W3C

W3C-logo

Nyheter april 2015

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya Working Drafts: användargränssnitt ... ”IndieUI: Events”; ”Indie UI: User Context

2015-04-30

Arbetsgruppen för generiskt användargränssnitt (”IndieUI Working Group”) har nu levererat två utkast om apparatoberoende användargränssnitt.

De två aktuella utkasten – publicerade av IndieUI Working Group som Working Draft – är: IndieUI: Events 1.0 – Events for User Interface Independence och IndieUI: User Context 1.0 – Contextual Information for User Interface Independence. Det nya i dessa utkast är en något minskad täckning av händelser i version 1.0 av Events, och smärre ändringar av egenskaper och gränssnitt för User Context. IndieUI: Events definierar en ansats för hur olika användarinteraktioner kan översättas till en ensad uppsättning händelser, och kommuniceras till webbtillämpningar. IndieUI: User Context definierar en uppsättning preferenser som användare kan välja att exponera för webbtillämpningar, och ett API som kan användas av webbverktyg för att få tillgång till sådana preferenser och informeras om ändringar av dessa. Båda dessa IndieUI-specifikationer gör det lättare för webbtillämpningar att fungera i en rad olika sammanhang – olika apparater (mobiltelefoner, surfplattor, etc.), olika tekniska hjälpmedel, olika användarbehov. Med dessa teknologier erbjuds webbutvecklare ett uniforms sätt att konstruera tillämpningar som fungerar för olika apparater och sammanhang. Arbetsgruppen undersöker för närvarande hur/om detta arbete kan föras över till andra arbetsgrupper, men kommentarer på dessa utkast efterfrågas i alla, och svar bör sändas in senast 29 maj 2015. Läs mer om detta i översiktsdokument om IndieUI; och läs om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI)

Ny Proposed Recommendation: dialoghantering ... ”State Chart XML”

2015-04-30

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare (”Voice Browser Working Group”) har nu publicerat ett genomarbetat utkast om tillståndsmaskiner, som kan användas t.ex. för hantering av dialoger.

State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction – publicerad av Voice Browser Working Group som Proposed Recommendation – beskriver en generisk exekveringsomgivning för tillståndsmaskiner, baserad på CCXML och Harels tillståndstabeller. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 30 maj 2015. Läs mer om arbetet med talbaserade webbläsare.

Nytt Working Draft: säkerhet ... ”Credential Management Level 1”

2015-04-30

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) har publicerat ett utkast om hantering av autentiseringsuppgifter.

Credential Management Level 1 – publicerad av Web Application Security Working Group som Working Draft – beskriver ett programmerbart gränssnitt som kan användas för att webbplatser ska kunna fråga efter en användares autentiseringsuppgifter (via webbverktyget), och hjälpa webbverktyget att korrekt lagra sådana uppgifter för framtida användning. Läs mer om arbetet med säkerhet.

Översatt dokument: internationalisering ... ”Teckenkodning för nybörjare”

2015-04-28

W3C-dokumentet ”Character encodings for beginners” har nu fått en nyöversättning till svenska: ”Teckenkodning för nybörjare”.

OrIginaldokumentet Character encodings for beginners har nyligen uppdaterats för att bättre svara mot rekommendationen att använda Unicode (dvs UTF-8). Den senaste versionen av orIginaldokumentet har nu blivit översatt till svenska: Teckenkodning för nybörjare.

Nytt Working Draft: dokumentmodell ... ”W3C DOM4”

2015-04-28

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) publicerar nu ett genomarbetat utkast om dokumentmodellen.

W3C DOM4 – publicerad av HTML Working Group som Last Call Working Draft – definierar en plattformsneutral modell för noder i ett dokument och händelser som berör dessa. Kommentarer på detta utkast tas emot fram till och med 19 maj 2015. Läs mer om arbetet med HTML.

Nytt Working Draft: användargränssnitt ... ”UI Events

2015-04-28

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) har producerat ett utkast av definitioner av händelser som genereras av användarinteraktion.

UI Events (formerly DOM Level 3 Events) – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar händelser vilka utvidgar de DOM Events-objekt som definieras i DOM4. UI Events är de som typiskt implementeras av visuella webbverktyg, för att hantera användarinteraktion, såsom musoperationer och tangentbordsinmatning. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: internationalisering ... ”Language Tags and Locale Identifiers for the World Wide Web

2015-04-23

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder (”Internationalization Core Working Group”) har tagit fram ett utkast av ett översiktsdokument om hur uppmärkning används för att stödja internationalisering.

