W3C

W3C-logo

Nyheter juli 2015

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Nytt Working Draft: nätbetalningar ... ”Web Payments Use Cases 1.0”

2015-07-30

Intressegruppen för nätbetalningar (”Web Payments Interest Group”) har nu tagit fram ett dokument med användningsfall för betalningar på webben.

Web Payments Use Cases 1.0 – publicerad av Web Payments Interest Group som Working Draft – är en prioritetsordnad lista över användningsfall för betalningar på webben. Dessa användningsfall kommer att vara utgångspunkt för W3C Web Payments Interest Group arbete med att identifiera krav på arkitektur och relaterad teknologi, nödvändiga för att integrera betalningar i den öppna webbplattformen. De arbetet bildar även bas för dialog med andra W3C-grupper och med betalningsindustrin om vilka standarder (från W3C eller andra organisationer) som krävs för att uppfylla användningsfallen och göra betalningar på webben enklare och säkrare. Läs mer om arbetet med betalningsteknologi.

W3C uppdaterar processen för framtagning av W3C Recommendations

2015-07-30

Nu har det nya dokumentet om arbetsprocessen (W3C Process) blivit formellt antagen.

I denna utgåva av processdokumentet, 1 September 2015 W3C Process Document, är de huvudsakliga förändringarna borttag av grupperingarna ”Activities” och ”Coordination Groups”. Dessa ändringar medför att en hel sektion (tidigare sektion 5) tagits bort, och ett antal andra redaktionella ändringar av text som berörde dessa begrepp. Proceduren för att lämna en grupp, och för att hantera ändrade anställningsförhållanden rörande medlemmar i TAG, har förtydligats. Det finns en informell informationssida, Process Transition FAQ, som ger svar på vanligt förekommande frågor om denna version av processdokumentet.

Detta dokument har tagits fram i samarbete mellan W3C Advisory Board och den öppna gruppen Revising W3C Process Community Group.

Ny rapport från workshop: ”MultilingualWeb” (april 2015)

2015-07-30

Nu finns en sammanfattande rapport från den workshopen om flerspråkiga webben, som ägde rum i Riga i april.

Den sammanfattande rapporten från MultilingualWeb (Riga, Lettland, 29 april 2015) kan nu hämtas från webbplatsen för MultilingualWeb. Den innehåller en sammanfattning av varje session, och har länkar till presentationer och minnesanteckningar gjorda under evenemanget. Detta var en lyckad workshop. Till denna och den parallellt hållna Connecting Europe Facility (CEF) kom fler än 200 registrerade deltagare. Titta även på en sammanfattning av viktigaste punkter, och på en speciell rapport om informationsspridning utförda av det stödjande EU-projektet LIDER. Lokal arrangör av evenemanget var Tilde, stödd av projektet LIDER och av Verisign. Läs mer om arbetet med en internationaliserad webb.

Nu öppnar ett nytt W3C-kontor i Australien.

2015-07-29

Det australiensiska W3C-kontoret har nu fått en ny värdinstitution: Australian National University.

W3C Office logo W3C har nu glädjen att meddela att Australian National University (ANU) i Canberra har utvalts att vara den nya värden för det australiensiska W3C-kontoret. Detta kontor kommer att skötas i samarbete mellan ANU College of Business and Economics och ANU College of Engineering and Computer Science. Dr. Armin Haller är kontorschef. Regionala W3C-kontor fungerar som kontaktpunkt mellan intressenter i regionen och det arbete som utförs inom W3C, och bidrar till att säkerställa att W3C och de specifikationer som W3C tar fram blir kända. Professor Shirley Leitch, dekanus vid ANU College of Business and Economics säger, ”Vi är glada att ha valts som värd för det australiensiska W3C-kontoret, en organisation som definierar internationella standarder för webben och som formar webbens framtid.” Professor Elanor Huntington, dekanus vid ANU College of Engineering and Computer Science säger att universitetet kommer att integrera idéer och resultat från W3C in i utbildningen. Läs mer i vår pressrelease, och ta del av mer information om W3C:s kontorsverksamhet.

Nytt dokument: länkad data ... ”Linked Data Patch Format

2015-07-28

Arbetsgruppen för plattform för länkad data (”Linked Data Platform (LDP) Working Group”) har tagit fram ett dokument om uppdatering av länkad data.

Linked Data Patch Format – publicerad av Linked Data Platform (LDP) Working Group som Group Note – definierar ett språk som kan användas för att beskriva en sekvens av operationer på resurser representerade som länkad data. Detta språk är lämpligt att användas tillsammans med HTTP-metoden PATCH. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nytt dokument: xml ... ”XML Signature Syntax and Processing Version 2.0”

2015-07-23

Arbetsgruppen för XML-säkerhet (”XML Security Working Group”) har dokumenterat digital signering i XML.

