Om World Wide Web Consortium

SICS

SICS är ett av de lokala W3C-kontoren i Europa, Afrika och Asien.

W3C:s huvudnoder ligger i USA, Frankrike och Japan.
Nyhetsbrev


[info om nyhetsbreven]

W3C

Nyheter 2003-05-15


Utgåvan innehåller annonseringar on W3C-nyheter, konferensinformation, pekare till ett verktyg som stöder kvalitetsarbete av webbplatser, samt information om några undersökningar av webbanvändning.

InnehållNyheter på hemsidan

Några färska nyheter


På lokalkontorets hemsida kan du hitta annonseringar om några nya W3C-dokument:

 • Nya Candidate Recommendations: CSS3 Modules. Tre CSS3 Modules har nu blivit Candidate Recommendations: Color, Ruby , och Text - presentation av webbinnehåll.
 • Ny Proposed Recommendation: SOAP Version 1.2 - ett lättviktsprotokoll för att utbyta strukturerad information i en decentralicerad miljö.
 • Nya Working Drafts: XQuery, XSLT, and XPath - sökningoch transformering av XML-dokument.
 • Nytt Working Draft: Web Content Accessibility Guidelines 2.0 - tillgängligt innehåll på webben.

W3C:s patentpolicy publicerad

Implementering av webstandarder bör ej kräva tillgång till kostsamma patent.


W3C har nu publicerat sin officiella policy - webbstandarder bör ej tyngas ner av kostsamma patent. Implementering av en webbstandard framtagen av W3C skall i största möjliga utsträckning vara oberoende av existerande patent. Om det finns patent som är kritiska för implementering av delar av standarden bör dessa patent kunna utnyttjas utan krav på royalties av patentinnehavaren ("royaltyfria patent"). Endast i undantagsfall accepterar W3C att andra typer av patent kan vara nödvändiga för en standard.


Konferenser och workshops

Kommande evenemang


Några kommande evenemang kring webb-teknologi:

 • [Jun 16-18th] - EEMA 2003 Conference - Prag, Tjeckien. EEMA, "European non-profit e-Business association", genomför sin 16:e årliga konferens och fokuserar på Web Service Management och kompatibilitetsfrågor. Se: https://www.eema.org/eema2003/prog.asp
 • [July 21-25th] European Workshop on OO and Web Services, Darmstadt, Tyskland. Del av European Conference on Object-Oriented Programming (ECOOP) 2003, in Darmstadt, Tyskland. http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/g.piccinelli/eoows.htm
 • [Sept 23-24th] - International Conference on Web Services, Erfurty, Tyskland. Temat för ICWS-Europe'03 är Web Services Architectures, Infrastructures and Applications. http://www.jeckle.de/ICWS03-Europe

Online-tjänst för att utvärdera webb-innehåll.

Utvärdera tillgänglighet och personlig integritet


En ny on-line tjänst för utvärdering av webb-innehåll har nyligen gjorts fritt tillgänglig. Watchfire WebXACT, från Watchfire Corporation, kan utvärdera webbsidor m.a.p. kvalitet, personlig integritet och tillgänglighet.

Enskilda sidor kan sändas över till tjänsten, och som svar får man information om problem i de olika perspektiven. Genom att utvärdera öch förbättra, så kommer webbinnehåll att bättre stämma med standarder inom området och med s.k. "best pratices".

En av rapporterna, WebXACT Accessibility Report, sammanfattar tillgänglighetsproblem, t.ex. hur väl olika hjälpmedel stödes av webbinnehållet. En av de regeluppsättningar som användes för detta analys är W3C:s Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

En annan rapport, WebXACT Privacy Report, ger information om webbsidan innehåller länkar till "privacy statements", om den identifierar principer för informationsinsamling, spårning av navigering, användning av "cookies" och liknande. En standard som understödes är W3C:s P3P.

Se informations-sida


Internet som källa för hälso- och sjukvårdsinformation.

Ökat utnyttjande av webben som källa.


Europeiska kommissionen har nyligen publicerat en undersökning om var EU-medborgare hämtar information relaterat till hälso- och sjukvård.

Undersökningen visar att över hela EU så använder nästan var fjärde medborgare webben för att få information inom området hälso- och sjukvård. Det finns stora variationer mellan länderna: i Danmark och Nederländerna är utnyttjandet kring 40%, medan Grekland, Spanien, Portugal och Frankrike ligger på 15% eller mindre. Personal inom hälsovårdssektorn är fortfarande den mest utnyttjade källan, och traditionella media (television, tidningar, tidskrifter) används oftare än webben. Andra fakta som framkommit är att det är stor tillit till hälso- och sjukvårdssektorn (84%), medan tilliten till den kommersiella och den politiska sektorn ligger mycket lägre (16% respektive 11%).

"Denna undersökning visar att det finns en uppenbar efterfrågan på hälsoinformation bland Europas medborgare, men den påvisar också den kritiska betydelsen av tillit" säger EU kommissionären David Byrne.

Se EU press-release


Den västeuropeiska Web Service marknaden växer.

