W3C

W3C-logo

Nyheter februari 2015

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny Recommendation: länkad data ... ”Linked Data Platform 1.0”

2015-02-26

Specifikationen av en plattform för länkad data, framtagen av arbetsgruppen för plattform för länkad data (”Linked Data Platform (LDP) Working Group”), har nu blivit antagen som webbstandard.

”Länkad data” handlar om en ansats för att publicera data genom att bygga på principen om länkning, och använder de teknologier för länkning som erbjuds av webben, för att kunna skapa en sammanhängande global distribuerad databas. Linked Data Platform 1.0 – framtagen av Linked Data Platform (LDP) Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation – definierar en uppsättning regler för HTTP-operationer på webbresurser (t.ex. resurser baserade på RDF) för att erbjuda funktionalitet för läsning/skrivning av länkad data på webben. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nya Working Drafts: säkerhet ... ”Content Security Policy Pinning”; ”Upgrade Insecure Requests

2015-02-26

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) har publicerat två utkast: om säkerhetspolicy, och om säker hämtning.

Content Security Policy Pinning – publicerad av Web Application Security Working Group som Working Draft – definierar ett nytt HTTP-huvud som ger möjlighet att ange för webbverktyg att komma ihåg (eng. ”pin”) och använda en Content Security Policy för en vissa webbplatser under en viss tidperiod. Läs mer om arbetet med säker webb.

Denna arbetsgrupp har även publicerat Upgrade Insecure Requests (som Working Draft) vilken definierar en mekanism som kan användas för att informera ett webbverktyg att en a priori osäker resurshämtning skall ske med säkra protokoll då de hämtas. Läs mer om arbetet med säker webben.

Ny Recommendation: bilder ... ”HTML Image Description Extension (longdesc)”

2015-02-26

Specifikationen av hur bilder kan beskrivas i HTML, framtagen av arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”), har nu publicerats som webbstandard.

Specifikationen HTML5 Image Description Extension (longdesc) – framtagen av HTML Working Group med stöd av Protocols and Formats Working Group och publicerad som W3C Recommendation – är en utvidgning av HTML5, genom att ett attribut longdesc definieras , vilket ska användas för att erbjuda länkar till detaljerade beskrivningar av bilder. Detta är en del av W3C:s arbete för att säkerställa att den öppna webbplattformen är tillgänglig för personer med funktionshinder. Läs mer om arbetet med HTML och om tillgänglighetsarbetet med specifika tekniker (WAI Technical Activity).

Nya dokument: tillgänglighet ... ”Understanding Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0”; ”Techniques for WCAG 2.0”

2015-02-26

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll (”Web Content Accessibility Guidelines Working Group”) har nu levererat två dokument om WCAG 2.0: om grunderna, och om tekniker.

De två dokumenten – publicerade av The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group som Group Notes – är Understanding WCAG 2.0 och Techniques for WCAG 2.0, båda stöddokument för WCAG 2.0. Dessa publiceringar innebär inte en uppdatering av WCAG 2.0, som är ett stabilt dokument. De råd och riktlinjer som ingår i WCAG är konstruerade för att ha bred applicerbarhet, till dagens och kommande webbteknologier, bland annat dynamiska tillämpningar, mobila tillämpningar, digital television etc. De nu publicerade stöddokumenten ger specifika råd – såsom kodexempel, resurser och tester – och kommer att uppdateras successivt för att täcka de praktiska användningsansatser som utvecklas för att stödja WCAG. En översikt över WCAG-dokument finns i WCAG Overview. Läs om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... ”SVG Accessibility API Mappings 1.0” (SVG-AAM)

2015-02-26

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet (”WAI Protocols and Formats Working Group”) och arbetsgruppen för SVG (”SVG Working Group”) har nu levererat ett gemensamt utkast om tillgänglighetsfrågor för SVG-grafik.

