W3C:s mobileOK hjälper användare att skapa och hitta mobilt innehåll

2007-11-13

Idag erbjuder W3C ett nytt sätt att skapa och hitta innehåll som är användbart på mobila apparater. W3C inbjuder författare av webbinnehåll att prova en alfa-version av granskare för W3C:s mobileOK-märkning och att skapa innehåll som fungerar på en bred uppsättning av mobiltelefoner.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C-världen möts, diskuterar webbens framtid

2007-11-07

Idag träffas konstruktörer av nästa version av HTML, utvecklare av den semantiska webben, säkerhetsexperter, tillgänglighetsförespråkare, och media i Cambridge, Massachusetts (USA). W3C välkomnar fler än 400 experter från hela världen, som deltar i en lockande plenariedag, vilken fokuserar på de faktorer som formar webbens framtid. Plenariedagen är höjdpunkten på en intensiv mötesvecka vid Hyatt Regency Cambridge Hotel, där fler än 40 arbetsgrupper samlas för att utbyta idéer -- såväl i formella möten som i informella korridorsamtal.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium öppnar kontor i Brasilien

2007-10-30

Det första W3C-kontoret i Sydamerika öppnar nu: det brasilianska W3C-kontoret, placerat på NIC.br (Brazilian Network Information Center), i Sao Paulo, Brasilien. W3C ser fram emot att detta kontor förstärker samverkan med den portugisiskspråkiga världen. Dessutom är viktiga delar av IT-utvecklingen i Brasilien i linje med aktuella insatser inom W3C, såsom mobila webben, webbtillämpningar och video på webben.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C, Tim Berners-Lee presenterar visionen om den mobila webben vid "Mobile Internet World"

2007-10-23

W3C:s ledare och webbens uppfinnare Tim Berners-Lee är inbjuden talare vid Mobile Internet World (MIW), som äger rum 13-15 november på Hynes Convention Center i Boston, MA, USA. Titeln på hans anförande är "Escaping the Walled Garden: Growing the Mobile Web with Open Standards" -- hur standarder skapar öppenhet i den mobila webben, och lägger grunden för tillväxt. W3C:s satsning på den mobila webben -- "Mobile Web Initiative" (MWI) -- arrangerar en extra konferens i anslutning till MIW: Developer's Summit on Mobile Web Standards, den 13 november.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C håller tekniskt möte i Cambridge, MA, US i november

2007-10-16

Under dagarna 5 - 10 november 2007, på Hyatt Regency Cambridge Hotel, äger W3C's tekniska vecka 2007 rum, med deltagande av 39 av W3C:s arbets- och intressegrupper, W3C:s rådgivande grupp och rådgivande kommitteen, och erbjuder dessutom en speciell dag för diskussioner och och engagemang.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C och OpenAjax Alliance arrangerar workshop om mobila Ajaxtillämpningar

2007-09-25

Experter på utveckling av mobila tillämpningar, Ajax och webbstandarder träffas på en workshop denna vecka (Mountain View, Kalifornien, USA) för att skapa en mer fullständig bild av framtidens interaktiva mobila webbtillämpningar. Deltagarna i workshopen (arrangerad av W3C och OpenAjax Alliance) kommer att utforska användningsfall och utmaningar, sett ur användarens perspektiv såväl som ur industrins perspektiv, kring Ajax-baserade tillämpningar på mobila apparater, och vilken typ av tillämpningar som har mycket att vinna på att kunna åtkommas i mobila sammanhang.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C fullbordar bryggan mellan HTML/mikroformat och den semantiska webben

2007-09-11

W3C har nu fullbordat en viktig länk mellan den semantiska webben och mikroformat. Med "Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages", eller GRDDL (uttalas "griddel"), kan nu programvara extrahera information från strukturerade webbsidor, så att de blir del i den semantiska webben. De som är vana att uttrycka strukturerad data med mikroformat i XHTML kan alltså få ytterligare mervärde av existerande data genom att det i den semantiska webben -- till en mycket liten kostnad.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C publicerar öppen standard för beskrivning av webbtjänstpolicies