XML Signature Syntax and Processing Version 2.0 – publicerad av XML Security Working Group som Group Note – beskriver bearbetningsregler och syntax för digital signering i XML. XML Signatures erbjuder integritet, meddelandeautentisering, och/eller autentisering av signerare, för alla typer av innehåll, oavsett om innehåll finns inom den XML vilken bär signaturen, eller om det finns annorstädes. Läs mer om arbetet med säkerhet på webben.

Nytt Working Draft: internationalisering ... ”Chinese Layout Requirements

2015-07-23

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder (”Internationalization Core Working Group”) har tagit fram ett utkast om layout av kinesiska språk.

Requirements for Chinese Text Layout – publicerad av Internationalization Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver krav på layout av kinesiska skriftspråk på webben och i digitala publikationer. Dessa krav bör utnyttjas av de som utvecklar webbteknologier, såsom CSS, HTML och SVG, samt av implementatörer av webbverktyg, för att förstå hur kinesiska språk bör hanteras i webbsammanhang. Detta dokument tas fram av Chinese Layout Task Force, som är del av Internationalization Interest Group. Detta är fortfarande ett tidigt utkast, och de som är engagerade i arbetet vill gärna få kommentarer och förslag från alla, som stöd for fortsatt arbete med denna specifikation.

Läs mer om arbetet med internationalisering (i18n).

Nya dokument: webbtillämpningar ... ”Task Scheduler”; ”URL scheme”; ”Socket API”

2015-07-23

Arbetsgruppen för klienttillämpningar (”System Applications Working Group”) har publicerat tre dokument: om hantering av bearbetningar, om webbadressering, om socketkommunikation.

De aktuella dokumenten – publicerade av System Applications Working Group som Notes – har offentliggjorts som dokumentation av utfört arbete, eftersom arbetsgruppen kommer att upphöra. Dessa dokument har tidigare publicerats som Working Drafts, men publiceras nu som Working Group Notes, för att signalera att de inte kommer att vidareutvecklas till fulla specifikationer. De tre dokumenten beskrivs nedan.

Task Scheduler API Specification är utkast till en specifikation av ett API, med vilket man kan tidslägga en bearbetning till viss tidpunkt. När denna tidpunkt infaller kommer tillämpningen, som lade exekveringsplanen, att få en signal via en funktionell händelse på en tjänstearbetare (service worker). En sådan händelse kommer att levereras till tjänstearbetaren, oavsett om tillämpningen är aktiv eller ej i ett webbverktyg. Tillämpningar som väckarklockor eller självuppdaterare kan använda detta API för att utföra vissa bearbetningar vid angiven tidpunkt.

The app: URL Scheme specificerar URL-schemat app:, vilket kan användas av förpackade tillämpningar för att få tillgång till resurser som representeras inne i någon behållare. Dessa resurser kan sedan användas med sådan plattformsfunktionalitet som kan hantera URL:er.

TCP and UDP Socket API definierar ett API som erbjuder ett gränssnitt till råa UDP-sockets, TCP:s klientsockets, och TCP serversockets. Användande av dessa API:er kräver försiktighet, då tillämpningar som använder råa sockets kan hämta innehåll som bryter mot policy om vilka innehåll som kan hämtas i ett givet sammanhang.

Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: data-på-webben ... ”Spatial Data on the Web Use Cases and Requirements

2015-07-23

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om krav och användningsfall för hantering av rumslig data.

Rumslig data – data om geografiska platser på jorden och om naturliga eller konstruerade objekt däri – berikar platsbaserade slutanvändartjänster, kartor på nätet, nyhetsreportage, vetenskaplig forskning, offentlig förvaltning, sakernas Internet, och mycket mer. Spatial Data on the Web Use Cases and Requirements – publicerad av Spatial Data on the Web Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver fler än 50 krav, som härletts från fler än 40 användningsfall där rumsliga informationssystem och webbteknologier kan och bör samverka smidigt. Detta dokument publiceras samtidigt av både W3C och Open Geospatial Consortium (OGC), och är den första publikationen skapad i det samarbete som annonserades i januari 2015.

Arbetsgruppen avser att börja publicering av sina huvudsakliga leverabler senare detta år, där ”Spatial Data on the Web Best Practices” planeras publiceras i oktober 2015. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nytt dokument: formatering ... ”Additional Requirements for Bidi in HTML and CSS”

2015-07-21

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder (”Internationalization Core Working Group”) har tagit fram ett dokument om principer för hantering av skrivriktning i webbinnehåll.

