W3C

W3C-logo

Nyheter augusti 2012

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny rapport: tillgänglighet ... "Web Accessibility Metrics Research Report"

2012-08-30

Arbetsgruppen för FoU om tillgänglighet ("WAI Research and Development Working Group") publicerar en rapport om forskningsläget för mätning av tillgänglighet på webben.

Rapporten Research Report on Web Accessibility Metrics – publicerad av Research and Development Working Group (RDWG) – ger en översikt över aspekter på vad man vill ha mätningar på när det gäller tillgänglighet på webben. Det kan ses som ett ramverk, där hänsyn tas till de viktigaste egenskaperna som en metrik bör ha: validitet, tillförlitlighet, känslighet, tillräcklighet och komplexitet. Läs mer i e-post-meddelande om inbjudan till granskning av denna rapport. Kommentarer tas emot fram till och med 30 september 2012.

Nytt Working Draft: internationalisering ... "Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0"

2012-08-29

Arbetsgruppen för flerspråkighet ("MultilingualWeb-LT Working Group") ger nu offentlighet åt ett utkast om hur innehåll kan internationaliseras med hjälp av definierade "internationaliserings-taggar i ITS version 2 ("Internationalization Tag Set").

Innehåll eller programvara som skapats i ett språk (källspråket) tillhandahålls ofta i andra språk eller anpassas med hänsyn till olika kulturella egenskaper. Detta görs genom en s.k. lokaliseringsprocess, där det ursprungliga materialet översätts och anpassas till sin målgrupp. Dessutom kan det vara nödvändigt att använda speciell uppmärkning för att stödja lokala språk och skrivsätt. Exempel på detta är att de som skapar innehåll i arabiska, hebreiska, persiska och urdu, och då dokumentet består av olika textmassor uttryckta i olika språk, så måste de använda speciell uppmärkning för att ange i vilken riktning en viss textmassa skall presenteras.

Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0 – publicerad av MultilingualWeb-LT Working Group som Working Draft – är en teknologi med vars hjälp man kan lägga till metadata till webbinnehåll, för att underlätta lokalisering, språkteknologier och internationalisering. Läs mer om arbetet med internationalisering.

Nya principer för öppna standarder stöds av IEEE, IAB, IETF, Internet Society och W3C

2012-08-28

Ledande globala aktörer inom standardiseringsområdet uttrycker sitt stöd för en uppsättning principer angående öppna standarder, principer som bidrar till att driva innovation och gränslös handel.

OpenStand Badge Fem organisationer — IEEE, Internet Architecture Board (IAB), Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Society och World Wide Web Consortium (W3C) — meddelar idag att de undertecknat ett uttalande som betonar vikten av en gemensamt framtagen uppsättning principer som fastlägger en modern paradigm för globala öppna standarder. Dessa “OpenStand” principer — grundade på de produktiva och effektiva standardiseringsprocesser som har gjort Internet och webben till de främsta plattformerna för innovation och gränslös handel — har visat sin styrka att stödja konkurrens och samarbete, stödja innovation och interoperabilitet, och driva affärsmässig framgång. Läs pressrelease och bli supporter genom att visa att du står bakom detta.

Nytt Working Draft: grafik ... "Scalable Vector Graphics (SVG) 2"

2012-08-28

Arbetsgruppen för skalbar vektorgrafik ("Scalable Vector Graphics (SVG) Working Group") har nu producerat ett första utkast om version 2 av SVG.

Scalable Vector Graphics (SVG) 2 – publicerad av SVG Working Group som första offentligt Working Draft – definierar funktionalitet och syntax för SVG2, ett språk för att beskriva tvådimensionell vektorgrafik och blandad vektor/rastergrafik. Denna version av SVG bygger på andra utgåvan av SVG 1.1 ("Second Edition") och ger förbättrad användbarhet av språket, samt utvidgar med nya funktionaliteter som efterfrågas av utvecklare. Se mer om detaljer i förteckning av ändringar gentemot SVG 1.1. Ta del av mer information om vad som görs inom området grafik.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... "CSS Values and Units Module Level 3"

2012-08-28

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar nu ett genomarbetat förslag om hantering av värden och enheter i CSS3. Utkastet är nu redo för provimplementering.