2007-09-04

W3C publicerar en kritisk webbstandard som ger möjligheter att utvidga funktionalitet hos webbtjänster och applikationer baserade på Service Oriented Architecture (SOA). Med Web Services Policy, som bygger på grundläggande W3C-standarder för webbtjänster, kan utvecklare stödja krav på säkra transaktioner, tillförlitligt meddelandeutbyte, metadata för adressering, etc., på ett modulärt sätt. Med Web Services Policy 1.5 kan utvecklare använda utvidgningar av en tjänst, utan att störa eller tarva ändringar i tjänstebeskrivningar på lägre nivåer. Utvidgningarna (vilka består av s.k. "policy assertions") definieras av andra specifikationer.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C fullbordar arbetet på kritisk standard för webbtjänster, WSDL 2.0

2007-06-27

Nu finns standardiserat beskrivningsspråket för webbtjänster (Web Services Description language), med komplett stöd för det viktigaste webbprotokollet, HTTP, och det mest spridda protokollet för webbtjänster (SOAP). Web Services Description Language (WSDL) 2.0 innehåller såväl de förbättringar av WSDL 1.1 som ingår i WS-I Basic Profile, inbyggd arvsprincip, importfunktioner, förbättrad beskrivning av uppträdande fel, samt fullständigt stöd för HTTP och SOAP.

Se denna pressrelease på svenska .

Ny standarder för röststyrda webbtillämpningar

2007-06-19

Nya W3C standarder som förbättrar möjligheter och interoperabilitet i talbaserade webbläsare och taligenkänningssystem. W3C:s arbetsgrupp för talstyrda webbläsare ("Voice Browser Working Group") har fullbordat arbetet med såväl VoiceXML 2.1 som Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR) 1.0, två kritiska delar av W3C:s ramverk för talbaserade gränssnitt. Intyganden från företag och andra organisationer visar starkt stöd för dessa nya standarder.

Se denna pressrelease på svenska .

Workshop om webbtillämpningar belyser prestandautmaningar

2007-06-05

Experter på webbtillämpningar träffas i Dublin, Irland, för att undersöka hur deklarativa tekniker kan fånga applikationsutvecklares intentioner, istället för att använda tekniska medel för att beskriva hur effekterna skall åstadkommas, och därmed reducera kostnaderna för att utveckla och förvalta webbtillämpningar. W3C:s Workshop on Declarative Models of Distributed Web Applications fokuserar på hur man kan webbtillämpningar att fungera bra i en bred uppsättning omgivningar -- i hemmet, på kontoret, och i mobila sammanhang.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C och WSRI håller en workshop kring transparens och effektivitet inom e-förvaltning

2007-05-15

Ledande organisationer inom webbstandarder och webbforskning tar nu emot bidrag från experter på förvaltning om hur dagens webb stöder verksamhet och tjänster, och vilka insatser som skulle göra webben till ett mer effektivt verktyg för att uppnå mål -- såväl i termer av bättre tillgång till och förståelighet av offentlig information, som i form av nya medborgartjänster. World Wide Web Consortium (W3C), i samverkan med Web Science Research Initiative (WSRI), har publicerats en inbjudan av bidrag till en workshop "Toward More Transparent Government - Workshop on eGovernment and the Web". Denna workshop äger rum i Washington DC, US, den 18-19 juni 2007.

Se denna pressrelease på svenska .

World Wide Web Consortium öppnar kontor i södra Afrika

2007-04-24

(W3C) öppnar nu ett kontor för södra Afrika, och experter från regionen inbjuds att delta i det internationella arbetet vid W3C att utveckla webbstandarder. Värd för kontoret är Meraka Institute, ett FoU-centrum lett av Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) i Pretoria, Sydafrika.

Se denna pressrelease på svenska .