Specifikationen SVG Accessibility API Mappings 1.0 (SVG-AAM) – publicerat i samarbete mellan Protocols and Formats Working Group och SVG Working Group som första offentligt Working Draft – ger stöd för skapare av SVG att konstruera tillgängliga rika internettillämpningar, med bl.a. diagram, grafer och andra grafiska objekt. Det innehåller SVG-specifika råd om hur man definierar beteendet för SVG-kapabla webbverktyg vilka måste hantera fokus, apparatspecifika SVG-funktionaliteter, samt roller, tillstånd och egenskapsvärden uttryckta i webbinnehåll via Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA). SVG-AAM är den första teknologispecifika modulen som specificerar användning av API:er för tillgänglighet i WAI-ARIA 1.1. Andra teknologispecifika specifikationer kommer att publiceras senare. Läs mer om arbetet med användarinteraktion och om arbetet med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... ”Mobile Accessibility: How WCAG 2.0 and Other W3C/WAI Guidelines Apply

2015-02-26

Insatsgruppen för mobil tillgänglighet (”Mobile Accessibility Task Force”) har nu tagit fram ett utkast om WCAG:s användning inom mobila webben.

Mobile Accessibility: How WCAG 2.0 and Other W3C/WAI Guidelines Apply to Mobile – publicerad av Mobile Accessibility Task Force, som är en insatsgrupp som drivs gemensamt av Web Content Accessibility Guidelines Working Group och User Agent Accessibility Guidelines Working Group, som första offentligt Working Draft – beskriver hur principer, riktlinjer och uppfyllandekrav för WCAG 2.0 är tillämpliga i det mobila sammanhanget: mobila webbappar, apparatspecifika appar och hybridappar som använder webbkomponenter inuti apparatspecifika appar. Här ges råd om utmaningar för mobil tillgänglighet – såsom skärmstorlek, storlek av tryckkänsliga knappar, zoomning, gester – och hur de kan förstås ur perspektivet WCAG 2.0. Dokumentet innehåller även en uppsättning länkar om hur existerande tekniker för WCAG är applicerbara i mobila sammanhang.

Dokumentet betonar även att UAAG 2.0 och ATAG 2.0 är relevanta i mobila sammanhang, genom att ge exempel på tillgänglighetsfrågor. Dokumentet ger praktiska råd, men postulerar inte nya krav. Detta dokument kan senare bli publicerad som en W3C Working Group Note; alternativt kan informationen integreras i WCAG Techniques och Understanding WCAG. Detta arbete påverkar inte WCAG 2.0, som är en stabil standard. För information om W3C WAI:s arbeten relevant för mobila sammanhang, se Mobile Accessibility. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI)”

2015-02-24

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har tagit fram ett utkast om selektorer m.m. som nu föreslås för formatering av HTML.

CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI) – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – beskriver användargränssnitt som har att göra med selektorer, egenskaper och värden, avsedda att användas av CSS nivå 3 för att formatera HTML och XML (inklusive XHTML). Detta utkast innehåller och utvidgar motsvarande gränssnitt som specificeras i CSS nivå 2 revision 1 och i specifikationen Selectors. Här finns en uppsättning selektorer, egenskaper och värden för att formatera grundläggande gränssnittselement i ett dokument. Läs mer om arbetet med formatering.

Ny Recommendation: användarinteraktion ... ”Pointer Events

2015-02-24

Specifikationen av händelser för pekaroperationer, framtagen av arbetsgruppen för pekningar (”Pointer Events Working Group”), har nu blivit webbstandard.

Pointer Events – publicerad av Pointer Events Working Group som W3C Recommendation – definierar en ensad uppsättning händelser och gränssnitt för apparatoberoende pekarinmatning, för t.ex. med mus, på tryckkänslig skärm eller inmatad med elektronisk penna. Här ingår funktionalitet för att hantera pekartryck, kontaktgeometri och lutning, samt en avbildning till traditionella mushändelser. Denna specifikation ger extra funktionalitet som inte finns definierad i den likartade specifikationen Touch Events; för mer information om hur dessa hänger samman, se vad som beskrivs i Touch Events Community Group. Ta del av mer information om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: data-på-webben ... ”Data on the Web Best Practices

2015-02-24

Arbetsgruppen för goda råd om data på webben (”Data on the Web Best Practices Working Group”) levererar nu ett första utkast om goda råd för publicering av data på webben.

Data on the Web Best Practices – publicerad av Data on the Web Best Practices Working Group som första offentligt Working Draft – ger information om hur man kan använda webben för att utbyta data. Data bör vara upptäckbara och förståeliga av människor och maskiner. När data används på något sätt, oavsett om de används av den som skapar data eller av annan part, bör användning kunna upptäckas och de insatser som skaparen av data gör bör ges erkännande. Detta betyder att om de nu publicerade råden följes, så kommer interaktioner mellan producenter och konsumenter att underlättas.