CSS Values and Units Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation – beskriver vanliga värden och enheter som CSS-egenskaper kan ha, och den syntax som används för att beskriva dem i definitioner av CSS-egenskaper. En testsvit för detta kommer att finnas som del av testsviterna för CSS. Läs mer om arbetsområdet formatering.

Konferens: första internationella konferensen om Öppen Data

2012-08-24

W3C kommer att deltaga i den första konferensen om Öppen Data, där olika utmaningar kring att tillhandahålla data enligt denna paradigm kommer att tas upp.

Den internationella Open Data Conference (som äger rum 27 september, 2012 i Paris, Frankrike) riktas till offentliga och privata beslutsfattare, och kommer att ta upp några av de specifika utmaningar som man ställs inför då öppen data skall tillhandahållas, såsom ansvar, personlig integritet och licensiering.

Bland deltagarna återfinner vi t.ex. Nigel Shadbolt, en av pionjärerna för öppen data i Storbritannien, och Arnaud Montebourg, fransk minister för industriell förnyelse. Daniel Dardailler, chef för W3C:s internationella kontakter, kommer att tala vid rundabordsamtalet om “Öppen data och framtida användning”, och presentera W3C:s aktiviteter i området.

Man kan nu registrera sig för deltagande fram till den 24 september 2012.

Nya Working Drafts: formatering ... "Fonts", "Regions", "Selectors", "Fragmentation"

2012-08-23

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu tagit fram fyra utkast till specifikationer av sådant som fonter, regioner, etc.

De fyra utkasten – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Drafts – är:

  • CSS Fonts Module Level 3, som beskriver hur egenskaper på typsnitt kan anges, och hur typsnittsresurser kan laddas dynamiskt. Det som denna specifikation innehåller är en bearbetad sammanställning av det som tidigare ingick i modulerna CSS3 Fonts och CSS3 Web Fonts.
  • CSS Regions Module Level 3, som ger möjlighet att innehåll kan flyta över multipla områden kallade regioner. Regionerna behöver inte definierade i direkt följd i dokumentordningen. Modulen ger stöd med en avancerad mekanism för flöde av innehåll, som kan kombineras med metoder för positionering vilka erbjuds av andra CSS-moduler, såsom Multi-Column Module och Grid Layout Module, för att positionera regionerna över vilka innehållet flödar.
  • Selectors Level 4. beskriver selektorer, som är mönster vilka matchar element i ett träd, och kan användas som en av många teknologier för att välja ut noder ur ett XML-dokument. Selektorer har optimerats för användning med HTML och XML, och har konstruerats för att vara användbara i prestandakritisk kod. Detta utgör en viktig del av CSS (Cascading Style Sheets), där bland annat selektorer används för att binda formateringsegenskaper till element i ett dokument.
  • CSS Fragmentation Module Level 3, beskriver fragmenteringsmodellen som delat upp ett flöde i sidor. Den baseras på modulen för sidor (Page module), och inför och definierar modellen för fragmentering. Här ges extra funktionalitet för paginering, med mera.

Läs mer om arbetet med formatering

Nätbaserat symposium: tillgänglighet ... "Text Customization for Readability"

2012-08-22

Arbetsgruppen för FoU om tillgänglighet ("WAI Research and Development Working Group") inbjuder nu till ett möte på nätet, i november 2012, kring utmaningar för läsbarhet av text.

Det symposium som Research and Development Working Group (RDWG) anordnar (hålls 19 november 2012) kommer att avhandla vilka hinder som gör läsning svårt för människor med nedsatt syn, dyslexi och andra aspekter och situationer som påverkar läsbarhet. Det finns nu en inbjudan att bidraga med artiklar (Call for Papers), att vara inskickade senast 24 september 2012. Läs mer om Text Customization for Readability Symposium och om arbetet med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI)

Nytt Working Draft: realtidswebben ... "WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers"

2012-08-21

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben ("Web Real-Time Communications Working Group") publicerar ett bearbetat utkast om klient-till-klient-kommunikation mellan webbläsare.

WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers – publicerad av Web Real-Time Communications Working Group som Working Draft – definierar en uppsättning ECMAScript API:er (uttryckt i WebIDL), och med hjälp av dessa kan man sända media över nätverket till en annan webbläsare eller annat webbverktyg som implementerar realtidsprotokollen. Likaledes kan man med API:erna ta emot media från en annan webbläsare eller apparat. Denna specifikation utvecklas samordnat med en protokollspecifikation som tas fram av IETF:s RTCWEB-grupp, och med en API-specifikation som tas fram av Media Capture Task Force, vilken ger tillgång till lokala mediainspelare. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... "WAI-ARIA User Agent Implementation Guide"

2012-08-16

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet ("WAI Protocols and Formats Working Group") har nu ställt samman ett uppdaterat utkast om hur webbläsare bör stödja WAI-ARIA.

WAI-ARIA 1.0 User Agent Implementation Guide – publicerad av Protocols and Formats Working Group) som uppdaterat Working Draft – beskriver hur webbläsare och andra webbverktyg med användarinteraktion bör stödja Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA); speciellt hur WAI-ARIA-funktionalitet bör göras åtkomlig för plattformens tillgänglighets-API:er. Kommentarer tas tacksamt emot fram till och med 28 september 2012. Mer detaljer finns i e-post-meddelandet med inbjudan till granskning och läs om arbetet med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: formatering ... "Compositing and Blending 1.0"

2012-08-16

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu publicerat ett utkast om hur man i CSS kan kombinera olika element till en enda bild.

Kombinering ("compositing") handlar om hur former för olika element kan kombineras till en gemensam bild. Det finns ett antal olika ansatser till hur detta kan göras. Tidigare versioner av SVG använde Simple Alpha Compositing. Den bygger på en modell där varje element kan presenteras i sin egen buffer, som därefter sätts samman med sin omgivning genom att använda Porter Duff-operatorer. Compositing and Blending 1.0 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft – specificerar en ny modell för kombinering, som utvidgar modellen för Simple Alpha Compositing genom att erbjuda: ytterligare Porter Duff-operatorer för kombinering; avancerade blandningsmetoder som gör att man kan styra hur färger blandas i de ytor där former överlappar varandra; och kombinering av grupper. Läs mer om arbetet med formatering.

W3C-medlemmar får rabatt på avgift till konferensen "Apps World Europe"

2012-08-15

I oktober äger konferensen "Apps World" rum i London. Medlemmar i W3C kan nu dra fördel av reducerad deltagaravgift.

Vid Apps World Europe (2-3 oktober 2012, London, UK) kommer intressenter i den mobila sektorn att träffas: utvecklare, telefontillverkare, operatörer, marknadsförare, etc. W3C-medlemmar kan få 25% rabatt på ordinarie konferensavgift. Dessutom kommer W3C att representeras, bl.a. genom att Phillip Hoschka deltar i panelen med rubriken: "Is HTML5 the future?".

Ny Proposed Recommendation: multimodalitet ... "Multimodal Architecture and Interfaces"

2012-08-14

Arbetsgruppen för multimodal interaktion ("Multimodal Interaction Working Group") publicerar nu ett genomarbetat förslag till standard för en arkitektur som stöder multimodala användarsystem.

Multimodal Architecture and Interfaces – publicerad av W3C Multimodal Working Group som Proposed Recommendation – beskriver en löst kopplad arkitektur för multimodala användargränssnitt, som kan stödja samexisterande och distribuerade implementationer, och fokuserar på användning av uppmärkning och skripts, och användningen av de definierade gränssnitten mellan dess delar. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 14 september 2012. Läs mer om arbetet med multimodal interaktion.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Text Level 3"

2012-08-14

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") publicerar ett utkast om hantering av text i CSS nivå 3.

Modulen CSS Text Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – definierar egenskaper som styr textbearbetning, och specificerar deras bearbetningsmodell. I detta ingår radbrytning, justering och placering, hantering av vita tecken, textdekorering och texttransformering. Läs mer om arbetet med formatering.

Nya Proposed Recommendations: databaser ... "R2RML: RDB to RDF Mapping Language"; "A Direct Mapping of Relational Data to RDF"

2012-08-14

Arbetsgruppen för relationsdatabaser och RDF ("RDB2RDF Working Group") publicerar två förslag till standard om relationsdatabaser och RDF.

