W3C

W3C-logo

Nyheter november 2015

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny Proposed Recommendation: : databaser ... ”Web Storage (Second Edition)”

2015-11-26

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu tagit publicerat ett genomarbetat utkast om lagring på klientmaskin.

Web Storage (Second Edition) – publicerad av Web Platform Working Group som Proposed Recommendation – definierar ett API mot persistent lagring (på användarens maskin) av data, i form av nyckel-värde-par. Dessutom ingår två relaterade mekanismer, vilka påminner om hantering av HTTP-kakor, för att lagra namn-värdepar. Kommentarer och synpunkter på detta tas emot fram till och med 08 januari 2016.

Nytt dokument: personlig integritet ... ”Fingerprinting Guidance for Web Specification Authors (Draft)

2015-11-24

Intressegruppen för personlig integritet (”Privacy Interest Group”) publicerar ett dokument om ”digitala fingeravtryck”.

Webbläsare har många olika inställningar och egenskaper, vilka tillsammans bildar ett mönster vilket kan användas för att indirekt identifiera användaren, vilket kan få konsekvenser för personlig integritet. Detta kallas ibland ”webbläsarfingeravtryck” (browser fingerprinting). Fingerprinting Guidance for Web Specification Authors (Draft) – publicerad av Privacy Interest Group som Group Note – definierar olika typer av sådana fingeravtryck, identifierar olika nivåer av skydd mot relaterade risker för integritet, samt ger råd till skapare av webbspecifikationer om hur de skall balansera dessa aspekter mot varandra när de konstruerar ny webbfunktionalitet.

Nya Working Drafts: webbplattform ... ”App Manifest”; ”Selection API”

2015-11-24

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har tagit fram två utkast: om manifest för webbappar; och om urval av DOM-träd.

De aktuella utkasten – publicerade av Web Platform Working Group som Working Drafts – är:

  • Web App Manifest: Denna specifikation definierar ett JSON-baserat manifest som erbjuder utvecklare en centraliserad plats där man kan placera metadata för en webbtillämpning. I denna metadata ingår bl.a. webbtillämpningens namn, länkar till ikoner, vilken URL som skall öppnas när användaren startar webbtillämpningen. I manifestet kan utvecklare även deklarera visuell normalriktning för sin webbtillämpning (t.ex. stående eller liggande), liksom möjlighet att framtvinga viss typ av visualisering för webbtillämpningen (t.ex. fullskärm). Dessutom kan utvecklaren i manifestet knyta webbtillämpningen till en viss URL. Detta innebär en begränsning av vilka URL:ar som manifestet kan appliceras på, och ger medel för andra tillämpningar att genomföra djuplänkning in i en webbtillämpning.
  • Selection API: Detta dokument är ett tidigt utkast av en specifikation över API:et Selection och annan likartad funktionalitet. Denna skall ersätta vissa äldre delar av HTML-specifikationen – delen om selektion i den gamla specifikationen av DOM Range.

 

Ny Recommendation: frågespråk ... ”XQuery and XPath Full Text 3.0”

2015-11-24

En ny webbstandard har nu blivit antagen. Den täcker den nu framtagna kombinationen av XQuerey och XPath för fulltextsökning, version 3.0.

XQuery and XPath Full Text 3.0 – framtagen av arbetsgruppen för XQuery och arbetsgruppen för XSLT och publicerad som W3C Recommendation – definierar syntax och semantik för språken XQuery och XPath med funktionalitet för fulltextsökning 3.0, vilket innebär utvidgningar av XQuery 3.0 (XQuery 3.0: An XML Query Language) och XPath 3.0 (XML Path Language [XPath] 3.0).

Öppen data: webb-API mot W3C-data

2015-11-23

Öppen data kan få ny användning. Så nu öppnar W3C upp för programmatisk access till data om verksamheten.

