W3C

W3C-logo

Nyheter mars 2015

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: personlig integritet ... ”Tracking Compliance and Scope

2015-03-31

Arbetsgruppen för skydd mot spårning (”Tracking Protection Working Group”) levererar nu ett utkast om hur implementationer kan leva upp till användarpreferenser avseende spårning.

Tracking Compliance and Scope – publicerad av Tracking Protection Working Group som Working Draft – definierar en uppsättning ansatser som stöder en användares preferenser enligt Do Not Track (DNT), vilka en leverantör kan säga sig stödja. Ta del av mer information om arbetet med personlig integritet.

Uppdaterad Candidate Recommendation: media ... ”Media Source Extensions”; ”Encrypted Media Extensions

2015-03-31

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) publicerar ett genomgranskat utkast om användning av JavaScript för ett skapa media.

Media Source Extensions – publicerad av HTML Working Group som Candidate Recommendation – utvidgar HTMLMediaElement med möjlighet att använda JavaScript som medel för att skapa mediaströmmar vilka skall spelas upp. Detta underlättar byggandet i ett antal olika användningsfall, såsom adaptiv strömning och tidsförskjutna direktsändningar. Detta utkast är nu redo för provimplementeringar.

Arbetsgruppen har även publicerat Encrypted Media Extensions (som Working Draft), vilket är ett förslag om utvidgning av HTMLMediaElement HTML5 genom att erbjuda API:er för att styra uppspelning av skyddat innehåll. Läs mer om arbetet med HTML.

W3C annonserar en första HTML5-kurs i nytt samarbete med edX

2015-03-31

I ett nyetablerat samarbete mellan W3C och edX annonseras nu en ny kurs om HTML5.

W3Cx logo I linje med W3C:s policy om att stödja utbildningsprogram för utvecklare, låter nu W3C meddela att ett samarbete etablerats med edX, på vars plattform för MOOC:ar (Massive Open Online Course) nya kurser kommer att erbjudas, under namnet W3Cx. Med dessa W3Cx-kurser kan tusentals utvecklare världen runt få bättre tillgång till högkvalitativa utbildningsprogram framtagna av W3C.

Den första W3Cx-kursen, HTML5-part 1, fokuserar på grunderna i webbdesign, på en intermediär nivå. Det är nu allmänt erkänt att HTML5 är, och kommer att vara, den mest kritiska teknologibyggstenen för organisationer som levererar tillämpningar för flera olika apparattyper. HTML5-part 1 kommer att ledas av Michel Buffa, professor på universitetet för Côte d’Azur (UFR Sciences). Läs kursbeskrivningen och registrera dig för W3Cx-kursen HTML5-part 1, som börjar 1 juni 2015. Mer information finns i pressreleasen.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Scroll Snap Points Module Level 1”; ”CSS Template Layout Module

2015-03-26

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) publicerar nu ett utkast om rullning av innehåll.

CSS Scroll Snap Points Module Level 1 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som första offentligt Working Draft – definierar funktionalitet för att styra panorering och rullning tillsammans med ”fästpunkter”. Arbetsgruppen publicerar även CSS Template Layout Module (som Group Note). En rutnätsmall kan ses som en kombination av tabelldriven layout och absolut positionering, och kan även användas med sidor i sidindelad media för att skapa mallar för sidor. Läs mer om arbetet med formatering.

Kurs annonseras: ”Responsive Web Design

2015-03-20

En ny omgång av kursen om responsiv webbdesign kommer att hållas under maj 2015. Man kan nu anmäla sig till den.

W3C:s kurs Responsive Web Design kommer att börja den 8 maj 2015, och man kan nu anmäla sitt intresse att deltaga. Denna kurs leder deltagarna steg för steg igenom teknologier som HTML och CSS, och hur de används för att få webbplatser att kunna användas på flera olika typer av apparater. Teman som tas upp är bl.a. deklarationer av uppvisningsyta, mediafrågor för att stödja responsiv layout, responsiva bilder, typografi, tabeller, formulär och video. Kursen leds av Frances de Waal, och kommer att gå under 5 veckor. Registrera dig innan 10 april om du vill utnyttja möjligheten att få reducerad kursavgift. Läs mer om W3DevCampus, W3C:s nätbaserade utbildning för webbutvecklare, och titta gärna på vår underhållande introduktionsvideo.

Nytt Working Draft: användargränssnitt ... ”UI Events

2015-03-19

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) publicerar nu ett utkast om hur användarinteraktion representeras av DOM-händelser.

UI Events – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft, (tidigare publicerad under namnet DOM Level 3 Events) – specificerar händelser av typen UI Events vilka utgör en utvidgning av de DOM Events som definieras av DOM4. Dessa UI Events är de som typiskt implementeras av visuella webbverktyg för att hantera användarinteraktion, t.ex. musoperationer och tangentbordstryckningar. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Candidate Recommendation: säkerhet ... ”Mixed Content

2015-03-17

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag om säker hantering av innehåll från potentiellt osäkra källor.

