W3C

W3C-logo

Nyheter januari 2015

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: media ... ”Media Capture Depth Stream Extensions

2015-01-29

Arbetsgruppen för apparat-API (”Device APIs Working Group”) och arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben (”Web Real-Time Communications Working Group”) har tagit fram ett utkast om hantering av bilder med avståndsdata.

Media Capture Depth Stream Extensions – publicerad av Device APIs Working Group och Web Real-Time Communications Working Group som Working Draft – utvidgar specifikationen Media Capture and Streams, med stöd för att begära en ström med avståndsdata (”depth stream”) från webbplattformen, genom användning av API:er som är välkända för webbkonstruktörer. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nya Working Drafts: sociala webben ... ”Activity Streams 2.0”; ”Activity Vocabulary

2015-01-29

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har tagit fram två utkast om sociala aktiviteter.

De aktuella utkasten – publicerade av Social Web Working Group som Working Drafts – är:

  • Activity Streams 2.0, som definierar en modell för hur aktiviteter (potentiella eller fullbordade) kan representeras i JSON.
  • Activity Vocabulary definierar en uppsättning abstrakta klasser och egenskaper som beskriver tidigare, pågående, och framtida aktiviteter.

Läs mer om arbetet med sociala webben.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Fragmentation Module Level 3”

2015-01-29

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om uppdelning av textflöde (till sidor, kolumner, etc).

CSS Fragmentation Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – beskriver fragmenteringsmodellen som definierar hur ett flöde kan brytas upp i delar, som sidor, kolumner och regioner. Denna modell bygger på modulen Page model, och introducerar samt definierar fragmenteringsmodellen. I detta utkast har funktionalitet tillförts: paginering, uppdelning av variabla fragment, etc. Läs mer om arbetet med formatmallar.

Nytt dokument: i18n ... ”Authoring Techniques for XHTML and HTML Internationalization: Characters and Encodings 1.0”

2015-01-27

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder (”Internationalization Core Working Group”) publicerar nu ett dokument om teckenkodning i [X]HTML.

Authoring Techniques for XHTML & HTML Internationalization: Characters and Encodings 1.0 publiceras av Internationalization Working Group som en Working Group Note. Detta dokument är en samling råd och rekommendationer till HTML-författare om hur man utvecklar internationaliserad HTML. Häri ingår t.ex. teckenkodningar, hur man väljer och deklarerar kodningar, hur och när man kan använda undantagstecken, etc. Arbetsgruppen har dock avbrutit arbetet med detta dokument, och istället rekommenderas de läromedel som hålls aktualiserade: Handling character encodings in HTML and CSS och andra artiklar framtagna inom arbetet med internationalisering. Läs mer om arbetet med internationalisering.

Nya Working Drafts: media ... ”MediaStream Recording”; ”Mediastream Image Capture

2015-01-27

Arbetsgruppen för apparat-API (”Device APIs Working Group”) och arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben (”Web Real-Time Communications Working Group”) levererar nu två utkast om inspelning av media.

De aktuella utkasten – publicerade av Device APIs Working Group och Web Real-Time Communication Working Group som Working Drafts – är:

  • MediaStream Recording definierar ett API för inspelning, som kan användas tillsammans med MediaStreams som definieras i Media Capture and Streams.
  • Mediastream Image Capture definierar metoderna takePhoto() och grabFrame(), och motsvarande inställningar för kamera, och de kan användas tillsammans med MediaStreams såsom definierats i Media Capture and Streams.

Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

W3C drar igång arbete med ”Sakernas webb”

2015-01-22

W3C meddelar idag att arbete startas upp i ett nytt område: Sakernas webb (Web of Things)

Den nya insatsen – Web of Things Initiative – ska utveckla webbstandarder som kommer att öppna upp nya marknader för tillämpningar och tjänster, byggda på sammankopplade sensorer och apparater (Sakernas Internet) och på webben av data. För att realisera den enorma potential som finns i detta område krävs öppna standarder. Vi inbjuder alla att gå med i den nya Intressegruppen för sakernas webb (Web of Things Interest Group) och medverka till att ta fram användningsfall, krav och goda konstruktionsprinciper. Målet är att skapa en delad vision, och identifiera specifika möjligheter för standardisering.