Under en tid har webbutvecklare efterfrågat möjlighet att interagera mot W3C:s data. Nu har vi tagit fram ett API som ger just denna möjlighet. Så nu kan man få tag på publicerad information/data om specifikationer, grupper, organisationer och användare. Vi erbjuder initialt ett JSON-format, men andra format håller på att tas fram, och vi kommer att successivt tillhandahålla ytterligare typer av information. Mer information om detta kan fås på vår projektsida på Github.

Nytt Working Draft: digitala publikationer ... ”Digital Publishing WAI-ARIA Module”

2015-11-19

Arbetsgruppen för rika Internet-tillämpningar (”Accessible Rich Internet Applications Working Group”) har i samarbete med intressegruppen för digital publicering (”Digital Publishing Interest Group”) publicerat ett utkast om tillgänglighet i digitala alster.

Digital Publishing WAI-ARIA Module 1.0 – framtagen av Accessible Rich Internet Applications Working Group i samarbete med Digital Publishing Interest Group och publicerad som uppdaterat Working Draft – utvidgar WAI-ARIA 1.1, genom att definiera en ontologi för roller, tillstånd och egenskaper, som är specifikt inriktade på att ge stöd för att lägga till information av kritisk betydelse för digitala publikationer (vilket kan utnyttjas av tekniska hjälpmedel och av olika typer av dokumentläsare).

Denna version innehåller nya roller, byter ut prefix för rollnamn från ”dpub” till ”doc”; och förfinar egenskaper för tidigare definierade roller. Dokumentet har tidigare publicerats av Protocols and Formats Working Group.

Läs mer om denna utgåva i e-post-meddelande om inbjudan till granskning och läs om arbetet med tillgänglighet för webben (Web Accessibility Initiative, WAI) och om arbetet med digital publicering på webben.

Nya Working Drafts: tillgänglighet ... ”WAI-ARIA 1.1”; ”Accessibility API Mappings”; ”WAI-ARIA Authoring Practices”

2015-11-19

Arbetsgruppen för rika Internet-tillämpningar (”Accessible Rich Internet Applications Working Group”) har publicerat fem utkast om tillgänglighet i webbtillämpningar.

De aktuella dokumenten – publicerade av Accessible Rich Internet Applications Working Group som Updated Working Drafts – är:

WAI-ARIA definierar en ontologi med roller, tillstånd och egenskaper, vilka definierar element i tillgängliga användargränssnitt. Den har konstruerats för att förbättra tillgänglighet och interoperabilitet hos webbinnehåll, speciellt för webbtillämpningar. De olika Accessibility API Mappings beskriver hur användarverktyg bör exponera innehållsspråkens semantik för tillgänglighets-API:er, över olika innehållsteknologier, bland annat innefattande språk i vilka WAI-ARIA ingår, liksom funktionalitet specifik för HTML och SVG. WAI-ARIA Authoring Practices ger råd om hur man kan hjälpa utvecklare av webbtillämpningar att stödja tillgänglighet för gränssnittsobjekt, navigation och beteenden, genom att använda roller, tillstånd och egenskaper i WAI-ARIA. Dessa dokument har tidigare puiblicerats av Protocols and Formats Working Group. SVG-AAM är framtagen i samarbete med SVG Working Group.

Läs mer om dessa publikationer i e-post-meddelande med inbjudan till granskning, och läs om arbetet med tillgänglighet för webben (Web Accessibility Initiative, WAI)

Ny Recommendation: html ... ”HTML Canvas 2D Context

2015-11-19

Nu publiceras en ny webbstandard om funktionalitet i 2D-ritbräde i HTML

HTML Canvas 2D Context – framtagen av HTML Working Group och publicerad som W3C Recommendation – definierar den tvådimensionella användningen av ritbrädet (canvas) i HTML. I denna typ av användning får man tillgång till objekt, metoder och egenskaper som ger stöd då man ritar och manipulerar grafik på ytan av ett ritbräde.

Ny Recommendation: dom ... ”DOM4”

2015-11-19

Nu publiceras DOM4 som webbstandard, dvs specifikationen av dokumentobjektmodellen.

W3C DOM4 – framtagen av HTML Working Group och publicerad som W3C Recommendation – definierar en plattformsneutral modell för händelser och träd av noder. I denna nya version introduceras Mutation Observers som ersättning för det tidigare Mutation Events.