Language Tags and Locale Identifiers for the World Wide Web – publicerad av Internationalization Working Group som Working Draft – beskriver goda råd för hur man identifierar eller anger språk för innehåll, liksom hur preferenser angående lokalitet används för att bearbeta eller presentera datavärden och annan information på webben. Dokumentet beskriver hur dokumentformat, specifikationer och implementationer bör hantera språkmärkningar, men även utvidgningar av språkmärkningar som beskriver kulturella eller lingvistiska preferenser, vilka inom verksamhetsområdet internationalisering ofta benämnes som s.k. ”locale”. Läs mer om arbetet med internationalisering på webben.

Nytt dokument: länkad data ... ”Linked Data Platform 1.0 Primer

2015-04-23

Arbetsgruppen för plattform för länkad data (”Linked Data Platform (LDP) Working Group”) har tagit fram ett dokument som ger en introduktion till plattformen för länkad data.

Linked Data Platform 1.0 Primer – publicerad av Linked Data Platform (LDP) Working Group som Group Note – erbjuder en introduktion till plattformen för länkad data (Linked Data Platform, LDP), och ger exempel som illustrerar de grundläggande begreppen, såsom LDP-resurs och LDP-behållare, och hur de kan kan användas av webbklienter. Två scenarier beskrivs, som visar hur en LDP-klient kan interagera med en LDP-server, inom ramen för en tillämpning för länkad data, dvs hur man använder HTTP för att hämta, uppdatera, skapa och ta bort resurser från en server, vilken exponerar sina resurser i form av länkad data. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Cascading and Inheritance Level 4”

2015-04-21

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har tagit fram ett utkast om sammanslagning av formatmallar i CSS nivå 4.

CSS Cascading and Inheritance Level 4 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – beskriver hur formatmallar sammanslås och hur värden på attribut i element fastställs. Genom sammanslagning och arv propageras värden för alla attribut på alla element. Läs mer om arbetet med formatering.

Nya Working Drafts: webbtillämpningar ... ”Clipboard API and events”; ”File API”

2015-04-21

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) levererar två utkast om API:er på klient: klipp-och-klistra och filhantering.

Clipboard API and events – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar gemensamma operationer på urklipp (klippa ut; kopiera; klistra in), på ett sätt som gör dem användbara för webbtillämpningar, och kan anpassas för att erbjuda avancerad funktionalitet. En målsättning är att, då så är möjligt, vara kompatibel med existerande implementationer.

Arbetsgruppen levererar även File API (som Working Draft), vilken erbjuder ett API som representerar filobjekt i webbtillämpningar, liksom att programmatiskt välja någon av dessa och åtkomma dess data. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Konferens: internet ... ”Industry of Things World 2015”

2015-04-17

I september 2015 arrangeras en konferens om användning av IoT och Internet inom bl.a. tillverkningsindustri. W3C stöder konferensen.

Konferensen Industry of Things World 2015 äger rum i Berlin, Tyskland, 21-22 september 2015. Fokus är på affärsmässigt utnyttjande av sakernas internet (IoT), och behandlar teman som affärsmodeller, fallstudier, lönsamhetsstrategier, och liknande. W3C stöder detta evenemang, och Dave Raggett (W3C) kommer att deltaga i den stora paneldiskussionen om den roll standarder har i området. W3C-medlemmar får reducerad avgift.

Uppdaterad Candidate Recommendation: formatering ... ”CSS Cascading and Inheritance Level 3”

2015-04-16

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) levererar nu en uppdatering av hur olika formatspecifikationer läggs samman i CSS nivå 3.

CSS Cascading and Inheritance Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som uppdaterad Candidate Recommendation – beskriver hur CSS grupperar formateringsregler och bestämmer värden för alla egenskaper i alla element. Genom sammanslagning och arv kommer värden att propageras för alla egenskaper och element. Läs mer om arbetet med formatering.

Nya Working Drafts: data-på-webben ... ”Tabular data

2015-04-16

Arbetsgruppen för CSV-på-webben (”CSV on the Web Working Group”) har nu tagit fram fyra utkast om hur tabulär data kan representeras och användas som webbdata.

