W3C

W3C-logo

Nyheter juli 2012

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Patentutredning rekommenderar fortsatt arbete med "Touch Events Version 1"

2012-07-31

Patentrådgivningsgruppen om händelser i tryckkänsliga teknologier har nu fullbordat sin utredning, och vill att arbetet fortsätter.

Rådsgruppen Touch Events Patent Advisory Group (PAG) har nu publicerat sin utredningsrapport, och rekommenderar att W3C fortsätter oförändrat arbete med specifikationen Touch Events version 1. W3C startar en patentutredning för att hantera komplikationer som kan uppstå då ett patent har flaggats upp och patentet kan vara kritiskt för den teknologi som arbetet fokuserar på, och där teknologin inte är åtkomlig i enlighet med W3C:s krav på avgiftsfria licenser. Läs mer i annonseringen om denna PAG.

Nytt Working Draft: effektiv XML ... "Efficient XML Interchange (EXI) Profile"

2012-07-31

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte ("Efficient XML Interchange Working Group") publicerar nu ett genomarbetet utkast om en profil för EXI: komprimerad XML.

Efficient XML Interchange (EXI) Profile – publicerad av Efficient XML Interchange Working Group som Last Call Working Draft – beskriver en profil av specifikationen EXI 1.0, avsedd för apparater med begränsad minneskapacitet. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 14 september 2012. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: internationalisering ... "Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0"

2012-07-31

Arbetsgruppen för flerspråkighet ("MultilingualWeb-LT Working Group") har nu offentliggjort ett utkast om internationaliserade taggar; ITS version 2.

Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0 – publicerad av MultilingualWeb-LT Working Group som Working Draft – definierar datakategorier och deras implementering i form av en uppsättning element och attribut kallad Internationalization Tag Set (ITS) 2.0. ITS 2.0 är efterföljaren till ITS 1.0; den är skapad för att stödja konstruktion av flerspråkigt webbinnehåll, fokuserar på HTML5 och XML-baserade format i allmänhet, och att dra nytta av arbetsflöde för lokalisering som bygger på XML Localization Interchange File Format (XLIFF). Förutom stöd för HTML5 och XML, så finns det algoritmer som konverterar ITS-attribut till RDFa och NIF. Läs mer om arbetet med internationalisering.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "Applying WCAG 2.0 to Non-Web ICT"

2012-07-27

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll ("Web Content Accessibility Guidelines Working Group") publicerar nu ett första utkast om hur WCAG kan tillämpas på teknologier som inte hör till webben.

Applying WCAG 2.0 to Non-Web Information and Communications Technologies (WCAG2ICT) – publicerad av Web Content Accessibility Guidelines Working Group) som första offentligt Working Draft – är ett informativt dokument som förtydligar hur Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 kan tillämpas på andra teknologier än webbteknologier. Det finns viktig information i epostmeddelandet med annonsering on granskning. Kommentarer tas emot fram till och med 7 september 2012. Läs om arbetet med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Ny Proposed Recommendation: prestanda ... "Navigation Timing"

2012-07-26

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") publicerar nu ett genomarbetat utkast om teknologi för prestandamätning vid navigering.

Navigation Timing – publicerad av Web Performance Working Group som Proposed Recommendation – definierar ett gränssnitt som webbtillämpningar kan använda för att få tag på tidsinformation avseende navigering och element. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 28 augusti 2012. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nya Candidate Recommendations: prestanda ... "Page Visibility"; "Performance Timeline"; "User Timing"

2012-07-26

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") publicerar tre utkast om prestandarelaterade teknologier, vilka nu är redo för provimplementeringar.

De tre specifikationerna – publicerade av Web Performance Working Group som Candidate Recommendations – är:

 • Page Visibility, som definierar teknologi som webbplatsutvecklare kan använda för att programmatiskt avgöra synligheten av en sida, för att kunna konstruera energi- och CPU-effektiva webbtillämpningar.
 • Performance Timeline, som definierar ett ensat gränssnitt för att lagra och hämta prestandaorienterade mätdata. Denna specifikation täcker inte specifika gränssnitt för prestandamätning.
 • User Timing, som definierar ett gränssnitt som hjälper webbutvecklare att mäta sina tillämpningars prestanda, genom att tillhandahålla tidsstämpling med hög upplösning.

Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: media ... "Best Practices for Fragment Identifiers and Media Type Definitions"

2012-07-26

Gruppen för teknisk arkitektur ("Technical Architecture Group") har publicerat ett utkast om råd och anvisningar angående hur man kan använda identifierare för att peka ut delar av mediainnehåll.

Fragmentidentifierare i URI:er definieras på ett sätt som gör att de skall tolkas med avseende på mediatypen av resursen. Mediatypdefinitioner måste därför erbjuda detaljer om hur fragmentidentifierare skall tolkas för denna mediatyp. Best Practices for Fragment Identifiers and Media Type Definitions – publicerad av Technical Architecture Group som första offentligt Working Draft – rekommenderar goda råd till skapare av mediatypdefinitioner, till konstruktörer av strukturerade syntaxsuffixdefinitioner (såsom +xml), till skapare av specifikationer som definierar syntax för fragmentidentifierare, och till skapare av dokument som avses användas med fragmentidentifierare eller som refererar till URI:er med fragmentidentifierare. Läs mer om Technical Architecture Group.

HTML5-arbetet får stöd av sponsorer Adobe, Google, Microsoft

2012-07-24

Tre företag ger extra finansiellt stöd till W3C för att öka resurserna i arbetet med HTML5.

Adobe, Google och Microsoft ställer upp som sponsorer med ytterligare finansiellt stöd till W3C, vilket gör att mer personal kan enrolleras i det arbete som arbetsgruppen för HTML utför, bl.a. att redigera fler specifikationer och utveckla tester. Detta stöd hjälper W3C att bemanna i enlighet med en förfrågan i april om stöd för redaktionellt arbete som ordförandena i arbetsgruppen för HTML efterfrågade. I sitt epostmeddelande i april beskrev ordförandena även arbetsgruppens parallella satsningar på att producera en stabil HTML5-standard under 2014, och föra en dialog med intressenter om framtida funktionalitet i HTML. Läs mer om arbetsgruppen för HTML.

Anknytande notis 2012-07-25: HTML Working Group Chairs announce some HTML5 editor appointments.

Nya Working Drafts: proveniens ... "PROV Data Model"; "PROV Ontology"; "PROV Notation"

2012-07-24

Arbetsgruppen för proveniens ("Provenance Working Group") har nu publicerat genomarbetade och granskade utkast om modellen PROV för proveniensinformation.

Proveniens handlar om information om saker, aktiviteter och människor som är del i arbetet att producera en viss datamängd eller en viss sak, och denna information kan användas för att utvärdera datas kvalitet, tillförlitlighet och tillitsvärde. De tre aktuella specifikationerna – publicerade av Provenance Working Group som Last Call Working Drafts – är:

 • PROV-DM: The PROV Data Model, som introducerar de proveniensbegrepp som modelleras i PROV, och definierar PROV-DM-typer och -relationer. Datamodellen för PROV är domänneutral, men har inbyggt stöd så att den kan utvidgas så att domänspecifik information kan inkluderas.
 • PROV-O: The PROV Ontology, som definierar datamodellen för PROV i termer av OWL2 Web Ontology Language (OWL2). PROV erbjuder en uppsättning klasser, egenskaper och begränsningsvillkor som kan användas för att representera och utbyta proveniensinformation som skapas i olika system och i olika sammanhang. Den kan även specialiseras för att skapa nya klasser och egenskaper, så att man kan modellera proveniensinformation för olika tillämpningar och domäner.
 • PROV-N: The Provenance Notation, som ger exempel på datamodeller enligt PROV – PROV-N är avsedd för mänsklig användning men erbjuder serialisering av PROV-instanser på kompakt format. PROV-N underlättar avbildning av datamodellen för PROV till konkret syntax, och används som bas för den formella semantiken för PROV. Avsikten med detta dokument är att definiera notationen PROV-N.

