W3C

W3C-logo

Nyheter augusti 2015

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny Candidate Recommendation: personlig integritet ... ”Tracking Preference Expression” (DNT)

2015-08-21

Arbetsgruppen för skydd mot spårning (”Tracking Protection Working Group”) publicerar nu ett genomarbetat utkast om teknologi för att beskriva användarens krav på vilken webbspårning som kan tillåtas.

Tracking Preference Expression (DNT) – publicerad av Tracking Protection Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett HTTP-huvud för DNT för att uttrycka användarens preferenser angående spårning; en egenskap på dokumentobjektmodellen som gör att sådana uttryck kan åtkommas av skript, och API:er som stöder skript så att de kan registrera webbplats-specifika undantag vilka användaren angett. Här definieras även mekanismer som webbplatser kan använda för att kommunicera om och hur de kan stödja en angiven preferens, genom användning av fältet ”Tk” i svarshuvudet, och välkända resurser som ger maskinläsbar information om läget angående spårning. Denna specifikation är nu redo för provimplementeringar. Läs mer om arbetet med personlig integritet.

Nytt Working Draft: formatering ... ”Priorities for CSS”

2015-08-20

Intressegruppen för digital publicering (”Digital Publishing Interest Group”) har tagit fram ett första utkast om viktiga krav på CSS, som stöd för digital publicering.

I och med att digital publicering alltmer sker via den öppna webbplattformen, så kommer fler typer av innehåll att publiceras med webbteknologier. Det är viktigt att innehåll publiceras på ett sätt som gör att användaren lätt kan tillgodogöra sig innehållet, och därmed finns ett ökad beroende på kraftfullheten i CSS. Priorities for CSS from the Digital Publishing Interest Group – publicerad av Digital Publishing Interest Group som Working Draft – beskriver de mest kritiska behoven, ur perspektivet digital publicering, på CSS-funktionalitet, implementering av CSS-funktionalitet som redan har specificerats, samt även några fall där ytterligare arbete kan behöva göras bortom avgränsningen av CSS. Läs mer om arbetet med digital publicering.

Översatt dokument: internationalisering ... ”Märka upp text som 'inget språk'”

2015-08-20

Ännu ett informativt dokument från W3C:s internationaliseringsarbete har översatts till svenska. Dess tema är: hur man anger att visst textinnehåll inte är uttryckt i något visst naturligt språk.

Originaldokumentet Tagging text with no language har nu översatts till svenska: Märka upp text som 'inget språk'. Det handlar om användning av lang-attributet för att märka upp innehåll som antingen inte är uttryckt i något naturligt språk, eller där man inte kan avgöra vilket naturligt språk som innehållet uttrycks i.

Nytt Working Draft: internationalisering ... ”Character Model for the World Wide Web: String Matching and Searching

2015-08-13

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder (”Internationalization Core Working Group”) har nu levererat ett utkast om sökning och matchning av textsträngar.

Character Model for the World Wide Web: String Matching and Searching – publicerad av Internationalization Working Group som Working Draft – bygger vidare på dokumentet ”Character Model for the World Wide Web 1.0: Fundamentals” (CHARMOD) med information om hur jämförelse mellan textsträngar skall förstås i den internationaliserade webben. Avsikten är att ge författare av specifikationer, programvaruutvecklare och innehållskonstruktörer ett gemensamt basdokument om denna aspekt på hantering av text, och därmed bidraga till att praktisk interoperabilitet förbättras. Läs mer om arbetet med en internationaliserad webb.

Nya dokument: talbaserade webbläsare ... ”XPath Data Model”; ”DOM Events

2015-08-11

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare (”Voice Browser Working Group”) har nu tagit fram två dokument om teknologi för tillståndsmaskiner: datamodell för frågor, och maskineri för händelser i dokument.

De nu aktuella dokumenten – publicerade av Voice Browser Working GroupGroup Notes – är:

XPath Data Model for SCXML, som beskriver datamodellen för XPath så som den används i SCXML. Med denna datamodell kan SCXML använda XML som datarepresentation, och bearbeta den med XPath. Mer information om denna finns i specifikationen för SCXML.

DOM Event I/O Processor for SCXML, som beskriver ett maskineri för hantering av I/O-händelser i DOM, så som den används i SCXML. Med detta maskineri kan tillståndsmaskiner i SCXML kommunicera med externa entiteter via DOM-händelser. Mer information hittas i specifikationen av SCXML.

Läs mer om arbetet med talstyrda webbläsare.

Nytt dokument: frågespråk ... ”XQuery 3.1 Requirements and Use Cases

2015-08-11

Arbetsgruppen för XML-frågespråk (”XML Query Working Group”) publicerar nu ett dokument om krav och användningsfall för frågespråket XQuery 3.1.

Den viktigaste avsikten med XML Query 3.1 är att utvidga XML Query 3.0 så att den stöder JSON avbildningar (”maps”) och arrayer, och att kunna utnyttja dessa datastrukturer för att göra XQuery mer användbar. Dessa datastrukturer ingår även i XPath 3.1, och används även i XSLT. XQuery 3.1 Requirements and Use Cases – publicerat av XML Query Working Group som Group Note – dokumenterar en inventering av vad som den nya versionen av XQuery bör stödja i termer av beskrivna mål och krav. Läs mer om arbetet med XML.

W3C-sponsrat arrangemang: ”Industry of Things World 2015”

2015-08-10

Den europeiska konferensen Industry of Things World stöds av W3C, och W3C-medlemmar får rabatterad avgift.