Arbetsgruppen publicerar även ett dokument Data on the Web Best Practices Use Cases & Requirements (som Group Note) med beskrivningar av hur data vanligtvis publiceras på webben och hur de används. Detta dokument ger även en uppsättning krav som härletts från dessa användningsfall, och dessa krav kommer att användas för att styra arbetet av dokumentet med goda råd, liksom av två vokabulärer: Quality and Granularity Description, och Data Usage Description. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nytt Working Draft: media ... ”Media Capture from DOM Elements

2015-02-19

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben (”Web Real-Time Communications Working Group”) och arbetsgruppen för apparat-API (”Device APIs Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om hantering av mediaströmmar.

Media Capture from DOM Elements – publicerad av Web Real-Time Communications Working Group och Device APIs Working Group som första offentligt Working Draft – definierar hur man kan få data från en ström av mediadata som kommer från ett DOM-element, såsom video, audio eller ritbräde, där strömmen är av typen MediaStream. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: frågespråk ... ”XQuery Update Facility 3.0”

2015-02-19

Arbetsgruppen för XML-frågespråk (”XML Query Working Group”) levererar nu ett genomarbetat utkast om uppdatering av data i ett XQuery-sammanhang.

XQuery Update Facility 3.0 – publicerad av XML Query Working Group som Last Call Working Draft – definierar uppdateringsfunktionalitet som en utvidgning av XQuery, ett frågespråk för XML. Denna funktionalitet erbjuder uttryck som kan användas för att åstadkomma persistenta ändringar av instanser av datamodellen för språken, XQuery and XPath Data Model 3.0. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 19 mars 2015. Läs mer om arbetet med XML.

Ny Candidate Recommendation:frågespråk ... ”XSLT and XQuery Serialization 3.1”

2015-02-19

Arbetsgruppen för XSLT (”XSLT Working Group”) och arbetsgruppen för XML-frågespråk (”XML Query Working Group”) levererar nu ett genomgranskat förslag om serialisering av genererad data från XSLT och XQuery.

XSLT and XQuery Serialization 3.1 – publicerad av XSLT Working Group i samarbete med XML Query Working Group som Candidate Recommendation – är en specifikation av utmatningsmetoder för XML, HTML, enkel eller formaterad text, och JSON. Denna specifikation återfördes till status Working Draft för att utökas med en adaptiv serialisering som bättre svarar mot dagens praktiska användning av ad hoc-formatering av resultat. Det finns en omfattande testsvit för den teknologi som nu specificerats. Arbetsgrupperna vill även få information om erfarenheter av implementering. Läs mer om arbetet med XML.

Ny Candidate Recommendation: säkerhet ... ”Content Security Policy Level 2”

2015-02-19

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) publicerar nu ett genomgranskat utkast om policies för säkerhet.

Content Security Policy Level 2 – publicerad av Web Application Security Working Group som Candidate Recommendation – är en uppdatering av tidigare specifikation av Content Security Policy, förbättrar existerande policyalternativ, och inför ett antal mekanismer som webbplatsägare kan använda för att minska risken för infört innehåll och liknande attacker. De huvudsakliga skillnaderna gentemot Content Security Policy Level 1 beskrivs i sektion 1.1 av dokumentet.

I och med denna publicering så omklassificeras den tidigare utgåvan från att vara utgångspunkt för en webbstandard till att bli en Note: Content Security Policy 1.0. I och med att den aktuella specifikationen publiceras som Candidate Recommendation önskas nu erfarenheter från implementering av CSP Level 2. Läs mer om arbetet med säkerhet på webben.

Ny version av HTTP nu offentliggjord

2015-02-19

Arbete inom IETF har nu resulterat i en ny version av HTTP.

Eftersom nu IETF:s styrgrupp (IESG) har accepterat ett utkast av HTTP/2 draft så gratulerar nu W3C IETF till att detta arbete med en uppdatering av det grundläggande protokollet för webben nu har uppnått en värdefull mogenhet. Denna nya version av HTTP medför att webbtillämpningar blir snabbare och bättre, och bidrar till att minska gapet mellan lokalt installerade tillämpningar och webbtillämpningar. Dessutom förbättras interoperabilitet, kanaler för säker kommunikation, och minskat behov av speciella ”hacks” som motiverades av prestandaorsaker.