Additional Requirements for Bidi in HTML & CSS – publicerad av Internationalization Working Group som Group Note – är ett dokument som använts som arbetsmaterial för att synkronisera arbetet i arbetsgrupperna för HTML och för CSS kring vissa kritiska områden. Det publiceras nu som ett historiskt dokument, för att klarlägga de tankar som arbetats fram under arbetet med specifikationer som berör skrivriktning i webbinnehåll. Dessutom fungerar det som en källa för motiv till varför vissa specifikationsval gjorts. I dokumentet ingår ytterligare anmärkningar, vilka ger en kort sammanfattning av vad som faktiskt implementerats i specifikationerna för HTML och CSS. Läs mer om arbetet med internationalisering (i18n).

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Display Module Level 3”

2015-07-21

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har tagit fram ett utkast om layout i lådor.

CSS Display Module Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – beskriver hur CSS formaterar ett trädformat innehåll som ett träd av lådor. Dessutom definieras egenskaperna ”display” och ”box-suppress”, som kan användas för att styra presentationen. Läs mer om arbetet med formatering.

Nya Working Drafts: internationalisering ... ”String Matching and Searching” ”Indic Layout

2015-07-21

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder (”Internationalization Core Working Group”) har tagit fram två utkast: om stränghantering vid sökning, och om layout för indiska språk.

De två aktuella utkasten – publicerade av Internationalization Working Group som Working Drafts – är:

Character Model for the World Wide Web: String Matching and Searching, som utvidgar ”Character Model for the World Wide Web 1.0: Fundamentals” (CHARMOD) så att författare av specifikationer, programvaruutvecklare, och innehållsutvecklare, alla får en gemensam specifikation att referera till när det finns behov att tydliggöra vad det betyder att jämföra strängar på webben och därmed förbättras interoperabiliteten.

Indic Layout Requirements, vilken beskriver grundläggande krav för layout av innehåll i indiska skriftspråk på webben och i digitala publikationer. Dessa krav ger information som är relevant för webbteknologier som CSS, HTML och SVG, om hur man bör stödja användning av indiska skrivspråk. Det aktuella dokumentet fokuserar på Devanagari, men avsikten är att bredda tillämpbarheten, så att även andra indiska språk stöds.

Läs mer om arbetet med internationalisering (i18n).

Ny Candidate Recommendation: säkerhet ... ”Content Security Policy Level 2”

2015-07-21

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) har nu publicerat ett genomarbetat utkast om policyspråk för säkerhet.

Content Security Policy Level 2 – publicerad av Web Application Security Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett policyspråk som kan användas för att deklarera restriktioner på hur innehåll i webbresurser kan användas, samt en mekanism för att överföra en sådan policy från en server till en klient, i de fall att policyn skall tillämpas. Läs mer om arbetet med säkerhet på webben.

Nytt Working Draft: prestanda ... ”Preload

2015-07-21

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om möjlighet att ladda webbinnehåll i förväg.

Preload – publicerad av Web Performance Working Group som första offentligt Working Draft – definierar laddningsberoenden relaterade till HTML:s länkelement. Sådana beroenden av dessa element erbjuder en deklarativ hämtningsoperation, som påbörjar en tidig hämtning av webbinnehåll, och som skiljer hämtning av innehåll från bearbetning av detta innehåll. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Proposed Recommendation: tillgänglighet ... ”Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0”

2015-07-21

Arbetsgruppen för tillgängliga författarverktyg (”Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat förslag om riktlinjer för tillgänglighet i författarverktyg.

Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 – publicerad av Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group (ATAG WG) som Proposed Recommendation – beskriver riktlinjer för funktionalitet i författarverktyg, så att dessa blir blir mer tillgängliga för innehållskonstruktörer med funktionshinder (del A i specifikationen), samt ger stöd för alla typer av innehållskonstruktörer att producera tillgängligt webbinnehåll (del B). Dessutom publicerar arbetsgruppen även Implementing ATAG 2.0 (Working Draft). Läs mer om vad som görs i arbetet med tillgänglig webb (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt Working Draft: prestanda ... ”Performance Timeline Level 2”

2015-07-16

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om hur man lagrar och hämtar tillbaka högupplösta tidsmätningar.

Performance Timeline Level 2 – publicerad av Web Performance Working Group som Working Draft – utvidgar specifikationen High Resolution Time (HR-TIME-2) genom att erbjuda metoder för att lagra och återhämta mätdata om tid med hög precision. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nya Candidate Recommendations: data-på-webben ... ”CSV”

2015-07-16

Arbetsgruppen för CSV-på-webben (”CSV on the Web Working Group”) publicerar nu fyra genomgranskade förslag om hantering av data representerade i CSV-format.

