W3C

W3C-logo

Nyheter september 2015

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nya kurser: MOCC-kurser ... ”HTML5”

2015-09-30

Efter framgången med den första nätkursen (som MOCC) om HTML5, lanserar nu W3C ytterligare kurser inom samma temaområde.

Den tidigare hållna kursen om HTML5 – levererad av edX som MOCC (Massive Open Online Course) gav så gott resultat att W3C nu förstärker sitt utbud på edX med ytterligare två HTML-kurser och en serie av program om HTML5 XSeries/HTML5 på intermediär nivå. HTML5 del 1 är nu öppen för registrering, och börjar den 5:e oktober 2015. HTML5 del 2 startar 1:e december 2015. Med denna tidsläggning kan deltagare få ett XSeries Program Certificate från edX och W3C. Läs den fullständiga pressreleasen (på engelska).

Nytt Working Draft: prestanda ... ”Frame Timing

2015-09-24

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) levererar ett utkast om webbläsarens utnyttjande av beräkningsresurser.

Frame Timing – publicerad av Web Performance Working Group som Working Draft – definierar ett API som webbtillämpningar kan använda för att hämta prestandainformation om webbläsarens händelseloop. Tillämpningar kan använda denna information för att identifiera och åtgärda sådant som orsakar fördröjningar i presentation, bearbetning av indata och annat kritiskt arbete som behövs för att leverera en smidig och responsiv användarupplevelse.

Ny Proposed Recommendation: html ... ”HTML Canvas 2D Context

2015-09-24

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) levererar nu ett genomgranskat utkast om 2-dimensionellt ritbräde.

HTML Canvas 2D Context – publicerad av HTML Working Group som Proposed Recommendation – definierar 2D-kontextet för HTML:s ritbräde (canvas). Detta erbjuder objekt, metoder och egenskaper som används för att rita och manipulera grafik på ett ritbräde. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 21 oktober 2015.

Ny Recommendation: tillgänglighet ... ”Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0”

2015-09-24

Riktlinjerna för tillgängliga författarverktyg, framtagna av arbetsgruppen för tillgängliga författarverktyg (”Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group”), har nu blivit webbstandard.

Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 – publicerad av Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group som W3C Recommendation – ger riktlinjer för konstruktion av verktyg för att skapa webbinnehåll: riktlinjer om vad som gör verktyget som sådant tillgängligt, och hur verktyget bör stödja skapande av innehåll som är tillgängligt. Ett närliggande dokument är Implementing ATAG 2.0, som har publicerats som Working Group Note.

Nytt Working Draft: bakgrundprocess ... ”Web Workers

2015-09-24

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) levererar ett utkast om användande av bakgrundprocesser i klienttillämpningar.

Web Workers – publicerad av Web Applications Working Group so Working Draft – specificerar ett API med vars hjälp utvecklare av webbtillämpningar kan starta bakgrundsbearbetning som körs parallellt med skript i webbsidan. Sådana bakgrundsprocesser ger möjlighet till trådlik bearbetning, och använder meddelandeutbyte som koordineringsmekanism.

Nya Working Drafts: formatering ... ”User interface”; ”Text”; ”Round Display”

2015-09-22

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) levererar tre utkast om formatering: egenskaper och värden i CSS; textmanipulering; rund skärm.

De tre aktuella utkasten – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Drafts – är:

CSS Basic User Interface Module Level 4 beskriver egenskaper och värden som används för att formatera HTML och XML (inklusive XHTML). Funktionaliteten innefattar och utvidgar de egenskaper och värden som definierats i tidigare CSS-nivåer.

CSS Text Module Level 4 definierar egenskaper som är relevanta för textmanipulering, och specificerar deras bearbetningsmodell. Häri ingår radbrytning, justering, hantering av vita tecken, och texttransformering.

CSS Round Display Level 1 beskriver utvidgningar av CSS för att stödja en rund skärm. Detta innebär en utvidgning av existerande CSS-funktionalitet, såsom Media Queries, CSS Shapes, Borders och Positioned Layout. Dessa utvidgningar kommer att ge stöd åt webbutvecklare som behöver bygga webbsidor lämpliga för presentation på en rund skärm.