Nytt Working Draft: prestanda ... ”Server Timing

2015-02-17

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) publicerar ett utkast om mätning av prestanda för en server.

Server Timing – publicerad av Web Performance Working Group som Working Draft – specificerar en teknologi som ger webbverktyg en möjlighet att hämta mätdata om serverns prestanda för webbprotokoll. Dessutom definieras ett JavaScript-API med vars hjälp tillämpningar kan samla in, bearbeta och agera på sådana mätdata, för att kunna optimera leverans av tillämpning. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: skärm ... ”Presentation API”

2015-02-17

Arbetsgruppen för andra-skärm (”Second Screen Presentation Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om hur man kan använda andra skärmar från en apparat.

Specifikationen Presentation API – publicerad av Second Screen Presentation Working Group som Working Draft – definierar ett API som kan användas av webbinnehåll för att få tillgång till externa presentationsskärmar, och använda dem för att presentera webbinnehåll. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Ny rapport: personlig integritet ... ”W3C Workshop on Privacy and User-Centric Controls

2015-02-12

Nu publiceras en sammanfattande rapport från höstens workshop om personlig integritet och stödjande teknologi.

Den nu publicerade rapporten beskriver vad som togs upp vid W3C Workshop on Privacy and User-Centric Controls, som ägde rum 20-21 november 2014 i Berlin. Denna workshop hade deltagare från ett brett spektrum av intressenter, såsom leverantörer av webbläsare, forskare, operatörer, entreprenörer, och representanter för offentliga myndigheter. Deltagarna enades om att utmaningar som berör implementation och upptag av lösningar för personlig integritet och säkerhet, i många avseenden påminner om de utmaningar som man konfronteras av i områden som tillgänglighet och internationalisering. Konkreta resultat av workshopen är bl.a. identifiering av kommande arbeten som bör hanteras av intressegruppen för personlig integritet. Värd för detta möte var Deutsche Telekom, och ytterligare stöd har erhållits från Europakommissionen. Läs mer om arbetet med personlig integritet.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... ”Manifest for web application

2015-02-12

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om manifest för metadata om en tillämpning.

Manifest for web application – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar ett JSON-baserat manifest som ger webbutvecklare en tydlig plats för lagring av metadata om en webbtillämpning. Sådan metadata är t.ex. webbtillämpningens namn, länkar till ikoner, och förvald URL som ska öppnas när användaren startar webbtillämpningen. Utvecklare kan även använda manifest för att ange en standardorientering för deras webbtillämpningar, liksom att ange skärmläge för tillämpningen (t.ex. fullskärm). Dessutom kan utvecklare i manifestet ange begränsning av webbtillämpningen till en viss URL. Detta avgränsar de URL:er som tillämpningen kan navigera till, och ger ett sätt på vilket man kan ”djuplänka” in i en webbtillämpning från andra tillämpningar. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: apparater ... ”Wake Lock API”

2015-02-12

Arbetsgruppen för apparat-API (”Device APIs Working Group”) levererar nu ett utkast om styrning av viloläge för en apparat.

Wake Lock API – publicerad av Device APIs Working Group som Working Draft – är en specifikation av ett API som kan användas av webbtillämpningar för att sätta aktivitetslåsning (wake lock). Ett aktivitetslås förhindrar vissa delsystem i apparaten från att gå in i energisparläge, t.ex. förhindra att systemet stänger av skärmen. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: textannotering ... ”Timed Text Markup Language 2 (TTML2)”

2015-02-12

Arbetsgruppen för tidssynkad text (”Timed Text Working Group”) har ny tagit fram ett första utkast om version 2 av TTML.

Timed Text Markup Language 2 (TTML2) – publicerad av Timed Text Working Group som Working Draft – ger en specifikation av Timed Text Markup Language (TTML), Version 2 (ofta kallad TTML2) i termer av vokabulär och motsvarande semantik. Läs mer om arbetet med video på webben.

Nytt Working Draft: media ... ”Media Capture and Streams

2015-02-12

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben (”Web Real-Time Communications Working Group”) och arbetsgruppen för apparat-API (”Device APIs Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om ett API för inspelning.