Mixed Content – publicerad av Web Application Security Working Group som Candidate Recommendation – specificerar teknologi som stärker säkerheten på webben genom att beskriva hur ett webbverktyg bör hantera hämtning av innehåll i ett blandat säkerhetskontext. Här ges bland annat rekommendationer om hur man bör hantera innehåll som hämtas via okrypterade eller icke-autentiserade förbindelser, i sammanhanget av ett krypterat eller autentiserat dokument. Arbetsgruppen önskar nu få information om implementeringserfarenheter av denna teknologi. WebAppSec WG är en del av arbetet med säkerhet på webben.

Ny Recommendation: semantik ... ”RDFa 1.1”

2015-03-17

Fyra specifikationer om RDFa 1.1, framtagna av arbetsgruppen RDFa (”RDFa Working Group”), har nu publicerats som webbstandarder.

De fyra specifikationerna – framtagna av RDFa Working Group och publicerade som Edited Recommendations – är: HTML+RDFa 1.1, RDFa Core 1.1, RDFa Lite 1.1, och XHTML+RDFa 1.1. En anledning till att HTML+RDFa 1.1 behövde uppdateras var att såväl RDF 1.1 Concepts och HTML5 nu är Recommendations, och därmed kunde beroenden uppdateras och samtidigt fastläggs den normativa statusen av funktionalitet i HTML+RDFa 1.1. Samtidigt har ett smärre antal redaktionella korrigeringar av fel genomförts i alla specifikationerna för RDFa 1.1. Arbetsgruppen har även publicerat – som Working Group Note – en ny version av RDFa 1.1 Primer. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nytt Working Draft: audio ... ”Web MIDI API”

2015-03-17

Arbetsgruppen för audio (”Audio Working Group”) levererar nu ett utkast om ett MIDI-gränssnitt för användning på webben

Web MIDI API – publicerad av Audio Working Group som uppdaterat Working Draft – definierar teknologi som överbryggar gapet mellan en webbläsare och en MIDI-kapabel apparat, såsom musikinstrument, ljusstyrning, etc. Med detta API kan användare direkt från en webbläsare styra och utbyta information med MIDI-apparater. Gränssnittet är en lågnivåfunktionalitet, avsedd att användas tillsammans med annan plattformsfunktionalitet – såsom Web Audio API – och konstruerat för att vara lättförståeligt för användare av de API:er för MIDI som återfinns i operativsystem, såsom Apples CoreMIDI och Microsofts Windows MIDI API. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Grid Layout Module Level 1”

2015-03-17

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) offentliggör nu ett utkast av specifikationen av layout på ytor i två dimensioner.

CSS Grid Layout Module Level 1 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – definierar ett system för layout i tvådimensionella rutnät, optimerat för användning i användargränssnitt. I denna modell för layout kan delar av en rutnätsbehållare positioneras i godtyckliga rutor i en (flexibel eller fördefinierad) rutnätslayout. Mer information finns om arbetet med formatering.

Nytt dokument: teckenidentifierare ... ”Public Identifiers for entity resolution in XHTML

2015-03-17

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) publicerar nu ett dokument om användning av tecken i XHTML, analogt med tecken i HTML.

I dokumentet Public Identifiers for entity resolution in XHTML – publicerad av HTML Working Group som Group Note – adderas ytterligare en offentlig identifierare som skall kännas igen av webbverktyg som kan hantera XHTML. Då denna identifierare används skall verktyget ladda de teckendefinitioner som motsvarande tecken i HTML har. Till skillnad från identifierare som redan förtecknas i specifikationen av HTML5, så ger den identifierare som här definieras tillgång till teckendefinitioner som används av HTML. Läs mer om arbetet med HTML.

Workshop annonseras: marknadsföring ... ”Digital Marketing

2015-03-13

Nu annonserar W3C en kommande workshop, som fokuserar på teknologistöd för marknadsföring.

Evenemanget W3C Workshop on Digital Marketing avhålls den 29-30 april 2015, i Tampa, Florida (USA), och med Nielsen som värd.

Digital marknadsföring, och det ekosystem som verkar däri, genomgår en enorm tillväxt, i och med att konsumenter utnyttjar nya apparater, funktionalitet och innehåll på webben, vilket ligger direkt inom W3C:s arbetsområde. Den öppna webbplattformen, och teknologier som HTML5, fortsätter att breddas och erbjuder nya funktionaliteter, och därmed hörs önskningar från marknadsförare på nätet, innehållsutgivare och tredjepartsleverantörer att W3C bör arbeta med att minska existerande klyftor och utmaningar.

Målet med workshopen är att bättre förstå vilka förändringar av den öppna webbplattformen som kan bidraga till att öka interoperabilitet, förbättra effektivitet, möjliggöra nya innovationer och stärka kommunikation. Bland de ämnesområden som kan diskuteras återfinns säkerhet och interaktion med säkerhetsmekanismer; datainsamling och analys; prestanda; etc. Evenemanget är öppet för alla, medlemskap i W3C krävs inte. Alla deltagare måste lämna in ett position paper senast 6 april 2015.

