W3C

W3C-logo

Nyheter oktober 2015

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

W3C skapar skyltfönster med erbjudanden, och startar kretsen Vänner (”Friends”)

2015-10-28

Nu öppnar W3C ett skyltfönster med information för utvecklare – W3C Developers avenue.

TPAC 2015 logo Med glädje kan W3C nu meddela att ett nytt W3C Developers avenue tillhandahålls, och där visas W3C erbjudanden – verktyg och annat som webbutvecklare behöver. På denna sida finns information som ger vägledning för webbutvecklare, strukturerat kring teman:

  • W3C-verktyg: validerare, granskare och andra verktyg
  • Discourse, ett forum för diskussioner och faktainhämtning
  • kursutbud, som W3Cx MOOC eller kurser inom W3DevCampus
  • Om W3C Community Groups som medel att spänna upp möjliga nya webbteknologier
  • Testing the Web Forward”, om testning/provning av webbteknologier
  • Friends”, om att stödja W3C

W3C Developers logo Nytt är bl.a. Friends, ett program som gör det lätt för individer att anknyta som vän till W3C och att genom gåvor stödja oss i vårt arbete att erbjuda verktyg och tjänster som bidrar till att stärka webben, och därigenom hjälpa till att uppnå W3C:s mål. Detta ersätter den tidigare satsningen W3C Supporters Program.

Man kan läsa mer om detta i Jeff Jaffes blogginlägg.

Stort deltagande i denna veckas W3C Technical Plenary 2015

2015-10-26

Under denna vecka sker 2015 års upplaga av W3C:s tekniska möte, med nästan 600 deltagare.

TPAC 2015 logo Nu träffas intressenter i W3C i Sapporo, Japan, inom ramen för TPAC 2015, vilket är det årligen arrangerade evenemanget för W3C:s medlemmar. Deltagare diskuterar hur arbete i ett antal tekniska utvecklingsriktningar för den öppna webbplattformen skall koordineras, undersöka vilka effekter detta får i olika industrisektorer och i olika apparatsammanhang,utbyta idéer om strategi för organisationen av arbetet, och belysa webbens framtid. Här ges även utrymme för möten inom olika arbetsgrupper, ett möte med den rådgivande kommittén (”Advisory Committee”), och en gemensam plenariedag, med diskussion om framtiden för webben och Internet – där bl.a. Tim Berners-Lee, Vint Cerf, Jun Murai deltar, och med Jeff Jaffe som moderator – samt ett antal separata diskussionstillfällen kring ett antal ämnen. Nästan 580 personer har registrerat sig, vilket är 15% fler än vid föregående möte – TPAC 2014 i Kalifornien. Årets möte är det största av de femton TPAC-veckor som har arrangerats sedan 2001. Fastän deltagande i TPAC är avsett för de som redan deltar i W3C:s olika arbetsgrupper, så är mötesdiskussioner öppna, och kommer att göras tillgängliga strax efter mötet. Man kan även följa mötet på sociala nätverk, med taggen #tpac. W3C välkomnar även webbutvecklare och andra intresserade till ett kvällsarrangemang – W3C Meetup.

Ny Recommendation: notifieringar ... ”Web Notifications

2015-10-22

En ny webbstandard finns nu, om hur användaren kan informeras om händelser via notifieringar. Denna standard har tagits fram av arbetsgruppen för webbnotifiering (”Web Notification Working Group”).

Web Notifications – framtagen av Web Notification Working Group och publicerad som W3C Recommendation – definierar ett programmerbart gränssnitt (API) som kan användas för att flagga upp händelser för användaren. Med en notifiering kan användaren göras medveten om att något hänt, som kanske inte har med den aktuella webbsidan att göra. Exempel på sådant är att e-post anlänt, eller att en viss tidpunkt inträffat, eller att en nedladdning fullbordats.

Ny arbetsgrupp: betalningar på webben ... ”Web Payments Working Group

2015-10-21

Nu påbörjar en arbetsgrupp arbete med att skapa grunder för smidig betalning på webben.