Behovet att dela data med andra samarbetspartners ger incitament för förvaltare och användare av relationell data (RDB) att tillhandahålla relationell data på webben av data. De två förslagen – publicerade av RDB2RDF Working Group som Proposed Recommendations – är:

  • R2RML: RDB to RDF Mapping Language, som beskriver R2RML, ett språk för att uttrycka anpassade avbildningar från relationsdatabaser till datamängder i RDF. Sådana avbildningar ger möjlighet att betrakta existerande relationell data som om det vore data enligt RDF:s datamodell, uttryckt i en struktur och en målvokabulär som bestäms av den som skapar avbildningen. R2RML-avbildningar är själva RDF-grafer, och skrivs i Turtle-syntax. Med R2RML kan man skapa olika typer av avbildningar av samma grunddata. Processorer kan t.ex. erbjuda en virtuell SPARQL endpoint för avbildad relationell data, eller generera RDF-dumpar, eller erbjuda ett gränssnitt som länkad data. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 september 2012.
  • A Direct Mapping of Relational Data to RDF definierar en direkt avbildning från relationsdata till RDF. Denna definition erbjuder möjligheter att utvidga hanteringen med förfiningar inom och utom detta dokument. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 september 2012.

Arbetsgruppen publicerar även två dokument (som Working Group Notes):

  • R2RML and Direct Mapping Test Cases, som beskriver leverabeln "R2RML and Direct Mapping Test Cases" som arbetsgruppen ska ta fram enligt sitt uppdrag.
  • RDB2RDF Implementation Report, som rapporterar om implementationer av specifikationerna "Direct Mapping" och "R2RML". Avsikten med detta dokument är att visa att de funktionaliteter som definieras i specifikationerna har implementerats, genom demonstration av interoperabla implementeringar. För att utvärdera hur fullständigt en funktionalitet implementerats, används "RDB2RDF Test Cases" mall.

Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... "The WebSocket API"

2012-08-09

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu bearbetat utkastet om användning av tvåvägs socketkommunikation och publicerar det för kommentarer.

The WebSocket API – publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft – definierar ett API varmed webbsidor kan använda protokollet WebSocket (definierat av IETF) för att etablera tvåvägskommunikation med en webbserver. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 30 augusti 2012. Läs om Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: formulär ... "XForms 2.0"; "XForms 2.0: XPath expression module"

2012-08-08

Arbetsgruppen för formulärhantering ("Forms Working Group") har nu skapat två tidiga utkast om formulärhantering med XForms 2.

XForms är ett XML-baserat uppmärkningsformat varmed man kan generera formulär och formulärliknande tillämpningar för webben, integrerad i andra uppmärkningsspråk som XHTML, ODF och SVG. En tillämpning byggd på XForms samlar in och bearbetar data inom en arkitektur som separerar presentation, avsikt och innehåll från varandra. Teknologin XForms stöder återanvändning av komponenter, ger stöd för stark datatypsvalidering, eliminerar anrop till servers, erbjuder apparatoberoende och tillgänglighet, och minskar behovet att konstruera skripts i tillämpningar. De två aktuella specifikationerna – publicerade av Forms Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

  • XForms 2.0 definierar XForms 2.0, vilken erbjuder nytt stöd för anpassade funktioner, variabler, ett inpluggbart språk för uttryck med extra funktioner (XPath 2.0), modellbaserat byte och upprepning, mönster för attributvärden, kan konsumera och generera JSON- och CSV-data, med mera.
  • XForms 2.0: XPath expression module definierar hur XPath kan användas för att hantera data i bindningsuttryck, för att uttrycka begränsningsvillkor, och för att specificera beräkningar i XForms. Modulen baseras på XPath 2.0, men kan användas på ett sätt som är bakåtkompatibelt med XPath 1.0, så att nästan alla XPath 1.0-uttryck fortsätter att leverera samma resultat inom XPath 2.0. Denna modul definierar funktionsbiblioteket för XForms, som innehåller ytterligare funktioner som är användbara för att skapa formulär.

Läs mer om arbetet med XForms.

Nytt Working Draft: tjänster ... "Networked Service Discovery and Messaging"

2012-08-07

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") har tagit fram ett första utkast om teknologi för upptäckt av webbtjänster.