Än så länge har Sakernas Internet fokuserat på sensorer och andra apparater och därtill hörande kommunikationsteknologier. Relativt lite uppmärksamhet har lagts på vad som behövs för att tjänster ska kunna frigöras från dagens produktstuprör. Webbteknologier bedöms vara mycket lovande i detta område, bland annat användning av skriptspråk (t.ex. JavaScript) för att definiera tjänster. Men det återstår mycket arbete för att stödja upptäckt av och interoperabilitet mellan tjänster, samt behov vad gäller säkerhet, personlig integritet, tillgänglighet och robusthet (vid uppträdande fel och attacker).

Potentialen i detta område är stort, och ,om vi skapar de rätta lösningarna, så kommer detta att kraftigt utvidga webben. Så kom med i arbetet och bidrag till att hitta lösningar för de många utmaningarna.

Översatt dokument: internationalisering ... ”Att deklarera teckenkodning i HTML”

2015-01-20

W3C-dokumentet ”Declaring character encodings in HTML” har nu fått en nyöversättning till svenska: ”Att deklarera teckenkodning i HTML”.

Originaldokumentet Declaring character encodings in HTML har under 2014 genomgått en signifikant uppdatering, för att vara i linje med hur HTML5 fungerar. Den senaste versionen av originaldokumentet har nu blivit översatt till svenska: Att deklarera teckenkodning i HTML.

Nytt Working Draft: prestanda ... ”Frame Timing

2015-01-20

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har tagit fram ett första utkast om mätning av tidsåtgång i prestandakritiska sammanhang.

Frame Timing – publicerad av Web Performance Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett programmerbart gränssnitt som hjälper webbutvecklare att mäta prestanda hos tillämpningar genom att ge tillgång till prestanda data om ramar, för att underlätta mätning av mjukhet (dvs ramar-per-sekund och tid-för-ram). Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: prestanda ... ”Navigation Timing 2”

2015-01-20

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) publicerar nu ett nytt utkast om mätning av tidsåtgång för navigering i dokument.

Specifikationen Navigation Timing 2 – publicerad av Web Performance Working Group som Working Draft – definierar ett ensat gränssnitt för att lagra och återhämta högupplösta prestandamätningar som avspeglar navigering i dokument. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Översatt dokument: internationalisering ... ”Att deklarera teckenkodning i CSS”

2015-01-20

W3C-dokumentet ”Declaring character encodings in CSS” har nu fått en nyöversättning till svenska: ”Att deklarera teckenkodning i CSS”.

Orginaldokumentet Declaring character encodings in CSS har under 2014 genomgått en signifikant uppdatering, så att det nu tar hänsyn till senaste versioner av relevanta standarder. Den senaste versionen av originaldokumentet har nu blivit översatt till svenska: Att deklarera teckenkodning i CSS.

Nya Working Drafts: formatering ... ”CSS Pseudo-Elements Module Level 4”; ”CSS Exclusions Module Level 1”

2015-01-15

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu tagit fram nya utkast om abstrakta element och om flexibel layout av innehåll.

De två aktuella dokumenten – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group – är:

  • CSS Pseudo-Elements Module Level 4 (första offentligt Working Draft) definierar pseudoelement, abstrakta element som representerar delar av ett träd som renderas med CSS, och som kan väljas ut och formateras.
  • CSS Exclusions Module Level 1 (Working Draft) specificerar funktionalitet som kan användas för att definiera godtyckliga områden kring vilka innehåll kan formateras. En sådan exkludering kan definieras för godtyckligt CSS-element som är på block-nivå. Denna specifikation utvidgar begreppet innehållssättning, som tidigare enbart kunde användas på flytande innehåll.

Läs mer om arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: användargränssnitt ... ”IndieUI: Events

2015-01-15

Arbetsgruppen för generiskt användargränssnitt (”IndieUI Working Group”) publicerar nu ett uppdaterat utkast om användargränssnittshändelser.

