Om World Wide Web Consortium

SICS

SICS är ett av de lokala W3C-kontoren i Europa, Afrika och Asien.

W3C:s huvudnoder ligger i USA, Frankrike och Japan.
Nyhetsbrev


[info om nyhetsbreven]

W3C

Nyhetsbrev mars 2002


Denna utgåva av nyhetsbrevet påminner om den stundande WWW-konferensen, lite nyheter om personal i W3C:s ledning, samt ett urval av nyheter om resultat och arbete i W3C:s arbetsgrupper.

InnehållWWW2002 - den stora webb-konferensen

Här får man reda på vad som är på gång


Det är väl värt att påminna om att årets stora webb-konferens snart går av stapeln. Det är WWW2002 - The eleventh international World Wide Web conference som äger rum på Sheraton Waikiki Hotel, Honolulu, Hawaii, USA, dagarna 7-11 maj 2002. Konferensen består av tre dagar med tekniska presentationer, föregånget av en dags "tutorials" och "workshops", och efterföljt av en s.k. "Developers Day".Den sistnämnda dagen kommer att ägnas åt ett antal "in-depth" sessioner, speciellt inriktat mot webb-utvecklare.


Nyheter om W3C:s personal


Den japanska vetenskaps- och teknologi-stiftelsen, "The Science and Technology Foundation of Japan" (JSTF), har tilldelat ett pris till W3C:s ledare Tim Berners-Lee. Han fick priset för "advancement of civilization through invention, implementation and deployment of the World Wide Web". Priset utdelas till personer som har gjort betydelsefulla tekniska och vetenskapliga bidrag för samhällets fromma.

Jean-Francois Abramatic har lämnat W3C. Han var arbetande ordförande i W3C under åren 1996-2001, och ledde på ett förtjänstfullt sätt W3C under dessa år. Jean-Francois är nu ansvarig för forskning och utveckling på Ilog (FR).

Steven R. Bratt har nu kommit till W3C, och arbetar som ny "Chief Operating Officer". Steve, som närmast kommer från "Nuclear-Test-Ban Treaty International Data Centre" i Wien, kommer att ha ansvar för internationella aktiviteter, arbetsprocesserna inom W3C, strategisk planering, budget, juridiska frågor och liknande.


Användarvänlighet på webben

'Snabb-guide' tillgänglig på flera språk


W3C:s arbetsområde WAI, "Web Accessibility Initiative", har fokus på frågeställningar som rör användarvänlighet i webb-miljöer. Som ett led i spridning av information om resultat har en s.k. "flyer" tagits fram (med stöd från Europeiska Kommissionen samt frivilliga). Detta enbladsdokument ger en snabb översikt över W3C:s WAI-arbete, och ger pekare till källor för fullödigare information om användbarhetsfrågor.


P3P - standard för skydd av personlig integritet på webben

Föreslagen standard finns nu tillgänglig


W3C har definierat en plattform för hantering av personlig integritet, P3P - Platform for Privacy Preferences, ett område som blir alltmer viktigt för webb-tjänster.

P3P erbjuder ett sätt för webb-siter att publicera sina integritetspolicies i en maskinläsbar form. Integritetspolicies specificerar på vilket sätt site-ägaren förbinder sig att skydda sådana personliga data som en användare kan tänkas delge när han/hon utnyttjar erbjudna tjänster.

P3P har nu nått fram till nivån "Proposed Recommendation", vilket betyder att ett fullständigt förslag på standarddefinition finns tillgänglig.

The Platform for Privacy Preferences 1.0 (P3P1.0) Specification innehåller en fullständig specifikation av vad som krävs för att implementera interoperabla P3P-tillämpningar.


P3P - teknologi för skydd av personlig integritet

Hur man tar W3C:s P3P plattform i bruk


W3C tillgängliggör nu en handledning The Platform for Privacy Preferences 1.0 - Deployment Guide, som beskriver hur P3P kan introduceras i en site, och vilka kritiska faktorer som webb-master och innehållsägare måste beakta.

Handledningen är avsedd för webb-site administratörer och ägare, liksom för ägare av innehåll. Den förutsätter viss kunskap om vad det innebär att publicera innehåll, men kräver ingen speciell expertiskunskap, och inte heller djupare kunskap om P3P.

Handledningen beskriver på ett konkret sätt:

  • Vad det innebär att introducera P3P på en webb-site.
  • Hur man betämmer vilka policies som skall gälla, och hur dessa kopplas till webb-siten.
  • De olika sätt varmed man kan publicera sina policies, och föredelar/nackdelar med olika alternatriv.
  • Steg-för-steg beskrivning av hur man installerar policies på ett antal webb-servers med bred användning.


Internationaliseringsfrågor

Att stödja webb-access i olika språk och kulturer


Ett område av stor vikt för W3C är internationaliseringsfrågor. Exempel på sådana frågor är de svårigheter som uppstår på grund av att man i olika delar av världen har olika språk, alfabet och kulturer. Här i Sverige kom vi tidigt i kontakt med sådana problem, eftersom vi har speciella teckjen: 'å', 'ä' och 'ö', som inte hade en entydig representation i ASCII-standarden.