Media Capture and Streams – publicerad av Web Real-Time Communications Working Group i samarbete med Device APIs Working Group som Working Draft – definierar API:er för att begära åtkomst till lokala multimediasystem, såsom mikrofon och videokamera. Dokumentet definierar även API:et MediaStream, med vars hjälp man kan ange var innehåll i multimediaströmmar skall konsumeras, och ger viss styrning av den apparat som producerar mediadata. Man kan även få tillgång till information om apparater som har förmåga att inspela och presentera mediadata. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Ny Recommendation: apparater ... ”Vibration API”

2015-02-10

Nu har W3C antagit som webbstandard specifikationen för hantering av vibrationsfunktionalitet, en specifikation framtagen av arbetsgruppen för apparat-API (”Device APIs Working Group”).

Vibration API – framtagen av Device APIs Working Group och publicerad som W3C Recommendation – definierar ett API som ger tillgång till vibrationsmekanismen på en klientapparat. Vibration är en form av taktil signalering. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: realtidskommunikation ... ”WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers

2015-02-10

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben (”Web Real-Time Communications Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om hur media kan sändas mellan webbläsare.

WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers – publicerad av Web Real-Time Communications Working Group som Working Draft – definierar en uppsättning ECMAScript API:er i WebIDL, som erbjuder funktionalitet för att sända och mottaga media mellan webbläsare eller apparater som stöder behövda realtidsprotokoll. Specifikationen tas fram tillsammans med en protokollspecifikation utvecklad av IETF-gruppen för RTCWEB och specifikationen (som tas fram av Media Capture Task Force) av ett API för att åtkomma lokala mediaapparater. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nya Working Drafts: media ... ”Audio Output Devices API”; ”Screen Capture

2015-02-10

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben (”Web Real-Time Communications Working Group”) och arbetsgruppen för apparat-API (”Device APIs Working Group”) har nu levererat utkast om återgivning av ljud och skärmdumpning.

De aktuella dokumenten – publicerade i samarbete mellan Web Real-Time Communications Working Group och Device APIs Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

  • Audio Output Devices API, vilken definierar en uppsättning JavaScript API:er som medger styrning av återgivning av ljud på en klientapparat.
  • Screen Capture, som definierar hur en klientapparats skärm, eller del av skärm, kan användas som källa för en mediaström hanterad med getOutputMedia. Detta är en utvidgning av Media Capture API.

Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

W3C antar en ny licens för dokument

2015-02-06

En något friare licens för användning av W3C-producerade dokument har nu antagits.

Denna General Document License, tillåter nu viss återanvändning av innehåll, som inte blir del i andras specifikationer. Det är nu t.ex. tillåtet att inkludera text från specifikationer i programvara, i stödmaterial för programvara, och i dokumentation av programvara. Licensen medger även att alla kodkomponenter (Code Components) som förekommer i specifikationer, kan utnyttjas i enlighet med W3C Software License. Denna uppdatering är nu tillämplig för nya dokument, men även för tidigare publicerade dokument, vilkas användning nu regleras av denna nya licens.

Nytt Working Draft: bakgrundsprocess ... ”Service Workers

2015-02-05

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) levererar nu ett utkast om användning av bakgrundsbearbetning.

Specifikationen Service Workers – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – beskriver hur tillämpningar kan använda persistenta bakgrundsprocesser, och hakar som kan användas för att starta upp webbtillämpningar då man inte är uppkopplad. Den viktigaste delen av detta system är en händelsedriven Web Worker, som fås att agera genom att händelser sänds från dokumentet eller andra källor. Ett system för att hantera installation, versioner och uppgraderingar är också beskrivet. En ”service worker” är en generisk startpunkt för händelsedriven bakgrundsbearbetning i webbplattformen, och denna kan utvidgas av andra specifikationer. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Candidate Recommendation: formatmallar ... ”CSS Counter Styles Level 3”; ”Predefined Counter Styles

2015-02-03

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat förslag om formatering av listräknare.

CSS Counter Styles Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation – definierar nya inbyggda listräknare, utöver de som definieras i CSS 2.1, men dessutom ges nu författare möjligheter att definiera specialskräddade format för listmarkörer, numrerade rubriker och andra typer av genererat innehåll. I denna publicering ingår hantering av alla synpunkter som mottagits under de två föregående granskningsperioderna. I och med denna publicering önskar nu arbetsgruppen få information om implementeringserfarenheter.