How do you want to pay? Hand holding a smartphoneWeb Payments Working Group ska nu arbeta med att underlätta betalprocessen – ofta kallad ”gå till kassan” – vid handel på nätet. Betalningar skall bli mer smidiga och säkra på webben. W3C:s långsiktiga mål är att möjliggöra en harmonisk upplevelse då man gör nätbetalningar, oavsett vilken apparat som används och oberoende av om transaktionen sker i en tillämpning eller i en webbsida för näthandel.

Arbetsgruppen skall skapa standardiserade API:er, vilka stöder en bred uppsättning existerande och framtida betalningsmetoder, och göra det möjligt att, i webbläsaren, kunna ange eller välja betalningsinstrument. Standardiserade API:er kommer att skapa en bas för automatiserade säkra betalningar, liksom förenklade handgrepp för användaren vid gå-till-kassan och vid betalning. Detta kommer även att innebära att handlare på nätet lättare kan välja hur de vill stödja betalningar. Dessutom kommer det att bli enklare för webbutvecklare att integrera existerande och nya betalningsflöden i tillämpningar.

Läs Web Payments Working Group Charter FAQ och pressrelease med stöduttalanden från W3C-medlemmar, såsom Bloomberg, Deutsche Telekom, Digital Bazaar, ETA, Federal Reserve Bank, Ingenico Labs, MAG, NACS, Qihoo360, Rabobank, Ripple och WorldPay.

Ny Candidate Implementation: tecken ... ”Encoding

2015-10-20

Arbetsgruppen för internationaliseringen (”Internationalization Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat utkast om kodning av tecken.

Kodningen utf-8 är den mest lämpliga koden att använda vid utbyte av text i Unicode, som är den internationella kodade teckenuppsättningen. Encoding – publicerad av Internationalization Working Group som Candidate Recommendation – beskriver och förtydligar användning av utf-8, inom protokoll och format. Den aktuella specifikationen är nu redo för provimplementeringar.

Nytt Working Draft: internationalisering ... ”Internationalization Best Practices for Spec Developers

2015-10-20

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder (”Internationalization Core Working Group”) publicerar goda råd om hur specifikationer kan stödja internationalisering

Utvecklare av specifikationer och standarder behöver ha stöd i sitt arbete, så att det som de tar fram kan fungera i olika sammanhang världen över. Internationalization Best Practices for Spec Developers – publicerad av Internationalization Working Group som första offentligt Working Draft – ger en checklista över aspekter angående internationalisering som man bör ta hänsyn till vid utvecklandet av en specifikation.

W3C träffas i Sappopro, Japan (26 oktober)

2015-10-16

Nu inbjuds W3C:s medlemmar och andra webbintressenter att komma till W3C:s utvecklarmöte i Japan slutet av oktober.

Denna s.k. W3C Developer Meetup sker i Sapporo, Japan, måndagen den 26 oktober 2015. Mötets ordförande är Marie-Claire Forgue (W3C) och Kensaku Komatsu (NTT Communications). Programpunkter är bl.a. industriella demos och en serie av korta presentationer om ämnen såsom betalningar på webben, webbsäkerhet, formatering med CSS3, m.m. Webbdesigners och -utvecklare uppmuntras att komma till en kvällssession med diskussioner och nätverkande med andra intressenter i W3C och webben. Se TPAC 2015. Alla kan deltaga i utvecklarmötet, utan kostnad, men det finns begränsat antal platser. Var vänlig registrera dig innan 25 oktober 2015, så kan vi ses i Sapporo.

Nytt Working Draft: annotering ... ”Web Annotation Data Model

2015-10-15

Arbetsgruppen för webbannotering (”Web Annotation Working Group”) har levererat ett utkast om hantering av annoteringar av webbobjekt.

Enkla exempel på annoteringar är en kommentar eller etikett på ett webbdokument eller bild på webben, eller ett blogginlägg om en nyhetsartikel. Annoteringar används typiskt för att sprida information om en resurs eller om något som knyter samman resurser. Web Annotation Data Model – publicerad av Web Annotation Working Group som Working Draft – beskriver teknologi för hantering av annoteringar.

