W3C

W3C-logo

Nyheter juni 2015

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt dokument: länkad data ... ”Linked Data Platform Paging 1.0”

2015-06-30

Arbetsgruppen för plattform för länkad data (”Linked Data Platform (LDP) Working Group”) har tagit fram ett dokument som beskriver uppdelning av stora resurser som hämtas via plattformen för länkad data.

Linked Data Platform Paging 1.0 – publicerad av Linked Data Platform (LDP) Working Group som Group Note – beskriver ett HTTP-baserat protokoll för klienter och servers, som skall ge bättre effektivitet vid hämtning av stora resurser från plattformen för länkade data (Linked Data Platform ), vilket åstadkoms genom att resurser delas upp i separata URL-adresserbara sidor. Läs mer om arbetet med data på webben.

Ny Candidate Recommendation: xml ... ”XML Inclusions (XInclude) Version 1.1”

2015-06-30

Arbetsgruppen för XML:s kärna (”XML Core Working Group”) har nu tagit fram ett genomgranskat förslag om teknologi för inkludering av XML-delar i ett XML-dokument.

XML Inclusions (XInclude) Version 1.1 – publicerad av XML Core Working Group som Candidate Recommendation – specificerar en bearbetningsmodell och syntax för allmän inkludering. Inkludering åstadkoms genom sammanslagning av ett antal informationsmängder i XML (XML information sets) till en enda sammansatt informationsmängd. Specifikation av vilka XML-dokument (infosets) som skall sammanläggas och hur de skall sammanläggas uttrycks i en XML-vänlig syntax (element, attribut, URI-referenser). I och med att detta nu är en Candidate Recommendation så önskar arbetsgruppen få information om implementeringserfarenheter. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: internationalisering ... ”Requirements for Hangul Text Layout and Typography

2015-06-30

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder (”Internationalization Core Working Group”) publicerar nu ett utkast om typografi för koreanska.

Requirements for Hangul Text Layout and Typography – publicerad av Internationalization Working Group som Working Draft – beskriver allmänna krav för layout och typografi för koreanska/Hangul, då sådan text skall presenteras med teknologier som CSS, SVG och XSL-FO Detta dokument är i huvudsak grundat på resultat från ett projekt som utvecklar internationell standard för layout av koreansk text. Läs mer om arbetet med internationalisering.

Workshop annonseras: marknadsföring ... ”Web and Digital Marketing Convergence

2015-06-25

Idag annonseras en kommande workshop (September 2015) om marknadsföring på webben.

Arrangemanget Web and Digital Marketing Convergence (en W3C-workshop) äger rum 17-18 september 2015, i Tampa, Florida, USA, med Nielsen som värd.

Digital marknadsföring och dess ekosystem genomgår en stark tillväxt, i takt med att konsumenter och företag drar nytta av nya apparater, nya funktionaliteter, och nytt innehåll på webben. I och med att den öppna webbplattformen, och teknologier som HTML5, fortsätter att utvidgas och erbjuder ny funktionalitet, så framför nu varumärkesägare, nätbaserade marknadsförare, innehållsleverantörer och tredjepartsleverantörer önskningar om att W3C bör arbeta med att överbrygga klyftorna och hantera utmaningar i området. Häri ingår bland annat avsaknad av standarder för definition och utförande av sådant som marknadsföringskampanjer, reklameffekter, datainsamling och marknadsföringssignaler.

Målet med workshopen är att initiera en dialog mellan tekniska representanter från det breda området digital marknadsföring och webbintressenter, för att bättre förstå på vilka sätt den öppna webbplattformen kan förändras för att förbättra interoperabilitet, öka effektiviteten, möjliggjöra nya innovationer och förbättra kommunikation. Man behöver inte vara W3C-medlem för att deltaga, arrangemanget är öppet för alla. Dock måste alla som är intresserade av att deltaga skicka in ett ”position paper” senast 14 augusti 2015.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... ”Service Workers

2015-06-25

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om användning av bakgrundsarbete i webbtillämpningar.

