Om World Wide Web Consortium

SICS

SICS är ett av de lokala W3C-kontoren i Europa, Afrika och Asien.

W3C:s huvudnoder ligger i USA, Frankrike och Japan.
Nyhetsbrev


[info om nyhetsbreven]

W3C

Nyheter 2001-08-01


Som ett led i informationsspridningen om händelser och nyheter rörande W3C kommer vi att distribuera "Nyhetsbrev" i en någorlunda regelbunden form.

Denna utgåva av nyhetsbrevet ger, förutom kontorsinformation och en påminnelse om XML-dagen/2001, information om W3C standarder som blivit Recommendation eller Proposed Recommendation.

InnehållNy samordnare på lokalkontoret

Olle Olsson börjar jobba med W3C-aktiviteter


W3C:s lokalkontor har fått en ny medarbetare, Olle Olsson (olleo@w3.org). Han kommer att ansvara för olika typer av aktiviteter, bl.a. Nyhetsbrevet.


XML-dagen 2001 i Stockholm

'Building Next Generation Internet Applications'


XMLday 2001 äger rum i Stockholm (Berns) den 27:e september. I våra grannländer äger också XML-dagen rum:


Policy om patentfrågor publicerad

Hur W3C skall hantera konflikt mellan patent och standarder


Arbetsgruppen för patentfrågor, "Patent Policy Working Group", har publicerat ett arbetsdokument W3C Patent Policy Framework. Detta dokument föreslår förändringar i W3C:s arbetsprocess och medlemsöverenskommelser ("Member Agreements"), innefattande bl.a. licensieringsprinciper för W3C:s arbetsgrupper, öppenhetskrav, licens-åtaganden, och en procedur för avvikelsehantering. Kommentarer på innehållet i detta dokument tas emot fram till 30:e september. Läs mer om bakgrund och Patent Policy FAQ.


Dokument med regler för webb-tillgänglighet har publicerats

Tillgänglighet för alla


W3C arbetar med att ta fram regler för hur webben kan göras mer tillgänglig för alla, med eller utan handikapp. Detta arbete drivs i W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group. Denna arbetsgrupp har publicerat ett arbetsdokument Web Content Accessibility Guidelines 2.0, som innehåller checklistor vilka är mer generella och mindre HTML-specifika än de som tidigare publicerats i WCAG 1.0. Sådana checklistor beskriver hur man kan göra webb-innehåll mer tillgängligt för människor med funktionshinder. Läs mer om Web Accessibility Initiative (WAI).


XML Accessibility Guidelines arbetsdokument publicerat

Regler för XML-användning


Arbetsgruppen för WAI protkoll och format har publicerat ett arbetsdokument som innehåller XML Accessibility Guidelines (regler för tillgänglighet). Detta dokument, ett hjälpmedel för webb-konstruktörer och innehålls-konstruktörer, förklarar hur man kan konstruera XML-tillämpningar som blir lätttillgängliga för alla. Mer information finns på sidan Web Accessibility Initiative.


W3C startar en RDF Validation Service

Verktyg för att checka RDF-användning


W3C har tillgängliggjort en granskare, W3C RDF Validation Service, ett resultat av arbetet med Semantic Web. Denna granskare (en on-line-baserad tjänst) bygger på ett tidigare vertyg, "Another RDF Parser" (ARP). Om man sänder en URI eller ett RDF/XML-dokument, så får man tillbaka en representation i termer av tripler, och en grafisk visulisering av datamodellen.

Tjänsten validerar att RDF användes i enlighet med RDF:s modell och syntax-specifikation, och kommer att följa de ändringar som är under bearbetning i RDF Core Working Group.

Ett flertal exempel på hur RDF användes finns tillgängliga som testfall.


W3C startar kvalitétssäkringsarbete

Kvalitetssäkra webb-standarder


W3C har startat en Quality Assurance (QA) Activity. En Working Group och en Interest Group har skapats, med målsättning att ytterligare förbättra kvalitén hos resultat som tas fram av W3C. QA kommer att arbeta med kvalitétsfrågor rörande specifikationer, stödja utvecklingen av bra valideringsverktyg, av test-verktyg, och av test-ramverk som kan användas av konstruktörer. Mer information om gruppens uppdrag finns på QA Activity statement.

W3C skapar de tekniska specifikationer som i webb-världen betraktas som webb-standarder. För att dessa standarder skall möjliggöra interoperabilitet och för att alla webb-användare skall få tillgång till webb-innehåll, så är det viktigt att standarders implementation ges lika stor vikt som deras framtagande.

Fram till mitten av år 2001 har W3C publicerat mer än 35 recommendationer. I takt med att familjen av specifikationer blir mer komplex, så blir deras acceptans och användning lika stora utmaningar. Tidigare erfarenheter med HTML, CSS och SMIL (vilka alla har implementerats av leverantörer med varierande grad av korrekthet) pekar på att arbetet med QA måste bedrivas med kraft och envishet.

Kvalitéts-arbetet (QA) har två tyngdpunkter:

  • konsolidering och utvidgning av existerande kvalitétsarbeten (publikationsprocessen, existerande valideringsverktyg, test-sviter, test-ramverk, etc.), och
  • informationsspridning kring frågor som berör samverkan, cerifiering, utbildning, finansiering, samt att följa upp kvalitén hos produkter och tjänster som har med W3C-teknologier att göra.

SMIL 2.0 blir W3C Recommendation


World Wide Web-konsoritiet har publicerat Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL) 2.0 som en W3C Recommendation. Specifikationen har utvärderats av W3C-medlemmar, vilka stöder att den blir en industristandard. SMIL (uttalas "smajl") definierar ett XML-baserad språk som webbinnehållsförfattare kan använda för att bygga interaktiva tillämpningar. Version 2.0 innehåller cirka etthundra fördefinierade övergångseffekter, och stöd för hierarkisk layout och animering. Här finns information om hur SMIL redan implementerats, och press-releaser finns även tillgängliga.


Extensible Stylesheet Language (XSL) blir W3C Proposed Recommendation


W3C har offentliggjort att Extensible Stylesheet Language (XSL) 1.0 har fått status "Proposed Recommendation". Mediaförfattare använder XSL för att uttrycka hur webb-innehåll skall presenteras och sidindelas på ett presentationsmedium i en interaktiv sökmotor, som ett flygblad eller som en bok. Mer information finns på XSL home page.


XML Information Set blir W3C Proposed Recommendation


W3C har nu publicerat XML Information Set (Infoset) som en "Proposed Recommendation". Infoset definierar elva typer av informationsenheter i XML-dokument. Läs mer om W3C XML arbeten.


XML-Signature blir W3C Proposed Recommendation


Arbetet med XML-Signature Syntax and Processing har nu nått fram till stadiet "Proposed Recommendation". Digitala signaturer i XML erbjuder skydd, meddelande-autenticering och/eller tjänster rörande autenticering av avsändare. Denna specifikation har tagits fram av en arbetsgrupp i samarbete mellan IETF och W3C, XML Signature Working Group. Mer information finns tillgänglig om XML Digital Signature Activity.


Detta nyhetsbrev har (som synes vid sidans slut) blivit validerat med HTML Validation Service och fått bedömningen "No errors found!".

Det kan ändå finnas problem med att få en korrekt/bra visuell presentation i olika typer av "browsers". Om ni upplever att presentationen i ert verktyg (mail-läsare eller vad det nu kan vara) så skicka gärna ett meddelande om vilken "browser" ni använder, och på vilket sätt nyhetsbrevet presenteras fick en misslyckad presentation. Det kan ju eventuellt vara möjligt att komma runt problemen.

Valid HTML 4.0!