Nytt Working Draft: digital publicering ... ”Portable Web Publications for the Open Web Platform

2015-10-15

Intressegruppen för digital publicering (”Digital Publishing Interest Group”) har nu levererat ett utkast som beskriver en vision om digital publicering på webben.

Portable Web Publications for the Open Web Platform – publicerad av Digital Publishing Interest Group som Working Draft – ger en översikt över ”portabla webbpublikationer”, en vision om framtidens digitala publicering, där digitala publikationer är fullödiga objekt i den öppna webbplattformen. Med portabla webbpublikationer uppnås full konvergens mellan uppkopplad och nedkopplad hantering av digitala dokument; förlag och läsare kan välja vilken variant de vill utnyttja, men kan dynamiskt byta till den andra varianten.

Nytt Working Draft: annotering ... ”FindText API”

2015-10-15

Arbetsgruppen för webbannotering (”Web Annotation Working Group”) har i samarbete med arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) nu tagit fram ett utkast om flexibel sökning/hämtning av text i dokument.

FindText API – publicerad av Web Annotation Working Group i samarbete med Web Platform Working Group som Working Draft – beskriver ett programmerbart gränssnitt som kan användas för att hitta delar av text i ett dokument eller i delar av ett dokument, och som kan hantera en uppsättning olika typer av urvalskriterier.

Nytt Working Draft: apparatfunktionalitet ... ”Generic Sensor API”

2015-10-15

Arbetsgruppen för apparat-API (”Device APIs Working Group”) publicerar ett utkast om API för sensorer på klientapparat.

Generic Sensor API – publicerad av Device APIs Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett ramverk för att på ett konsistent sätt exponera sensordata mot den öppna webbplattformen. Detta åstadkommes genom att definiera ett generiskt koncept för hur specifikationer för konkreta sensorer skall beskrivas. Dessutom ingår ett abstrakt sensorgränssnitt som kan behöva utvidgas för att stödja olika typer av sensorer.

Nytt Working Draft: säkerhet ... ”Confinement with Origin Web Labels

2015-10-15

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) har nu offentliggjort ett utkast om användning av etikettering som stöd för säkerhet.

Confinement with Origin Web Labels – publicerad av Web Application Security Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett API som stöder angivande av skyddspolicy (för personlig integritet) avseende data, i form av ursprungsetiketter, och en mekanism som kan begränsa exekverande kod till sådana policies. Härmed kan utvecklare av webbtillämpningar och serveransvariga dela data med osäker kod – kanske med buggar, men inte bedräglig – t.ex. i ett mashup-scenario, och ändå lägga på begränsningar om hur kod kan dela data vidare.

Nytt dokument: professionellt beteende ... ”W3C Code of Ethics and Professional Conduct

2015-10-14

Nu publiceras W3C:s dokument om vad gott beteende innebär.

Den aktuella utgåvan är versionen för 2015 av W3C Code of Ethics and Professional Conduct. De mindre omfattande ändringar som gjorts relativt versionen från 2014, ger en förtydligad bild av dokumentet.

W3C är ett växande globalt samfund där deltagare väljer att arbeta tillsammans, och inom denna process upplever de skillnader i språk, plats, nationalitet och erfarenhet. Vårt dokument om gott beteende (Code of Ethics and Professional Conduct) definierar principer för hur man beter sig respektfullt inom W3C verksamhet, och markerar viljan att sätta höga nivåer för professionell praktik. Detta dokument, kompletterat av en uppsättning procedurer, gäller för alla deltagare i W3C:s aktiviteter – stab, medlemmar, inbjudna experter, deltagare i av W3C anordnade möten, W3C:s telekonferenser, W3C:s e-post-listor, W3C-funktioner, bl.a. de kommande mötet TPAC 2015 i Sapporo, Japan, om ett par veckor.

Nytt dokument: formatering ... ”CSS Snapshot 2015”

2015-10-13

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu publicerat översiktsdokumentet som beskriver alla delar i CSS.