Service Workers – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – beskriver en metod som kan användas av webbtillämpningar för att dra nytta av persistent bakgrundsbearbetning, även inkluderande hakar som möjliggör ”bootstrapping” av webbtillämpningar då man inte är uppkopplad. Kärnan i detta system är en händelsedriven Web Worker, som reagerar på händelser som sändes från dokument eller andra källor Här definieras även ett system för att hantera installation, versioner och uppgraderingar. En tjänstearbetare är en generisk startpunkt för händelsedriven bakgrundsbearbetning på webbplattformen, och man kan även utvidga definitionen av tjänstearbetare i andra specifikationer. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nya Working Drafts: data på webben ... ”Best Practices”; ”Data Quality”; ”Dataset Usage

2015-06-25

Arbetsgruppen för goda råd om data på webben (”Data on the Web Best Practices Working Group”) publicerar nu tre utkast om användning av data på webben: goda råd, samt två vokabulärer.

Data on the Web Best Practices Working Group har nu publicerat en uppdatering av Data on the Web Best Practice (Working Draft), samt två specifikationer av vokabulärer: Data Quality Vocabulary (första offentligt Working Draft) och Dataset Usage (första offentligt Working Draft).

Som helhet bidrar dessa till att skapa ett webbaserat ekosystem, som arbetar med att publicera data på ett sätt som gör att dessa kan hittas och förstås. Potentiella användare av sådan data kan avgöra huruvida dessa data är lämpliga för ett visst ändamål, och om så är fallet, så kan de beskriva denna användning. Detta kan ske genom notifiering, genom citering, eller genom att upptäcka metadata på egen hand.

Arbetsgruppen är intresserad av att få synpunkter på alla dessa tre dokument, såväl vad gäller specifika detaljer som den övergripande ansatsen som ligger till grund för dessa dokument. Läs mer om arbetet med data på webben.

Ny internationell standard: uppmärkning för matematik ... ”MathML 3.0”

2015-06-23

Idag låter W3C och ISO/IEC JTC 1 meddela att MathML Version 3.0 2nd Edition blivit formellt publicerad som en internationell standard.

World Wide Web Consortium (W3C) har i samverkan med Joint Technical Committee JTC 1, Information Technology – ett gemensamt organ för International Organization for Standardization (ISO) och International Electrotechnical Commission (IEC) – godkänt MathML Version 3.0 2nd Edition som en ISO/IEC International Standard (ISO/IEC 40314:2015).

MathML 3.0 är det uppmärkningsspråk som används i programvara och utvecklingsverktyg för att representera uttryck och formler inom statistik, ingenjörssektorer, vetenskaplig verksamhet, beräkningsvetenskap, m.m., så att de kan användas på webben. Med MathML 3.0 förbättras möjligheterna att skapa innehåll som är tillgängligt, och detta språk kan användas direkt, såsom tidigare, men även inbäddat i HTML. Mer information finns i pressreleasen och i stöduttalanden från W3C:s medlemmar för MathML 3.0.

Nytt Working Draft: dokument ... ”W3C DOM4”

2015-06-18

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) levererar nu ett genomarbetat utkast om dokumentobjektmodellen.

W3C DOM4 – publicerad av HTML Working Group som Last Call Working Draft – definierar en plattformsneutral modell för händelser och för träd av noder. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 07 juli 2015. Läs mer om arbetet med HTML.

Nya Working Drafts: fordon ... ”Vehicle Data”; ”Vehicle Information Access API”

2015-06-16

Arbetsgruppen för IT i fordon (”Automotive Working Group”) publicerar två utkast om hantering av data i fordon.

De två aktuella utkasten – publicerade av Automotive Working Group som Working Drafts – är följande. Vehicle Data, vilket definierar en standard för fordonsdata, aktuella data som kan hämtas från fordonets dataplattform. Det har konstruerats för att användas tillsammans med specifikationen för API:er.

Vehicle Information Access API, vilken skall skapa konnektivitet med infotainment-system i fordonet, liksom med protokoll för åtkomst av fordonsdata. Detta API kan även användas av webbtillämpningar som körs på mobila apparater vilka åtkommer dataresurser i ett fordon som apparaten kopplats upp mot.

Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

W3C:s kurs om JavaScript: reducerad avgift vid tidig registrering

2015-06-15

Den nätbaserade kursen om JavaScript har nu annonserats av W3C.

Nu kan man registrera sig för W3C:s utbildning i JavaScript. Kursen går under fyra veckor, med start 6 juli 2015, och ger insikter om och färdigheter i användning av JavaScript, illustrerad av en mångfald interaktiva exempel. Om du registrerar dig senast 22 juni får du rabatt på kursavgiften. Läs mer om W3DevCampus, den officiella utbildningen , driven av W3C, för webbutvecklare, och se på introduktionsvideon.

Nytt Working Draft: interaktion ... ”Discovery & Registration of Multimodal Modality Components: State Handling

2015-06-11

Arbetsgruppen för multimodal interaktion (”Multimodal Interaction Working Group”) publicerar nu ett utkast om registrering av modalitetskomponenter för multimodal interaktion.

Discovery & Registration of Multimodal Modality Components: State Handling – publicerad av Multimodal Interaction Working Group som Working Draft – är avsett för de som vill utveckla modalitetskomponenter för multimodala tillämpningar, vilka skall tillhandahållas antingen över ett lokalt nätverk, eller ”i molnet”. Med detta mål för ett system, som implementerats enligt specifikationen Multimodal Architecture, måste systemet upptäcka och registrera sina modalitetskomponenter, för att tillståndsinformation skall kunna vidmakthållas för alla distribuerade element. På detta sätt kan modalitetskomponenter sammansättas med automatiserade mekanismer för att anpassa tillämpningen till tillståndet i den omgivande miljön. Läs mer om arbetet med multimodal interaktion.

Nya Candidate Recommendations: formatering ... ”CSS Values and Units Module Level 3”; ”CSS Counter Styles Level 3”

2015-06-11

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har hu levererat två genomgranskade förslag om formatering: om egenskapers värden och enheter som styr formatering, och om presentation av listor.

De två aktuella specifikationerna – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendations – är:

  • CSS Values and Units Module Level 3, som beskriver de värden och enheter som används i CSS, och den syntax som utnyttjas för att beskriva dem i definitioner av CSS-egenskaper.
  • CSS Counter Styles Level 3, som inför uppräknade listor, vilka gör det möjligt för innehållsförfattare att definiera sina egna räkningsangivelser för CSS-listor och räknare för genererat innehåll, CSS3LIST. Här ges även fördefinitioner av vanliga typer av uppräknade listor, bland annat de som definieras i CSS2 och CSS2.1.

CSS är ett språk för att beskriva presentation av strukturerade dokument (såsom HTML och XML) på skärm, på papper, som tal, etc. Läs mer om arbetet med formatering på webben.

Ny Candidate Recommendation: datalagring ... ”Web Storage (2:a utgåvan)”

2015-06-09

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) har nu tagit fram ett genomgranskat förslag om hantering av persistent data i klientapparat.

Web Storage (Second Edition) – publicerad av Web Applications Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett API för hantering av persistent datalagring av nyckel-värde-par i webbklienter, och inför två relaterade mekanismer, vilka liknar kakor för HTTP-sessioner, och dessa används för att lagra nyckel-värde-par på klienten. Nu önskas information om erfarenheter från provimplementeringar. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: säkerhet ... ”Entry Point Regulation

2015-06-09

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) levererar nu ett utkast om teknologi for att minska attacker via webben.

Entry Point Regulation – publicerad av Web Application Security Working Group som Working Draft – är en teknologi som avser att minska risken för attacker av form cross-site scripting (XSS), cross-site script inclusion (XSSI) och cross-site request forgery (CSRF), genom att avgränsa de delar av en tillämpning som avses kunna nås från externa källor. En definierad policy tillämpas på externa accesser för alla icke-avgränsade resurser. Läs mer om arbetet med säkerhet på webben.

Förslag om att omlicensiera ofullbordad specifikation: SysApps ... ”TCP and UDP Socket API”

2015-06-06

Då arbetet med specifikation för API:er för TCP och UDP nu avbrutits, föreslås att de släpps med liberala licensregler.

