Om World Wide Web Consortium

SICS

SICS är ett av de lokala W3C-kontoren i Europa, Afrika och Asien.

W3C:s huvudnoder ligger i USA, Frankrike och Japan.
Nyhetsbrev


[info om nyhetsbreven]

W3C

Nyheter 2005-05-11


Nyhetsbrevet innehåller korta beskrivningar av avhållna och kommande W3C-workshops, nya standarder för hantering av binär data i XML, kommande W3C-seminarium om multimodalitet, standardiserad modell för tecken, och W3C:s närvaro vid den stora 3GSM-mässan.

InnehållNya Recommendations, Working Drafts, ...

XML Key Management, SVG Tiny, XQuery, XPath och XSLT, RDF/Topic Maps Interoperability, Web Services Addressing, ...


På lokalkontorets hemsida (och i nyhetsarkivet) kan du hitta annonseringar om nyheter från W3C, bland annat följande:

Nya Proposed Recommendations:

 • XML Key Management (XKMS)

Nya eller uppdaterade arbetsdokument (Working Drafts):

 • Compound Document Use Cases and Requirements
 • Content Selection for Device Independence (DISelect) 1.0XLink 1.1
 • Multimodal Architecture and Interfaces
 • RDF Data Access Use Cases and Requirements
 • RDF/Topic Maps Interoperability
 • SPARQL Query Language for RDF
 • SVG Tiny Version 1.2
 • SVG's XML Binding Language (sXBL)
 • Timed Text Distribution Profile
 • Web Services Addressing - Core
 • Web Services Addressing - WSDL Binding
 • XML Schema Component Designators
 • XML Schema Datatypes in RDF and OWL
 • XQuery, XPath och XSLT

Tre W3C-workshops under våren/sommaren 2005

Regelspråk, ramverk för semantik, XML Schema


W3C Workshop on Rule Languages for Interoperability, Washington, D.C., USA, 27-28 april 2005

Regelspråk och regelsystem används i många olika tillämpningar, alltifrån databasintegration, tjänsteleverans, hantering av affärsprocesser för kundutvärdering, integritetspolicies och sammansättning av webbtjänster. Generella regelspråk är dock förhållandevis ostandardiserade, och regelsystem från olika leverantörer har dålig interoperabilitet. Under senare tid har språken RDF och OWL för den semantiska webben växt fram, och börjar stödja data- och kunskapsdelning och med avsevärd flexibilitet. Det är allmänt accepterat att nästa komponent i arkitekturen för den semantiska webben är ett standardiserat språk för att dela regler.

Nyligen har en W3C-workshop om standardiserade regelspråk avhållits, där landskapet av regelspråk inventerades, och användarorienterade krav formulerats. Bidrag till denna workshop finns publicerade (se länk nedan).

Länk:

W3C Workshop on Frameworks for Semantics in Web Services, Innsbruck, Österrike, 9-10 juni 2005

Standarder för Web Services bildar en integrerad teknologistack som utvecklare av webbtillämpningar kan använda för att säkerställa interoperabilitet. W3C:s arbete i detta område fokuserades till en början på att ta fram väldefinierade meddelandegränssnitt och protokoll, och register i vilka tjänster kan annonseras. Dessutom har forskning bedrivits på ett antal viktiga utmaningar i området, såsom hur tjänsternas livscykel och deras resurser administreras, hur man på ett mer uttrycksfullt sätt kan beskriva processer, funktionalitet och begränsningar, och hur man kan konstruera en tjänst genom att kombinera andra tjänster. Den kommande workshopen siktar till att samla erfarenhet från arbete med tillämpningar och arkitekturer som ger semantik till webbtjänster, och att analysera olika ansatser till hur webbtjänster kan hanteras som en del i IT-miljön, liksom vilka strategier som bör tillämpas för att uppnå de önskvärda målen. Workshopen arrangeras i samarbete med projektet "Web Services and Semantics" (WS2), ett projekt som stöds av den europeiska kommissionens IST-program inomn det sjätte ramprogrammet.

Länk:

W3C Workshop on XML Schema 1.0 User Experiences, June 21-22, 2005 - Redwood Shores, CA, USA

XML Schema 1.0 har fått bred spridning och acceptans av leverantörer, och utgör en grund för andra specifikationer inom Web Services-området, i XML-orienterade frågesystem, och annorstädes. Vid denna workshop presenteras konkreta erfarenheter från användning av XML Schema 1.0, och belyses perspektiv på användbarhet, implementatering och interoperabilitet -- på denna specifikation och på dess testsviter. Bland de specifika teman som tas upp återfinns användning av XML Schema vid konstruktion av vokabulärer, beskrivning av Web Services och deras verktygsstöd, XHTML, XML Query och editorer för XML Schema.

Länk:


W3C-seminarier om multimodala webbtillämpningar för imbäddade system

Multimodalitet - viktigt för mobila tillämpningar


W3C utvecklar standarder som stöder flera olika sätt att interagera med webben: med ljud, med syn, och med känsel. Webben kan då utnyttjas genom att man använder sin röst, eller sina händer på ett tangentbord, en mus eller en penna. Man kan också lyssna till talad utmatning, och inspektera information på grafiska skärmar.