IndieUI: Events definierar en ansats till översättning av olika konkreta användarinteraktioner till enkla händelser, vilka kan kommuniceras till webbtillämpningar. Om t.ex. en användare vill skrolla ned en sida, så kan de använda ett finger på en tryckkänslig skärm, eller klicka på en rullningslist med en mus, eller använda ett rullningshjul, eller uttala ”rulla ned” som ett talkommando. Om IndieUI används kommer alla dessa att sändas till webbtillämpningen som ett enkelt kommando: rulla ned. Med IndieUI blir det enklare för webbtillämpningar att fungera i en rad olika sammanhang – olika apparater (såsom mobiltelefoner och surfplattor), olika tekniska hjälpmedel, olika användarbehov. Webbutvecklare kommer alltså att kunna strukturera sina tillämpningar på ett sätt som fungerar på olika apparater och i olika sammanhang. IndieUI: Events 1.0 – Events for User Interface Independence – publicerad av The IndieUI Working Group som uppdaterat Working Draft – innehåller bl.a. nya händelser och en förfinad teknisk modell. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 13 februari 2015. Läs mer om detta i IndieUI Overview och i annonseringen i epostmeddelandet Updated Working Draft: IndieUI Events. Titta även på arbetet med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... ”Packaging on the Web

2015-01-15

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) levererar nu ett första utkast om hur filer och andra resurser kan paketeras för användning på webben.

Packaging on the Web – publicerad av Web Applications Working Group i samarbete med Technical Architecture Group som första offentligt Working Draft – beskriver en ansats för att skapa paket av filer, vilka kan användas på webben. Ansatsen går ut på att använda en ny mediatyp (application/package) för denna typ av paket. För att få tillgång till paket relaterade till andra filer på webben, så kan webbverktyg vilka förstår paket av filer leta efter ett Link-huvud (eller i HTML-dokument) ett <link>-element där ”link” har värdet ”package”. Andra format kan definiera formatspecifika mekanismer för att hitta relaterade paket. Läs mer om Rich Web Client Activity och om Technical Architecture Group.

Nytt dokument: tillgänglighet ... ”Cognitive Accessibility User Research

2015-01-15

Insatsgruppen för tillgänglighet vid kognitivt och inlärningshandikapp (”Cognitive and Learning Disabilities Accessibility Task Force”) har publicerat ett dokument om forskning kring kognitiv tillgänglighet.

Cognitive and Learning Disabilities Accessibility Task Force, som är ett samarbete mellan Protocols and Formats Working Group och Web Content Accessibility Guidelines Working Group, publicerar nu som första offentligt Working Draft dokumentet Cognitive Accessibility User Research. Detta dokument beskriver de utmaningar som personer med inlärnings- eller kognitivt handikapp har vid användning av webben. Detta ger en bas för fortsatt arbete att utveckla strategier och tekniker vilka förbättrar tillgänglighet för dessa användarkategorier. Läs mer om arbetet med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Ny uppdaterad Candidate Recommendation: formatering ... ”Compositing and Blending Level 1”

2015-01-13

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) och arbetsgruppen för SVG (”SVG Working Group”) släpper nu en genomarbetad uppdatering av specifikation för kombinering av bilder.

Sammansättning (”compositing”) handlar om hur olika elements former kan kombineras till en enda bild. Detta kan göras på några olika sätt. Tidigare versioner av SVG och CSS använde enkel alfa-sammansättning (”Simple Alpha Compositing”). Den fungerar så att varje elements visuella form lagras i en separat buffer, och sedan överlagrar man denna buffer med sin bakgrund, med användning av Porter Duff-operatorn. I dagens utkast Compositing and Blending Level 1 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group i samarbete med SVG Working Group som uppdaterad Candidate Recommendation – definieras en ny sammansättningsmodell som utvidgar den enkla alfa-sammansättningen, genom att erbjuda: ytterligare Porter Duff-operatorer för sammansättning; avancerade blandningssätt som ger möjlighet att styra hur färger blandas där former överlappar varandra; sammansättningsgrupper. Dessutom definierar denna specifikation CSS-egenskaper för sammansättning och gruppisolering och egenskaperna för attributet globalcompositeoperation, vilket definieras i HTML Canvas 2D Context, Level 2. Denna specifikation är nu redo för provimplementeringar. Läs mer om arbetet med formatering och om arbetet med grafik.