Kommentarer på utkasten tas emot fram till och med 18 september 2012. Arbetsgruppen har även publicerat ett utkast (Working Draft) av PROV Model Primer, som ger en intuitiv introduktion och handledning till hur specifikationen PROV kan användas på webben. Denna informella text avses vara en ingång till PROV för de som vill skapa eller använda PROV-data. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: frågespråk ... "SPARQL 1.1 Query Language"

2012-07-24

Arbetsgruppen för SPARQL ("SPARQL Working Group") publicerar nu ett genomarbetat utkast om version 1.1 av frågespråket SPARQL

RDF är ett format för att representera riktade etiketterade grafer, och avsett för användning för webbinformation. SPARQL 1.1 Query Language – publicerad av SPARQL Working Group som Last Call Working Draft – definierar syntax och semantik för SPARQL: frågespråk mot RDF-data. SPARQL kan användas för att uttrycka frågor som kombinerar olika datakällor, oberoende av om data lagras lokalt som RDF, eller kan betraktas som RDF via något mellanliggande intermedierande programvarulager. Frågespråket innehåller funktionalitet för att formulera frågor som grafmönster, och konjunktioner / disjunktioner av sådana. SPARQL erbjuder även aggregering, underfrågor, negation, att skapa värde via uttryck, omfattande tester av värden, och att begränsa frågor genom käll-RDF-grafer. Svaret på SPARQL-frågor kan vara resultatmängder eller RDF-grafer. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 21 augusti 2012. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Rapport från workshop: öppen data ... "Using Open Data: Policy Modeling, Citizen Empowerment, Data Journalism"

2012-07-20

I juni 2012 hölls en workshop om öppen data. Nu publiceras en sammanfattande rapport från detta arrangemang.

W3C är förespråkare för bred och kraftfull e-förvaltning, och deltar som partner i det europeiska FoU-projektet Crossover. I linje med detta ställningstagande arrangerade W3C nyligen en lyckosam workshop (juni 2012, Bryssel, Belgien), med rubriken Using Open Data: policy modeling, citizen empowerment, data journalism. Idag publicerar W3C rapporten från workshopen, vilken sammanfattar diskussionerna om samspelet mellan offentlig data, medborgare och policyskapare, och utmanar vissa antaganden som ibland postuleras om öppen offentlig data.

Ett antal teman växte fram under diskussionerna. Till exempel att sociala media har en viktig roll som kanal genom vilken förvaltningar kan ta del av medborgarnas reaktioner. Kombinationen av öppen offentlig data och sociala media är en viktig aspekt på framtida policymodellering. Läs den fullständiga rapporten, och ta del av diskussionerna om värdekedjan från rådata, genom bearbetning och tolkning, till data som har konkret användning och nytta och som kan utgöra basen för aktivt engagemang med medborgare. Rapporten innehåller länkar till alla texter och presentationer. Läs mer om arbetet med e-förvaltning.

Rapport från workshop: digitala annonstavlor ... "Digital Signage"

2012-07-18

En rapport från den nyligen hållna workshopen om digitala annonstavlor har nu publicerats

W3C publicerar nu en sammanfattning om viktiga utmaningar och användningsfall inom visionen att digitala annonstavlor (Digital Signage) skall kunna vara del av webben och dess teknologier, liksom en första analys av klyftor inom webbvärlden som måste överbryggas för att stödja en kraftfull utveckling av området digitala annonstavlor. Området innefattar ett spektrum av skärmstorlekar och placeringar, från idrottsarenor och urbana videoterminaler av alla former, till monitorer i hissar, varuhusfönster, tågstationer, och offentliga "kiosker" med rik interaktivitet. I juni 2012 samlades industri för att inom ramen för W3C:s workshop All Signs Point to the Web diskutera nästa generations tjänster inom detta teknikområde. Läs pressrelease om rapporten från workshopen, och gå med i Web-based Signage Business Group för att utveckla användningsfall och krav på standardisering.

Nytt kurstillfälle: mobila webben ... "Mobile Web Training Courses"

2012-07-18

Nu annonseras en ny omgång av kursen om hur man bygger innehåll och tillämpningar för den mobila webben. Kursstart 3 september.

