en mekanism som kan användas av ett HTML-dokument för att upptäcka och sedan kommunicera med en HTTP-baserad tjänst, genom användning av ett protokoll (använt i aktuellt nätverk) för upptäckt. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Workshop annonseras: flerspråkighet ... "Making the Multilingual Web work"

2012-10-02

Idag annonseras en workshop om flerspråkig webb, som kommer att hållas i Rom i mars 2013.

Den 6:e MultilingualWeb workshop är en del av en serie av arrangemang kring hur man med hjälp av mekanismer och processer kan hantera problem och utmaningar att få webben att ge fullödigt stöd över olika språk och kulturer. Den hålls den 12 - 13 mars 2013 i Rom, Italien, och genomförs med hjälp av generöst stöd av Förenta Nationernas Food and Agriculture Organisation (FAO). Alla kan deltaga, och ingen deltagaravgift tas ut, och W3C ser gärna brett deltagande av såväl talare som åhörare. Det är bra att registrera sig tidigt, eftersom antalet deltagare som kan tas emot är begränsat.

Detta arrangemang följer upp de framgångsrika workshops som tidigare hållits i Madrid, Pisa, Limerick, Luxemburg och Dublin, och fokuserar denna gång på tillämpning av teori och teknologi som kan stödja praktiska behov. I denna workshop möts deltagare med intresse för sådana beprövade metoder och standarder som hjälper innehållsförfattare, de som arbetar med anpassning till lokala omständigheter, utvecklare av verktyg för språk, samt andra som är intresserade av att bidraga till en flerspråkig webb. Det ges också möjlighet att diskutera med andra intressentgrupper, vilka täcker olika delars av problemkomplexet. W3C är starkt intresserad av att få talare som kan demonstrera nya typer av lösningar på utmaningen att nå ut till en global flerspråkig målgrupp. Registrering sker på webben.

Nya Working Drafts: personlig integritet ... "Do Not Track"

2012-10-02

Arbetsgruppen för skydd mot spårning ("Tracking Protection Working Group") publicerar nu två utkast om teknologin "Do Not Track": mekanism för att uttrycka användares preferenser angående spårning, och hur sådana preferenser kan stödjas av webbplatser.

De två utkasten – publicerade av Tracking Protection Working Group som Working Drafts – är:

  • Tracking Preference Expression (DNT), som definierar de tekniska mekanismer som används för att uttrycka preferenser angående spårning, och som representeras som DNT-uttryck i HTTP-huvudet, som en DOM-egenskap i HTML vilken kan läsas av inbäddade skripts, eller via egenskaper som kan åtkommas av olika inpluggningsmoduler eller API:er för tillägg. Den definierar även mekanismer som kan användas av webbplatser för att signalera om och hur de kan uppfylla preferenserna, såväl i form av en maskinläsbar resurs (åtkomlig på en känd plats) om spårningsstatus, som via ett Tk-fält i svarshuvudet, samt en mekanism som kan användas av användaren för att godkänna webbplatsspecifika avvikelser från preferenser.
  • Tracking Compliance and Scope, som är en specifikation vilken definierar betydelsen av en DNT-preferens, och ger praktiska råd om hur webbplatser kan uppfylla en preferens.

Läs mer om arbetet med personlig integritet.

Nytt dokument: gränssnittsspecifikationer ... "Web API Design Cookbook"

2012-10-02

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") har nu publicerat ett dokument med goda råd om hur programmerbara gränssnitt på webbklienter kan definieras.

Web API Design Cookbook – publicerad av Device APIs Working Group som Group Note – beskriver goda råd om hur man specificerar API:er som passar bra in i webbplattformen, genom användning av WebIDL. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Ny arbetsgrupp: klientapplikationer ... "System Applications Working Group"

2012-10-02

Idag startade arbetet i arbetsgruppen för klienttillämpningar ("System Applications Working Group"), som skall definiera teknologistöd för att bygga tillämpningssystem med webbteknologier.

Uppdraget för System Applications Working Group är att definiera exekveringsmiljö, säkerhetsmodell och API:er för att bygga webbtillämpningar som har förmågor jämförbara med direkt implementerade tillämpningar. Ta del av mer information i arbetsgruppens uppdragsbeskrivning och läs om arbetsområdet Ubiquitous Web Domain.