Nya medlemmar i W3C:s grupp för teknisk arkitektur

2015-01-09

Till gruppen för teknisk arkitektur (”Technical Architecture Group”) har W3C:s medlemmar nu valt in fyra nya medlemmar.

De nya medlemmarna i W3C Technical Architecture Group (TAG) är Travis Leithead (Microsoft), Mark Nottingham (Akamai), Alex Russell (Google) och Yan Zhu (Yahoo!). Övriga medlemmar, vilka fortsätter sina mandat, är Daniel Appelquist (Telefonica; vice ordförande i TAG), David Herman (Mozilla Foundation) och Peter Linss (HP; vice ordförandei TAG), samt Tim Berners-Lee (även han vice ordförandei TAG). En plats återstår att besätta.

W3C framför sina tack till de medlemmar i TAG som avslutar sina mandat denna månad: Jeni Tennison (ODI), Sergey Konstantinov (Yandex), Domenic Denicola (Google) och Yehuda Katz (jQuery Foundation).

TAG:s uppdrag är att skapa konsensus kring principerna för webbens arkitektur och att tolka samt klargöra dessa principer när så behövs, att lösa de problem kring webben som läggs fram till TAG, och att bidra till koordinering av arbete som sträcker sig över flera insatsområden, såväl inom W3C som utanför. Läs mer om TAG.

Ny Recommendation: databaser ... ”Indexed Database API”

2015-01-08

Den av arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) framtagna specifikationen av ett databasgränssnitt för indexerade databaser har nu blivit en webbstandard.

Indexed Database API – publicerad av Web Applications Working Group som W3C Recommendation – definierar ett API för databaser som innehåller poster bestående av enkla värden och hierarkiska objekt. Varje post består av en nyckel och några värden. Dessutom vidmakthåller databasen ett index över de poster som ingår. En utvecklare av tillämpningar kan direkt använda ett API för att hitta poster, antingen genom att ange en nyckel, eller genom att använda ett index. Ovanpå detta API kan ett frågespråk implementeras. En indexerad databas kan implementeras medelst en datastruktur av typen B-träd. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nya dokument: tillgänglighet ... ”Techniques for Web Content Accessibility Guidelines” ”Understanding WCAG 2.0”

2015-01-08

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll (”Web Content Accessibility Guidelines Working Group”) har tagit fram två dokument som kompletterar specifikationen WCAG 2.0.

De två aktuella dokumenten – publicerade av Web Content Accessibility Guidelines Working Group) som uppdaterade Group Notes – är Techniques for WCAG 2.0 (Public Review Draft)Understanding WCAG 2.0 (Public Review Draft). Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 29 januari 2015. Observera att detta inte innebär en uppdatering av WCAG 2.0, som är en stabil specifikation. Mer information om dessa uppdateringar finns i e-post-meddelandet Call for Review: WCAG 2.0 Techniques Draft Updates. Läs även om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI)

Nytt dokument: e-publicering ... metadata

2015-01-08

Intressegruppen för digital publicering (”Digital Publishing Interest Group”) publicerar nu en rapport om metadata för elektroniska dokument.

Den speciella insatsgruppen om metadata (del av intressegruppen för digital publicering) har genomfört omfattande intervjuer med representanter för olika sektorer och roller inom förlagssektorn , och kommit fram till att det finns ett antal problemområden associerade med metadata, men även att dessa problem egentligen inte beror på några svagheter i den öppna webbplattformen. Istället finns det bristande förståelse och/eller implementering av de teknologier som den öppna webbplattformen erbjuder, och som ger stöd för de flesta av de identifierade problemen. Men några av dessa teknologier, föga använda eller lite förstådda inom förlagssektorn, har bred användning och är väl förstådda inom vissa andra angränsande sektorer, såsom vetenskaplig publicering och biblioteksvärlden. De prioriterade områden som har identifierats är: bättre förståelse av hur viktigt det är att uttrycka identifierare som URI:er; behovet av mer omfattande användning av RDF och dess serialiseringar inom ekosystemet för förlagsvärlden; och behovet att utveckla en verkligt interoperabel sektorsövergripande specifikation för att överföra metadata om rättigheter (samtidigt som man är agnostisk angående sektorsspecifika vokabulärer för att uttrycka rättigheter).