Det går nu bra att registrera sig för nästa omgång av den nätbaserade kursen om mobila webben. Kursen börjar 3 september 2012, och där kan man lära sig hur man "mobiliserar" sitt webbinnehåll och hur man levererar en god upplevelse på mobila apparater. Denna sex veckor långa kurs över nätet stöds av erfarna och professionella utbildare, och ger dig möjlighet att studera i din egen takt. Kursen ges i en engelskspråkig version och i en spanskspråkig version.

Läs mer om W3C:s nätbaserade kurser för utvecklare.

Nya Working Drafts: apparat-API:er ... "Media Capture", m.m.

2012-07-12

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") offentliggör nu fyra utkast om programmerbara gränssnitt på klientapparaten.

De nu aktuella utkasten – publicerade av Device APIs Working Group som Working Drafts – är:

 • HTML Media Capture (Last Call Working Draft) definierar utvidgningar till HTML-formulär som gör det lättare för användare att använda inspelningsfunktionalitet på klientapparaten. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 9 augusti 2012.
 • Pick Media Intent (första offentligt Working Draft) som gör att en webbtillämpning kan få tillgång till en användares samling av media.
 • Proximity Events (första offentligt Working Draft) som definierar mekanismer för att ta emot händelserelaterad information om att en sensor upptäcker ett fysiskt objekt i närheten.
 • Pick Contacts Intent som ger webbtillämpning tillgång till en användares kontaktdatabas.

Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: filhantering på klient ... "File API"

2012-07-12

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") offentliggör nu ett utkast om stöd för hantering av filer på klientapparaten.

Webbtillämpningar bör ha möjlighet att arbeta med en bred uppsättning av källor för data, t.ex. filer som en användare vill ladda upp till en webserver eller vill bearbeta med hjälp av en rik webbtillämpning. File API – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar grundläggande format för filer, listor av filer, fel som kan uppträda vid hantering av filer, och programmatiska sätt att läsa filer. Specifikationen definierar även ett gränssnitt för "rådata" som kan asynkront bearbetas av webbläsaren. Gränssnittet och API:et definierade i denna specifikation kan användas med andra gränssnitt och API:er som är tillgängliga i den öppna webbplattformen. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: datarepresentation ... "JSON-LD"

2012-07-12

Arbetsgruppen för RDF ("RDF Working Group") publicerar två utkast om användning av JSON för semantisk data.

JSON har fått spridning som ett användbart format för objektserialisering och meddelandeutbyte. JSON-LD ensar representation av länkad data i JSON genom att beskriva ett gemensamt JSON-format för att uttrycka riktade grafer, och blanda länkad data och annan data i ett och samma dokument. De två utkasten – publicerade av RDF Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

 • JSON-LD API 1.0, som beskriver ett API och en uppsättning algoritmer för att transformera dokument i JSON-LD, så att de blir lättare att använda i programmeringsmiljöer som JavaScript, Python och Ruby.
 • JSON-LD Syntax 1.0, som beskriver ett gemensamt JSON-format för att uttrycka riktade grafer, så att dokument kan innehålla både länkad data och annan data.

Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Ny Candidate Recommendation: dokumentsemantik ... "Role Attribute"

2012-07-12

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group") har nu färdigställt ett genomarbetat förslag om roll-attributet, och inbjuder nu till provimplementering av detta.

Role Attribute – publicerad av Protocols and Formats Working Group (PFWG) som Candidate Recommendation – definierar ett XML-attribut som kan användas för att ange semantisk information i dokument. Detta attribut stöder den tekniska specifikationen WAI-ARIA, om hur tillgängliga rika internettillämpningar kan byggas så att dynamiskt interaktivt webbinnehåll blir tillgängligt för användare med funktionshinder. Mer information finns i epostmeddelandet som annonserar denna specifikation. Läs även om arbetet med webbtillgänglighet.

Nytt Working Draft: formatering ... "XSL Transformations (XSLT) Version 3.0"

2012-07-10

Arbetsgruppen för XSLT ("XSLT Working Group") har nu skapat ett första utkast om XSLT version 3.