De aktuella dokumenten – publicerade av CSV on the Web Working Group som Candidate Recommendations – är:

I och med att dessa publiceras som Candidate Recommendation, anser nu arbetsgruppen att den tekniska designen är fullständig, och att information om erfarenheter av implementering av dessa efterfrågas. Det finns fler än 600 testfall, samt ett separat dokument om hur man använder testfallen, och hur man rapporterar om implementering. Arbetsgruppen är mycket intresserad av att få tillgång till kommentarer och implementationserfarenheter angående dessa specifikationer, antingen som synpunkter i gruppens GitHub repository eller som meddelanden på public-csv-wg-comments@w3.org.

Arbetsgruppen förväntar sig att kunna uppfylla implementationsmålet (dvs minst två oberoende implementationer för varje testfall) senast 30 oktober 2015.

Läs mer om arbetet med data på webben.

Nytt Working Draft: prestanda ... ”High Resolution Time Level 2”

2015-07-14

Arbetsgruppen för webbprestanda (”Web Performance Working Group”) levererar nu ett utkast om mätning av tid för bearbetningssteg.

High Resolution Time Level 2 – publicerad av Web Performance Working Group som Working Draft – definierar ett API som erbjuder aktuell tid i precision bättre än millisekund, på ett sätt att det inte påverkas av förskjutningar eller förändringar av systemklockan. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt dokument: apparater ... ”Permissions for Device API Access

2015-07-14

Arbetsgruppen för apparat-API (”Device APIs Working Group”) har nu tagit fram ett dokument om behörighet för operationer på en apparat.

Permissions for Device API Access – publicerad av Device APIs Working Group som Group Note – är en publicering som annonserar att arbete på denna specifikation har avbrutits, och att ytterligare utveckling av specifikationen utförs av Web Application Security Working Group, som har publicerat en uppdaterad version av Permissions API.

Nytt Working Draft: personlig integritet ... ”Tracking Compliance and Scope

2015-07-14

Arbetsgruppen för skydd mot spårning (”Tracking Protection Working Group”) har nu tagit fram ett genomarbetat utkast om skydd mot spårning på webben.

Tracking Compliance and Scope – publicerad av Tracking Protection Working Group som Last Call Working Draft – definierar en uppsättning goda råd om hur en webbplats kan uppfylla en användares specificerade preferenser om Do Not Track (DNT), vilka en webbserver kan ange att den stöder. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 7 oktober 2015. Läs mer om arbetet med skydd av personlig integritet.

Nya Working Drafts: tillgänglighet ... ”WAI-ARIA 1.1 and Core-AAM 1.1”

2015-07-14

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet (”WAI Protocols and Formats Working Group”) levererar nu uppdaterade utkast om WAI-ARIA 1.1 och om andra stöd för tillgänglighet.

De aktuella utkasten – publicerade av Protocols and Formats Working Group som uppdaterade Working Drafts – är: Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1, Core Accessibility API Mappings (Core-AAM) 1.1, och Accessible Name and Description: Computation and API Mappings 1.1 (AccName-AAM).

WAI-ARIA erbjuder en ontologi för roller, tillstånd och egenskaper vilka definierar element i tillgängliga element för användargränssnitt. Denna ontologi har konstruerats för att förbättra tillgänglighet och interoperabilitet av webbinnehåll, speciellt för webbtillämpningar.

Core-AAM beskriver hur användarverktyg bör exponera innehållsspråks semantik till tillgängliga API:er för olika innehållsteknologier (bl.a. WAI-ARIA), och fungerar som grund för andra specifikationer vilka kan utvidga avbildningarna till specifika teknologier.

AccName-AAM beskriver hur användarverktyg identifierar namn och beskrivningar av tillgängliga objekt i innehållsspråk för webben, och hur de exponerar dessa i tillgängliga API:er.

Läs mer om denna publicering i e-post-meddelandet med inbjudan till granskning och läs om arbetet med tillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nya Working Drafts: grafik ... ”SVG Paths”, ”SVG 2”

2015-07-09

Arbetsgruppen för skalbar vektorgrafik (”Scalable Vector Graphics (SVG) Working Group”) har tagit fram två utkast om SVG: om spår, och om SVG version 2.

De aktuella utkasten – publicerade av SVG Working Group – är följande.

SVG Paths (första offentligt Working Draft) specificerar syntax och DOM-representation av spår (paths), som är former vilka kan renderas i ett dokument. Spår är huvudsakligen använda för att presentera former med hjälp av SVG:s path-element, men kan även användas av ett antal andra plattformsfunktionaliteter, såsom utklippsspår, och presentation på en rityta (canvas) i HTML.