De aktuella utkasten – publicerade av CSV on the Web Working Group som Working Drafts – anser gruppen ha full funktionalitet och vara implementerbara.

Gruppen vill erhålla kommentarer på dessa specifikationer, antingen som problemnotifieringar i gruppens GitHub-databas eller som e-post till public-csv-wg-comments@w3.org.

Arbetsgruppen vill även inbjuda utvecklare att börja provimplementeringar av dessa specifikationer, och att donera sina testfall till gruppens testsvit. Gruppen kommer under kommande månader att fokusera på att bygga denna testsvit, och att svara på alla mottagna kommentarer.

Läs mer om arbetet med CSV på webben.

Nytt Working Draft: nätbetalning ... ”Web Payments Use Cases 1.0”

2015-04-16

Intressegruppen för nätbetalningar (”Web Payments Interest Group”) har nu dokumenterat användningsfall för betalningar på webben.

Web Payments Use Cases 1.0 – publicerad av Web Payments Interest Group som Working Draft – är ett första utkast om användningsfall för betalning över webben, och innehåller en prioritetsordnad lista över sådana användningsfall. Dessa användningsfall utgör utgångspunkt för intressegruppens planer att ta fram krav på en arkitektur och nödvändiga teknologier för att integrera betalningar i den öppna webbplattformen. Det arbetet kommer att vara grunden för dialoger med andra W3C-grupper och med aktörer inom betalningsvärlden om vilka standarder (från W3C eller andra organisationer) som behövs för att möjliggöra användningsfallen, och för att betalningar över webben blir enklare och säkrare. Läs mer om arbetet med betalningar på nätet.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... ”ARIA in HTML”

2015-04-14

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) levererar nu ett utkast som beskriver regler för användning av ARIA i HTHM5.

Specifikationen ARIA in HTML – publicerad av HTML Working Group som Working Draft – definierar regler som en webbutvecklare bör följa (konformitetskrav för webbinnehåll) vid användning av attribut definierade av wai-aria-1.1 för element i HTML51. Här definieras även krav på verktyg som skall granska innehåll. Läs mer om arbetet med HTML.

Nytt Working Draft: text ... ”Requirements for Hangul Text Layout and Typography

2015-04-14

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder (”Internationalization Core Working Group”) publicerar nu ett utkast om layout för koreansk text.

Requirements for Hangul Text Layout and Typography – publicerad av Internationalization Working Group som Working Draft – beskriver krav på layout och typografi av text i koreanska/Hangui, som ska kunna åstadkommas med teknologier som CSS, SVG och XSL-FO. Detta dokument är till största delen en anpassning av resultat skapade av ett projekt för att utveckla en internationell standard för layout av koreansk text. Läs mer om arbetet med en internationaliserad webb.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... ”Gamepad

2015-04-14

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om ett lågnivågränssnitt för spelkonsoler.

Gamepad – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar ett programmerbart gränssnitt på grundläggande nivå, som representerar spelkonsoler och andra spelorienterade apparater. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: semantik ... ”SHACL Use Cases and Requirements

2015-04-14

Arbetsgruppen för graf-former i RDF (”RDF Data Shapes Working Group”) har tagit fram ett utkast om användningsfall av en teknologi för begränsningsvillkor på struktur av RDF-grafer.

I arbetet med att ta fram ett språk för att karaktärisera former av grafer (Shapes Constraint Language, SHACL) har nu ett första dokument tagits fram, SHACL Use Cases and Requirements – publicerad av RDF Data Shapes Working Group som Working Draft – vilket beskriver ett antal användningsfall och krav, som bör vara utgångspunkt för att enkelt språk, som kan användas för att uttrycka strukturella begränsningsvillkor på RDF-grafer. Alla användningsfall karaktäriserar realistiska exempel på hur man kan använda strukturella begränsningar för att validera RDF-data. Observera att detta dokument undviker användning av någon specifik vokabulär; en sådan kommer att definieras av specifikationen av SHACL. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nya Working Drafts: typsnitt ... ”WOFF File Format 2.0”; ”WOFF 2.0 Evaluation Report

2015-04-14

Arbetsgruppen för webbfonter (”WebFonts Working Group”) har tagit fram två utkast om den kommande teknologin WOFF2 for fonter.