Når 7 miljarder euros 2007.


Webbtjänster (Web Services, applikationer åtkomliga på webben) är i sin linda, men denna nya typ av arkitektur har en potential att bli den dominerande arkitekturen för distribuerade tjänster. Detta är en slutsats från en marknadsanalys gjord av IDC: "Western Europe Web Services Market Analysis, 2002-2007". Dock kommer webbtjänster inte att i närtiden skapa stora intjäningsmöjligheter för IT-aktörer under de närmaste åren. Det uppskattas att den totala marknaden kring webbtjänster (mjukvara, hårdvara och tjänster) växer från 94 MEuro år 2002 till 6800 MEuro 2007, vilket ger en årlig tillväxt på 135%.

Det är troligt att webbtjänster blir av kritisk betydelse för de stora aktörerna. Stora europeiska företag kommer att vara den största målgruppen, eftersom behovet av system-till-system integration är som störst i miljöer där det finns många decentraliserade system. I närtiden kommer teknologi för webbtjänster att främst tillämpas bakom brandväggar, inom företag. En andra fas kommer att innebära att webbtjänster integrerar tjänster och deras utnyttjande mellan företag.

Se EuropeMedia.net artikel


Demografiska faktorer påverkar eBusiness.

Stora kundgrupper fortfarande utanför.


En ny amerikansk rapport visar att 42% av amerikaner inte använder Internet. Spridningen av Internet inom stora befolkningslager har saktat av. Det stora antalet icke uppkopplade genererar nya utmaningar för kommersiella aktörer som rinriktar sig på grupper där Internet inte slagit igenom.

Rapporten, "The Ever-Shifting Internet Population", baseras på forskning gjord av "Pew Internet and American Life" - en icke-kommersiell organisation som studerar Internets genomslag i samhället.

Enligt rapporten har ökningen av Internet-användningen planat ut sedan 2001. Internets genomslag ligger nu kring 60%, och har inte förändrats mycket sedan oktober 2001.

Det finns ett flertal orsaker till att tillväxten avstannat, t.ex. att antalet människor som slutar använda nätet ökar eller att det kärvare ekonomiska läget som medför att familjer ser över sina utgifter.

Rapporten identifierar ett flertal demografiska faktorer som påverkar nätanvändning:

 • Ålder - äldre utnyttjar nätat mindre än genomsnittet
 • Minoritetsgrupper - Trots att skillnaderna mellan kulturella grupper minskar så är minoritetsgrupper lägre representerade.
 • Utbildning - Lägre utbildning medför lägre grad av nätanvändning.
 • Geografi - Landsbygdinnevånare utnyttjar nätet i mindre grad jämfört med stadsbor, och
 • Funktionshinder - Människor med funktionshinder avskräckes av de höga kostnaderna för handikapphjälpmedel.

Icke-användare kommer att förbli ett större problem för företag som vill göra affärer via nätet. Icke-uppkopplade kommer att fortsätta utnyttja med kostsamma kommunikationskanaler till företag, t.ex. genom att kommunicera över telefon istället för e-post.


Användning av flera media samtidigt.

Webben är en av många kanaler.


Findings from Latest Simultaneous Media Usage Survey

En undersökning genomförd av BIGresearch ( http://www.bigresearch.com/ ) kartlade "samtidig användning" av olika media i USA. Ett exempel är att lyssna på radion samtidigt som man läser tidningen. En intressant detalj i resultaten är att Internet verkar användas samtidigt med andra media.

Att surfa på internet när man lyssnar på radio: män: 16.2% kvinnor: 17.4%

Att surfa samtidigt som man tittar på TV: män: 23.8% kvinnor: 29.1%

Det kan verka ointuitivt att TV här ger högre siffror än radio, men det kan vara en avspegling av den unikt amerikanska attityden till TV som "bakgrundsmedium". Det öppnar dock upp för tanken att aktörer kan tjäna på att utnyttja TV-mediet som en annonspelare för internet-tjänster.

BIGresearch http://www.bigresearch.com/news/big042303.htm


Europeiska handikappåret 2003.

Tillgänglighet på webben viktigt.


Det finns fler än 37 miljoner funktionshindrade i EU. Under 2003

2003 är det europeiska handikappsåret ("European Year of People with Disabilities 2003"). Under detta år kommer Europa att driva på utvecklingen mot jämställdhet för personer med funktionshinder. Över hela Europa kommer fokus att läggas på alla de områden i Europas samhällen där olika sorters hinder och diskriminering fortfarande existerar för de europeer som har någon sorts funktionshinder, det vill säga en av tio medborgare.

"Det europeiska handikappåret 2003" har en webb-sajt på http://www.eypd2003.org/eypd/about/index_en.jsp

Flerspråkig - ytterligare ett sätt att få viss information tillgänglig i praktiken!

Den svenska webb-sajten för detta initiativ finns på http://www.handikapparet2003.nu/default/index.php


Ni inbjudes att besöka vår webbplats.

Valid HTML 4.0!