Scalable Vector Graphics (SVG) 2 (Working Draft) specificerar funktionalitet och syntax för Scalable Vector Graphics (SVG) Version 2. SVG är ett XML_baserat språk som används för att beskriva tvådimensionell grafik av rastertyp eller av blandar vektor- och rastertyp. Detta språk kan formateras, skalas om för olika upplösningar på presentationsteknologin, och kan användas för sig själv, blandad tillsammans med HTML-innehåll, eller inbäddad (via namnrymder i XML) i andra XML-baserade språk. SVG stöder även dynamiskt modifierat innehåll; man kan använda skript för att skapa interaktiva dokument, och animeringar stöds genom att använda deklarativ animeringsfunktionalitet eller genom att använda skript.

Läs mer om arbetet med grafik.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... ”Digital Publishing WAI-ARIA Module

2015-07-07

Arbetsgruppen för protokoll och format för tillgänglighet (”WAI Protocols and Formats Working Group”) och intressegruppen för digital publicering (”Digital Publishing Interest Group”) har nu tagit fram ett utkast om digital publicering och tillgänglighet.

Digital Publishing WAI-ARIA Module 1.0 – publicerad av Protocols and Formats Working Group tillsammans med Digital Publishing Interest Group som första offentligt Working Draft – är en specifikation som utvidgar Accessible Rich Internet Applications WAI-ARIA 1.1 genom att definiera en ontologi för roller, tillstånd och egenskaper specifikt inriktade mot området digital publicering. Detta underlättar automatiserad bearbetning och stöd för tillgänglighet genom att erbjuda semantiska aspekter som inte ingår i grundläggande språk som HTML. Nu kan skapare av innehåll ange strukturell information vilken kan användas av tekniska hjälpmedel, och dessutom underlättas läsarnas semantiska navigering, presentation och interaktionsfunktionalitet. Mer information om detta kan hittas i blogginlägget “ARIA and DPUB publish FPWD”. Ta del av mer information om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI) och om arbetet med digital publicering.

Nytt Working Draft: formatering ... ”Web Animations

2015-07-07

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har i samarbete med arbetsgruppen för SVG (”SVG Working Group”) levererat ett utkast om animering på webben.

Web Animations – publicerad av CSS Working Group och SVG Working Group som Working Draft – definierar en modell för synkronisering och tidsstyrning av förändringar av presentationen av webbsidor. Här definieras även ett programmerbart gränssnitt som ger möjlighet att interagera med denna modell, och avsikten är att andra specifikationer kommer att definiera deklarativa sätt att exponera motsvarande funktionalitet. Läs mer om arbetet med formatering och om arbetet med grafik.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... ”CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI)”

2015-07-07

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag om egenskaper och värden som stöd för presentation.

CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI) – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation – beskriver sådana egenskaper och värden som är relaterade till användargränssnitt, och som föreslås att användas i CSS nivå 3 för att formatera HTML och XML (inklusive XHTML). Detta förslag innehåller och utvidgar motsvarande funktionalitet i CSS nivå 2 revision 1. Målet är att dessa egenskaper och värden ska användas för formatering av användargränssnitt för dokument. Läs mer om arbetet med formatering.

Ny Candidate Recommendation: html ... ”HTML Canvas 2D Context

2015-07-02

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) levererar nu ett genomarbetet utkast om att utnyttja ett 2D-ritbräde i HTML.

HTML Canvas 2D Context – publicerad av HTML Working Group som Candidate Recommendation – definierar hur ett HTML-ritbräde (canvas) kan användas för 2D-ritande. I detta 2D-sammanhang erbjuds objekt, metoder och egenskaper som stöd för att rita och manipulera grafik på en rityta. Denna specifikation är nu redo för provimplementering, och all erfarenhet om sådan implementering bör skickas till arbetsgruppen. Läs mer om arbetet med HTML.

Nytt Working Draft: webbannoteringar ... ”Web Annotation Protocol

2015-07-02

Arbetsgruppen för webbannotering (”Web Annotation Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om hur användare kan göra annoteringar på webbresurser.

Annoteringar används typiskt för att ange information om en resurs eller hur resurser relateras till varandra. Enkla exempel på detta är att lägga till en kommentar eller en tag till en vanlig webbsida eller bild, eller på ett blogginlägg om en nyhetsartikel. Web Annotation Protocol – publicerad av Web Annotation Working Group som första offentligt Working Draft – specificerar teknologi för att registrera annoteringar av resurser. Läs mer om arbetet med digital publicering.