Nytt Working Draft: prestanda ... ”Beacon

2015-09-22

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har levererat ett utkast om att sända data till en server från en klient.

Beacon – publicerad av Web Performance Working Group som Working Draft – definierar en interoperabel mekanism som webbplatsutvecklare kan använda för att asynkront sända begränsade volymer av HTTP-data från ett webbverktyg till en webbserver.

Arbetsgruppen har även tagit fram Timing control for script-based animations – publicerad som Group Note – som definierar ett API vilket webbsideutvecklare kan använda för att uttrycka skriptstyrd animering, där webbverktyget kan begränsa frekvensen av uppdateringar av animeringen. Webbverktyget har bättre insikt i vad som är den bästa uppdateringsfrekvensen, baserat på om webbsidan finns i en förgrundsflik eller i en bakgrundsflik, hur aktuell belastningen på CPU:n är, etc. Genom att använda detta API kan man uppnå ett bättre utnyttjande av hur webbverktyget använder CPU:n.

Nya Working Drafts: formatering ... ”Grid Layout”; ”Inline Layout

2015-09-17

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) levererar två utkast om olika sätt att skapa layout.

De aktuella utkasten – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Drafts – är följande.

CSS Grid Layout Module Level 1, som definierar ett tvådimensionellt rutnätsbaserat layoutsystem, optimerat för användning vid konstruktion av användargränssnitt. Enligt denna modell kan delarna av en behållare positioneras i godtyckliga rutor i en flexibel eller fördefinierad rutnätslayout.

CSS Inline Layout Module Level 3 ger en detaljerad beskrivning av hantering av radorienterat innehåll. Med formateringsmodellen för CSS kan ett flöde av element och text i en behållare placeras ut i rader. I CSS3TEXT beskrivs hur element och text formateras inom en rad, aktuell position vid utläggning i definierad riktning, och hur radbrytning sker. Den nu aktuella CSS-specifikationen beskriver positionering relativt riktningen för utläggning av block, inom rader såväl som av raderna själva. Sådan positionering är ofta relativt en baslinje. Här beskrivs även speciell funktionalitet för att formatera första raden, och specialhantering av första tecknet. Detta utvidgar den modell som definieras i CSS2.

Nytt Working Draft: prestanda ... ”Cooperative Scheduling of Background Tasks

2015-09-17

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) levererar ett utkast om styrning av processer som arbetar i bakgrunden.

Cooperative Scheduling of Background Tasks – publicerad av Web Performance Working Group som Working Draft – definierar ett API som konstruktörer av webbsidor kan använda för att schemalägga bakgrundsarbeten, så att dessa inte inför fördröjningar för mer högprioriterade arbeten vilka delar samma händelseloop, t.ex. bearbetning av indata, animering och sammanställning av ramar. Användarens webbverktyg har mer insikt i hur bakgrundsarbeten bör köras utan att skapa konsekvenser som användaren kan upptäcka, såsom fördröjningar eller hopp i animeringar och svar på given indata, eftersom verktyget har bättre kännedom om vilka arbetsuppgifter (tasks) som för närvarande körs, synkroniseringspunkter för vsync, användarinteraktion, etc. Genom att använda detta API kommer schemaläggningen av bakgrundsarbetsuppgifter att bli bättre, under de perioder när webbläsaren annars inte har något arbete att utföra.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Page Floats

2015-09-15

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om formatering som stöder innehåll som flyter över en sida.

CSS Page Floats – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver flytande innehåll som kan flyttas till övre delen (eller nedre delen) av en yta för innehållspresentation. Denna funktionalitet har traditionell användning inom tryckta alster, där figurer och foton flyttas till toppen eller botten av en kolumn eller sida, och där figurtexten följer med. Detta utkast beskriver hur man kan uppnå sådana effekter för flytande innehåll inom sidor, kolumner, regioner eller element.

Nytt Working Draft: grafik ... ”Scalable Vector Graphics (SVG) 2”

2015-09-15

Arbetsgruppen för SVG (”SVG Working Group”) har nu publicerat ett utkast om SVG 2.