WOFF File Format 2.0 – publicerad av WebFonts Working Group som Working Draft – har tagits fram baserad på erfarenheter av användning av WOFF 1.0, som redan har bred användning. Den nu föreslagna teknologin har framtagits för att ge mer kompakt representation av typsnitt, och därmed ge lägre belastning på bandbredd, samtidigt som filerna kan packas upp på ett snabbt sätt, även på mobila apparater. Detta åstadkoms genom att kombinera ett innehållsberoende initialt steg, och förbättrad kodning, jämfört med komprimeringsmetoden Flate som används i WOFF 1.0.

Arbetsgruppen har även publicerat WOFF 2.0 Evaluation Report – som Working Draft – vilken beskriver kritiska aspekter på WOFF 2.0. Web Open Font Format (WOFF) 2.0 är en föreslagen uppdatering av den existerande WOFF 1.0, med stöd för förbättrad komprimering. Rapporten beskriver krav som måste uppfyllas för att kunna ge nytta i användning, utvärderar hur kraven kan uppfyllas, och undersöker hur komprimeringsvinster balanserar mot kodkomplexitet, och tid för kodning/avkodning. Detta dokument är inte normativt. Ta del av mer information om arbetet med fonter på webben.

Nytt Working Draft: media ... ”Media Capture and Streams

2015-04-14

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben (”Web Real-Time Communications Working Group”) och arbetsgruppen för apparat-API (”Device APIs Working Group”) publicerar nu ett komplett förslag om inspelning av media på klientapparaten.

Media Capture and Streams – publicerad av Web Real-Time Communications Working Group i samarbete med Device APIs Working Group som Last Call Working Draft – definierar en uppsättning JavaScript-API:er som kan användas för att hämta mediaströmmar (t.ex. audio och video) vilka fångas in med funktionalitet (t.ex. mikrofon och kamera) på den aktuella plattformen. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 maj 2015. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... ”Quota Management API”; ”Input Method Editor API”

2015-04-10

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) publicerar två utkast om stödfunktionalitet för webbtillämpningar.

Quota Management API – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar ett API för att styra användning av och tillgång till lokala lagringsresurser, och definierar en mekanism som webbverktyg kan använda för att ge en webbtillämpning tillåtelse att använda ytterligare lokala lagringsresurser, temporärt eller permanent, via olika lagrings-API:er.

Arbetsgruppen publicerar även Input Method Editor API (som Working Draft), vilken definierar ett ”IME API” som kan användas av webbtillämpningar, via skripts, för att få tillgång till en IME (input-method editor) vilken stöds av webbverktygets plattform. Detta API är konstruerat för att kunna användas tillsammans med DOM-händelser. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: formatering ... ”Motion Path Module Level 1”

2015-04-09

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) och arbetsgruppen för SVG (”SVG Working Group”) publicerar nu ett utkast om hur visuella element kan flyttas medelst rörelse.

Motion Path Module Level 1 – publicerad av CSS Working Group i samarbete med SVG Working Group som första offentligt Working Draft – definierar hur innehållsskapare kan ange ett spår som ett visuellt objekt skall röra sig längs, under en viss angiven tid. Mer finns att ta del av angående arbetet med formatering, och om arbetet med grafik.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Basic User Interface Module Level 3” (CSS3 UI)

2015-04-09

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har tagit fram ett utkast av ett dokument som ger en översikt över funktionalitet i CSS nivå 3.

CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI) – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – beskriver funktionalitet som föreslås för CSS nivå 3, innefattande användargränsnittsfunktionalitet som selektorer, egenskaper och värden, avsedda för formatering av HTML och XML (bl.a. XHTML). Detta innefattar och utvidgar specifikationen av motsvarande funktionaliteter för CSS 1 nivå 2 revision 1, och det som definierats i specifikationen Selectors. Läs mer om arbetet med formatering.

Nya Working Drafts: grafik ... ”SVG Markers”; ”SVG Strokes”; ”SVG 2”

2015-04-09

Arbetsgruppen för SVG (”SVG Working Group”) publicerar nu tre utkast om SVG: om SVG2, och specifik SVG-funktionalitet.

De tre utkasten – publicerade av SVG Working Group som Working Drafts – är:

SVG Markers, som specificerar SVG-markörer, vilket handlar om funktionalitet för att placera återanvändbara grafiska element längs kanterna av en SVG-form.

SVG Strokes, som definierar egenskaper för att styra utseendet av streck ritade för en SVG-form.