Samtidigt publiceras även Predefined Counter Styles – framtagen av Internationalization Working Group som uppdaterat Working Draft – vilken erbjuder speciella regler för formatering av fler än 100 olika principer för listuppräknare. Detta dokument kan användas som källa för att kopiera definitioner till dina egna formatmallar, men även som en uppsättning informativa exempel.

Läs mer om arbetet med formatmallar och om arbetet med internationalisering.

Nytt Working Draft: formatmallar ... ”CSS Positioned Layout Module Level 3”

2015-02-03

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har tagit fram ett utkast om positionering vid presentation av element.

CSS Positioned Layout Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – beskriver en modul som erbjuder funktionalitet för CSS nivå 3, som stöd för positionering och stapling av element. Denna specifikation innehåller och utvidgar motsvarande funktionalitet för CSS nivå 2, vilken i sin tur bygger på CSS nivå 1. De huvudsakliga utvidgningarna jämfört med nivå 2 är möjligheten att positionera element grundat på lådor enligt CSS Region; möjlighet att ange olika innehållande block; och klistrig positionering. Andra typer av layout, såsom tabeller flytande lådor, ruby-annoteringar, rutmönsterlayout, kolumner, grundläggande hantering av normalt flödat innehåll, sådant beskrivs i andra moduler. Dessutom definieras i annan modul layout av text inom varje rad. Läs mer om arbetet med formatmallar.

Ny webbstandard: push-tjänster ... ”Server-Sent Events

2015-02-03

Nu publicerar W3C specifikationen av ”push”-tjänster som en webbstandard.

Server-Sent Events – framtagen av Web Applications Working Group och publicerad som W3C Recommendation – definierar ett API för att öppna en HTTP-förbindelse som kan användas för att ta emot push-notifieringar sända av en server, i form av DOM-händelser. Detta API har konstruerats så att det kan utvidgas och fungera för andra modeller för push-notifieringar, t.ex. Push SMS. Läs mer om Rich Web Client Activity.

W3C och fordonsindustrin startar standardisering för den uppkopplade bilen

2015-02-03

Det nya samarbetet inriktas mot att ta fram standarder för hantering av data i bilen.

Denna satsning motiveras av ökat kundintresse av att få tillgång till data och tjänster i en uppkopplad bil. W3C samarbetar med en uppsättning industrier inom fordonssektorn, för att kunna erbjuda förare och passagerare en rik webbupplevelse. Denna satsning, vilken realiseras som Automotive Working Group, kommer initialt att fokuseras på att ge leverantörer av tillämpningar standardiserade och säkrare sätt att få tillgång till fordonsdata. ”Uppkoppling är något som förändrar fordonsindustrin,” säger Matt Jones, chef för Future Infotainment vid Jaguar Land Rover. ”Vi tror på att webben är fordonsindustrins bästa förutsättning för att kunna svara upp mot snabbt föränderliga kundförväntningar och snabb teknologiutveckling, liksom att kunna hantera utmaningar som trådlös uppdatering och avancerad diagnostik.” Läs mer om detta i pressreleasen.

Nytt dokument: mobila webben ... ”Standards for Web Applications on Mobile: current state and roadmap

2015-02-02

Nu publiceras en aktualiserad utgåva av kartan över webbteknologier och den mobila sfären.

Thumbnail of application platform diagram that appears in the report Denna januari 2015-utgåva av Standards for Web Applications on Mobile som W3C nu publicerar, ger en översikt över olika teknologier (framtagna inom W3C) som förstärker förmågan hos webbtillämpningar, och hur de mer specifikt tillämpas inom det mobila sammanhanget.

Detta är en leverabel från projektet HTML5Apps, och denna nya utgåva inkluderar ändringar och tillägg sedan oktober 2014, och beskriver hur plattformen utvecklas. En viktig nyhet i denna utgåva är att innehållet nu strukturerats om, i enlighet med de kategorier som definieras av Application Foundations, vilket är en uppsättning högnivåbegrepp vilka betonar behoven hos användare och utvecklare som nästa generation webbteknologier skall stödja. Läs mer om Web and Mobile Interest Group.