SVG är ett språk byggt på XML, inriktat på att beskriva tvådimensionell vektor- och blandad vektor/raster-grafik. Scalable Vector Graphics (SVG) 2 – publicerad av SVG Working Group som Working Draft – definierar funktionalitet och syntax för Scalable Vector Graphics (SVG) Version 2. SVG-innehåll kan formateras, skalas om för olika skärmupplösningar, och kan användas som enda teknologi, men även inbäddad i HTML-innehåll, och inbäddad (med hjälp av XML:s namnrymder) i andra XML-baserade språk. Språket stöder även dynamiskt föränderligt innehåll; skript kan användas för att skapa interaktiva dokument, och animeringar kan skapas genom att använda deklarativa animeringsfunktioner eller genom användning av skript.

Nya Working Drafts: tillgänglighet ... ”User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0”

2015-09-15

Arbetsgruppen för tillgängliga användaragenter (”User Agent Accessibility Guidelines Working Group”) publicerar nu nya utkast om tillgänglighet i webbläsare.

UAAG definierar hur webbläsare, insticksprogram i webbläsare, mediaspelare, läsverktyg och andra liknande ”användaragenter” (user agents) bör stödja tillgänglighet, med avseende på användare med funktionshinder, och hur verktygen kan samverka med tekniska hjälpmedel. En översikt över detta område finns i dokumentet UAAG Overview. De nu aktuella utkasten – publicerade av The User Agent Accessibility Guidelines Working Group (UAWG) som Working Drafts – är User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0 och UAAG 2.0 Reference: Explanations, Examples, and Resources for User Agent Accessibility Guidelines 2.0. Observera att dessa två sannolikt kommer att ändra status till Working Group Note. Läs om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Ny Proposed Recommendation: notifieringar ... ”Web Notifications

2015-09-10

Arbetsgruppen för webbnotifiering (”Web Notification Working Group”) levererar nu ett genomgranskat förslag till webbstandard för hantering av notifieringar om händelser till slutanvändare.

En notifiering är ett sätt att, oberoende av eventuell visad webbsida, göra användaren uppmärksam på att något har hänt, såsom att epost har inkommit. Web Notifications – publicerad av Web Notification Working Group som Proposed Recommendation – definierar ett API för hantering av notifieringar till slutanvändare. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 8 oktober 2015.

Nytt Working Draft: apparater ... ”MediaStream Recording

2015-09-08

Arbetsgruppen för apparat-API (”Device APIs Working Group”) och arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben (”Web Real-Time Communications Working Group”) har tillsammans tagit fram ett utkast om inspelning på klientapparat.

MediaStream Recording – publicerad av Device APIs Working Group och Web Real-Time Communications Working Group som Working Draft – definierar ett inspelnings-API som kan användas tillsammans med MediaStreams som definieras i GETUSERMEDIA. Detta API försöker att förenkla normal inspelning, samtidigt som mer komplex användning även stöds.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Cascading and Inheritance Level 4”

2015-09-08

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) levererar nu ett utkast om hur formatmallar hanteras med arv.

CSS Cascading and Inheritance Level 4 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – beskriver hur formateringsregler sätts samman och hur värden ges till alla egenskaper på alla element. Genom kaskader och arv propageras värden för alla egenskaper till alla element. En av de grundläggande designprinciperna för CSS är kaskader, som är ett sätt att få flera olika formatmallar att påverka presentation av ett dokument. När olika deklarationer försöker sätta olika värden för en och samma kombination av element/egenskap, så ges här ett sätt att eliminera denna konflikt.

Nytt Working Draft: interaktion ... ”EMMA: Extensible MultiModal Annotation markup language Version 2.0”

2015-09-08

Arbetsgruppen för multimodal interaktion (”Multimodal Interaction Working Group”) publicerar nu ett utkast om uppmärkning för att tolka användarens indata.

EMMA: Extensible MultiModal Annotation markup language Version 2.0 – publicerad av Multimodal Interaction Working Group som offentligt Working Draft – beskriver uppmärkning som används för att representera tolkningar av inmatad data från användaren (tal, tangentnedtryckningar, pennstyrd inmatning, etc.) och generering av systemutdata tillsammans med annoteringar för nivå av tilltro, tidsstämplingar, medium, etc. Detta är en del av förslaget om det multimodala ramverket (W3C Multimodal Interaction Framework).