CSS Snapshot 2015 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Group Note – ger en förteckning av alla de specifikationer som tillsammans utgör aktuellt tillstånd av CSS för år 2015. Detta dokument riktar sig huvudsakligen till CSS-implementatörer, inte CSS-användare, eftersom moduler inkluderas här beroende på hur stabila deras specifikationer är, inte beroende på hur väl de stöds av olika webbläsare.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... ”Selection API”

2015-10-08

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) har tagit fram ett utkast om urvalsfunktionalitet (selektering).

Selection API – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – är ett preliminärt förslag om det programmerbara gränssnittet Selection och funktionalitet som berör detta område. Det skall förstås som en ersättning för det som varit sektioner av HTML-specifikationen, och för den del av specifikationen DOM Range som berör selektion.

Nytt Working Draft: rdf ... ”Shapes Constraint Language (SHACL)”

2015-10-08

Arbetsgruppen för graf-former i RDF (”RDF Data Shapes Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om ett språk som används för att uttrycka begränsningar på RDF-grafer.

Shapes Constraint Language (SHACL) – publicerad av RDF Data Shapes Working Group som Working Draft – definierar ett språk för att beskriva och begränsa hur innehåll representerade som RDF-graf får se ut i ett visst sammanhang. Språket SHACL grupperar dessa beskrivningar och begränsningsvillkor som ”former” (”shapes”), vilka uttrycker de villkor som skall gälla för en given RDF-nod. Former erbjuder en högnivåvokabulär för att ange predikat och deras associerade kardinaliteter, datatyper och andra begränsningar. Ytterligare begränsningar kan knytas till former genom att använda SPARQL och liknande utvidgningsspråk. Dessa utvidgningsspråk kan även användas för att definiera nya högnivåtermer i vokabulären. SHACL-former kan användas för att kommunicera information om datastrukturer som är knutna till någon process eller gränssnitt, generera eller validera data, eller driva användargränssnitt. Det aktuella dokumentet definierar språket SHACL och dess underliggande semantik.

Nya Candidate Recommendations: säkerhet ... ”Upgrade Insecure Requests”; ”Mixed Content

2015-10-08

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) har nu offentliggjort två genomgranskade förslag om säker hämtning av resurser.

De aktuella förslagen – publicerade av Web Application Security Working Group som Candidate Recommendations – handlar om hur innehållskonstruktörer kan stödja säkerhet vid användning av webbresurser genom användning av två teknologier:

  • Upgrade Insecure Requests, som definierar en mekanism med vars hjälp innehållskonstruktörer kan informera ett webbverktyg om att det skall uppgradera a priori osäkra resursförfrågningar att använda säkra transportmetoder innan resurshämtning sker.
  • Mixed Content, som beskriver hur ett webbverktyg bör hantera hämtning av innehåll över förbindelser som inte är krypterade eller inte autentiserade, när detta skall ske inom ramen för ett krypterat eller autentiserat dokument.

Ny Proposed Recommendation: objektmodell ... ”W3C DOM4”

2015-10-06

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) levererar nu ett genomgranskat förslag om objektmodellen för HTML.

Dokumentobjektmodellen (DOM) definierar en plattformsneutral modell för hur man representerar händelser och träd av noder. W3C DOM4 – publicerad av HTML Working Group som Proposed Recommendation – är en utvidgning som utökar modellen med Mutation Observers som ersättning för den tidigare definierade Mutation Events. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 03 november 2015.

Nytt Working Draft: objektmodell ... ”Shadow DOM”

2015-10-06

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) har tagit fram ett utkast om sammanslagning av DOM-träd.

Shadow DOM – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – beskriver en metod för att kombinera flera olika DOM-träd till en hierarki, och beskriver hur dessa träd interagerar med varandra inom ett dokument. Därmed kan man på ett bättre sätt hantera sådan sammanslagning till en dokumentobjektmodell.

Nytt dokument: HTML ... ”A transcript extension for HTML”

2015-10-01

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) har publicerat ett dokument om användning av textform (för multimedia etc.).

A transcript extension for HTML – publicerad av HTML Working Group som Group Note – beskriver en utvidgning av HTML som identifierar explicit en transkribering länkat till ett mediaobjekt som audio eller video. Denna funktionalitet definierades för att stödja de krav på transkribering som beskrivs i Media Accessibility User Requirements (MAUR).