Idag har W3C:s rådgivande kommitté (”Advisory Committee”) fått ett förslag om att specifikationen av programmerbart gränssnitt mot TCP och UPD skall släppas med regler som tillåter att den kan användas utan signifikanta begränsningar. Förslaget att licensiera SysApps-specifikationerna för TCP och UDP över sockets skall nu rådgivande kommittén ta ställning till. Enligt W3C:s Policy on Relicensing Unfinished W3C Specifications, föreslår nu direktorn att specifikationen skall omlicensieras under W3C Software and Document License. Alla kan avge kommentarer om detta, fram till och med 7 juli 2015.

Ny licens för programvara och dokument

2015-06-05

W3C har nu antagit en uppdaterad licens, W3C Software and Document Licence, som nu skall vara den normala licensen för det som W3C publicerar.

Denna nya Software and Document License är en uppdatering av det som tidigare kallades W3C Software License, och skall nu vara den liberala licens som gäller för sådant som omlicensiering av ofullbordade specifikationer. Den nya licensen är kompatibel med GPL, tillåter kopiering och modifiering med annotering om ursprung (genom att ange en referens till det ursprungliga W3C-dokumentet, och kan användas i W3C Community Groups och andra sammanhang. Alla resultat som W3C hitintills publicerat med den tidigare programvarulicensen är nu tillgängliga under den nya licensen för programvara och dokument.

Nytt Working Draft: geoposition .. ”Geofencing API”

2015-06-04

Arbetsgruppen för geolokalisering (”Geolocation Working Group”) publicerar nu ett utkast om bestämning av geografiska områden för klientapparat.

Geofencing API – publicerad av Geolocation Working Group som Working Draft – definierar ett API med vars hjälp webbtillämpningar kan ange geografiska gränser runt en specifik plats i geografin, och sedan mottaga notifieringar när apparaten rör sig in i ett sådant område eller lämnar det. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Uppdaterad Candidate Recommendation: tillgänglighet ... ”ATAG 2.0”

2015-06-04

Arbetsgruppen för tillgängliga författarverktyg (”Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group”) publicerar en redaktionellt uppdaterad utgåva av riktlinjer för författarverktyg.

I Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 – publicerad av Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group som uppdaterad Candidate Recommendation – har förenklingar genomförts av kriterier för utvärdering av denna specifikations fullständighet, så att den är bättre anpassad gentemot praktik inom W3C:s arbete med specifikationsframtagning. Det finns inga betydelseändrande modifieringar av innehållet i ATAG 2.0. Dessutom har Implementing ATAG 2.0 uppdaterats för att korsreferenser mellan dessa dokument skall vara konsistenta. Kriterier för fullständighetsutvärdering har förenklats till att handla om två implementationer av varje kriterium, vilket minskar erforderlig mängd arbete för att testa denna. Denna uppdatering medför att ATAG 2.0 kan fullbordas snabbare. Läs mer om detta i ATAG Overview och om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Patentundersökning: arbetet med spårning blockeras ej av patent

2015-06-03

En undersökning av om ett visst patent blockerar arbetet med stöd för styrning av spårning på webben ger resultatet att patentet ej är kritiskt.

En rapport av patentundersökningen – publicerad av Tracking Preference Expression Patent Advisory Group (PAG) – rekommenderar, enligt alternativ 1 av W3C:s patentpolicy, att de möjliga hinder som patentet skulle innebära för arbetet har klarats upp, så att arbetsgruppen kan fortsätta sitt arbete. W3C startar en PAG då möjliga problem kan uppstå av att ett patent flaggats upp som eventuellt kritiskt för en specifikation, då den patenterade lösningen inte kan utnyttjas enligt W3C:s royaltyfria licensieringsregler. Se mer om bakgrunden till det aktuella fallet i meddelandet om uppstart av patentutredning.

Nytt dokument: mobila webben ... ”Standards for Web Applications on Mobile

2015-06-03

Nu publiceras en uppdaterad utgåva (maj 2015) av vägplanen för webbteknologier i mobila sfären.