Ny Candidate Recommendation: frågespråk ... ”XQuery and XPath Full Text 3.0”

2015-03-12

Nu publicerar arbetsgruppen för XML-frågespråk (”XML Query Working Group”) tillsammans med arbetsgruppen för XSLT (”XSLT Working Group”) ett genomarbetet utkast om texthantering i XPath och XQuery.

XQuery and XPath Full Text 3.0 – publicerad av XML Query Working Group i samarbete med XSLT Working Group som Candidate Recommendation – utvidgar språken XPath och XQuery med stöd för snabb och effektiv sökning av text i godtyckligt stora samlingar av dokument. Denna publicering lyfter specifikationen Full Text så att blir kraftfull i användning med XQuery 3.0 och XPath 3.0; medan språket i sig inte förändrats. I och med denna publicering är den även redo för provimplementeringar, och erfarenheter från sådan önskas nu.

Dessa arbetsgrupper har även publicerat ett uppdaterat utkast av XQuery and XPath Full Text 3.0 Requirements and Use Cases, vilket definierar krav och användningsfall för fulltextsökning i XQuery 3.0 och XPath 3.0. Målet med XQuery and XPath Full Text 3.0 är att utvidga XQuery and XPath Full Text 1.0 med ytterligare funktionalitet, som en effekt av sådana önskningar framställda av användare och implementatörer.

Läs mer om arbetet med XML.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI)”

2015-03-10

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) levererar nu ett utkast om selektorer, egenskaper och värden för formatering av HTML och XML.

Specifikationen CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI) – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – beskriver en uppsättning selektorer, egenskaper och värden (användbara för användargränssnitt) vilka föreslås vara del av CSS nivå 3, för formatering av HTML och XML (inklusive XHTML). Detta inkluderar och utvidgar motsvarande funktionalitet från CSS nivå 2 revision 1, och även det som beskrivits i specifikationen Selectors. Dessa selektorer, egenskaper och värden stöder formatering av användarorienterade element i dokument. Mer om detta och angränsande områden hittas via webbsidan för arbetet med formatering.

Nytt Working Draft: prestanda ... ”Network Error Logging

2015-03-05

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har nu levererat ett utkast om hur man kan logga fel som uppträder vid laddning av resurser.

Network Error Logging – publicerad av Web Performance Working Group som Working Draft – definierar en mekanism som kan användas av webbplatser för att ange en policy för felrapportering från klienter. Webbverktyg kan rapportera kommunikationsfel som förhindrat verktyget från att kunna ladda den begärda resursen och webbplatsen kan definiera formatet för felrapporter och hur de skall skickas. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Candidate Recommendation: länkad data ... ”Linked Data Patch Format

2015-03-03

Arbetsgruppen för plattform för länkad data (”Linked Data Platform (LDP) Working Group”) publicerar nu ett genomarbetat utkast om bearbetning av länkad data.

Linked Data Patch Format – publicerad av Linked Data Platform (LDP) Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett språk för att uttrycka sekvenser av operationer avsedda att modifiera resurser representerade som länkad data. Denna teknologi är lämplig att användas tillsammans med metoden HTTP Patch. I och med att den publiceras som Candidate Recommendation önskas nu information om erfarenheter av implementering av teknologin. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nytt verktyg: tillgänglighet ... ”WCAG-EM Report Tool: Website Accessibility Evaluation Report Generator

2015-03-03

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet (”WAI Education and Outreach Working Group”) meddelar nu att de släpper ett verktyg för att skapa rapporter om tillgänglighetsutvärdering.

En första version av WCAG-EM Report Tool: Website Accessibility Evaluation Report Generator – framtagen av Education and Outreach Working Group (EOWG) – är nu färdig, och den hjälper dig att skapa rapporter om utvärdering av tillgänglighet för webbplatser, i enlighet med Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM). WCAG-EM är ett informativt dokument, publicerad som W3C Working Group Note. Den beskriver en ansats för att utvärdera webbplatser, innefattande även webbtillämpningar och webbplatser för mobila apparater, med avseende på hur de uppfyller Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Arbetsgruppen vill nu gärna få återföring av hur denna version av WCAG-EM Report Tool fungerar, och förslag om möjliga förbättringar inför nästa version. Läs mer om arbetet med webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt läromaterial: tillgänglighet ... ”Images”; ”Tables”; ”Forms

2015-03-03

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet (”WAI Education and Outreach Working Group”) publicerar nu läromaterial om tillgänglighet för några behovsområden.

Uppdaterade Web Accessibility Tutorials om formulär, bilder och tabeller – publicerade av Education and Outreach Working Group (EOWG) och Web Content Accessibility Guidelines Working Group – ger konkret information om hur man skapar webbinnehåll som är tillgängligt för personer med funktionshinder, och som även ger nytta för alla användare. Här finns allmänna råd och specifika exempel för HTML5 och WAI-ARIA. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).