Om World Wide Web Consortium

SICS

SICS är ett av de lokala W3C-kontoren i Europa, Afrika och Asien.

W3C:s huvudnoder ligger i USA, Frankrike och Japan.
Nyhetsbrev


[info om nyhetsbreven]

W3C

Nyheter 2002-04-19


Denna utgåva av nyhetsbrevet innehåller nyheter från arbete inom W3C, men även information om webbstatistik, samt länkar till nytt informationsmaterial på vår webbplats.

InnehållStatistik om webben

Webbaccess till offentliga sektorn


Utnyttjar vi, svenska medborgare, webb-access till offentliga sektorns tjänster?

Det talas mycket om den ökade användningen av webben som en informationskanal för var och en. Är det bara ord, eller finns det en realitet bakom? Låt oss titta lite på vad statistiken säger.

Den mest populära användningen av Internet är fortfarande att söka och hämta information, tätt följt av e-post. Till hur stor del är detta "nöjes-surfning", och till hur stor del är det fråga om ett viktigt informationsbehov? Vi har inte siffror om det, men följande graf visar ett perspektiv på webb-användning.

A

Medan informationssökning och -hämtning respektive e-post växt med ungefär 50% under perioden, så har utnyttjande av banktjänster mer än tredubblats, och varu- och tjänstebeställningar ökat nästan lika mycket. Detta kan vara ett nog så gott tecken på att webben blir mer nyttig, och därmed viktig i det dagliga livet. Eller, uttryckt annorlunda, det målstyrda användandet växer starkare än övrig användning!

Hur sprider användare gracerna mellan olika typer av myndigheter?

A

Som diagrammet visar ligger de statliga myndigheterna i topp, med kommuner som god (men avstannande) tvåa. Landstingen, som ju levererar sjuk- och hälsovård till oss alla, ligger anmärkningsvärt lågt, även om procentuell tillväxt sker här.

Det är inte att förvåna att Riksskatteverket och skattemyndigheterna är myndigheter som vi alla har "affärer" med. Det är intressant att iaktta hur proportionerna förändrats mellan ett traditionellt medium (telefon) och det nya mediet (webben)

A

Eftersom troligen ingen surfar in på skattemyndigheternas webbsidor bara för nöjes skull, så kan vi nog dra slutsatsen att RSV/skattemyndigheter har varit framgångsrika i att dra till sig användare.

De fakta som återgivits ovan är hämtade från skriften "Fakta om informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2002", en omfattande och mångsidig, men samtidigt översiktlig, sammanställning av relevant statistik. Denna faktabok är producerad och utgiven av Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA, http://www.sika-institute.se ). Om ni behöver statistik inom IKT (Informations och kommunikationsteknik), så passa på att utnyttja de data som SIKA tillhandahåller.


Presentationsmaterial om tillgänglighet

Bilder presenterade vid ett seminarium


Storbilderna från en presentation "Webb - tillgänglighet - funktionshinder" finns nu tillgängliga via sidan med presentationsmaterial


Webbstandarder - efterlevs de?

Empiriska data om standarders efterlevnad


Citat:

Webbplatser efterlever inte webbstandarder. En undersökning av mer än 300 företags hemsidor visade att praktiskt taget ingen av dessa använder HTML på ett helt korrekt sätt. Typiska felaktigheter är att tagg-strukturen är ogiltig, att icke understödda tecken förekommer i texten, och att dokumenten inte är typ-deklarerade.

Artikeln "Webbstandards - hur väl lever vi upp till dem?" finns tillgänglig via en länk på sidan med 'kontors-artiklar'.


Ny W3C-standard - P3P

Teknologi för skydd av personlig integritet


W3C offentliggör ny standard: Platform for Privacy Preferences (P3P) 1.0 har ny publicerats som W3C Recommendation: Platform for Privacy Preferences (P3P) 1.0. All information kring P3P finns på http://www.w3.org/P3P/. Den svenska pressreleasen finns tillgänglig via pressrelease-sidan. Ett lätt sätt att förstå vad P3P innebär för en webbplats är att titta på Making your Web site P3P Compliant in Six Easy Steps. Vi återkommer till P3P och problemområdet "personlig integritet" i en senare utgåva av nyhetsbrevet.


Document Object Model (DOM) - XPath

Arbetsdokument publicerat för kommentarer


Arbetsgruppen DOM (Document Object Model) har publicerat ett dokument Object Model (DOM) Level 3 XPath . Detta standard-utkast beskriver funktionalitet för att accessa ett DOM-träd med hjälp av XPath 1.0. Kommentarer mottas t.o.m. 1:e maj.


Speech Synthesis Markup Language

Arbetsdokument publicerat för kommentarer


Arbetsgruppen för Voice Browser har publicerat ett arbetsdokument (utkast) till Speech Synthesis Markup Language Specification Med hjälp av detta XML-baserade språk kan innehållsförfattare generera syntetiskt tal på webben, styra uttal, röststyrka m.m. Läs mer på hemsidan för Voice Browser Activity.


Namespaces 1.1 Working Drafts Published

Arbetsdokument publicerat för kommentarer


Arbetsgruppen XML Core har publicerat arbetsdokument inför en ny utgåva av definitionen av namnrymder i XML: Namespaces in XML 1.1 och Namespaces in XML 1.1 Requirements. Version 1.1 kommer att innehålla rättelser av fel i version 1.0, och erbjuda en mekanism för att "avdeklarera" namnrymdsprefix.


Ni inbjudes att besöka vår webbplats.

Valid HTML 4.0!