Arbete med internationalisering har pågått i mer än fem år inom W3C, inriktat mot speciella problem, som teckenuppsättningar, men även genom stöd, utvärdering och rekommendationer till andra arbetsgruppern inom W3C.

För att förstärka effekterna av och höja medvetenheten om uppnådda resultat skall speciella insatser göras för att ta fram användnings-orienterade regelsamlingar, och för att stödja spridningen av dessa.

Den 1:e februari 2002 avhölls en workshop (W3C Internationalization Workshop, Omni Shoreham Hotel, Washington DC, USA), med målet att skapa konsensus kring mål och ansatser i vidare arbete. De teman som diskuterades kan bekrivas under rubrikerna:

  • Guidelines för XML format
  • Guidelines för dokumentförfattare, webmasters, verktygsutvecklare
  • Guidelines för enspråkiga dokument, flerspråkiga web-sites, flerspråkiga dokument, parallella dokument, dokument avsedda för översättning
  • Teckenmodellen ('The Character Model') som en guideline för specificationer

Dokumentation från evenemanget finns tillgänglig på workshop-siten.


Nytt W3C-område: interoperabla webb tjänster

Att möjliggöra programaccess till webb-tjänster


W3C har nu startat arbete med "web services", Web Services Activity. Med en "web service" menas inte en vanlig browser-accessbar webb-plats, utan en tjänst som tillhandahålls av ett program, en tjänst som kan utnyttjas av andra program, exekverande på godtyckliga platser på nätet.

Ett nödvändigt villkor för att uppnå hanterbar, öppen interoperabilitet är att det finns leverantörsoberoende standards att falla tillbaka på. En av de teknologier som utgör tidiga exempel på web services är SOAP (som vidareutvecklats av W3C, se t.ex. SOAP Version 1.2 Part 0: Primer)

W3C:s arbete kommer att bedrivas i tre arbetsgrupper:


Grafik och mobilitet - Mobile SVG Profiles

Nya modeller - SVG Tiny och SVG Basic


Grafisk presentation får allt större betydelse, och därmed blir standards allt viktigare. Ett av de teknik-områden som W3C arbetar med är SVG, Scalable Vector Graphics, en teknik som möjliggör interaktiv grafik, kompakt representation och omskalning, samt inbyggd integration med XML-dokument.

Under det senaste året har "mobila tjänster" blivit ett allt hetare område. Dess tekniska implikation är att man vill accessa webb-resurser från apparater som inte har stora multimediala skärmar (dvs PC i alla dess vanliga variationer). Istället vill man kunna använda sina mobiltelefoner och PDA:er (Personal Digital Assistant) när man accessar resurser. Detta ställer nya krav på teknologi för interaktiv grafik.

W3C:s arbetsgrupp för SVG har publicerat ett arbetsdokument Mobile SVG Profiles: SVG Tiny and SVG Basic som beskriver två s.k. "mobile profiles";

  • SVG Tiny: inriktat mot mobiltelefoer, och
  • SVG Basic: inriktat mot PDA:er.


XML-Signature - nytt standard-dokument

Signering av digitala dokument


Ett exempel på W3C:s samarbete med andra grupperingar är arbetsgruppen XML Signature, ett arbete som bedrives tillsammans med IETF( The Internet Engineering Task Force. Målet är att specificera hur webb-resurser signeras, och hur signaturer verifieras.

Nyligen publicerades ett dokument Recommendation: XML-Signature Syntax and Processing, som beskriver XML-syntax och hanteringsregler för hur digitala signaturer skapas och representeras. Dessa definierade signaturer kan användas inte bara för XML-dokument, utan för godtyckligt digitalt innehåll. XML Signature stöder oförfalskbarhet, meddelande-autenticering och sändar-autenticering.

För introduktion till området, se An Introduction to XML Digital Signatures av Ed Simon, Paul Madsen, Carlisle Adams och An Introduction to XML Encryption and XML Signature av Murdoch Mactaggart


Quality Assurance - ett arbetsdokument

Om målsättningar och ansatser för QA-arbete


W3C:s kvalitetsarbete, W3C QA, skapades som ett medel att stärka kvaliteten hos W3C:s resultat (t.ex. "Recommendations"). Men självklart kan de insikter som QA-gruppen publicerar appliceras inom vanliga organisationers arbete med kvalitetshöjande åtgärder.

I början av februari offentliggjordes två arbetsdokument av QA-gruppen: Introduction som beskriver mål och struktur på QA-ramverket, och Operational Guidelines för hur kvalitetstänkande skall genomsyra arbetet i W3C:s arbetsgrupper.

Man skall inte glömma att W3C:s site inte bara innehåller information av typen "kungörande". Det finns även pekare till andra siter som har intressanta dokument. Som ett exempel på detta kan vi nämna att på QA-gruppens sida hittar vi en notis:

From HTML to XHTML, recipes? A new article has been written by Jeffrey Zeldman on A List Apart with the title Better Living throughXHTML that will help you do that, by examining tools that can assist you in converting to XHTML and verify that you've done it correctly and with a little care and feeding, XHTML will help your sites work better in more browsers and devices, thus reaching greater numbers of readers, now and for years to come. This article is must to read for any Web designers or Web developers.
Det är väl värt mödan att klicka på den länken och ta del av innehållet.


Valid HTML 4.0!