Ny Candidate Recommendation: xml ... ”XSL Transformations (XSLT) Version 3.0”

2015-11-19

Arbetsgruppen för XSLT (”XSLT Working Group”) har nu tagit fram ett genomarbetat utkast om nästa version av XSLT.

XSL Transformations (XSLT) Version 3.0 – publicerad av XSLT Working Group som Candidate Recommendation – definierar syntax och semantik för XSLT 3.0, ett språk konstruerat för att främst transformera XML-dokument till andra XML-dokument. Det viktigaste skälet till de ändringar som gjorts i denna version är att möjliggöra transformation på strömmad data, dvs då vare sig källdokument eller måldokument i helhet lagras på minne. Ett annat skäl är att förbättra modularitet av stora formatmallar, genom att tillåta formatmallar att skapas från olika oberoende komponenter med en hög grad av software-engineering-robusthet. Specifikationen är nu redo för provimplementeringar.

Nytt dokument: tillgänglighet ... ”How to Meet WCAG 2.0: A customizable quick reference

2015-11-18

Ett dokument om tillgänglighet har blivit uppdaterat. Dokumentet ger en praktisk vägledning till användning av WCAG 2.0.

How to Meet WCAG 2.0: A customizable quick reference to Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 requirements (success criteria) and techniques – framtaget av Education and Outreach Working Group (EOWG) och Web Content Accessibility Guidelines Working Group (WCAG WG) – har genomgått en uppdatering och modernisering för att ge ett användargränssnitt som bättre passar dagens webb. Den är avsedd att ersätta den nu existerande How to Meet WCAG 2.0: A customizable quick reference. Vi tar tacksamt emot kommentarer om detta användargränssnitt, senast 2 december 2015, helst via GitHub, eller alternativt via e-post till wai-eo-editors@w3.org. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nya Proposed Recommendations: data-på-webben ... ”CSV on the Web”

2015-11-17

Arbetsgruppen för CSV-på-webben (”CSV on the Web Working Group”) publicerar fyra genomgranskade förslag om representation och hantering av CSV-format på webben.

De aktuella dokumenten – publicerade av CSV on the Web Working Group som Proposed Recommendation – är:

Kommentarer på detta tas emot fram till och med 15 december 2015.

Översatt dokument: Internationalisering ... ”Att hantera teckenkodningar i HTML och CSS (handledning)”

2015-11-16

Ett översiktsdokument om teckenkodning (för webben) har nu översatts till svenska.

Originaldokumentet Handling character encodings in HTML and CSS (tutorial) har nu översatts till svenska: Att hantera teckenkodningar i HTML och CSS (handledning). Detta korta dokument länkar till ett antal andra dokument som ger praktiska råd om hur man hanterar teckenkodningar.

Ny Candidate Recommendation: säkerhet ... ”Subresource Integrity

2015-11-12

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) publicerar ett genomgranskat förslag om teknologi för att säkra att innehåll inte manipulerats.

Subresource Integrity – publicerad av Web Application Security Working Group som Candidate Recommendation – definierar en mekanism som kan användas av användarens webbverktyg för att verifiera att en hämtad resurs har levererats utan att ha modifierats genom oönskad bearbetning. I och med att denna specifikation publiceras som Candidate Recommendation så är den nu redo för provimplementeringar.

Ny Candidate Recommendation:media ... ”Media Source Extensions

2015-11-12

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) publicerar nu ett genomgranskat förslag om att skapa media i HTML.

Specifikationen Media Source Extensions – publicerad av HTML Working Group som Candidate Recommendation – utvidgar HTMLMediaElement så att man kan använda JavaScript för att skapa mediaströmmar, vilka kan spelas upp. I och med att JavaScript kan användas på detta sätt så underlättas en uppsättning användningsfall, såsom adaptiv strömning och tidsförskjutna realtidsströmmar. I och med att denna specifikation publiceras som Candidate Recommendation så är den nu redo för provimplementeringar.