Thumbnail of application platform diagram that appears in the report W3C tillhandahåller nu maj-2015-versionen av Standards for Web Applications on Mobile, vilken ger en översikt över olika teknologier utvecklade inom W3C, teknologier som förstärker förmågan av webbtillämpningar, och ger en speciell belysning av hur de kan användas i mobila tillämpningar.

Detta är en leverabel från projektet HTML5Apps, och denna utgåva har uppdaterats med ändringar och tillägg sedan januari 2015. Bland annat betonas specifikationer som nu publicerats som första offentliga Working Drafts, såsom Audio Ouput Devices API, vilken kan användas för att styra ljudströmmar till olika apparater; Presentation API, vilken är en kritisk komponent för att möjliggöra presentation på andra skärmar; Credential Management API, vilken ger möjlighet för webbtillämpningar att få åtkomst till autentiseringsuppgifter lagrade på apparaten; Permissions API, vilken ger tillgång till de rättigheter som användaren har (eller inte har) gett till webbtillämpningen; liksom råd och anvisningar för tillgänglighet i mobila sammanhang, vilken publicerats av arbetsgrupperna WAI WCAG och UAAG; samt Web Payment Use Cases, vilken tagits fram av Web Payments Interest Group. Läs mer om intressegruppen för mobila webben.

Nya dokument: apparater ... API:er

2015-06-02

Arbetsgruppen för klienttillämpningar (”System Applications Working Group”) levererar nu dokument vilka beskriver programmerbara gränssnitt mot funktionalitet för telefoni, meddelandehantering och kontaktdatabaser.

De tre aktuella dokumenten – publicerade av System Applications Working Group som Group Notes – är:

  • Web Telephony API definierar att API för att hantera telefonsamtal. Ett typiskt användningsfall av detta API är implementering av ”Dialer”, en tillämpning för flerpartssamtal och flera olika telefonitjänster.
  • Messaging API definierar ett API som erbjuder ett enkelt gränssnitt som kan användas för att få tillgång till mobil meddelandehantering. Ett typiskt användningsfall av detta API är implementering av en klienttjänst för meddelandehantering, där användaren kan skicka SMS och MMS, samt få tillgång till och hantera mottagna SMS och MMS.
  • Contacts Manager API definierar ett API som erbjuder ett enkelt gränssnitt för att hantera användarens kontaktdatabas lagrad i den lokala adressboken. Ett typiskt användningsfall av detta API är implementering av en tillämpning som stöder användarens hantering av adressboken.

Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nu startar ny W3C-kurs om HTML5

2015-06-01

Den tidigare annonserade kursen om HTML5 har nu dragit igång.

W3Cx logo Idag öppnas W3C:s första W3Cx-kurs, HTML5-part 1. HTML5 innehåller kraftfulla funktionaliteter som ger webbtillämpningar ökad interaktivitet, stöd för video, grafik, fler formateringsmöjligheter, och en omfattande uppsättning API:er. Detta språk är, och kommer att vara, en kritisk teknologi för organisationer som skall leverera tillämpningen till många olika apparater. Under kommande sex veckor går kursen, under ledning av Michel Buffa, professor vid universitetet i Côte d’Azur (UFR Sciences). Läs kursbeskrivningen och registrera dig! Lär dig många nyttigheter och njut!

Val till W3C:s rådgivande styrelse genomfört

2015-06-01

Fem platser i W3C:s rådgivande styrelsen (”Advisory Board”) har nu tillsatts genom val.

W3C Advisory Board skapades 1998, för att ge råd och stöd till W3C:s stab, kring frågor som strategi, ledning, juridik, process och konflikthantering. Nu har fem platser tillsatts genom val, och från och med 1 juli 2015 ingår följande nio personer i Advisory Board: Tantek Çelik (Mozilla), Michael Champion (Microsoft), Virginie Galindo (Gemalto), Jay (Junichi) Kishigami (NTT), Charles McCathieNevile (Yandex), Soohong Daniel Park (Samsung Electronics), David Singer (Apple), Chris Wilson (Google) och Judy Zhu (Alibaba). Tack framförs till Art Barstow, vars mandatperiod slutar med denna månad. Läs mer om Advisory Board.