Scalable Vector Graphics (SVG) 2, som definierar syntax och funktionalitet för Scalable Vector Graphics (SVG) Version 2. SVG är ett XML-baserat språk som används för att beskriva tvådimensionell grafik: i vektorform eller som blandad vektor/raster-grafik. SVG-innehåll kan formateras, omskalas för olika skärmupplösningar, och kan användas som enda grafiska gränssnitt till användaren; samexistera med HTML-innehåll; eller bäddas in (genom användning av XML:s namnrymder) i andra XML-språk. SVG stöder även dynamiska ändringar; skript kan användas för att skapa interaktiva dokument, och animeringar kan åstadkommas genom att använda deklarativa animeringsfunktionaliteter eller genom att använda skripts.

Läs mer om arbetet med grafik.

Nytt Working Draft: säkerhet ... ”The Permissions API”

2015-04-07

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) levererar nu ett utkast om hantering av rättigheter.

The Permissions API – publicerad av Web Application Security Working Group som Working Draft – definierar ett API som kan användas av webbtillämpningar för att få information om tillstånd för en viss rättighet, och få information om rättigheten är tillåten, nekad eller om användaren skall tillfrågas huruvida rättigheten skall tillåtas. Läs mer om arbetet med säkerhet på webben.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... ”HTML Accessibility API Mappings” (HTML-AAM)

2015-04-07

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet (”WAI Protocols and Formats Working Group”) och arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om hur tillgänglighetsuppmärkning knyts till API:er för tillgänglighetsstöd.

HTML Accessibility API Mappings 1.0 (HTML-AAM) – publicerad av Protocols and Formats Working Group i samarbete med HTML Working Group som första offentligt Working Draft – definierar hur webbverktyg knyter HTML-uppmärkning till API:er för tillgänglighetsstöd. Genom att dokumentera dessa kopplingar så skapas förutsättningar för bättre interoperabilitet i hur tillgänglighets-API:er hanterar roller, tillstånd, egenskaper och händelser, och detta exponeras för användaren på ett sätt som svarar mot innehållsskaparens intentioner. Här ges HTML-specifika råd om hur ett HTML-kapabelt webbverktyg måste reagera på operationer/funktionaliteter som fokusering, plattformsberoende HTML-funktionalitet, och attribut om roller, tillstånd och egenskaper, vilka anges i webbinnehåll genom Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA). Detta är en del av uppsättningen teknologispecifika moduler vilka erbjuder avbildning av tillgänglighets-API:er för funktionalitet i WAI-ARIA 1.1.

Avbildningar definierade i specifikationen har tidigare publicerats som HTML to Platform Accessibility APIs Implementation Guide. Sedan den tidpunkt då det dokumentet publicerades har arbete på WAI-ARIA 1.1 och HTML 5.1 lett till en mer omfattande mängd knytningar av tillgänglighets-API:er, och det har blivit tydligt att man bör förklara dessa knytningar av olika teknologier på ett konsistent sätt, så att tidigare utkast av specifikationer kan skrotas. Läs mer om arbetet med HTML och om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Ny Proposed Recommendation: html ... ”HTML5 Web Messaging

2015-04-07

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) publicerar nu ett genomarbetat förslag om kommunikation mellan olika webbläsarkontext för HTML-dokument.

HTML5 Web Messaging – publicerad av Web Applications Working Group som Proposed Recommendation – definierar två mekanismer för att kommunicera mellan webbläsarkontext vid hantering av HTML-dokument. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 5 maj 2015. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Förslag om licensiering: öppna för återanvändning ... ”Contacts API”; ”Messaging API”; ”Telephony API”

2015-04-07

Tre utkast, som inte avses fullbordas inom W3C, föreslås nu licensieras, så att de kan återanvändas av andra.

W3C:s rådgivande kommitté (”Advisory Committee”) har nu mottagit ett förslag om att släppa tre specifikationer med ny licens: specifikationerna av Contacts API, Messaging API och Telephony API. Enligt W3C:s policy om att återpublicera (med ny licens) icke färdigställda W3C-specifikationer, föreslår nu W3C:s direktor ompublicering av dessa med någon av följande licenser: CC-BY, W3C Software License eller BSD 2-clause license. I den händelse att W3C väljer an standardlicens under eller efter denna omlicensiering, kommer W3C också att tillhandahålla specifikationerna under denna licens. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 5 maj 2015.