XSL Transformations (XSLT) Version 3.0 – publicerad av XSLT Working Group som Working Draft – definierar syntax och semantik för XSLT 3.0, ett språk med vars hjälp man kan transformera XML-dokument till andra XML-dokument. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt dokument: säkerhet ... "XML Signature Best Practices"

2012-07-10

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") publicerar nu ett informativt dokument om råd och anvisningar för användning av XML Signature.

XML Signature Best Practices – publicerad av XML Security Working Group som Group Note – är en samling av beprövade råd för implementatörer och användare av specifikationen XML Signature. De flesta råden berör hur man förbättrar säkerheten och skyddar sig mot attacker. Andra råd handlar om praktisk användning av XML Signature, t.ex. hur man signerar XML som inte använder namnrymder. Läs mer om arbetet med säkerhet.

Nytt Working Draft: modell av webbläsare ... "WebDriver"

2012-07-10

Arbetsgruppen om testning och verktyg för webbläsare ("Browser Testing and Tools Working Group") levererar nu ett första utkast om hur man, vid t.ex. testning, kan automatisera webbläsarens beteende.

WebDriver – publicerad av Browser Testing and Tools Working Group som första offentligt Working Draft – definierar API:et WebDriver, som är ett plattforms- och språkneutralt gränssnitt, med vilket program eller skript kan observera och styra beteendet av en webbläsare. Detta API är huvudsakligen avsett att användas av utvecklare för att skapa tester som automatiserar en webbläsare via en separat styrprocess, men det kan även implementeras så att skript i webbläsaren kan styra själva webbläsaren. Läs mer om arbetet med testning för webben.

Nytt Working Draft: semantik ... "Turtle"

2012-07-10

Arbetsgruppen för RDF ("RDF Working Group") har nu offentliggjort ett genomarbetat utkast om hur RDF kan representeras i notationen Turtle.

Resource Description Framework (RDF) är ett generellt språk för representation av information på webben. Turtle – publicerad av RDF Working Group som Last Call Working Draft – definierar en textuell syntax ("Turtle") för RDF, som gör det möjligt att uttrycka RDF-grafer på en kompakt och naturlig textform, med förkortningar för vanliga användningsmönster och datatyper. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 september 2012. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: formatering ... "Use Cases and Exploratory Approaches for Ruby Markup"

2012-07-10

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder ("Internationalization Core Working Group") har nu levererat ett utkast om användningsfall för uppmärkning av typen "ruby".

Use Cases and Exploratory Approaches for Ruby Markup – publicerad av Internationalization Core Working Group som första offentligt Working Draft – beaktar ett antal användningsfall som berör ruby, och förtydligar för- och nackdelar med ett antal alternativa ansatser för att svara upp mot dessa användningsfall: den nuvarande modellen för HTML5; modellen XHTML Ruby Annotation; och två andra modeller. Målet är att förtydliga vilka användningsfall som stöds av existerande uppmärkningsmodeller (HTML5 eller XHTML), och för de fall som inte stöds, ge förslag om hur uppmärkningsmodellen kan anpassas för att stödja dessa användningsfall. Läs mer om arbetet med internationalisering.

Nytt Working Draft: säkerhet ... "Content Security Policy 1.0"

2012-07-10

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar ("Web Application Security Working Group") har tagit fram ett utkast om säkerhetspolicies för dokument.

Content Security Policy 1.0 – publicerad av Web Application Security Working Group som Last Call Working Draft – definierar en mekanism som webbtillämpningar kan använda för att motverka en bred uppsättning sårbarheter angående påverkan av innehåll, såsom skript vilka hämtar information från olika webbplatser (cross-site scripting, XSS). Content Security Policy är en deklarativ policy som konstruktörer av (eller webbplatsadministratörer för) webbtillämpningar kan använda för att uttrycka begränsningar på var tillämpningen kan ladda resurser. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 24 augusti 2012. Läs mer om arbetet med säkerhet.