Industry of Things World 2015 (Berlin, Tyskland, 21-22 september 2015) behandlar de nya möjligheter som Sakernas Internet (IoT) skapar för industrin. Det är ett forum där intressenter i IoT och Industrie 4.0 träffas för att skapa nya idéer för teknologianvändning, inspektera aktuella innovationer och bidra till att forma framtidens industri. Bland teman återfinns bl.a. affärsmodeller, nya marknader, datahantering, organisationsstruktur, säkerhet, och standarder. Från W3C kommer bl.a. Dave Raggett, som kommer att deltaga i den stora paneldebatten om standarder i sammanhanget av industriellt internet. W3C-medlemmar får reducerad deltagaravgift.

W3C-sponsrat arrangemang: ”Paris Web 2015”

2015-08-10

Den årliga europeiska konferensen ”Paris Web” stöds även detta år av W3C.

För tionde året i rad hålls konferensen Paris Web, i Paris, Frankrike, 1-2 oktober 2015. Konferensen riktas mot webbutvecklare och personer med strategiansvar för webbanvändning. Bland årets teman återfinns goda råd för webben, tillgänglighet, digital design, mobil utveckling, JavaScript, HTML, CSS, användbarhet, personlig integritet, säkerhet, prestanda och HTTP2. Från W3C framträder bl.a. Virginie Galindo (ordförande i arbetsgruppen för kryptografi), och kommer att ge en presentation med titeln ”What's up in the heavens of security for the Web and Internet?”.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Grid Layout Module Level 1”

2015-08-06

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu tagit fram ett utkast av specifikationen av layout på ytor i två dimensioner.

CSS Grid Layout Module Level 1 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – definierar ett system för utplacering i två dimensioner, optimerats för användning vid design av användargränssnitt. Enligt denna modell kan delar av en rutnätsbehållare placeras i godtyckliga rutor i en flexibel eller fördefinierad rutnätslayout. Läs mer om arbetet med formatering.

Nya dokument: talstyrning ... ”XPath Data Model for SCXML”; ”DOM Event I/O Processor for SCXML”

2015-08-06

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare (”Voice Browser Working Group”) levererar två dokument om aspekter på SCXML.

De aktuella dokumenten – publicerade av Voice Browser Working Group som Group Notes – är:

XPath Data Model for SCXML beskriver en XPath Data Model for SCXML. Med denna datamodell kan tillståndsgrafer för SCXML använda XML som datarepresentation, och den kan manipuleras med XPath. Mer detaljer om datamodeller hittas i specifikationen av SCXML.

DOM Event I/O Processor for SCXML beskriver en hanterare av DOM Event I/O för SCXML. Med denna händelsehanterare kan tillståndsmaskiner enligt SCXML kommunicera med externa objekt via DOM-händelser. Mer information om händelsehanterare för I/O-händelser finns i specifikationen av SCXML.

Läs mer om arbetet med talbaserade webbläsare.

Ny Proposed Recommendation: frågespråk ... ”XQuery and XPath Full Text 3.0”

2015-08-06

Arbetsgruppen för XML-frågespråk (”XML Query Working Group”) och arbetsgruppen för XSLT (”XSLT Working Group”) publicerar nu ett genomgranskat förslag till specifikations för fulltextsökning.

XQuery and XPath Full Text 3.0 – publicerad av XML Query Working Group i samarbete med XSLT Working Group som Proposed Recommendation – definierar syntax och formell semantik för XQuery och XPath Full Text 3.0, som är ett språk vilket utvidgar XQuery 3.0 (XQuery 3.0: An XML Query Language) och XPath 3.0 (XML Path Language, XPath, 3.0) med funktionalitet för sökningar i text. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt dokument: säkerhet ... ”Runtime and Security Model for Web Applications

2015-08-06

Arbetsgruppen för klienttillämpningar (”System Applications Working Group”) har nu tagit fram ett dokument om modeller för säkerhet hos webbtillämpningar.

Runtime and Security Model for Web Applications – publicerad av System Applications Working Group som Group Note – specificerar en modell som täcker exekvering och säkerhet för webbtillämpningar. Det beskriver hur en tillämpning definieras med ett tillämpningsmanifest (application manifest), och hur det kan installeras, uppdateras och paketeras. Dessutom beskriver det hur en sådan tillämpning kan fås att exekvera som bakgrundsjobb, hur det kan lyftas fram till förgrunden eller väckas upp. Slutligen beskrivs säkerhetsmodellen för sådana tillämpningar. Detta inkluderar även behörighetsmodell och de olika säkerhetsregler som är tillämpliga. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: programmerbara gränssnitt ... ”WebIDL Level 1”

2015-08-04

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) har tagit fram ett utkast om WebIDL som beskrivningsspråk för API:er.

WebIDL Level 1 – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar ett språk, Web IDL, för att beskriva programmerbara gränssnitt som avses vara implementerade av webbläsare. Web IDL är en variant av IDL, med ett antal funktionaliteter som underlättar specifikation av beteendet hos vanliga skriptobjekt i webbplattformen. Dokumentet illustrerar även hur gränssnitt vilka är beskrivna med Web IDL motsvarar konstruktioner inom ECMAScripts exekveringsmiljö. Detta dokument förväntas fungera som stöd för implementatörer av redan publicerade specifikationer, och nya publiceringar av specifikationer kan hänvisa till detta dokument för att säkerställa att implementationer av gränssnitt är interoperabla. Mer information finns om arbetet i Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: säkerhet ... ”Clear Site Data

2015-08-04

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) har nu levererat ett utkast om hur användardata för en host kan rensas från klientapparaten.

Clear Site Data – publicerad av Web Application Security Working Group som första offentligt Working Draft – definierar en mekanism som webbutvecklare kan använda för att begära att ett webbverktyg skall ta bort alla användarens lokalt lagrade data som berör en server eller domän. Läs mer om arbetet med säkerhet på webben.