Dokumentet DPUB IG Metadata Task Force Report – publicerad av Digital Publishing Interest Group som Group Note – dokumenterar i detalj de utmaningar och problemområden som identifierats; ger exempel på existerande utbildningsresurser för RDF ... alltifrån mycket tekniska material till enkla introducerande; och förtecknar viktiga identifierare som används inom förlagsvärlden, beskriver vilka av dessa som uttrycks som URI:er, och inom vilka sektorer och vilka sammanhang. Här rekommeneras även att, fastän ganska lite ny teknologi krävs, så är W3C det bästa forum för att överbrygga de stuprör som karaktäriserar dagens metadataanvändning, så att verklig sektorsövergripande metadata kan utbytas på ett interoperabelt sätt. Detta nu levererade dokument är alltså avsett att ge en bakgrund till och ett sammanhang för ett arbetsområde där konkreta insatser kan genomföras, antingen av den grupp som tagit fram dokumentet, eller inom ramen för annan W3C-verksamhet. Läs mer om arbetet med e-publicering.

Nya Working Drafts: data-på-webben ... tabulär data

2015-01-08

Arbetsgruppen för CSV-på-webben (”CSV on the Web Working Group”) publicerar nu fyra utkast om hantering av tabulär data på webben.

En stor del av data som publiceras på webben handlar om tabulär data, ofta publicerad som filer organiserade som komma-separerade-värden (comma separated values, CSV). Validering. konvertering, presentation och sökning i sådan tabulär data kräver ytterligare information om sådan data. Följande utkast – publicerade av CSV on the Web Working Group – har nu publicerats och ger stöd för denna typ av datafiler: Generating JSON from Tabular Data on the Web (första offentligt Working Draft); Generating RDF from Tabular Data on the Web (första offentligt Working Draft); Metadata Vocabulary for Tabular Data (Working Draft) och Model for Tabular Data and Metadata on the Web (Working Draft). Dokumentet ”Metadata vocabulary” definierar en vokabulär för metadata, som kan annotera tabulär data, och ge information om sådant som datatyper, hur olika tabeller länkas till varandra, licensieringsinformation, och kolumnbeskrivningar i naturligt språk. Normal konvertering av tabulär data, till format som JSON och RDF, använder denna metadata för att ge representationer av data lämpade för olika tillämpningar. Alla dessa teknologier baseras på en grundläggande modell för tabulär data, beskriven i dokumentet ”Model”. Arbetsgruppen välkomnar kommentarer på dessa utkast och på de användningsfall som arbetet utgått från. Läs mer om arbetet med data på webben.

Samarbete mellan W3C och OGC: integrera rumslig data på webben

2015-01-06

W3C och Open Geospatial Consortium (OGC) låter meddela att samarbete skall startas med mål att göra rumslig data hanterbar på webben.

Rumslig data är en viktig komponent i stora delar av vår verksamhet och vårt beteende, och därför är det av värde att göra det lättare att integrera sådan data i webbaserade databaser och -tjänster. Det nu uppstartade nya samarbetet mellan W3C och Open Geospatial Consortium (OGC) kommer att inriktas mot att åstadkomma detta.

Den nya W3C-arbetsgruppen för rumslig data på webben (Spatial Data on the Web Working Group) kommer att arbeta i nära samarbete med Open Geospatial Consortium, speciellt med den likbenämnda OGC-gruppen Spatial Data on the Web Working Group . ”Platsinformation ger ett sammanhang till en stor del av informationen på dagens nät, men är också av kritisk betydelse för den framväxande världen av sammankopplade apparater,” säger Ed Parsons, Geospatial Technologist på Google. ”I och med detta samarbete hoppas vi göra rik hantering av rumslig information till en fundamental komponent i webben.”

Detta uppstartade arbete bygger på den i mars 2014 avhållna Workshop on Linking Geospatial Data och W3C:s arbete stöds delvis av projektet SmartOpenData.

Läs pressrelease och ta del av mer informatio0n om det arbete som pågår med data på webben.