Den multimodala webben förändrar sättet på vilket människor interagerar med tillämpningar:

 • i din hand: bärbar access till multimedial kommunikation, nyhets-och underhållningstjänster.
 • i din bil: integrerade instrumentpaneler som erbjuder "hands-free" navigering och informationstjänster.
 • i ditt hem: fjärrstyrning av vardagens apparater, såsom television, video, kylskåp, ...
 • i ditt kontor: välj hur du vill interagera med din dator -- med en penna, tangentbord eller talade kommandon.

W3C strävar efter att sprida webbteknologier till nya miljöer, såsom mobila apparater, fordonstelematik och inbäddade system ("ambient intelligence"). Redan i dagens läge finns funktionella innovativa multimodala tillämpningar, och några av dessa kommer att visas vid W3C:s seminarium om multimodala tillämningar för inbäddade system, i Toulouse, Frankrike, den 21 juni 2005.

Detta seminarium arrangeras i samarbete med projektet "Multimodal Web Interaction" (MWeb), finansiellt stött av den europeiska kommissionens IST-program (inom sjätte ramprogrammet, avdelning INFSO-E1: Interfaces). Deltagande i seminariet är kostnadsfritt, och öppet för alla.

Link:


W3C-standarder är viktiga för den mobila webben

W3C och mobiltelefonivärlden


Även detta år hade W3C en monter på 3GSM-kongressen i Cannes, Frankrike (14-17 februari), där information gavs om W3C:s insatser kring den mobila webben.

Det är fortfarande en bit kvar till dess att man kan utnyttja mobila apparater för att surfa på webben på ett fullödigt och smidigt sätt. Visionen om den mobila webben har inte kunna materialiseras fullt ut, på grund av interoperabilitets- och användbarhetsproblem. Användare upptäcker ofta att deras favoritwebbplatser är svåra att komma åt med en mobil apparat, om det över huvud taget går att få vettig kontakt med dem. Ett av W3C:s mål är att göra det lika enkelt att komma åt webben från en mobil apparat som från en vanlig dator. Den mobila webbens supporters inser vilken enorm affärspotential som skapas om man kan kombinera mobila teknologier med webbteknologier. Viktiga aktörer kring mobila tjänster, såsom leverantörer av författarverktyg, innehållsleverantörer, apparattillverkare, webbläsarleverantörer och mobiltelefonoperatörer, de har alla samma mål att få mobila apparater att snabbt bli förstaklass-medborgare på webben.

Länk:


W3C har publicerat viktiga standarder för internationalisering

Modell för teckenrepresentation publicerad


Målet med teckenmodellen ("Character Model") för webben är att underlätta användning av webben, av alla människor oavsett språk, skriftsystem och kulturella konventioner -- vilket ligger i linje med W3C:s mål att skapa universell webb. En grundläggande förutsättning för att uppnå detta mål är att kunna överföra och behandla all världens tecken, på ett väldefinierat och välförstått sätt.

Då antalet webbtillämpningar stadigt växer, så har det blivit alltmer viktigt att ha tillgång till en delad teckenmodell. Unicode är ett naturligt val som bas för en sådan delad modell, speciellt som tillämpningutvecklare har börjat konsolidera sina kodningsval. Men det krävs ytterligare specifikationer för hur Unicode kan användas på webben -- och detta är målet med dokumenten om W3C:s Character Model.

"Character Model of the World Wide Web - Fundamentals" är den första i en uppsättning av tre dokument. Den bygger på Universal Character Set, såsom definierat av Unicode och ISO/IEC 10646, och ger specifikationsförfattare, programvaruutvecklare och innehållsutvecklare ett gemensamt ramverk för textmanipulering. Två andra specifikationerna tas nu fram. "Character Model for the World Wide Web 1.0: Normalization" specificerar generell normalisering och testning av strängidentitet, vilket behövs i textmanipulering. "Character Model for the World Wide Web 1.0: Resource Identifiers" specificerar konventioner för hur IRI:er (International Resource Identifier) skall utformas.

Länkar:


W3C tar fram en tredelad lösning för bättre Web Services-prestanda

Hantering av binär data i Web Services


Det huvudsakliga målet med tillämpningar baserade på Web Services är att dela och utnyttja data mellan tillämpningar. Detta område innefattar en alltmer spretande uppsättning mediaformat och apparater, bl.a. stora scheman och grafiska filer.

En av de största utmaningarna vad gäller teknik och prestanda för Web Services, är när en användare eller en tillämpning hanterar stora binära filer. Om binära filer kodas i XML på ett naivt sätt, så resulterar det i stora filer, vilket stjäl bandbredd och och på ett märkbart sätt slöar ner tillämpningar. För vissa apparater blir prestanda så dåliga att användning blir oacceptabel.

Tre nya W3C-standarder bereder marken för bättre hantering i dessa situationer.

Genom att erbjuda mer effektiva sätt att serialisera och överföra SOAP-meddelanden (XOP och MTOM), och genom att sända all data som behövs för att behandla meddelandet (RRSHB) -- även när data inte är lätt tillgängligt -- så kan Web Services bli snabbare och mer användbara. Dessa tre nyligen publicerade W3C-standarderna fungerar tillsammans med SOAP 1.2.

Links:


Ni inbjudes besöka vår webbplats, där ni hittar notiser om aktualiteter, arkiv över äldre nyheter, länkar till W3C-dokument på svenska, m.m.

Valid HTML 4.0!