Networked Service Discovery and Messaging – publicerad av Device APIs Working Group som första offentligt Working Draft – definierar en mekanism varmed ett HTML-dokument kan upptäcka och sedan kommunicera med HTTP-baserade tjänster som annonseras via ett gemensamt upptäcksprotokoll inom användarens nätverk. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Ny CFO på W3C: Veronica Thom

2012-08-07

Nu har Veronica Thom blivit utsedd till Chief Financial Officer (CFO) på W3C, och skall verka som stöd för W3C:s ledning.

Veronica ThomVeronica Thom kommer att ha ansvar för finanser, budget och ekonomiplaner och -styrning. Hon har en bakgrund inom affärs- och finansområdet, och kommer att ge råd om framtida satsningar.

Innan hon knöts till W3C i juli 2012 arbetade hon som vice VD för marknaderna Norden, Mexico och Australien på PartyLite, Inc., ett direktförsäljningsföretag inom Blyth, Inc. Hon hade ansvar för att leda försäljning och marknadsförning inom dessa nya och framväxande marknader, liksom att öka lönsamheten.

Nytt Working Draft: användningsomgivning ... "Ambient Light Events"

2012-08-02

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") publicerar nu ett första utkast om mätning av ljus i användarens omgivning.

Ambient Light Events – publicerad av Device APIs Working Group som första offentligt Working Draft – definierar teknologi för att ta emot händelsemeddelanden från ljuskänsliga sensorer. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: användargränssnitt ... "MBUI - Task Models"

2012-08-02

Arbetsgruppen för modellbaserade användargränssnitt ("Model-Based User Interfaces Working Group") har nu tagit fram ett första utkast om modellering av användaruppgifter, att användas vid konstruktion av användargränssnitt.

Uppgiftsmodeller är användbara när man konstruerar och utvecklar interaktiva system. De beskriver de logiska aktiviteter som måste utföras för att användarens mål skall uppnås. MBUI - Task Models – publicerad av Model-Based User Interfaces Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver uppgiftsmodeller, med en metamodell uttryckt i UML, och ett XML-schema som kan användas som utgångspunkt för utbyte av uppgiftsmodeller mellan olika utvecklingsverktyg för användargränssnitt. Läs om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: media ... "Web Audio API"

2012-08-02

Arbetsgruppen för audio ("Audio Working Group") har nu publicerat ett utkast om programmerbart gränssnitt för hantering av ljud i webbtillämpningar.

Web Audio API – publicerad av Audio Working Group som Working Draft – beskriver ett högnivågränssnitt för JavaScript med vilket man kan bearbeta och syntetisera ljud i webbtillämpningar. Ansatsen baseras på en ljudbearbetningsgraf, där ett antal objekt av typen AudioNode knyts samman för att tillsammans definiera hur ljud skall presenteras. Den konkreta bearbetningen sker huvudsakligen i en underliggande implementation (typiskt i optimerat assemblyspråk / C / C++), men direkt bearbetning och syntes i JavaScript stöds även. API:et är avsett att användas tillsammans med andra API:er och element i webbplattformen, såsom XMLHttpRequest (med användande av attributen responseType och response). Inom spel och andra interaktiva tillämpningar förväntar man sig att den används med grafik-API:er för 2D kanvas och WebGL 3D. Se mer information om Rich Web Client Activity.

W3C startar patentutredning om teknologi för spårning

2012-08-01

Efter meddelande om ett patent som kan vara kritiskt för pågående arbete med spårningsteknologi (Tracking Preference Expression) kommer W3C att genomföra en utredning om vilka konsekvenser detta har för pågående arbete inom W3C.

I enlighet med W3C:s patentpolicy startat nu W3C en patentrådgivningsgrupp (PAG) som konsekvens av en annonsering av potentiellt kritiskt patent för arbetet med specifikationen Tracking Preference Expression, en teknologi som tas fram av arbetsgruppen för skydd mot spårning (Tracking Protection Working Group). Se mer om denna utredning i uppdragsbeskrivningen.

W3C startar en PAG för att hantera de komplikationer som uppstår då existensen av ett patent annonseras, detta patent kan vara kritiskt för specifikationen, och denna teknologi inte kan användas i enlighet med W3C:s krav på avgiftsfria licenser. Kommentarer och synpunkter på detta annonserade patent kan inskickas till public-tracking-comments@w3.org ( med offentligt arkiv). Läs mer om W3C:s patentrådgivningsgrupper.