Nya dokument: semantik ... "RDF"

2012-07-05

Arbetsgruppen för RDF i webbtillämpningar ("RDF Web Applications Working Group") har tagit fram tre dokument om programmerbara gränssnitt för RDF.

Tre dokument – publicerade av RDF Web Applications Working Group som Group Notes – blev inte helt färdigställda medan arbetsgruppen fortfarande var aktiv, men publiceras nu som informativa dokument.

 • RDFa API beskriver ett API för att på ett enkelt sätt hämta och använda strukturerad information från webbdokument.
 • RDF API definierar en uppsättning standardiserade gränssnitt som stöder arbete med RDF-data inom en webbaserad programmeringsmiljö.
 • RDF Interfaces definierar en uppsättning standardiserade gränssnitt för att arbeta med RDF-data in en programmeringsmiljö

Läs mer om arbetet med semantiska webben.

Nytt dokument: multimodalitet ... "Registration and Discovery of Multimodal Modality Components in Multimodal Systems: Use Cases and Requirements"

2012-07-05

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") har nu publicerat ett dokument om krav på hur olika likvärdiga interaktionsmetoder kan stödjas på ett uniformt sätt.

De som använder mobiltelefoner, persondatorer, "paddor" eller andra elektroniska apparater erbjuds en växande uppsättning sätt att interagera med sina apparater: tryckkänsliga skärmar, tal, penna, tangentbord, etc. I dagens läge kan användare, operatörer och utgivare producera och använda många olika typer av media och apparater som kan hantera ett flertal olika sätt mata in eller uppvisa information. Det finns väldokumenterade utvecklarverktyg för att författa, förpacka och distribuera media. Men det saknas kraftfulla verktyg och utvecklingsprinciper som åstadkommer en rik integration och semantisk synkronisering av alla dessa media. Såvitt vi vet finns det inget standardiserat sätt att bygga webbtillämpningar som dynamiskt kan kombinera och styra olika modaliteter genom att hämta relevant information från ett register, baserat på aktuellt kontext om användarupplevelser och modalitetstillstånd. Registration and Discovery of Multimodal Modality Components in Multimodal Systems: Use Cases and Requirements – publicerad av Multimodal Interaction Working Group som Group Note – beskriver konstruktionskrav som specifikationen "Multimodal Architecture and Interfaces" behöver uppfylla för att kunna ge önskat stöd. Läs mer om Multimodal Interaction Activity.

Nytt dokument: personlig integritet ... "Web Application Privacy Best Practices"

2012-07-03

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") har tagit fram ett dokument som ger goda råd om hur personlig integritet stöds av webbtillämpningar.

Web Application Privacy Best Practices – publicerad av Device APIs Working Group som Group Note – beskriver goda råd och tips om hur webbtillämpningar kan konstrueras för att stödja personlig integritet. Dessa råd är tillämpbara bland annat för applikationer som använder API:er för tillgång till apparatens funktionalitet. Detta dokument utvidgar det arbete om råd angående personlig integritet som beskrivs i Mobile Web Application Best Practices (sektion 3.3.1: "User Awareness and Control") utan att upprepa de principer och krav som dokumenteras i det komplementära dokumentet Device API Privacy Requirements. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: visuell presentation ... "Fullscreen"

2012-07-03

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") och arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har tillsammans tagit fram ett utkast om hur man kan utnyttja fullskärmsmöjlighet för presentation.

Fullscreen – publicerad av Web Applications Working Group och CSS Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett programmerbart gränssnitt (API) som stöder användning av fullskärmspresentation. Läs mer om Rich Web Client Activity och om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: lokal lagring ... "Quota Management API"

2012-07-03

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu ett första utkast om funktionalitet för att styra användning av lokala lagringsutrymmen på webbläsarens klientmaskin.

Quota Management API – publicerad av Web Applications Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett API för att hantera användning av och tillgång till lokala lagringsresurser, och definierar sätt varmed en webbläsare (eller annat användarverktyg) kan ge tillämpningar tillstånd att använda mer lokalt lagringsutrymme, temporärt eller persistent, genom användning av olika API:er för lagringsresurser. Läs mer om Rich Web Client Activity.