Speciellt W3C-spår vid WWW2007-konferensen

2007-04-17

World Wide Web Consortium (W3C) presenterar färska resultat och framtida arbetsplaner inom ramen för W3C-spåret vid WWW2007-konferensen, som äger rum i Banff, Alberta, Canada, den 9-11 maj 2007.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C etablerar ny standard för internationaliserat webbinnehåll

2007-04-03

Med den senaste webbstandarden från W3C, "Internationalization Tag Set (ITS) 1.0" blir det lätt att skapa internationaliserat XML-innehåll. Innehåll kan kostnadseffektivt anpassas till språk, kultur och andra krav som finns i en viss marknad -- en process som kallas lokalisering. ITS 1.0 kan användas för att direkt definiera internationaliserade XML-scheman, för att utvidga ett existerande schema med internationaliseringsstöd, och för att internationalisera existerande innehåll. Med ITS 1.0 kan man skapa XML som kan användas världen över.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C fortsätter arbetet med HTML

2007-03-07

För att vidareutveckla den mest använda webbstandarden, inbjuder nu W3C webbläsarleverantörer, tillämpningsutvecklare och innehållsutvecklare att deltaga utvecklingen av nästa version av HTML, genom att deltaga i W3C:s nya arbetsgrupp för HTML. Utgående från omfattande synpunkter från utvecklare -- såväl W3C:s medlemmar som andra aktörer -- har W3C gett arbetsgruppen uppdraget att utföra sitt arbete på ett öppet sätt, och att sträva efter ett brett deltagande av alla typer av intressenter.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C och OASIS publicerar gemensamt ny standard för industriell grafik

2007-01-30

Idag publicerade W3C och OASIS WebCGM 2.0, en ny industristandard för teknisk illustration i elektroniska dokument. WebCGM, som har bred användning inom försvars- , flyg-, arkitektur- och transportsektorerna, har erhållit en ökad grad av interoperabilitet, som en effekt av samarbete mellan OASIS och W3C.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C XQuery 1.0 och XSLT 2.0 är nu standarder: stöd för att söka, transformera och hämta XML- och relationsdata

2007-01-23

W3C har nu publicerat åtta nya standarder inom XML-familjen, för att förstärka stödet för sökning, transformation och åtkomst till XML-data och andra dokument -- standarder som är välgrundade i implementationserfarenhet och som dragit nytta av många synpunkter från leverantörer och användare. Nyckelspecifikationerna är XQuery 1.0: An XML Query Language, XSL Transformations (XSLT) 2.0 och XML Path Language (XPath) 2.0 -- se fullständig förteckning nedan.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C arrangerar ett symposium om webbstandarder inom e-förvaltning

2007-01-16

För att skapa förståelse om hur webbstandarder kan bidraga till att kontakt mellan myndigheter och medborgare blir mer effektiv, transparent och säker, så arrangerar World Wide Web Consortium (W3C) ett europeiskt symposium om eförvaltning ("European Symposium on eGovernment") den 1-2 februari 2007 i Gijón, Asturias, Spanien. Deltagare kommer att diskutera problem och svårigheter som myndigheter och medborgare konfronteras med då de interagerar över webben. Symposiet kan bidraga till att identifiera möjliga förbättringar i W3C:s webbspecifikationer, och att identifiera möjliga delområden inom e-förvaltning ("eGovernment") där W3C kan arbeta.

Se denna pressrelease på svenska .

W3C breddar stödet för talsyntes till fler världsspråk

2007-01-10

Idag tog W3C steg för att öka talsyntesstödet till alltfler olika språk i världen då de används på webben. Det första offentliga utkastet av Speech Synthesis Markup Language (SSML) 1.1 innehåller viktiga nya funktionaliteter och andra anpassningar som föreslagits vid de SSML-workshops som avhållits i Beijing, Kina och Heraklion, Grekland. Den 12-14 januari 2007, ger W3C en tredje workshop om SSML, denna gång stödd av Bhrigus Software och International Institute of Information Technology (IIIT) i Hyderabad, Indien. Vid denna workshop kommer experter att granska och föreslå förbättringar av SSML -- en del av W3C:s ramverk för talbaserade gränssnitt, som utgörs av en uppsättning specifikationer vilka stöder konstruktion av talbaserade webbtillämpningar.

Se denna pressrelease på svenska .