Nytt dokument: mobila webben ... ”Standards for Web Applications on Mobile: current state and roadmap

2015-09-04

Nu publiceras en aktualiserad utgåva (aug 2016) av kartan över webbteknologier och den mobila sfären.

Thumbnail of application platform diagram that appears in the report I utgåvan från augusti 2015 av Standards for Web Applications on Mobile ges en översikt över olika W3C-teknologier som förstärker förmågan hos webbtillämpningar, och hur de är lämpliga att användas i det mobila sammanhanget.

Detta är en leverabel från projektet HTML5Apps, och den tar upp de förändringar och tillägg som aktualiserats sedan maj 2015, bl.a. kommande arbete som det som föreslås i uppdragsbeskrivningen för arbetsgruppen on webbetalningar (Web Payments Working Group) och utkast till uppdragsbeskrivning för en arbetsgrupp om hårdvarustödd säkerhet (Hardware Security Working Group). Läs mer om intressegruppen för den mobila webben (Web and Mobile Interest Group).

Nya Working Drafts: apparater ... ”Ambient Light Events”; ”Proximity Events

2015-09-03

Arbetsgruppen för apparat-API (”Device APIs Working Group”) har tagit fram två utkast om API:er för ljusdetektering och för närhetssensor.

De aktuella utkasten – publicerade av Device APIs Working Group som Working Drafts – är:

Ambient Light Events, beskriver gränssnittet DeviceLightEvent, som ger information om bakgrundsljus (i enheten lux), såsom uppmätt av apparatens ljusdetektor. Denna specifikation definierar ett sätt att ta emot händelser som motsvarar när en ljussensor upptäcker ljuskälla.

Proximity Events, beskriver gränssnittet DeviceProximityEvent som ger webbutvecklare information om avståndet mellan klientapparaten och ett näraliggande objekt. Denna specifikation definierar ett sätt att ta emot händelser som motsvarar att en närhetssensor upptäcker ett fysiskt objekt i närområdet.

Nätbaserad utbildning: ny kursomgång ... W3Cx - HTML5-kurs

2015-09-02

Den tidigare omgången av kursen om HTML5 var väldigt populär. Nu startar snart en andra omgång av denna kurs.

Logo for W3Cx HTML 5.1 October 2015 course Den första omgången av kursen HTML5/del 1 (körd som en MOCC på edX) fick cirka 77000 deltagare! Därför körs kursen en gång till, med start 5 oktober 2015. Man kan nu registrera sig för denna kurs. Den kommer att gå under sex veckor, med Michel Buffa (professor vid Université Côte d'Azur) som lärare.

Denna del 1 av HTML-utbildningen fokuserar på grunderna för webbdesign, på en mellansvår nivå, och ger webbutvecklare och webbdesigners en möjlighet att prova sin skicklighet genom arbete med många interaktiva övningsexempel och praktiska uppgifter. Läs vad deltagare sagt om kursen, kursbeskrivningen och registrera dig. Lär dig mycket, och njut.

Översatt dokument: internationalisering ... ”Varför ska man använda språkattributet?”

2015-09-02

Ett litet introducerande dokument om användning av språkattribut (exempel: lang="sv") har nu översatts till svenska.

Originaldokumentet Why use the language attribute? har nu översatts till svenska: Varför ska man använda språkattributet?. I detta dokument ges ett antal argument för att man skall använda språkattributet i sitt webbinnehåll. Även om man inte har för avsikt att kommunicera med användare över hela världen, så finns det enkla motiv till att innehåll taggat med språkinformation kan ge mervärde. T.ex. i hur sökmotorer analyserar innehåll baserat på en uppfattning om vilket språk innehållet är uttryckt i.

Ny Recommendation: talstyrning ... ”State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction

2015-09-01

En ny webbstandard har nu blivit antagen, framtagen av arbetsgruppen för talbaserade webbläsare (”Voice Browser Working Group”), om en formalism för att beskriva tillståndsövergångar.

State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction – publicerad av Voice Browser Working Group som W3C Recommendation – beskriver ett språk för generiska tillståndsbaserade maskinerier, byggt på teknologierna CCXML och tillståndstabeller såsom definierade av Harel.